7
Tʉoya yʉ ñarã mʉa. Adi mʉare yʉ gotirise Dios ĩ gotire ña. Ĩ yiro bajiro riti yisotiami Dios. Ito bajiri ñeñarise jeyaro jidicãrʉja manire. Manimasiti mani ya rujʉ ñeñaro iti tʉoĩaro bajiro yibitirʉja manire. Mani ya ʉsijʉ mani ñeñaro tʉoĩarise cʉni jidicãrʉja manire. Diore rʉ̃cʉbʉocõri ĩ ãmorise riti yirʉja manire. Quenarise riti yirʉja manire.
Ñeñarisere jidicãcõri quenarisejʉa tʉoĩaja quena, Pablo ĩ yire gaye
Gaje ado bajiro mʉare gotia yʉ. Yʉre ti tebesa. Tʉo maiña yʉre. Ñimʉjʉare ñeñaro yibiticʉ yʉ. Ñimʉjʉare ñeñarise yi rotibiticʉ yʉ. Yʉmasirio bʉjarocʉ rʉobiticʉ yʉ masare. Ito bajiri yʉre tʉo maiña. Adi mʉare yʉ gotija, mʉare bʉsiturocʉ meje ya yʉ. Mʉare bʉto tʉo maia yʉ. Mani catija, mani godaja cʉni Jesucristo ñarã ñari sĩgʉ̃re bajiro riti tʉoĩarã yirãji mani. Mʉare yʉ gotiado bajiroti tʉo mai jidicãbicʉja yʉ. “Yʉ gotiro bajiroti cʉdirã yirãji”, yi tʉoĩa yʉ mʉare. Ito bajiri mʉare bʉto wanʉa yʉ. “Queno yirã ñama Corinto cʉto gãna”, mʉare yi tʉoĩacõri bʉto wanʉa yʉ. “Ito bajiro bajirã ñama Corinto cʉto gãna”, mʉare yi tʉoĩacõri oca sẽoa yʉ. Tʉoĩa bʉjatobitibojagʉti mʉa queno yirisere tʉoĩacõri wanʉa yʉ ĩja.
Ado Macedonia sita yʉ ejaja tujacãre manicʉ yʉre. Oca jaje ñacʉ ado. Jãjarã ñacã yʉre ti tudirã. Adi cʉto gãna sĩgʉ̃ robo bajiro ĩna tʉoĩabeja, jaje gãmeri tudire ñacʉ. “Dios ocare queno cʉdibeama ĩna”, yi tʉoĩacõri yʉ ya ʉsijʉ bojori bʉjacʉ yʉ. Oca sẽomenare oca sẽoroca yigʉ ñami Dios. Ito bajiri yʉ bojori bʉjabojarocati yʉ oca sẽoroca yiquĩ ĩ. Tito ĩ ejaja ticõri, yʉ oca sẽoroca yiquĩ Dios. Tito ĩ ejare gayena riti meje wanʉa yʉ. Mʉa gaye ĩ gotija tʉocõri, wanʉa yʉ itire cʉni. “Yʉre tʉorʉ̃nʉcã Corinto cʉto gãna, ito yicõri yʉ oca sẽoroca yicã”, ĩ yija tʉocõri wanʉa yʉ. Gaje ado bajiro gotiquĩ Tito yʉre: “Mʉre bʉto ti ãmoama Corinto cʉto gãna. Ĩna ñeñaro yirisere tʉoĩacõri bʉto bojori bʉjama ĩna. Mʉre rʉ̃cʉbʉocõri bʉto tʉo maiama ĩna”, yi goti ejaquĩ Tito yʉre. Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, bʉto bʉsa mʉare wanʉcʉ yʉ.
