1 Petro
1
Pe²jah³lo²na¹xai²na² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹kxah³lo²sa¹wa².
— Txai²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ĩ³ye³kxi¹txai¹nhẽ³li¹. Txai²na² hxi²kan¹txi³lo³txa²ha¹i¹. Je³su²jah³la² nxe³sa²kxah³lo²sa¹wa². Nxe³na¹te³na¹xai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Na¹ha²kxai³ wxãi²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wã²nxa³ka² so¹nx2ti³tũ̱³ka̱³txi³syah¹lxi³ta¹hxain¹ti³ai¹ti²tu³wa². A²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txa² kwa² jũ¹nxe² kxãn³su² yxau³yain¹yah³lxin¹ka³tu̱³, ã³yo³yo³li² yxau³yain¹tũ̱³ka̱³txi³syah¹lxi³ta¹hxain¹ti³ai¹ti²tu³wa². Põ²ta³ko³xa² yxau², Ka³la²sa³ko³xa² yxau², Ka³pa³to²sa³ko³xa² yxau², A²si³a³ko³xa² yxau² Bi³ti²ni³a³ko̱³xa² yxau², nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ yain¹yah³lxi³ta¹hxain¹ti³ai¹ti²tu³wa². A²nxe³te² ĩ³nxai²na² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹wa². Wxãi²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wã²nxa³ka² so¹nx2ti³tũ̱³ka̱³txi³syah¹lxi¹lxa². Txa²wã¹si³kxã³nãu³u¹tai²na² yũ³ti³hex1nẽ³lxa³tãu³u¹tai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² wã²nxũ̱h¹ ĩ²sa²tẽ³kxi²nha²sxã³, wã²nxa³ka² so¹nx2ti³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² sa²yxo²we¹jah³lxi¹nha²kxai³ ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹kxa² yo³ha² ã³wa²su¹txi²lxi³sxã³ yxau³yah³lxi¹nha²kxai³ nxe³si¹yhah³lxin¹jau³nũ³su² wã²nxa³ka² so¹nx2ti³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³nx2ti³ju³ta³nũ³a² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³nxũ²kwa̱i³wih¹nx2ti³sxã³ ĩ³wi¹lhit1ti³hi¹nx2ti³na²hẽ³la². Nxe³yah³lxi¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² thã̱i³ti³la² a³lxi¹nx2ti³ha²kxai³, nxe³nx2ti³tu¹wa². Nxe³nx2ti³ju³ta³nũ³a² ten³khaix1sa³nha²wa².
Hxi²ka¹ka¹nha²la² yxau²xai³ki̱³jau³su²
Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³sa²nẽn¹kxa¹sah¹lxi³hẽ¹la². A²nxe³jah¹la², Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² Je³su² Kris²tu³jah¹la² A²wĩ³nu²su² ha²kxai³, nxe³jah¹lai²la¹wa². A²nxe³jah¹la² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³te³lhxã³ tah²lxi³ we²txi²nẽ³te²jai¹ti²tu³wa². Nxe³nẽ³kxe³su² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxi²nẽ³ju³ta² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ tah²lxi³ we²txi²nẽ³te²jai¹ti²tu³wa². Nxe³nẽ³lha²kxai³:
