El santo evangelio según
San Marcos
1
Yucʉ manojʉ Juan idé guri masʉ ĩ ña ucure gaye
(Mt 3.1-12; Lc 3.1-9,15-17; Jn 1.19-28)
Jesucristo oca mʉare gotigʉ ya yʉ. Ĩti ñami Dios Macʉ. Ito yicõri ado bajiro ñasʉoa ĩ oca quenarise gotire gaye. Jane mejejʉ sĩgʉ̃ Diore goti ĩsiri masʉ ñayijʉ. Isaías wame cʉtiyijʉ ĩ. Dios ĩ Macʉre ĩ bʉsigore ucañi Isaías ñayorʉ. Ado bajiro ucayoñi ĩ:
Tʉoya yʉ Macʉ mʉ. Mʉ riojʉa gãjire cõagʉ̃ yigʉja yʉ. Juan wame cʉtigʉ yiguĩji ĩ, yʉ oca gotiri masʉ. Mʉ ejaroto riojʉa masare gotigʉ yiguĩji, mʉ ejaroti gaye ĩna bocatitoni, yiyijʉ Dios ĩ Macʉre.
Yucʉ manojʉ masare jigʉ yiguĩji Juan. Ito yicõri sẽoro ado bajiro ĩnare gotigʉ yiguĩji: “Ña yucãña mʉa. Nocõ mejeti mani Ʉjʉ ejagʉ yiguĩji. Ñeñarise yimenati quenarise riti tʉoĩaña mʉa”, yigʉ yiguĩji Juan, yiyijʉ Dios ĩ Macʉre, yi ucañi Isaías ñayorʉ.
4-6 Ado bajiroti rẽtayijʉ ĩ ucare. Yoari ĩ ucaja bero yucʉ manojʉ ñasotiyijʉ Juan. Ĩ sãñari buju camello joa ñayijʉ. Ito yicõri ĩ wẽñuri wiro wecʉ wiro ñayijʉ. Rujiro ñimia ñayijarã ĩ bana. Ito yicõri searã beroa ide ñayijʉ ĩ ya bare. Ĩre tʉorã wadiyijarã masa Judea sita gãna. Jerusalén wame cʉtiri cʉto gãna cʉni ĩre tʉorã wadiyijarã ĩna yucʉ manojʉre: “Mʉa ñeñaro yirise jidicãcõri mʉcana tʉdi ʉyabesa. Tʉdi tʉoĩa ʉya yibesa. Mʉa ito yija ticõri, ñeñaro mʉa yirise ãcabojogʉ yiguĩji Dios. Ito mʉa yija bero idé gu rotiba mʉa”, yiyijʉ Juan masare.
Ito yija masa ñeñaro ĩna yirise Diore ĩna gotija bero Jordán wame cʉtirisajʉ ĩnare idé guyijʉ Juan. Ito yicõri ado bajiro masare riaso bʉsiyijʉ ĩ:
—Yʉ bero gãji wadigʉ yiguĩji. Yʉ rẽto bʉsaro masigʉ̃ ñami ĩ. Ĩre bajiro bajigʉ meje ña yʉama. Yʉ rẽtoro quenagʉ̃ ĩ ñajare ĩ rãca corocõ ñado ma yʉ. Ito bajiro quenagʉ̃ meje ñacõri ĩ ya gʉboco õja masibea yʉ. Diore mʉa tʉorʉ̃nʉja ticõri, idena mʉare gubʉ yʉ. Yʉ bero ejagʉ ĩama Dios ya ʉsi mʉare queo sãgʉ̃ yiguĩji, yiyijʉ Juan masare.
