2
Je³su²jah³la² tah³lxa³kat3sũ̱³jah¹la²
Nxe³sxã³ ĩ³wi¹lhin²nx2ti³ju³txan¹te²ka̱³ya̱³tu̱³, ĩ³ki³ha¹ki²nyhu¹i², wi¹lhin¹ki³lxo³nxe², a²nũ²a² ã̱³xa² yen³kxa² yxo²kwa̱i³nxũ³yhu¹i² ã̱³xa² ko̱³nxe³ te²lo³jah³lxi³txa³hẽ¹la². A²nxe³te²a² ko̱³nxe³ju³ta² ha³kxa¹ ha²ya̱³ka²ti³jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹ka³tu̱³, wẽ³sa² kwẽn¹tai²na² a³li³la¹te²su² te²a² a²hã³ka³na² su³su³yau³xa² ya³ni̱³li³khaix1te²jai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹khai¹nxe³jau³xa² a²ya³la³tu̱³ jau³xa² so¹lxin³jau³xa² ya³ni̱³li³jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² wxa²wa²su¹tẽ³ju³ta², a³la³kxi²kãi²non³yah³lxin¹tu¹wa². Jã¹nxe³te³lhxã³ ya³ni̱³li³jah³lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² a³la³kxi²sxã³ yxau²xai³yah³lxi¹lxa². Nxe³yah³lxi¹nha²kxai³:
— Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³a¹ wi¹lhin¹jah¹lai²la¹xã¹. Yah³lxi¹lxa².
Jã¹nxa¹jau³su² a²nũ²a² txah³lxa³kxa³txa² tẽ³sxã³ sxi²ha² txo³nain¹te²ju²hẽ³la². Ain¹sxã³:
— Txah³lxa³kxai²li² wi¹na³na¹. A³lxi²sa³nha¹. Yxãn¹ta¹ ta²ka¹txa² ã̱³xai²na² e²na¹xã¹. Nxe³ain¹te²ju²hẽ³la². Nxe³nxa²ha¹te¹ sxi²ha² txon³sxã³ hxi²khet1jah¹la² a²wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ta²ka¹txai²na² e²nain¹ka³txai²na² wxa²so¹na¹ka³tu̱³ sxi²ha² txo³na¹ka³txa²nũ³su² tũ¹xã¹. Nxe³te²ju²hẽ³la². Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² Je³su²jah¹la² txah³lxa³kxa² e²nain¹kax3sũ̱³na³la². Yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² e²nain¹ta¹ti³ai¹ti²tu³wa². Nxain¹kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Je³su²jah³la² a³lxi²na¹nha¹. Wã²nxa³kxa² so¹na¹kxah³lo²su² na³na¹. Ka³te̱n³yah³lo²su² na³na¹. Nxe³jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ju³kxai³lu² Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³a³la³kxi²nẽ³lha²kxai³ yxau²xai³lya³ki̱³tã³la². Nxe³lya³ki̱³sa²kxai³ sxi²ha² txo³nain¹kat3sũ̱³ki̱³tã³la². Yxãn¹ta¹ txah³lxa² ka³te̱n³kax3su² nxẽ²nxa³kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³ ka³te̱n³su² yxau²xai³lya³ki̱³tã³la². Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² hi²sen³su² Je³su² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²ti³hit1tẽ³ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³sxã³ Sũ̱³na² wa³ka³li³lo³tẽ³lha²kxai³ sa²yxo²wet1sxã³ yxau²xai³ki̱³tã³la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² ĩ³hxi²ka¹tẽ³lha²kxai³ Sũ̱³na² ĩ³ka³li³ki̱³ju³ta² o²la³kxi²nũ¹sxã³ yxau²xai³ki̱³tã³la². Jã¹nxe³jau³su², Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Ne³ka²ki²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Txai²na¹xai²na² Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² na¹te³na¹xai²na², hxi²kan¹ta² si³yxau³tãu³lot3ta¹jah¹la² Si³ãu²thĩ³na² ũh³wxe³nũ¹hai¹na¹wi¹. Jah¹la² tah³lxi³hũ̱³jah¹lo²su² na³li¹. Na¹ka³tu̱³, sxi²ha² a²wa³kxẽn³yah³la² tah³lxa³ka³ta² yxo²ka³kan³ka³txa² wi¹khai¹nxe³ka³ta² a³lxi²khai¹nxe³ka³txa² wã²nxa³kxa² so¹sxã³, sxi²ha² ũh³wxe³jut3sũ̱³nxe², kxa²yã¹nxe³sxã³ Hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³ta¹jah¹la² ũh³wxe³nũ¹hai¹na¹i¹. Nxe³ha²kxai³, hxi²kan¹khai¹xain¹na³li¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² ĩ²li³te²an²tu̱³ hxi²kan¹ta² si³yxau³tãu³lo³ta¹jah¹la² yxo²ĩ²kxai²nãn²tu̱³, te²a² so¹lxi³ ĩ³yxaih¹xa³lho³li¹.
Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, tah³lxa³kat3sũ̱³jah¹lai²na² Je³su²jah³la² yxo²ĩ²yah³lxi¹lxa². Yah³lxi¹nha²kxai³, a³lxi²khaix1yah³lxi¹lxa². Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² Je³su²jah³la² sa²yxo²ã³kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te² ha³lo²a², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yau³xã̱³xa² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³lhxã³ ĩ³tih³nxe³nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Tah³lxa³ka³tai²na², a²kxã³nxa² a²nũ²a² sxi²ha² txon³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³yen²sxã³ ã³yxu¹kxã³ain¹na²hẽ³li¹. Nxe³ta¹, kwẽn¹tai²na² hxi²kan¹khai¹nxe³ta³ka³tai²la¹wi¹.
Ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³jau³xau³hxai²tẽx1 jã¹nxe³jau³lxi³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² Je³su²jah³la² ĩ³yen²sxã³ sa²yxo²ã³ain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹, a²hĩ¹nai²na² Je³su²jah³la² ã³sen³sai¹khai¹nxe³sxã³ hxi²kan¹khai¹nxe³ye²yhain¹na³la². Jã¹nxe³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² Yau³xã̱³xa² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³kxai²nãn²tu̱³, ko̱³nxe³ju³ta³lo̱t3sxã³ yxau³tu¹wi¹. Tah³lxa³ka³ta² sa²tã³yxo²thu²kã¹sxã³ a³hi²sxã³ hxi²kan¹txi³ ĩ³sa²yxau³xi²sxã³ we²nxi²nxa³jut3sũ̱³nxe², ko̱³nxe³ju³ta³lo̱t3sxã³ yxau³tu¹wi¹.
Ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³te²su² te²a², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³ai¹nha²kxai³, ko̱³nxe³ju³ta³lo̱t3sxã³ yxau³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
— Ju¹ta² wain³na³na¹. Txa²wãn³txa² sa²yxo²ã³sai¹nha²kxai³lã¹. Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³su² ta¹hxai²hẽ¹la².