— Yxan¹nãu³a¹, ha³lo²a² wi¹khai¹nxe³ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³hũ¹nẽ³tũ¹xã¹. Nxe³nẽ³ju³ta³nũ³a² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³tih³nxe³nẽ³lha²kxai³ a³la³kxi²ki̱³tã³na¹. Ki̱³sa²kxai³ a²hĩ¹nai²na² ha³ta³nxãn²txi³ hxi²ka¹ka¹nha²la² yxau²xai³ki̱³tã³na¹. Txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Txa²wã¹sũ̱³na² tah²lxi³ we¹txa²txi³kxe³kxai³, a²yen³kxa² wi¹khai¹nxe³te²a², hxa³nxa³te²a² wi¹lhin¹khai¹nxe³te²a² oh³nãu³nũ¹ka³nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²nhãu³a¹ ũ³ha̱¹kxi¹nx2ti³te²ju²hẽ³la². Wxãi²na² Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²yah¹lxi¹lxa². Yah³lxi¹nha²kxai³, hxi²kan¹sxã³ a²hxi²ka³nãu³lot3sa²tẽ³nx2ti³ka³tu̱³ hu³, yxan¹nãu³a¹ ha³lo²ai²na² ne³ki³son³tãu³a¹, Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²nãu³a² oh³xai²nãn¹ko³xan¹ta³ ã³sa²so¹nx2ti³sxã³ yxau²sa²tẽ³yah³nx2ti³tu¹wa². A²ya³la³tu̱³ a²kxã³nxãu³u¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wxa²wa²su¹ta³lun²nx2ti³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nx2ti³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ ũ³ho¹ki¹nx2ti³kxe³hũ̱³nxe² hxi²kan¹txi³ wxa²ye³na² ĩ²ũ¹yhah³lxi³hĩ̱³nx2nxã̱³lxa². Yxãn¹ta¹ yxan¹nãu³a¹ ha³lo²ai²na² ne³ki³son³tãu³a¹, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³tu¹wa². A²nxe²tãu³a¹ ĩ²yah³lxin¹tu¹wa².
Nxe³nx2ti³ju³ta³nũ³a² kãin² ka³lih³khaix1yah³lxi¹lxa².
— A²ha² hĩ¹nai²na², jũ¹nxe² kxãn³su² txa²wã¹ha³lo²ai²na² khãuh³lxa³ti³sa²sxã³ yxau³na¹kxe³su² ãin²ti³sa²na³na¹. Ĩ²li³hũ̱³te² ĩ³nxai²na² nxe³yah³lxin¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ kãin² ka³lih³khaix1yah³lxi¹lxa². Jã¹nxe³ju³ta² ou²ra³ka³ta² a³lxi²khaix1te²ju²hẽ³la². A²nxe³ta̱³ka³ta² ha³nxe²a² a³lan²khai¹nxe³tho³xa² ũ³hi̱³ki̱³te²ju²hẽ³la².
— A²yen³kxa² ã̱³xa², kwa³thi³la² ã̱³xa² ũ³kxẽ³ni²te² yen³kxa² ũ³thũ²ka²sai¹na¹tũ¹xã¹. A²ou²ra³khai³xa² a²wi¹te²a² so¹lxi³ ĩ³we²jo²sa²so¹tai²lã¹. Nxe³ki̱³te²ju²hẽ³la². Nxe³ju³ta² ou²ra³ka³ta² ha³ta̱³nxãn²txi³ hxan³te²ju²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²sxã³ yxau²wa³to²hi²yah³lxin¹tu¹wa². Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²yah³lxin¹ju³tai²nãn²tu̱³, ou²ra³ka³ta² a³lxi²khai¹nxe³kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³ ã³sen³sai¹khai¹nxe³sxã³ a³lxi²khai¹nxe³jut3su² te²ju²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²yah³lxin¹ju³ta² ĩ³we²ti²sa²so¹kxi¹nx2ti³hĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³te³lhxã³ ha³lo²a² khãuh³lxa³ti³yah³lxin¹ju³ta² ũh³wxe³nx2ti³te²ju²hẽ³la². Ou²ra³ka³ta² ha³nxe²a² ũ³hi̱³lhĩ²jut3sũ̱³nxe² nxe³nx2ti³te²ju²hẽ³la², a³lxi¹nx2ti³ha²kxai³la². Nxe³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, yxan¹nãu³a¹ Je³su² Kris²tu³jah¹la² a³ya³ti¹xi²nẽ³tãu³a¹ ĩ³sa²nẽn¹kxi¹nx2ti³ha²kxai³, wxi²kin³ti³to³ti³hi¹txa²lxi³ha²kxai³, nxe³nx2ti³tu¹wa². A²nxe³jah¹la² Je³su²jah³la² yuh³xai²nãn¹te² ha³lo²ai²na² yxau³nũ¹nhẽ³lhĩ¹nai³tã² wxa²ye³na² ĩ²yah³lxi³hxai²nxãn³tai¹ti²tu³wa². Yah²lxan³kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³ a³lxi²yah³lxi¹lxa². Jã¹yxah³lxin¹ju³ta² a²hĩ¹nai²na² wxa²ye³na² ĩ²yah³lxan³kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³ yxo²ĩ²i² kãin² ĩ³ka³li³hi² yah³lxi¹lxa². Wxa²ẽ¹nãu³nũ¹ai²na² whãi²na¹ kãin² ĩ³ka³li³sxã³ hxi²kan¹txi³ ĩ³sai¹sxã³ wxa²yxo²a² ĩ³ye³ah²lxan³kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³ kãin² ĩ³ka³li³yhah³lxi¹lxa². Yah³lxin¹ka³tu̱³, Je³su²jah³la² yxo²ĩ²yah³lxi¹lxa². Nxe³yah³lxin¹jau³su² kwẽn¹tai²na² wxa²wa²sut1sa²tẽ³nx2ti³ka³tu̱³ hu³, yxan¹nãu³a¹ wxa²wa²su¹ta³lun²nx2ti³tu¹wa².
10 Jã¹nxe³ju³ta², kxã³nãu³u¹tai²na² a²nũ²a²nãu³xu¹tai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txu¹tai²na² ĩ³ye³kxũ¹nhẽ³te³nah¹lxi¹:
— A²ya³la³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wxa²wa²su¹tẽ³tu¹wi¹. Hĩ¹nai²na² ha³lo²a² ũ³hũ¹nẽ³lxa³ta̱³lxa² wãn³txai²na² ĩ³ye³kxũ¹nx2ta¹wi¹. Nxe³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txu¹tai²na² ĩ³ye³kxi²nha²te³nah¹lxi¹:
— Ha³lo²a² Txa²wã¹sũ̱³na² wxa²wa²su¹tẽ³ju³ta³nũ³a² a³la³kxi²ti³ten³khai¹nxe³sa³nha¹. Na¹jau³su² a²si³yxau³tãu³a¹ win¹ta²te²lxi³ ha³tin³ti³ ã³te³ni², ĩ³wã̱³ta³kxi²nha², ĩ³ne³wa³kon³nha² na¹xã¹. Nain¹tũ̱³ka̱³txi³su² ta¹hxai²hẽ¹la². 11 A²nxe³tũ̱³ka̱³txa² Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau³yain¹jah¹la² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³hain¹te³nah¹lxi¹:
— Yxan¹nãu³a¹ Kris²tu³jah¹la² khãuh³lxa³txi³tu¹wi¹. Nxe³sãn²ka³tu̱³, nxe³nũ²la² kãin² wxi²kin³ti³to³ti³hi¹tu¹wi¹. Ha³lo²a² ũ³hũ¹nx2ti³xa³ta̱³lxa¹ nxe³nx2ta¹wi¹. Nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ta¹ a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txu¹tai²na² ĩ³wã̱³ta³kxi²nhain¹te³nah¹lxi¹:
— Ha³lo²ai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³ye³kxi²nẽ³ju³ta², ĩh¹nxe³je³nãu³wa³ki³khai³xa² ũ³hũ¹nẽ³te³ji¹ku¹? Ha³lo²ai²na² hau³kon³te³lhxã³ nx2na³na¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, ĩh¹nxet3sxã³ a³la³kxi²hĩ̱³ki̱³te³ji¹ku¹? Ki̱³nhã¹. Ju¹ta² a³la³kxi²ti³ten³khai¹nxe³sa³nha¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 12 Nxe³nxa²ha¹te¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³tu̱³ ĩ³yau¹ũ³hain¹te³nah¹lxi¹:
