6
Diore moa ĩsigʉ̃ ñari ado bajiro goti josa yʉ: Mʉare ti maicõri mʉare maso ãmoami Dios. Mʉare ĩ maso ãmoja rẽobesa. “Yʉre masoña”, mʉa yijaro yirocʉ ito bajiro mʉare goti josa yʉ. Ĩ oca tutijʉ ado bajiro gotiami Dios:
Mʉare yʉ maso ãmori rʉmʉ yʉre mʉa senija, cʉdicʉja yʉ. Ito bajiri yʉre mʉa senija, mʉare masocʉja yʉ. Ito yicõri mʉare ejabʉacʉja, yi gotiami Dios ĩ oca tutijʉ.
Tʉoya yʉ ñarã mʉa. Adocãta ña mʉare Dios ĩ maso ãmori rʉmʉ. Ito bajiri mʉa ĩre senija, mʉare masogʉ̃ yiguĩji ĩ.
Quenarise riti yiĩasotia yʉ. Dios oca riasogʉ ñabojagʉti ñeñarise yʉ yija, yʉre tʉorʉ̃nʉmena yirãji masa. Ito bajiri ñeñarisere yi ãmobiticõri quenarise riti yiĩasotia yʉ. Ado bajirojʉa ya yʉ. “Diore queno moa ĩsigʉ̃ ñami Pablo”, yʉre masa yijaro yirocʉ quenarise riti yiĩasotia yʉ. Ito bajiri tʉoĩa bʉjatobitibojagʉti ñemecʉtia yʉ. Yʉre masa ĩna ñeñaro yi codebojarocati ñemecʉtia yʉ. Diore tʉorʉ̃nʉcõri ĩ ocare jidicãbea yʉ. Coji meje yʉre bajecã ĩna. Coji meje yʉre tubia, yʉre tudi yicã ĩna. Bogabojagʉti ito bajiroti moa ñacõa yʉ maji. Cojireama ñami canibicʉti, busuasoticʉ yʉ. Ito yicõri coji meje ñiocõsoticʉ yʉ. Yʉ queno yirise ticõri, “Diore queno moa ĩsigʉ̃ ñami Pablo”, yirãji masa yʉre. Quenarise tʉoĩagʉ̃ ñari ñeñaro yibea yʉ. Dios ocare riasoticõri ñasarisere masia yʉ. Masa ĩna yʉre ñeñaro yibojarocati tudibea yʉ ĩnare. Masare ʉsirioro yigʉ meje ña yʉ. Gãjerãre ejabʉa yʉ. Espíritu Santo quedi sãjacõri yʉre ejabʉami ĩ, Diore yʉ cʉdi masitoni. Gãjerãre bʉto maia yʉ. Oca ñasarise riasogʉ ña yʉ. Quenarise yʉ yija, Dios ĩ ejabʉarisena ya yʉ itire. Jesucristore tʉorʉ̃nʉcõri quenarise riti yiĩasotia yʉ. Yʉ ñeñaro yijaro yirocʉ rʉ̃mʉ́ ĩ yibojarocati yʉ ñeñaro yiroca yi masibeami ĩ. Coriarã ñama yʉre rʉ̃cʉbʉorã. Gãjerãma rʉ̃cʉbʉobeama. Yʉre queno bʉsirã ñama coriarã. Gãjerãma yʉre bʉsiturã ñama. “Socari masʉ ñami Pablo”, masa ĩna yʉre yitubojarocati, oca ñasarise riti riasoa yʉ. “¿Ñimʉ ñaguĩjida Pablo? Ĩre masibea gʉa”, yama coriarã. “Ñasagʉ ñami Pablo. Ĩre masia gʉa”, yirã ñama gãjerã. Coji meje yʉre masa ĩna sĩaboroca, catia yʉ maji. Jãjarã yʉre ñeñaro ĩna yi codebojarocati, Dios yʉre ĩ ejabʉarisena catia yʉ maji. 10 Cojireama bʉto bojori bʉja yʉ. Ito bajibojarocati Jesucristore yʉ tʉorʉ̃nʉjama wanʉsotia yʉ. Bojoro bʉjagʉ ña yʉ. Ito bajibojarocati masare Dios oca yʉ riasoja, ĩna queno ñaroca ya yʉ. “Ñe macʉti ñami Pablo”, yama gãjerã yʉre. Ito bajibojarocati yʉ wanʉ quenaroca yami Dios yʉre. Ititi ña yʉ ãmorise. Ito bajiri disejʉa gaje yʉ ãmorise rʉyabea yʉre.
