12
Dios ñarojʉ Pablo ĩ cãire gaye
Yʉmasi gaye yʉ bʉsijama, “Quenabea iti. Rocati bʉsiboja yʉ”, yi tʉoĩa yʉ. Ito bajibojarocati mani Ʉjʉ yʉre ĩ ĩogore bʉsicʉja yʉ. Ito yicõri yʉ cãirojʉ ĩ gotire cʉni mʉare goticʉja yʉ. Iti rʉmʉjʉ Jesucristore tʉorʉ̃nʉsʉocʉ yʉ. Ũmacʉ̃jʉ sʉsari tutijʉ Dios ñarojʉ yʉre ĩ ãmi ejaja bero catorce rodori tʉja adocãta ĩja. Yʉre ito ĩ ãmi ejaja, “Ito bajiro ãmi ejarʉ”, yibea yʉ. Yʉ ya rujʉti, yʉ ya ʉsigoti ãmi ejarʉ gajea. Dios sĩgʉ̃ti masiami itire. Riti, “Quenari cʉtojʉ Dios ĩ ñaro yʉre ãmi ejañi”, ya yʉ mʉcana. Ito bajibojarocati, “Ito bajiro ejacʉ yʉ”, yi masibea yʉ. Yʉ ya ʉsigoti, yʉ ya rujʉ cʉni ãmi mʉjari seyoñi Dios gajea. Ĩ sĩgʉ̃ti masiami itire. Ito ejacõri masare Dios ĩ gotibitire tʉocʉ yʉ. Ito yʉ tʉogore goti rotibeami Dios yʉre. Iti gaye yʉre Dios ĩ gotija, “Ñasagʉ ña yʉ”, yibogʉja yʉ. Ito bajibojarocati itire yibicʉja. Yʉmasi gaye yʉ bʉsija, “Bʉto sẽogʉ̃ meje ña yʉ. Yʉ cʉni tʉoĩa bʉjatobea yʉ”, yicʉja yʉ. “Queno yigʉ ña yʉ”, yʉ yi ãmoja, yi masia yʉ itire. Riojo yʉ gotigʉ ñajare, “Bʉgʉti yami Pablo”, yi masimenaji gãjerã. Ito bajibojarocati, “Queno yigʉ ña yʉ”, yi ãmobea yʉ. Yʉ yigore tibojarãti, ito yicõri yʉ bʉsigore tʉobojarã cʉni, “Queno yigʉ ñami Pablo”, mʉa yi masibeja, “Queno yigʉ ñami Pablo”, mʉa yire ãmobitiborʉja yʉ. Yʉ cãirojʉ Dios yʉre ĩ ĩocati quenarise ñacʉ. Ito bajiro ĩobojagʉti, “Gãjerã rẽtoro ñasagʉ ña yʉ”, yʉ yire ãmobeami Dios. Ito bajiri yʉ ya rujʉ, yʉ ñarise cʉtiroca yiñi Dios. Jota iti juniro bajiro bajia iti yʉre. Yʉre iti ñaja ticõri, “Gãjerã rẽtoro ñasagʉ meje ña mʉ”, yami Satanás yʉre. Yʉ ñarise cʉtirise yisijaro yirocʉ, ʉdiaji Diore senibojacʉ yʉ. Ito bajiro ĩre yʉ senibojarocati ado bajiro yʉre cʉdiquĩ ĩ: “ ‘Yʉre ti maiami Dios’, mʉ yi masija, ñe rʉyabea mʉre. Rojo bʉsagʉ mʉ ñaja ticõri, ‘Dios ĩ masirisena, riasoguĩji Pablo’, yi tʉoĩarã yirãji masa”, yiquĩ mani Ʉjʉ yʉre. Ito bajiri ñarise cʉticõri wanʉa yʉ. Ito bajigʉ yʉ ñaja ticõri, “Cristo masirisena riasoñi Pablo”, yʉre yi tʉoĩarã yirãji masa. 10 Ito bajiri yʉ ñarise cʉtija, wanʉa yʉ. Coji meje yʉre bʉsitucã masa. Coji meje yʉ ãmorise rʉyasoticʉ yʉre. Coji meje ʉsirioro yi codecã masa yʉre. Cristo oca yʉ riasojare coji meje yʉ tʉoĩa bʉjatobitiroca yicã masa yʉre. Ito bajibojarocati wanʉa yʉ. Yʉ tʉoĩa bʉjatobitija, Cristore riti tʉoĩa yʉ. Ito bajiri, “Ĩ masirisena ña yʉ”, yi tʉoĩa yʉ.