Jesure idé gure gaye
(Mt 3.13-17; Lc 3.21-22)
Iti rʉmʉriti Galilea sita Nazaret wame cʉtiri cʉtore wacoayijʉ Jesús. Wacõri Juan tʉ ejayijʉ Jesús. Ĩ ejaroca Jordán wame cʉtirisajʉ ĩre idé guyijʉ Juan. 10 Jesús riaca maja rʉ̃gʉ̃cõri ĩ ti mʉoja, macãrʉcʉ̃ro soje janayijʉ. Ũmacʉ̃jʉ ĩ ti mʉorocati bujare bajiro bajigʉna quedi sãja wadicõri, Jesús joe quedi jeayijʉ Espíritu Santo. 11 Ito bajija bero macãrʉcʉ̃rojʉ oca ruyuyijʉ. Ado bajiro gotiyijʉ iti:
—Yʉ Macʉ ña mʉ, yʉ maigʉ̃. Bʉto wanʉa yʉ mʉre, yi ruyuyijʉ oca.
Rʉ̃mʉ́a ʉjʉ Jesure ĩ ʉsirio codere gaye
(Mt 4.1-11; Lc 4.1-13)
12 Itijʉti yucʉ manojʉ Jesure ãmi wayijʉ Espíritu Santo. 13 Itojʉ ñayijʉ Jesús jʉ̃arã masacõ rʉmʉri. Itojʉ Jesús ĩ ñaroca, “¿Diore riti cʉdigʉ yiguĩjida Jesús?” yirocʉ ĩre ʉsirio codegʉ ejayijʉ Satanás wame cʉtigʉ. Ito ĩ yibojarocati Diore cʉdibiticõ yibisijʉ Jesús. Gãjerona jeyaro wato ñayijʉ Jesús. Ito yicõri Dios ñaro gãna ángel mesa ĩre codeyijarã.
Galilea sitajʉ Jesús ĩ riasosʉore gaye
(Mt 4.12-17; Lc 4.14-15)
14 Iti rʉmʉri Juanre ĩna tubiaja bero Galileajʉ wacoayijʉ Jesús. Galileajʉ ejacõri masare Dios oca quenarise riasoyijʉ Jesús. 15 Ado bajiro yiyijʉ Jesús masare:
—Itocõ ña wajʉ ĩja. Jabeto rʉya ĩre tʉorʉ̃nʉrãre Dios ĩ miojuroto. Ito bajiri ñeñaro mʉa yirisere tʉoĩa bojori bʉjacõri itire jidicãña mʉa. Dios oca quenarisejʉa riti tʉorʉ̃nʉña mʉa, yi riasoyijʉ Jesús ĩnare.
Wai jori masa jʉariarãre Jesús ĩ jire gaye
(Mt 4.18-22; Lc 5.1-11)
16 Itajura Galilea wame cʉtirita tʉnima rʉ̃ja wayijʉ Jesús. Ito rʉ̃ja wacʉjʉ Simón ito yicõri ĩ ocabaji Andrésre cʉni ti bʉjayijʉ Jesús. Wai jori masa ñayijarã ĩna. Yori yucʉrina wai waya ñayijarã ĩna. 17 Ito yija ado bajiro yiyijʉ Jesús ĩnare:
—Yʉ rãca waya. Masare jirã yirãji mʉa, Diore ĩna masitoni, yiyijʉ Jesús ĩnare.
18 Ito ĩ yirocati yori yucʉri cũcõri ĩ rãca sʉya wayijarã ĩna.
19 Ito yija ito sõjʉa bʉsa wa remoyijʉ Jesús. Jabeto wa remocõri Santiago, ĩ ocabaji Juanre cʉni ti bʉjayijʉ Jesús. Zebedeo rĩa ñayijarã ĩna. Cumajʉ ĩna ya yori yucʉri sia queno sãñayijarã ĩna. 20 Ĩnare ticõri ĩnare jiyijʉ Jesús. Cumajʉti ĩna jacʉ Zebedeore cũ wayijarã ĩre ejabʉari masare cʉni. Ito bajiri Zebedeo rĩa Jesús rãca wacoayijarã ĩja.