Iti rʉmʉ mʉare papera cõagʉ̃, “Iti papera ticõri jabeto bojori bʉjarã yirãji ĩna”, yi tʉoĩacõri bojori bʉjacʉ yʉ. “Ñeñaro yirã ña mani”, mʉa yijaro yirocʉ, iti papera mʉare cõacʉ yʉ. Ito bajiri, “Iti papera cõabitirʉjabojayija yʉre”, yi tʉoĩabea yʉ. Iti papera mʉare yʉ cõacati tʉoĩacõri wanʉa yʉ ĩja. Iti papera ticõri mʉa bojori bʉjare gaye meje wanʉa yʉ. Ado robojʉa bajia: “Ĩna ñeñaro yirise jidicãcõri gaje tʉoĩare wasoama ĩna ĩja”, yʉre ĩ yija tʉocõri, wanʉcʉ yʉ mʉare. Iti papera yʉ cõare ticõri bojori bʉjayija mʉa. Ĩna ñeñaro yirisere jidicãjaro yirocʉ, mʉa bojori bʉjaroca yiñi Dios. Ito bajiri iti rʉmʉ mʉare yʉ papera cõacati quenarise gaye ñacʉ iti. 10 Mani ñeñaro yirise mani tʉoĩaja, mani bojori bʉjaroca yami Dios. Gaje tʉoĩare mani wasoaja ticõri, manire wanʉgʉ̃ yiguĩji Dios. Ito yicõri manire masogʉ̃ yiguĩji. “Yʉ ñeñaro yirisere tʉoĩacõri yʉ bojori bʉjaroca yibitirʉjabojañi Dios”, yibea mani. “Ito bajiro yi masigʉ̃ ñami Dios”, yi tʉoĩacõri, bʉto wanʉa mani. Ĩna ñeñaro yirise tʉo bojori bʉjabojarãti itire jidicã ãmobeama gãjerãma. Ito bajiri goda warã jeame ʉ̃jʉrojʉ warã yirãji ĩna. 11 Mʉa bojori bʉjaroca Dios ĩ yija, mʉare queno yigʉ yiñi ĩ. Tʉoĩate mʉa: Ito bajiro mʉare Dios ĩ yija, rʉ̃cʉbʉo quenaro tʉoĩasʉoyija mʉa ĩja. “Oca ña mani wato. Itire quenorʉja manire”, yi tʉoĩana mʉa. “Iti mani oca quenobeja mani tʉoĩa bʉjatobitiroca yigʉ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩa güiana mʉa. Ito bajiro tʉoĩacõri, ñeñaro yigʉ ĩ tʉoĩa bʉjatobitiroca yiana mʉa, itire jidicãjaro yirona. Ito bajiro yicõri oca quenoyija mʉa. Ito bajiri, “Queno yama ĩna. Ñe seti ma ĩnare”, yi tʉoĩa yʉ mʉare. 12 Iti rʉmʉ mʉare papera yʉ cõacati, “Ĩna wato ñeñaro yigʉ ĩ tʉoĩa bʉjatobitiroca yijaro”, yirocʉ meje papera cõacʉ yʉ. Ito yicõri, “Ĩ ñeñaro yirʉre ejabʉaya mʉa”, yirocʉ meje papera cõacʉ yʉ mʉare. Ado bajirojʉa yicʉ yʉ. Pablore tʉo mairã ña mani. Ito bajiro Dios ĩ tiro riojo Pablore cʉdirʉja manire yijaro ĩna, yirocʉ iti papera cõacʉ yʉ mʉare. 13 Ito bajiri queno mʉa yire tʉoĩacõri oca sẽoa yʉ.
“Queno yama ĩna”, Tito ĩ yija tʉocõri, bʉto bʉsa wanʉa yʉ mʉare. Ado bajiro yʉre yiquĩ ĩ: “Corinto cʉto gãna queno ĩna yija ticõri, oca sẽocʉ yʉ”, yi goti ejaquĩ Tito yʉre. Ito bajiro ĩ wanʉja ticõri, yʉ cʉni mʉare bʉto wanʉa. 14 Mʉa tʉ Titore yʉ cõaroto riojʉa ado bajiro yicʉ yʉ ĩre: “Ĩnare yʉ oca cõaja, queno cʉdirã yirãji Corinto cʉto gãna”, yicʉ yʉ Titore. Ĩre yʉ yicato bajiroti queno cʉdiyija mʉa. Ito bajiri Tito tʉdi ejacõri ĩ tiro riojo bojobea yʉ. “Cʉdirã yirãji ĩna”, yʉ yiado bajiroti cʉdiyija mʉa. Coji rʉyabeto ñasarise mʉare bʉsicʉ yʉ. 15 Ĩre mʉa cʉdigore tʉoĩa bʉjacõri bʉto bʉsa tʉo maiami Tito mʉare. “Yʉre tʉocõri rʉ̃cʉbʉore rãca cʉdicã ĩna”, yi masicõri mʉare bʉto wanʉami Tito. 16 “Yʉ gotirise jeyaro cʉdi jeorã yirãji ĩna”, yi tʉoĩa yʉ mʉare. Ito bajiri mʉa rãca bʉto wanʉa yʉ.