— Yxan¹nãu³a¹, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹, te² ĩ³nxai²na² wxa²wa²su¹txa²lxa¹tu¹wi¹. Nxe³nx2ta¹ju³ta³nũ³a² wxa²ye³na² ĩ²yah³lxan³tho³li¹. Yxãn¹ta¹ yxan¹nãu³hĩ¹nai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ha³lo²ai²na² a²ye³na² ĩ²ain¹tu¹wi¹. Nxe³ha²kxai³ a²hĩ¹nai²na² ha³lo²ai²na² ũ³hũ¹ain¹nxa³ta̱³lxa² ĩ³tih³nxe³txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. ónhxi²nũ¹nain¹yah³lxin¹tai²li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txu¹tai²na² Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³te² ha³lo²a² kwẽn¹tai²na² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³tũ̱³ka̱³txa² ha³lo²ain²ti² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² oh³nãu³u¹tai²na² ĩ³sa²si¹kat3tũ¹nhẽ³kxah³lo²su² jah¹la² ĩ³yxo²nũ¹nũ³hain¹jau³su² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³na³la². Nxe³nx2ti³ju³ta² oh³xan¹ta²nũ̱³ka̱³txa² ĩ³ye³kxi²nha²te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² Hi²sen³su² a²nũ²a² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ wxa²wa²su¹tain¹na³na¹. Ju¹ta² wi¹khai¹nx2na³na¹. A²nxe³ju³tai²na² ĩ²i² a³la³kxi² nxe³ti³ten³sa³nha¹. Nxe³hĩ̱³nx2na³la².
Sũ̱³na² wi¹lhin¹kxa² yã¹nxe² yxau³ki̱³jau³su²
13 Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² a²ten³jau³su² ã³kãi³te³lhxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Wi¹lain³nha², wi¹le³i², nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹ka³tu̱³:
— Yxan¹nãu³a¹ Je³su² Kris²tu³jah¹la² a³ka³nxi²sxã³ wxã³tũ¹xã¹. Nxe³tãu³a¹ a²ya³la³tu̱³ kãin² thãi³ti³la² a³lxi²nẽ³lha²kxai³ wxa²wa²su¹tẽ³ju³ta² ã³ta³lu²nũ¹nhẽ³lha²kxai³ nxe³nẽ³tũ¹xã¹. Jau¹xai²na² so¹lxi³ yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². 14 Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³syah¹lxi¹lxa². Yah³lxi¹nha²kxai³ sa²yxo²wet1sa²tẽ³jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹ka³tu̱³ a²ha¹ kxã³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ũ³yhe³kat1tũ¹nhẽ³jau³xai²na² ã³ne³to³yhah²lxa³nhĩ¹nai³tã² ko̱³nxe³ti³ yxo²kwa̱in³yah³lxi³hxain¹kxaix3 jã¹nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹la². 15 Yah³lxin¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³kaix1so¹nx2ti³jah¹la² wi¹lhin¹jah¹lai²la¹wa². Nxe³kxa²yã¹nxe³jah¹lxi³sxã³ ĩ³wi¹lhin²jah¹lxi³sxã³ ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta² ha³kxa¹ kãi³sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². 16 Nxe³ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³wi¹lhin²jah¹lxi³hẽ¹li¹. Txai²na² wi¹lhin¹jah¹lo²sa¹i¹. Nxe³na¹kxa² yã¹nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² ta¹hxai²hẽ¹la².