Corinto cʉto gãnare Pablo ĩ tʉoĩa oca jaire gaye
11 Yʉmasi gaye gotigʉ, queno tʉo masibicʉre bajiro bʉsia yʉ. “Queno yigʉ ñami Pablo”, mʉa yibejare, yʉmasiti ito bajiro ya yʉ. Ito bajibojarocati, “Queno yigʉ ñami Pablo”, yirʉjaboja mʉare. Mʉa tʉ gãna, “Dios ĩ cũana ñasarã ña gʉa”, yirã rẽtoro ñasagʉ ña yʉ. No yigʉ meje ñabojagʉti ĩna rẽtoro ñasagʉ ña yʉ. 12 Dios ĩ cũrʉ ñami Pablo, yijaro ĩna yirocʉ, tiyamani jaje yi ĩocʉ yʉ mʉare mʉa tʉ ñagʉ̃. Mʉa yʉre ñeñaro yibojarocati ʉsiriobicʉti Dios oca mʉare goti rẽtobucʉ yʉ. Jaje tiyamani mʉare ĩocʉ yʉ. “Riti Dios ĩ cũrʉ ñami Pablo”, yi tʉoĩarʉja mʉa yʉre. 13 “Gãjerã Jesucristore tʉorʉ̃nʉrãreama bʉto rʉ̃cʉbʉoami Pablo. Manireama rʉ̃cʉbʉobeami”, ¿yi tʉoĩati mʉa? Corocõti mʉare rʉ̃cʉbʉoa yʉ. Gãjerã Jesucristore tʉorʉ̃nʉrãre, “Yʉre ejabʉaya mʉa, yʉ ña masitoni”, ĩnare yʉ yiado bajiro yibiticʉ yʉ mʉare. Ito bajiro mʉare yibiticõri, “Yʉ ñeñaro yirisere ãcabojoya”, ¿yigʉ yigʉjada yʉ mʉare? Yibicʉja. Ñeñaro yibiticʉ yʉ mʉare.
14 Jʉaji mʉa tʉ ejasʉocʉ yʉ. Ito bajiri ʉdiaji mʉa tʉ ejagʉ warocʉ jane quenosʉoa yʉ mʉcana. Mʉa tʉ yʉ ñaja, mʉare josabicʉ yigʉja yʉ. Mʉa yʉre ti maire ãmoa yʉ. Mʉa ya niyeru ãmogʉ̃ meje mʉa tʉ ejagʉ yigʉja yʉ. Ado bajirojʉa bajia: Ĩna rĩare ejabʉarona niyerure ãmoama ĩna jacʉsabatia. Rĩa meje ñama ĩna jacʉsabatiare ejabʉarona niyeru ãmarã. Yʉ rĩare bajiro bajia mʉa. Ito bajiri mʉare josabicʉ yigʉja yʉ. 15 Mʉare ti maicõri mʉare ejabʉa ãmoa yʉ. Cristore tʉorʉ̃nʉjaro ĩna, yirocʉ yʉ rʉcorise ñarocõti wanʉre rãca jidicãcʉja yʉ. Cristore tʉorʉ̃nʉjaro Corinto cʉto gãna, yirocʉ bʉcʉa wabojagʉti mʉare ejabʉasoticʉja yʉ. Mʉare yʉ bʉto ti maibojarocati yʉ tʉoĩaja yʉre queno ti maibea mʉa.
