11
Rʉore oca riasorã Dios ĩ cũana meje ñama, Pablo ĩ yire gaye
Tʉo masibicʉre bajiro yʉ bʉsibojarocati yʉre mʉa tʉorʉ̃nʉre ãmoa yʉ. Adi yʉ bʉsirise tʉoya mʉa. Romio gãji rãca ajebeco iso manʉjʉ ñarocʉre riti tʉoĩagõ yigõji. Isore bajiro Cristore riti mʉa tʉorʉ̃nʉre ãmoa yʉ. Yʉ ña cajero mʉare riasosʉocacʉ. Cristore tʉorʉ̃nʉjaro ĩna, yirocʉ mʉare riasocʉ yʉ. Ito bajiri bʉto mʉare Dios ĩ tʉoĩaro bajiroti tʉoĩa yʉ cʉni. Cristore tʉoĩa jidicãme ĩna, yirocʉ mʉare bʉto tʉoĩa yʉ. Jane mejejʉ rʉ̃mʉ́a ʉjʉ jinona quedi sãjacõri Eva ñayorore rʉoyijʉ ĩ. “Ito bajiroti ĩnare rʉogʉ yiguĩji ĩ”, yi tʉoĩa yʉ mʉare. “Bʉto Cristore masirã ñabojarãti rʉ̃mʉ́ ĩ rʉorise tʉorʉ̃nʉcõri Cristo oca jidicãrã yirãji ĩna”, yi tʉoĩa yʉ. Ito bajiri bʉto tʉoĩa yʉ mʉare. Ado bajirojʉa bajia: Gãjerã ricati riasorã ĩna ejaja, wanʉre rãca ĩnare boca ãmirãji mʉa. Jesús oca yʉ riasoado bajiro meje ĩna riasobojarocati ĩnare tʉorʉ̃nʉrãji mʉa. “Ado bajiro bajiami Espíritu Santo”, yʉ yiado bajiro meje ĩna riasobojarocati ĩnare tʉorʉ̃nʉrãji mʉa. “Ado bajiro masare masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yʉ yiado bajiro meje ĩna riasobojarocati ĩnare tʉorʉ̃nʉrãji mʉa. Ito bajiro ĩnare mʉa tʉorʉ̃nʉja quenabea. “Dios ĩ cũana ña gʉa. Gãjerã rẽtoro masirã ña gʉa”, yirãji ĩna. “Dios ĩ cũrʉ ña yʉama. Ĩna rʉja bʉsaro meje ñagʉ̃ja yʉ ñarea”, yi tʉoĩa yʉ. Queno bʉsi masibitibojagʉti Dios ocare queno masia yʉ. Ito bajiri ĩ ocare queno mʉare goti rẽtobucʉ yʉ. Coji meje yʉre tʉogoana ñari, “Queno Dios ocare masiami Pablo”, yi tʉoĩarãji mʉa yʉre.
Dios oca quenarise yʉ mʉare riasoja, waja senibiticʉ yʉ. Bojoro bʉjagʉ ñabojagʉti, Dios ocare riti tʉorʉ̃nʉjaro ĩna, yirocʉ mʉare waja senibiticʉ yʉ. ¿Quenabisijari ito bajiro yʉ yija? Meje, queno yicʉ yʉ. Gãjerã Jesure tʉorʉ̃nʉrã yʉre niyeru ĩsi ñucañi. Ĩna ejabʉarise boca ãmicõri mʉa tʉ riaso ñacʉ yʉ. Yʉre mʉa ĩsi ãmobejare ĩnajʉa yʉre ĩsi ñucañi. Mʉa tʉ ñagʉ̃ bojoro bʉjacʉ yʉ. Ito bajiro bajibojagʉti mʉa tʉ yʉ ña masitoni, “Yʉre ejabʉaya mʉa”, yibiticʉ yʉ. Macedonia sita gãna ejacõri mʉa tʉ yʉ ña masitoni yʉ bojoro bʉjarise yʉre ĩsicã ĩna. Mʉa tʉ ñagʉ̃, “Yʉre ejabʉaya”, yibiticʉ yʉ. Coji mʉare niyeru senibiticʉ yʉ. Ija cʉni senibicʉja yʉ. 10 Cristo oca yʉ riojo gotiado bajiro mʉare riojo gotigʉ yigʉja yʉ. “Yʉ ña masitoni yʉre niyeru ĩsiña mʉa”, yibicʉja yʉ. “Gʉare niyeru seniĩabeami Pablo”, yi tʉoĩarã yirãji mʉa Acaya sita gãna jeyaro. 11 Ado bajiro yʉ bʉsija, ¿mʉare maigʉ̃ meje yati yʉ? Bajibea. Mʉare bʉto maia yʉ. “Ĩnare bʉto maiami Pablo”, yi tʉoĩaguĩji Dios yʉre.