17 — A²nxe³jah¹la² Txa²wã¹wĩ³nai²la¹wi¹. Nxe³yah³lxi³hxain¹tai¹ti²tu³wa². Yah³lxi¹nha²kxai³ win¹ta²te²lxi³ Txa²wã¹wĩ³na² ã³yxo²hãu²not3sxã³ yxau³je¹jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ yuh³xai²nãn¹ko³xai²na² yxau³yah³lxi¹nhĩ¹na²:
— Txa²ha³lo²sxa³xã¹. Kan²txi³ yxau³nũ¹nxa³lho³na¹. Yah³lxin¹jau³su² yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹wĩ³nai²na² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ te²ki̱³na¹xai²na² kãi³kxa² yã¹nxe²xai³sxã³ yxan¹nãu³a¹ nxũ¹ha̱in³nha²sxã³ ĩ³yĩ¹li²xai³nẽ³tu¹wa². Hai³txi³ yau³tã̱³li³ ĩ³yĩ¹li²xai³nẽ³ju³ta³la³ yũ³te²sxa³yu²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ Txa²wã¹wĩ³na² wi¹lhin¹sxã³ ĩ³yĩ¹li²kxah³lo²su² ti³hex1te²sxa³yu²hẽ³la². 18-19 Wxa²si³yah³la²nãu³xu¹tai²na² wxa²si³yxau³jah¹lo²nãu³xu¹tai²na² ha²ya̱³kxa³lxi³su² yxau²xai³lain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nain¹jau³su² ã̱h¹ ãn³si³wẽ̱³not3so¹xi²yah³lxin¹ka³tu̱³ nxe³te² au³hxai²tẽx1 jã¹nxe³sxã³ ã̱h¹ ha²ya̱³kxa³lxi³su² yxau²xai³yah³lxi³ta¹hin¹ti³ai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹wĩ³na² wxa²wa²su¹txa²lxi³ta¹ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³nx2ti³ju³ta² Je³su² Kris²tu³jah¹la² a²ti³ha²yau³xa² a³lxi²khai¹nxe³jau³xa² ha³li³hxan³sxã³ ya³lu²kxi²nẽ³kxe³su² ka³yxuh³xa² o³ve²a² wi¹khai¹nxe³te²a², khon³ti³he¹nxa³kxe³su² wi¹khai¹nxe³te²a² a²ti³ha²yau³hũ̱³jau³xa² Je³su² Kris²tu³jah¹la² a²ti³ha²yau³xan²tu̱³ wxa²wa²su¹txa²lxi³ta¹ti³ai¹ti²tu³wa². Wxa²ha³yax3khin¹yah³lxin¹ju³ta² wxa²wa²su¹txa²lxi³sxã³ ũ³yho³hi²ki¹nx2ti³ta¹ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³ju³ta² ou²ra³ka³ta² ta̱³nxa², pra²ta²ka³ta² ta̱³nxa², a²yo³ha² a³lxi²kxan²ti³ khon³te²ju²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ hxi²kan¹txi³ txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² ũ³yho³hi²sxã³ wxa²wa²su¹tẽ³te²sxa³yu²hẽ³la². Nxe³nẽ³ju³ta³nũ³a² Je³su²jah³la² a²ti³ha²yau³xa² so¹lxi³ a³lxi²sa²tẽ³jau³xa² so¹lxi³ hxi²kan¹txi³ wxa²wa²su¹tẽ³te²ju²hẽ³la². 20 Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² so¹lxi³ yxa¹nai²nãn¹te² ha³lo²a² ha³ta̱³nxãn²txi³ a³la³kxi²jah¹lai²la¹wa². Jã¹nxe³kxe³su², yãn³tai²na¹ yuh³xai²nãn¹ko³xai²na² we¹txa³hĩ¹nu¹tai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² ha³lo²a² yxa¹nai²nãn¹ta³ko³xai²na² a³la³kxi²jau³su², A²ki³lha³lxa² Je³su²jah³la² A²hxi²kan¹txa² Si³yxau³tãu³lot3ta¹hxai²hẽ¹la². Sa²wa²sut1si¹nhẽ³jau³nũ³su² A²hxi²kan¹txa² Si³yxau³tãu³lot3ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ ha³la³je¹nai²na² yuh³xai²nãn¹ta³ko³xa² ne³ki³son³te³lhxã³ nxe³hĩ¹nai²na² so¹lxi³ Je³su²jah³lai²na² ũ³hũ¹nẽ³na²hẽ³la². Wxa²yu³ta² wxa²wa²su¹txa²txi³si¹jau³su² ũ³hũ¹nx2ti³na²hẽ³la². 21 Nxe³nx2ti³ka³tu̱³, Je³su²jah³la² wxa²wa²su¹txa²txi³ka³tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ yxo²ĩ²yah³lxi¹lxa². A²nxe³jah¹la² nũ̱³kxũn³txi³ Je³su²jah³la² ya³lu²tãu³a¹ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ka³tu̱³ wxi²kin³ti³to³ti³hi¹tã²hẽ³la². Nxe³kxe³su²:
— Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²a¹xã¹. A²ya³la³tu̱³ yxan¹nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² yxau²xai³lya³nhẽ³te³lhxã³ ã³sa²so¹xi²sa³tũ¹xã¹. Yah³lxin¹jau³su² nxe³yah³lxi¹lxa².