16 “Mani rãca ñagʉ̃ manire josabitiquĩ Pablo”, yi tʉoĩarãji mʉa yʉre. Ito bajibojarocati, “Queno tʉoĩagʉ̃ ñari manire rʉoñi Pablo”, yirãji mʉa coriarã. 17 “Manire ĩ oca cõana rãca manire rʉoñi Pablo”, ¿yi tʉoĩati mʉa? Rʉobiticʉ yʉ mʉare. 18 “Ĩnare titẽña”, yirocʉ iti rʉmʉ Titore cõacʉ yʉ mʉa tʉ. Gãji ĩ rãca Cristore tʉorʉ̃nʉgʉ̃ cõacʉ yʉ. “Manire rʉoñi Tito”, ¿yi tʉoĩati mʉa? Rʉobitirʉ ĩ. “Queno yiquĩ Tito”, yi tʉoĩarãji mʉa. Yʉre bajiro Espíritu Santo quedi sãja ecogʉ ñari, mʉare ejabʉa ãmogʉ̃ Dios oca queno riasoñi ĩ. Mʉare niyeru josabisĩ ĩ.
19 “Ĩre wanʉjaro ĩna, yirocʉ iti manire gotiami Pablo”, ¿yi tʉoĩati mʉa? Ito bajiro meje bajia. Ado bajirojʉa bajia: Mʉare yʉ bʉsija, Cristo ĩ ãmoro bajiro mʉare bʉsia yʉ, Dios ĩ tiro riojo. Tʉoya yʉ mairã yʉ ñarã mʉa. Jeyaro yʉ mʉare gotirise, “Cristore tʉorʉ̃nʉ wajaro ĩna”, yirocʉ mʉare ya yʉ. 20 “Mʉa tʉ ejacõri, Cristore cʉdibiticõri ñeñarise riti mʉa yi ñaroca ti ejagʉ yigʉja yʉ gajea”, yi tʉoĩa yʉ mʉare. “Mʉa tʉ ejacõri mʉa oca josa ñaroca ti ejagʉ yigʉja yʉ gajea. Gãjerã ya gajeoni mʉa ʉoroca, mʉa junisini ñaroca ito yicõri gãmeri queno mʉa baba cʉti ñabitiroca, oca menirã cʉni, bʉsiturã, gãmeri tãrã, ito bajiro yibojarãti, ‘Gãjerã rẽtoro tʉoĩarã ña gʉa’, mʉa yi ñaroca ti ejagʉ yigʉja yʉ gajea”, yi tʉoĩa yʉ mʉare. Ito bajiro mʉa yi ñaroca yʉ ti ejaja, mʉa ãmoro bajiro mʉare wanʉ ejabicʉja yʉ. Ito bajiro mʉa ñeñaro yirise ticõri mʉare junisini tigʉ yigʉja yʉ. Ito bajiri yʉ junisinija ticõri, wanʉmenaji mʉa. 21 “Mʉa tʉ ejagʉ mʉa ñeñaro yire ticõri yʉ bojo bʉjaroca yigʉ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩa güia yʉ. Iti rʉmʉ mʉa ñeñaro yiado bajiroti mʉa yija ticõri, mʉa tiro riojo otigʉ yigʉja yʉ. Itire ãmobea yʉ. Mʉa tʉ ejacõri, “Ĩna ñeñaro yirisere jidicã ãmobeama ĩna. Rocati romiare ĩna ajerise jidicã ãmobeama ĩna. Ĩnamasiti ĩna ya rujʉ ñeñaro iti tʉoĩaro bajiroti ñeñaro yi ʉyarãji maji”, yi yʉ ti ejaja, otigʉ yigʉja yʉ. Itire ãmobea yʉ.