Yxãn¹ta¹, wxãi²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wã²nxa³ka² so¹nx2ti³tũ̱³ka̱³txi³syah¹lxi¹nha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² nũ̱³ka̱³txi³khai³syah¹lxi¹nha²kxai³, nxe³yah³lxi¹lxa². Te²yã¹nxũn³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ã³tĩ³sxã³ a²ten³jau³su² kãi³yah³lxi¹nha²kxai³ ĩ³sa²nẽn¹kxi²yah³lxi¹nha²kxai³ nxe³yah³lxi¹lxa², wi¹lhin¹khai¹nxe³tũ̱³ka̱³txi³syah¹lxi¹nha²kxai³, nxe³yah³lxi³te²si¹lxa². A²ha² kxã³nxa² ka³nxah³ti³hũ̱³tãu³a¹ yxau²ho³hah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². Nxe³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³sxã³ yxau²ho³hah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wxi²kin³ti³ton³txi³ ĩ³kaix1so¹nx2ti³ta¹hẽ¹la². Ĩ³kaix1so¹nx2ti³ka³tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²wet1si¹nxa²lxi³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² wxi²kin³ti³ton³te² ha³lo²a², ha²te¹te²hũ̱³te² ha³lo²a² ũh³wxe³nxa²lxi³ta¹hẽ¹la². Nxe³yah³lxin¹ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² ĩ³sa²nẽn¹kxi²si¹nx2ti³jau³nũ³su² ĩ³kaix1so¹nx2ti³ta¹hẽ¹la². 10 A²ha² kxã³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² nũ̱³ka̱³txi³syah¹lxi³ta¹hxan³nhẽ¹la². Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², a²ha² kxã³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³nx2ti³ju³ta² ko̱³nyhah¹lxi³ta¹hxã³nhẽ¹la². Yxãn¹ta¹, a²hĩ¹nai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³nx2ti³ju³ta² ko̱³nyhah¹lxi¹lxa².
Txa²wã¹sũ̱³na² wa³ka³li³yu³ta³lot3sxã³ yxau²xai³ki̱³jau³su².
11 Nxe³jah³lxi³sa²lxa². A³lxi¹nx2ta¹nha²wa². Nxe³nx2ta¹kxe³su², txa²yxo²ka³nãu³ai²na² whãi²na¹ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Wxa²ha³lo²khai³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²ai²la¹wa². Oh³nãu³u¹tai²nãn¹te² ha³lo²ai²la¹wa². Nxe³ha²kxai³, a²hĩ¹nai²na² yuh³xai²nãn¹ko³xai²na² yxau³yah³lxi¹nhĩ¹nai²na²:
— Txa²ha³lo²sxa³xã¹. Kan²txi³ yxau³nũ̱³nxa³lho³na¹. Yah³lxin¹jau³su² yxau³je¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wxa²sĩ̱³nai²na² yuh³xai²nãn¹te² sĩ̱³nai²na², ko̱³nxe³ti³ yxo²kwa̱in³nxa²lxi³si¹jau³nũ³su² sa²yxo²wet1sxã³ yxau²xai³yah³lxi³txa³hẽ¹la². A²nxe³te²a² ko̱³nxe³ti³ yxo²kwa̱in³nxa²lxi³si¹jau³nũ³ai²na² a²ta³a² sa²so¹sxã³ wxa²wi¹nx2ti³tãu³a¹ ã³nhe¹ki¹nx2ti³na³la². 12 Nxe³ha²kxai³, a²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txai²na² yxau³yain¹yah³lxin¹tũ̱³ka̱³txai²na², hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹tũ̱³ka̱³txi³sai¹nxa³wa². Nxe³ha²kxai³, wi¹kãi³je²txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ko̱³nxe³te²la³ ĩ³yĩ¹li¹nx2tain¹kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³, wxa²wi¹kãi³ye²yah³lxin¹ju³ta² ĩ²so¹nx2tain¹tu¹wa². Nxe³nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wxi²kin³ti³ton³na³li¹. A²sũ̱³nãin²txi³ wi¹lhi¹ni², a²sa³wi³ha³lxain²txi³ wi¹lhi¹ni², ain¹na³li¹. Nxe³nx2tain¹tu¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² ã³wa̱³la² ĩ³xi²tãu³a¹ nxe³nx2tain¹tu¹wa².