Rʉ̃mʉ́ sãñagʉ̃re rʉ̃mʉ́re Jesús ĩ bucõare gaye
(Lc 4.31-37)
21 Wacõri Capernaum cʉtojʉ ejayijarã ĩna. Co rʉmʉ judio masa ĩna tujacãri rʉmʉ minijuara wijʉ sãjayijʉ Jesús. Ito sãjacõri masare riasosʉoyijʉ Jesús. 22 Ʉjʉ ñasagʉ robo bajiro masare riasoyijʉ Jesús. Judio masa rotirise riasori masare bajiro meje riasoyijʉ Jesús. Ĩna rẽto bʉsaro queno riaso masiyijʉ ĩ. Ito bajiri Jesús ĩ riasorise tʉocõri ʉcayijarã ĩna. 23 Minijuara wijʉ ʉ̃mʉgʉ̃ sĩgʉ̃ ñayijʉ ĩ ya ʉsijʉ rʉ̃mʉ́ sãñagʉ̃. Ado bajiro awasãyijʉ ĩ:
24 —Mʉre ti masia gʉa. Jesús ña mʉ, Nazaret wame cʉtiri cʉto gagʉ ña mʉ, yiyijʉ rʉ̃mʉ́ sãja ecorʉ. ¿No yigʉ yigʉjada mʉ gʉare? ¿Gʉare bucõarocʉ ejari mʉ? Mʉre ti masia gʉa. Dios queno ĩ cõarʉ ña mʉ. Dios ĩ maigʉ̃ ña mʉ, yi awasãyijʉ rʉ̃mʉ́ sãja ecorʉ Jesure.
25 Ito yija Jesús rʉ̃mʉ́re bʉsi rotibisijʉ:
—Bʉsibesa mʉ, ito yicõri budigoya mʉ ĩ ʉ̃mʉgʉ̃re, yi tudiyijʉ Jesús rʉ̃mʉ́re.
26 Ʉ̃mʉgʉ̃re ʉsi jedi quedicõri ĩ tunuroca yiyijʉ rʉ̃mʉ́. Ito yicõri rʉ̃mʉ́ bʉto awasãcõri masʉre budigoyijʉ ĩja. 27 Ito bajija ticõri, masa ñarocõti ʉcayijarã. Ito yicõri ĩnamasiti gãmeri seniĩayijarã:
—¿Ñe ñatibeti? yiyijarã ĩna. ¿Ñe ñatibeti mame ĩ riasorise? Ãni ʉ̃mʉgʉ̃ rʉ̃mʉ́are bucõare bʉto masiami. Ito bajiri yiro robo cʉdiama rʉ̃mʉ́a ĩre, yiyijarã masa.
28 Nocõ mejeti Jesús ito ĩ yija bero Galilea sita gãna ñarocõti masi jedicoayijarã.
Pedro mañicõre Jesús ĩ yisiore gaye
(Mt 8.14-15; Lc 4.38-39)
29 Ito yija Jesús budi wayijʉ minijuara wijʉ. Santiago ĩ ocabaji Juan rãca cʉni wayijʉ Jesús. Minijuara wijʉ budi wacõri Simón ya wijʉ ejayijarã ĩna. Ĩ ocabaji Andrés rãca ĩna jʉ̃arã ya wi ñayijʉ iti wi. 30 Wijʉ ĩna sãja ejaroca Jesure gotiyijarã ĩna: “Simón mañicõ cõgõ yamo. Rujʉ yarise cõ yosamo iso”, yiyijarã ĩna. 31 Ito yija Jesús iso tʉ eja rʉ̃gʉ̃cõri ĩ ya ãmona tʉ̃a jõrojoyijʉ. Ito ĩ yirijʉti iso rujʉ yarise jedicoayijʉ. Ito bajiri iti jediroca masare eca bocasʉoyijo iso.