22 Yah³lxin¹ka³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³tu̱³ sa²yxo²we¹jah³lxi¹lxa². Yah³lxin¹kxe³su² ĩ³wi¹lhin²jah³lxi¹lxa². Nxe³sxã³ a³lxi²waun¹yhu¹ah³lxi¹lxa². Yah³lxin¹ka³tu̱³ a̱u³ti³ wxa²yxo²ka³nãu³a² whãi²na¹ wi¹la̱in³nha²sxã³:
— A³lxi²ki³lxo³nxe³yhu¹nxa³xã¹. Yah³lxin¹jau³su² a³lxi²waun¹nhat1jah³lxi³hẽ¹la². 23 Wxa²yu³ta² Txa²wã¹wĩ³na² Oh³nãn¹jah¹la² tah²lxi³ we¹txa²lxi³ta¹ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³nx2ti³ju³ta² Txa²wã¹wĩ³na² wãn³txa² ka³te̱n³ti³hi¹tẽ³jau³xa² kxãn³su² kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ yxau²wa³to²hi²ki²sa²tẽ³jau³xa² ain³kxi²yah³lxin¹ka³tu̱³ tah²lxi³ we¹txa²lxi³ta¹ti³ai¹ti²tu³wa². Hai³txi³ yuh³xai²nãn¹te² wĩ³na² hxan³te³lhxã³ nxe³te² wĩ³na², tah²lxi³ we¹txa²txi³te²sxa³yu²hẽ³la². 24 Jã¹nxe³ju³ta² kxã³nãu³u¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Ha³lo²ai²nãn¹te² si³sa² wa³su³txi³ hxan³te²jai¹ti²ti¹. Si³sain²txi³ ĩ³sa³lxi³ti², a²yãu³sain²txi³ ĩ³sa³lxit3sxã³ ã̱i³la¹hi² nxe³te²jai¹ti²ti¹. Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ te²ki̱³na¹xai²na² si³sa² hũ̱³sxã³ yxau³hĩ̱³ki̱³tã³li¹. Wa³su³txi³ hxan³hĩ̱³ki̱³tã³li¹. Jã¹nxe³sxã³: “Wxi²kin³ti³to³na¹xã¹.” Nxe³ki̱³kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³ hãi¹nxe³sxã³ si³sa³yãu³sũ̱³sxã³ yxau³sxã³ wa³su³txi³ hxan³hĩ̱³ki̱³tã³li¹.
25 Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³a² wãn³txa², kxã³nãu³a² ha³ta̱³nxãn²txi³ hxa³nxa³kxe³su² yxau²wa³to²hi²ki²sa²tẽ³jau³xai²la¹wi¹.
Ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jau³xai²na² wi¹jau³xai²na² tah²yau³xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³tih³nxe³nx2ti³na³la².