13
Pablo ĩ goti quenosʉsare gaye
Adi yʉ warisena ʉdiaji mʉare tigʉ yigʉja yʉ. Yʉ ejaroti bocati yucãña mʉa. Ado bajiro gotia Dios oca tuti: Gãjire sĩgʉ̃ ĩ seti yi ãmoja, ĩre bʉsi ejabʉarã, “Riti yami. Ticʉ gʉa cʉni. Ito bajiroti bajicʉ”, yirã jʉ̃arã, ʉdiarã ñaja cʉni quena, yi gotia Dios oca tuti. Iti rʉmʉ mʉa tʉ ñagʉ̃ ñeñaro yirãre goti quenocʉ yʉ, ĩna ñeñaro yirise jidicãjaro yirocʉ. Mʉa tʉ ñabitibojagʉti gãjerã ñeñaro yirãre cʉni goti quenoa yʉ, jidicãjaro yirocʉ. Ñeñaro yirã ĩna ñaja ti ejacõri, bʉto ĩna tʉoĩa bʉjatobitiroca yigʉ yigʉja yʉ. Ĩnare ito bajiro yʉ yija ticõri, “Cristo ĩ ãmoro bajiro gotiami Pablo”, yi tʉoĩarãji mʉa. Ĩna ñeñaro yirise jidicãjaro yirocʉ, oca sẽoro yigʉ yiguĩji Cristo. Ito yicõri ĩ masirise mʉare ĩogʉ̃ yiguĩji. Manire bajiro rujʉ cʉticõri yucʉtẽojʉ ĩna jajuja godañi Cristo. Ito bajiro ĩna yibojarocati adocãta Dios ĩ masirisena ñami ĩ ĩja. Cristore yʉ tʉorʉ̃nʉja ticõri, “Rojogʉ ñami Pablo”, yama masa yʉre. Ito bajiro ĩna yibojarocati Cristore tʉorʉ̃nʉgʉ̃ yʉ ñajare, yʉ oca sẽoroca yigʉ yiguĩji Dios. Ito bajiri mʉa tʉ ejacõri, ĩna ñeñaro yirisere jidicãjaro yirocʉ, oca sẽoro mʉare goti quenocʉja yʉ.
“¿Riti Cristore tʉorʉ̃nʉgʉ̃ ñati yʉ?” yi tʉoĩaña mʉa. “¿Riti Cristo yʉ ya ʉsijʉ quedi sãja ecorʉ ñati yʉ?” yi tʉoĩaña mʉa. “Cristo yʉ ya ʉsijʉ quedi sãja ecorʉ ña yʉ”, mʉa yi tʉoĩabeja, Cristore tʉorʉ̃nʉrã meje ña mʉa. “ ‘Riti Cristore tʉorʉ̃nʉgʉ̃ ñami Pablo’, yʉre yirãji mʉa”, ya yʉ. Mʉa ñeñaro yibititoni mʉre yiari Diore seni ĩsisotia yʉ. “Ĩnare queno Dios oca riasoñi Pablo”, yʉre ĩna masa yi wanʉjaro yirocʉ meje Diore senia yʉ. Quenarise riti mʉa yire ãmoa yʉ. Ito bajiri mʉa queno yitoni Diore seni ĩsia yʉ. “Ĩnare queno riasobisĩ Pablo”, masa ĩna yibojaja cʉni, no yibea yʉre. Oca ñasarise tʉorʉ̃nʉjaro ĩna yirocʉ, Dios oca riasoa yʉ. Oca ñasarise ĩna tʉorʉ̃nʉ jidicãroca yi ãmobea yʉ. Ito bajiri mʉa tʉ ejacõri, “Queno Cristore tʉorʉ̃nʉrã ñama ĩna”, yi yʉ ti masija, sẽoro mʉare bʉsibicʉja yʉ. Ito bajiro iti bajija, ticõri bʉto wanʉgʉ̃ yigʉja yʉ. Cristore tʉorʉ̃nʉcõri ĩ ãmoro bajiro riti yijaro ĩna, yirocʉ mʉare Diore seni ĩsia yʉ. 10 Mʉa tʉ ejacõri sẽoro mʉare bʉsi ãmobea yʉ. Ito bajiri yʉ waroto riojʉa adi papera mʉare cõa yʉ. Mʉa oca sẽoroca yʉ yitoni yʉre cũñi mani Ʉjʉ. Oca sẽobitijaro ĩna, yirocʉ meje yʉre cũñi ĩ. Ito bajiri mʉa tʉ ejacõri mʉa oca sẽoroca yi ãmoa yʉ.
11 Itocõ uca yʉ ñarã yʉ mʉare. Queno ñaña mʉa. Cristo ĩ ãmoro bajiro riti yiya mʉa. Yʉ mʉare gotirise tʉorʉ̃nʉña. Sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩacõri ñaña mʉa. Oca ñaja itire quenoña. Ito bajiro mʉa yija, mʉare ti maicõri mʉa rãca ñatĩñagʉ̃ yiguĩji Dios. Ito yicõri mʉa ya ʉsijʉ queno mʉa wanʉ quenaroca yigʉ yiguĩji ĩ. 12 Cristore tʉorʉ̃nʉrã ñari queno wanʉre rãca gãmeri seniĩa ñasotiya mʉa. 13 Ado gãna Cristore tʉorʉ̃nʉrã, “Quenajaro”, yi ñucama mʉare.
14 “Ĩnare queno yiya Cristo mʉ”, yirocʉ mʉare yiari mani Ʉjʉ Jesucristore senia yʉ. “Ĩnare maiña Dios mʉ, ito yicõri ĩna rãca ñaña Espíritu Santo mʉ”, yi seni ĩsisotia yʉ ñarã yʉ, mʉa jeyarore yiari. Itocõ ña.