Jãjarã ñarise cʉtirãre Jesús ĩ yisiore gaye
(Mt 8.16-17; Lc 4.40-41)
32 Iti ñamica rãiocũroti cõrãre, ĩna ya ʉsijʉ rʉ̃mʉ́ sãñarãre cʉni Jesús tʉ ãmi ejayijarã ĩna. 33 Iti cʉto gãna ñarocõti soje tʉ minijuayijarã. 34 Jeyaro ñarise cõrãre yisioyijʉ Jesús. Ito yicõri ĩna ya ʉsijʉ rʉ̃mʉ́ sãñarãre rʉ̃mʉ́a bucõayijʉ Jesús. Rʉ̃mʉ́a ĩre ĩna ti masija ticõri, ĩnare bʉsi rotibisijʉ Jesús.
Minijuara wijʉ Jesús ĩ riasore gaye
(Lc 4.42-44)
35 Busucũro iti rãitĩaroca riti masa manojʉa wayijʉ Jesús. Ĩ Jacʉ Dios rãca bʉsirocʉ wayijʉ ĩ. 36 Ito yija Simón ĩ baba mesa rãca Jesús manija ticõri, ĩre ãmarã wayijarã. 37 Ĩre ti bʉjacõri ĩre bʉsiyijarã ĩna:
—Masa jeyaro mʉre ãmama, yiyijarã ĩna Jesure.
38 Ito ĩna yibojarocati ado bajiro cʉdiyijʉ Jesús ĩnare:
—Ita, gaje cʉtojʉ wato mani. Itojʉ Dios oca quenarise gotito mani. Itire yiari wadicʉ yʉ, yiyijʉ Jesús ĩnare.
39 Ito bajiri Galilea sitajʉa wayijʉ Jesús. Galilea sitajʉ ejacõri Galilea sita ñari cʉtorijʉ minijuara wirijʉ riaso ucuyijʉ Jesús. Ito yicõri ĩna ya ʉsijʉ rʉ̃mʉ́a sãjanare rʉ̃mʉ́are bucõayijʉ Jesús.
Rujʉ cami jogagʉre Jesús ĩ yisiore gaye
(Mt 8.1-4; Lc 5.12-16)
40 Rujʉ cami jogagʉ ejayijʉ Jesús tʉjʉ. Ĩ tʉjʉ ejacõri ĩ ya rijomunigãna Jesús riojo ñini rũjũyijʉ. Ito bajiro rujicõri ado bajiro josayijʉ Jesure:
—Mʉ yʉre yisio ãmojama, yʉre yisiogʉ ya mʉ, yiyijʉ rujʉ cami jogagʉ Jesure.
41 Ito ĩ yija tʉocõri, ĩre ti maiyijʉ Jesús. Ito bajiri ĩre moaĩacõri ado bajiro yiyijʉ Jesús ĩre:
—Ãmoa yʉ. Ito bajiri mʉre yisiogʉ ya yʉ, yiyijʉ Jesús cami jogagʉre.
42 Ito ĩ yirocati ĩ ya rujʉ cami jogarise yati jedicoayijʉ ĩja. Quenari rujʉ, rujʉ cʉticoayijʉ ĩja. 43 Iti yatija ticõri, bʉto ĩre goticõri wa rotiyijʉ Jesús cami jogagʉre:
44 —Tʉoya mʉ. Yʉ mʉre yisiorisere goti batobesa gãjerãre. Coji wasa. Mʉ ya rujʉre ĩoña paire. Ĩo tĩocõri Moisés ñayorʉ rotiado bajiroti waja yiya. Ito bajiro mʉ yija ticõri, “Ĩ ya rujʉ cami jogarise yati jedicoajʉ”, yi masirã yirãji masa mʉre, yiyijʉ Jesús ĩre.
45 Ito bajiro, “Goti batobeja”, ĩ yibojarocati jeyaro masare goti batoyijʉ ĩ: “Yʉ ya rujʉ cami jogarisere yisioquĩ Jesús”, yiyijʉ. Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, Jesús tʉ jãjarã masa minijuayijarã, ĩre ti ãmorã. Ito bajiri reco wa ucubisijʉ Jesús masa ĩna tiro riojo. Masa manojʉ ña ucuyijʉ Jesús ĩja. Ito ĩ yibojarocati jãjarã masa ejayijarã mʉcana ĩ tʉ, ĩre tʉo ãmorã.