13 Wxãi²na², Je³su²jah³la² a²wẽ³ha³lxi³syah¹lxi¹lxa². Yah³lxi¹nha²kxai³, a²nũ²a² hxi²kan¹ta² yxo²ha³kxa¹ a²yu³hẽ³na² yxau³jah³lxi³sxã³ sa²yxo²we¹jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, yuh³xai²nãn¹te²a² hxi²kan¹ta² si³yxau³kax3khai³su² tãu³a¹, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ãn³sen³sai¹nẽ³jah¹lo²su² tãu³a¹ txã² sa²yxo²we¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². 14 Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ã³sa²ki³la³xi²sxã³ hxi²kan¹tũ̱³ka̱³txan²tu̱³, a²si³yxau³ka³khai³su² tãu³su² tãu³a¹ hxi²kan¹txi³lot3sxã³ ĩ³kwa³na³tũ̱³ka̱³txi³su² hĩ̱³nx2na³la². A²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³te²a² khãuh³lxa³ti³hi¹ti², a²nũ²a² wain³txi³kãi³te²a² ĩ³sa²nẽn¹kxi², nxe³te³lhxã³ hxi²kan¹txi³lon³te²ju²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³, ã³sa²ki³la³xi²tũ̱³ka̱³txain²ti³ yxo²ha³kxa¹ sa²yxo²we¹tain¹yah³lxi³nũ³nhẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³su² ĩ³hau³ko³tũh¹sxã³ kãi³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². 15 Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wi¹kãi³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³ain¹tũ̱³ka̱³txa²:
— Ko̱³nxe³ti³hit1sxã³ ĩ³ye³kxi²na¹tũ¹xã¹. Nxe³kxi¹nx2ti³kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³, wxa²wain³txi³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ĩ²so¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, hãi¹nxe² ã³ka³nah²nxe³sxã³ yxau³ya³nx2ti³hĩ̱³nx2na³la². 16 Jã¹nxa¹jau³su², wa²su¹wa²sun¹sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹ta¹, ĩ³yon²ta³kxi²nha²sxã³:
— Je³su²jah³la² ha³lo²a² yxo²ha³kxa¹ wxa²wa²sut1sa²na³na¹. Sa³ha²kxai³, ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³ wi¹lhĩ̱³nx2na³na¹. Nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Wxãi²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wa³ka³li³yu³ta³lot3sxã³ yxau³yah³lxi¹lxa². Yah³lxi¹nha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² so¹lxi³ sa²yxo²wet1sxã³ yxau³jah³lxi³hẽ¹la². 17 Jã¹nxe³jut3su², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ wi¹lhin¹sxã³ ĩ²nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² wẽ³ha³lxa² yxo²ha³kxa¹ a³lxi²waun¹yhu¹i², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³ye³kxi²nha²sxã³ ĩ³yo²nha², yuh³xai²nãn¹te² a²hxi²kan¹ta² si³yxau³ka̱³khai³su² jah¹la² ĩ³sa²nẽn¹kxi², nxe³jah³lxi³hẽ¹la².
Khãuh³lxa³ti³ti³hit1txa²lxi³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
18 A²nũ²a² ã̱³xa² a²wa³kxẽn³yu³ta³lot3sxã³ yxau³yah³lxin¹te² ĩ̱³nxa² nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Wxa²wa³kxẽ³yah³la² sa²yxo²we¹ti², ĩ³sa²nẽn¹kxi², nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹ka³tu̱³, wi¹lhin¹te²a² a²wa³kxẽn³yah³lain²txi³ sa²yxo²we¹ti², a̱n³txi³thin¹te²a² a²wa³kxẽn³yah³lain²txi³ sa²yxo²we¹ti² nxe³jah³lxi³hẽ¹la². 19 Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wain³txi³ kãi³yah³lxin¹kxa² yo³lha³, wxa²wa³kxẽ³yah³la² kwa²to³toh³lxi² ĩ³a̱n³ta³kxi¹nx2ti³sxã³ khãuh³lxa³ti³hi¹txa²lxi³kxai²nãn²tu̱³, ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ yxau³je¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la².
— Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²a¹xã¹. Yah³lxin¹jau³su², ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ yxau³je¹jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³sa²nẽn¹kxi¹nx2ti³tu¹wa². 20 Yxãn¹ta¹, ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, nxe³yah³lxin¹kxa² yo³su² wxa²wa³kxẽ³yah³la² khãuh³lxa³ti³hi¹txa²lxi³kxai²nãn²tu̱³, hãi¹nxe³sxã³ wain³txi³ ũ³yho³hi¹nx2ti³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³nx2ti³sxã³ khãuh³lxa³txi³yah³lxin¹ju³tai²na² ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ yxau³yah³lxin¹kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³, hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³sa²nẽn¹kxi¹nx2ti³xa³lho³la². Yxãn¹ta¹, wain³txi³ kãi³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, nxe³yah³lxin¹kxa² yo³su², a²nũ²a² ku̱³lhxa³thin¹te²a² khãuh³lxa³ti³hi¹txa²lxi³kxai²nãn²tu̱³, hãi¹nxe³sxã³ ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ yxau³je¹jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² ĩ³sa²nẽn¹kxi¹nx2ti³tu¹wa². 21 Jã¹nxe³yah³lxin¹si¹jau³nũ³su², Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³kaix1so¹nx2ti³te²ju²hẽ³la². Nxe³sa³ku¹, Je³su²jah³la² khãuh³lxa³txi³ki¹nx2ti³ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³:
— Txa²si³yo³na², txa²sa³wi³ha³lxa² ain³kxi²so¹ki²sa²sxã³ khãuh³lxa³ti³nha²sxã³ yxau²xai³la¹kxa² yã¹nxain¹tai²lã¹. Nxe³kxi¹nx2ti³jau³su², Je³su²jah³la² khãuh³lxa³txi³nha¹nxa²lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². 22 A²nxe³jah¹la² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² yũ²nxa³ha²kxai³, ki³han³jau³xa² ĩ³ye³ti³he¹nx2nxa³ha²kxai³, ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ khãuh³lxa³ti³hit1tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 23 A²nũ²a² ku̱³lhxa³thin¹te²a² ko̱³nxe³ti³hit1sxã³ ĩ³ye³kxain¹kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³, hai³txi³ a²yoh³la³ ko̱³nxe³ti³hit1sxã³ ĩ³wa²lũ³xi²ti³he¹nx2nxa³ha²kxai³, jã¹nxe³sxã³, a²nũ²a² khãuh³lxa³ti³hi¹tain¹kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³, hai³txi³ ĩ³wa³lxĩ³nha²sxã³ ĩ³ye³kxi²te³lhxã³ ti³he¹nxai¹nxa³ha²kxai³, Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la². Hãi¹nxe³sxã³:
— Txa²wĩ³na² yxo²ĩ²a¹xã¹. Jah¹la² wain³txi³ wã²nxũ̱h¹ ĩ²ũh¹ki²sa³tũ¹xã¹. Nain¹jau³su² ta¹hxai²hẽ¹la². 24 Wã²nxũ̱h¹ Je³su²jah³la² so¹lxi³ hi³sa³ka³txa² ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² a²wah³yu³ta² ũ³yho³hi²te³lhxã³ jah¹la²nũ²a² ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³ki̱³ju³ta² ã³na¹hxa³ki̱³sa²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²wet1sxã³ kãi³sxã³ yxau²xai³ki̱³sa²kxai³ nxe³si¹nhẽ³jau³su² Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³, Je³su²jah³la² ĩ³ta³lo³wait1sxã³ khãuh³lxa³tain¹ju³ta²kxai³, wxa²ĩ³lxi³thin¹yah³lxan³ju³ta² ha³kxa¹ ĩ³we²ti²ti³hi¹txa²lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². 25 Wxãi²na², a²ha² kxã³nxa² ka³yxuh³xa² o³ve²a² a²wa³kxẽn³yah³la² ka³lun²ki²jut3sũ̱³nxe², Txa²wã¹sũ̱³na² u̱² ha³na³ka³lxi³ yxau²xai³yah³lxi³ta¹hxai¹nhẽ¹la². Yxãn¹ta¹, a²hĩ¹nai²na² ã³wa̱³li² ĩ³xi²sxã³, wxa²wa³kxẽ³yah³la² wi¹wi¹nxe² wxa²hau³ko³txa²lxi³jah¹la² a²hxi²ka³nãu³a¹, yxau³yah³lxi¹lxa².