12 Mʉare waja senibicʉti riasosotigʉ yigʉja yʉ. “Pablore bajiro Dios ĩ cũana ña gʉa cʉni”, yirã mʉare ĩna riasoja, waja senirã yirãji ĩna. “Pablore bajiro waja senia gʉa”, ĩna yibe yirocʉ, mʉare waja senibicʉja yʉ. 13 Diore moa ĩsirã meje ñama ĩnaõna. “Dios ĩ cũana ña gʉa”, yibojama ĩna. Rʉo jairã ñama ĩna. “Cristo oca riasotoni ĩ cũana ña gʉa”, yi rʉoama ĩna. 14 Ito bajiro ĩna yija tʉo ʉcabea yʉ. Rʉ̃mʉ́a ʉjʉ Satanás cʉni cojireama ángel queno yigʉre bajiro godo wediguĩji. 15 Satanásre cʉdirã ĩna ñama ĩ ñarã. “Mʉare ejabʉa ãmoa gʉa”, yi rʉoama ĩna. Ĩna ʉjʉ Satanás masare rʉorocʉ queno yigʉre bajiro ĩ godo wedi rʉoado robo bajiro yirãji ĩna cʉni. Ĩna ñeñaro yire waja yirãonati co rʉmʉ tʉoĩa bʉjatomena yirãji ĩna.
Cristore moa ĩsigʉ̃ ñari ñeñaro tõbʉjacʉ yʉ, Pablo ĩ yire gaye
16 Ito bajiro yʉ yibojarocati, “Queno tʉo masibicʉ ñami Pablo”, yi tʉoĩabesa mʉa yʉre. “Mecʉri masʉ bajiro bʉsiami Pablo”, yʉre yibojarãti, “Bʉsijaro maji”, yiya yʉre, yʉmasi gaye yʉ bʉsitoni. 17 Adocãta yʉ mʉare gotiroti mani Ʉjʉ Jesucristo ĩ goti rotire meje ña. Yʉ gaye riti bʉsigʉ yigʉja yʉ. Mecʉri masa ñama ĩna ye riti bʉsirã. 18 Mʉa wato gãna coriarã ĩnamasiti, “Queno yirã ña gʉa”, yirãji ĩna. Ĩnare bajiro yigʉ yigʉja yʉ jabeto. 19 “Queno masirã ña gʉa”, yirãji mʉa. Ito yibojarãti mecʉri masa ĩna bʉsirisere tʉorʉ̃nʉrãji mʉa. Ĩna ñarãji, “Dios ĩ cũana ña gʉa”, yi rʉorã. 20 Ĩna josare bajiro mʉare ĩna yibojarocati ĩnare boca ãmirã yirãji mʉa. Mʉa ye rʉcorona mʉare rʉorãji ĩna. Manire moa ĩsijaro ĩna yirona, mʉare rʉorãji. Mʉa ya riojʉ jarãji. Ito bajiro ĩna yibojarocati ĩna yirisere tʉorʉ̃nʉrã yirãji mʉa. 21 Mʉare ñeñaro ĩna yiado bajiro yi masibea yʉ. ¿Ito bajiro mʉare yʉ yibeja quenabeati? Meje, mʉare queno ya yʉ.