11 Corinto cʉto gãna tʉoya yʉ ñarã mʉa. Yʉ ya ʉsijʉ yʉ tʉoĩarise goti jeoa yʉ mʉare. Mʉare bʉto tʉo maia yʉ. 12 Mʉare yʉ bʉto tʉo maibojarocati mʉajʉama yʉre tʉo maimenaji. Sĩgʉ̃ robo bajiro mani baba cʉtibeja yʉre seti ma. Mʉajʉa yʉre tʉo maimenaji. Yʉama bʉto mʉa baba ña ãmoboja. 13 Jacʉ ĩ rĩare maigʉ̃ bʉsiado bajiro mʉare bʉsia yʉ. Mʉare yʉ tʉo mairo bajiroti yʉre tʉo maiña mʉa cʉni.
Mani ya ʉsijʉ Dios ĩ ñajare ĩ ya wi robo bajirã ña mani, yire gaye
14 Cristore tʉorʉ̃nʉmena rãca baba cʉtibesa mʉa. Diore tʉorʉ̃nʉrã bajiro meje tʉoĩama Diore masimena. Sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩarã meje ñama ĩna. Quenaro yirã, ñeñaro yirã ĩna tʉoĩaro bajiro meje tʉoĩama ĩna. Busurise robo bajirise meje ña rãitĩarise. Iti bajiroti Diore tʉorʉ̃nʉrã cʉni Diore tʉorʉ̃nʉmena bajiro tʉoĩarã meje ñama ĩna. 15 Cristo, Satanás rãca coro bajiro tʉoĩarã meje ñama. Ito bajiro bajiama Cristore tʉorʉ̃nʉrã. Ĩre tʉorʉ̃nʉmena rãca coro bajiro tʉoĩabeama ĩna. Ito bajiri coro bajiro tʉoĩabiticõri gãmeri baba cʉti masimenaji ĩna. 16 Dios catitĩñagʉ̃ ya wi ejacõri ĩre riti rʉ̃cʉbʉorã yirãji. Ito bajiri masa ĩna meni rujeoanare mani rʉ̃cʉbʉoja quenabetoja. Masa ĩna meni rujeoanare Dios ya wijʉ mani ãmi sãjaja bʉto quenabetoja. Ito bajiroti Diore tʉorʉ̃nʉmena rãca mani baba cʉtija quenabetoja. Mani ya ʉsijʉ Dios ĩ ñajare ĩ ya wi bajiro bajia mani. Ito bajiroti gotiami Dios ĩ oca tutijʉ. Ado bajiro gotia iti:
Yʉ ñarã ya ʉsijʉ ñasotigʉ yigʉja yʉ. No ĩna ñarijʉ ĩna ñaja, ĩna rãca ñagʉ̃ yigʉja yʉ. Ĩna rʉ̃cʉbʉogʉ ñagʉ̃ yigʉja yʉ. Yʉ ñarã ñarã yirãji ĩna, yi gotiami Dios ĩ oca tutijʉ.
17 Gaje ado bajiro gotiami mani Ʉjʉ:
Ñeñaro yirãre baba cʉtibesa. Ĩna tʉ ñabojarãti sõ bʉsa ñacõaña. Ĩna ñeñaro yiro robo yibesa mʉa. Yʉ yiro bajiro mʉa yija, mʉare boca ãmigʉ̃ yigʉja yʉ, yi gotiami mani Ʉjʉ.
18 Mʉa Jacʉ ñagʉ̃ yigʉja yʉ. Yʉ rĩa ñarã yirãji mʉa, yi gotiami rẽtoro masigʉ̃ mani Ʉjʉ, ĩ oca tutina.