Mʉcana queno tʉo masibicʉre bajiro bʉsigʉ ya yʉ. Yʉmasi gaye mʉare gotigʉ ya yʉ. “Jaje quenarise yicʉ gʉa”, ĩna yi masija, “Ito bajiro jaje quenarise yicʉ yʉ cʉni”, yi tʉo masia yʉ. 22 “Hebreo oca bʉsirã ñari gãjerã rẽtoro ñasarã ña gʉa”, yama ĩna. Hebreo oca bʉsigʉti ña yʉ cʉni. “Israel sita gãna ñari gãjerã rẽtoro ñasarã ña gʉa”, yama ĩna. Yʉ cʉni Israel sita gagʉti ña. “Abraham ñayorʉ janerãbatia ñari gãjerã rẽtoro ñasarã ña gʉa”, yama ĩna. Abraham ñayorʉ janerãbatia janamiti ña yʉ cʉni. 23 “Cristore moa ĩsirã ñari gãjerã rẽtoro ñasarã ña gʉa”, yama ĩna. Ĩna rẽto bʉsaro Cristore moa ĩsigʉ̃ ña yʉ. Yʉmasi gaye bʉsigʉ queno tʉo masibicʉre bajiro bʉsia yʉ. Ito bajibojarocati yʉ gaye yʉ gotija quena. Ĩna rẽto bʉsaro moasotia yʉ. Coji meje yʉre tubiacã masa, Dios oca yʉ riasoja ticõri. Coji meje yʉre bajecã. Coji meje yʉre sĩabocã ĩna. 24 Co rʉmʉ treinta y nueve jiri yʉre bajecã ĩna. Mʉcana yʉre ñiacõri jʉaria rʉmʉri ito bajiro bajecã ĩna. 25 Ʉdiaji yucʉ jãina yʉre jacã ĩna. Yʉre sĩarona coji gʉ̃tana reacã ĩna. Yʉ wabojacati cuma, cuma bʉcʉa ʉdiaji rujacʉ. Coji rujagʉ ʉ̃mʉasaro, ñamiasaro baticʉ yʉ riaca jajosajʉ. 26 Dios oca riasogʉ sõjʉ wa ucucʉ yʉ. Ito bajiro wa ucugʉ guijorise ticʉ yʉ. Riaca guijoro wa ucucʉ yʉ. Riniri masa ĩna guijoro, yʉ ñarã ñabojarãti guijoro, ito yicõri gãjerã masa guijoro wa ucucʉ yʉ. Cʉto jaja cʉto guijori cʉto, cʉto meje cʉni guijoro riaca jajosa cʉni, ito yicõri “Cristore tʉorʉ̃nʉrã ña gʉa”, yibojarãti guijorã wato wa ucucʉ yʉ. 27 Josari moacõri tʉoĩa bʉjatobiticʉ yʉ. Coji meje canibicʉti busuasoticʉ yʉ. Coji meje bare, ide cʉni manicʉ yʉre. Ito yicõri coji meje ñiocõcʉ yʉ. Coji meje ʉsarise tʉoĩa bʉjatobiticʉ yʉ, yutabujuri yʉre iti manijare.
28 Iti riti meje tʉoĩa bʉjatobiticʉ yʉ. “¿No bajiro ñarãjida gaje cʉto gãna Jesure tʉorʉ̃nʉrã?” yi tʉoĩacõri ruje tʉoĩasotia yʉ. 29 Jesucristore tʉorʉ̃nʉrã ñabojarãti ñeñaro yicõri bojori bʉjarãre yʉ ti bʉjaja, ĩna rãca bojori bʉja yʉ cʉni. Jesure tʉorʉ̃nʉgʉ̃re gãjerã ĩ ñeñaro yiroca ĩna yija, bojori bʉja yʉ. Ito bajiro ĩna ĩre yija, ĩna rãca junisinia yʉ. 30 Yʉ gaye masijaro yirocʉ, mʉare bʉsia yʉ. “Bʉto sẽogʉ̃ meje ñami Pablo”, mʉa yi tʉoĩatoni yʉ gaye mʉare bʉsia yʉ. 31 Adi yʉ mʉare gotirise, “Riojo gotiami Pablo”, yi masiami mani Ʉjʉ Jesucristo Jacʉ Dios yʉre. Ĩti ñami mani rʉ̃cʉbʉotĩñarocʉ. 32 Damasco wame cʉtiri cʉto yʉ ñaroca, “Pablore ñiacõri tubiajaro”, yirocʉ iti cʉto tʉnima ñari sojerijʉ surara cũquĩ, iti cʉto ʉjʉ. Iti sita ʉjʉ Aretas wame cʉtigʉ roca gagʉ ñaquĩ ĩ iti cʉto ʉjʉ. 33 Yʉre tubia ãmobojagʉti yʉre ñia masibitiquĩ ĩ. Ito cʉto tʉnima ñari cʉníjʉ ñari sojena jibʉjʉ sãcõri yʉre rujiocã ĩna. Ito bajiro yʉre ĩna ejabʉajare rudicʉ yʉ.