5
Yen³kxih³te²nãu³xa² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³hain¹ki̱³jau³su²
Nxa²ha¹te¹ yen³kxih³khaix1te² ĩ³nxai²na² ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Ha³lo²a² ko̱³ton³kxi¹nx2ti³ha³ta²wa². Kãin² khãuhx3nyhah¹lxi¹nha³ta²wa². Yen³kxi³txa²yah³lxi¹nha³ta²wa². Nxe³ju³ta²nũ³a² kãin² nã̱³ni² kãin² wxa¹ni² yxah³lxi¹nha³ta²wa². Yen³kxih³yah³lxin¹kxa² khon³kxi¹nx2ti³ha³ta²wa². Wxa²wã²lai²li² wã̱³sa³ti³hũ̱³te²a² ĩ³kho³kxi¹nx2ti³ha³ta²wa². A³lxi²khaix1yah³lxin¹kxa² ya³te̱¹ya³te̱n¹ki³a² ki³nã̱n³ki²sxã³ khon³kxi¹nx2ti³tu¹wa². Kwa² so¹kxi²sxã³ a̱³yah³lxi¹nhẽ³la². Kxã³nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² oh³xan¹ko³xa² a³ka³nxi²sxã³ wxã³tãu³a¹ ĩ³yĩ¹li²nẽ³tu¹wa². Wi¹lhit1sxã³ ĩ³yĩ¹li²ta̱³nxa² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²ta̱³nxa² nxe³nẽ³tu¹wa². Jã¹nxe³yah³lxin¹tãu³a¹ yen³kxa² a³lxi²yah³lxin¹kxe³su² ha³nxe²a² wã²nhxan³kxa² yã¹nxe³sxã³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³tu¹wa², Txa²wã¹sũ̱³na²sa³. Kwẽn¹tai²na² yen³kxa² kãin² ũ³ha¹yah³lxi¹nhẽ³la². Nxe³yãn¹ta¹ kxãn³kxai³ kwa² wa³kon³kxi¹nx2tain¹tũ̱³ka̱³txa² wxa²hai³sxa² ĩ³lih¹kxi¹nx2tain¹tũ̱³ka̱³txa² ũ³yho³hi²hain¹yah³lxan³ta²wa². Kãin² a̱n³ta³kxi¹nx2tain¹jau³xa² ain³kxi²nha¹jxah³lxi³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³ wxa²hai³sxai²li² ki³kan²ki² ki³ai²li² wxa²so¹si¹hain¹yah³lxin¹jau³su² kwa³na³yah³lxin¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³wxa¹nain¹na²hẽ³la². Ĩ³wxa¹nain¹jau³xai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²si²ha²kxai³ nũ³kxũn³khaix1jah¹lo²si²ha²kxai³ nxe³jah¹la² ne³nxẽ³na² ain³kxain¹na²hẽ³la². Wain³txi³ yo³hain¹yah³lxan³ju³ta² ain³kxain¹na²hẽ³la². Jã¹nxe³yah³lxin¹ju³tai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ki³kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³tu¹wa². Txa²wã¹ha³lo²nãu³xai²li² yxau³yah³lxin¹tãu³a² wi¹la³ yxau³khaix1yah³lxin¹tai¹ti²tu³wa². Wxa²yan³txi³nũ³a² so¹lxi³ ĩ³ka³lih³ti³ten³yah³lxi¹nhẽ¹la². Nxe³sxã³ po¹na² su²lhĩ²na¹tũ¹xã¹. Nxain¹kxai²nãn²tu̱³ ũ³yhai¹tai¹nha²kxai³ ha³nẽ³te²ju²hẽ³la². Te²yãx1nxe³kxe³hũ̱³nxe² wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ĩ³ka²li¹nyhah¹lxin¹ju³ta² so¹lxi³ o²la³kxah¹lxi¹lxa². Nyhah¹lxi¹nha²kxai³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³kxe³nũ³su² wxã³nũh¹nx2ti³ha³ta²wa². Nxe³kxa²yu³su² a²nũ²a² wi¹lhin¹te²a³ su²lhã³te³lhxã³ ã³ke³tũ¹kxain¹yah³lxi¹nhẽ³la². Nxain¹yah³lxin¹kxan²ti³ hai³txi³ wa³lxĩ³nha²yai¹nxa³hẽ³la².
Je³su²jah³la² wxã³ju³ta² ya³nãn³ta³ki²la²sa³ wah³nxe³ki̱³jau³su²
Nxa²ha¹te¹ txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ya³nãn³ta³ki²la²sa³ wah³nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Je³su²jah³la² Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² a³ka³nxi²ju³ta² ya³nãn³ta³ki²la²sa³ wah³nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Hai³sxa² wa³kon³jah¹lo²su² ĩ²jah¹lxi³hẽ¹la². Ũ³whĩn¹ta³lun²nũ²la² wi¹la³ wen¹ju³ta² wah³nxe³kxi²ki̱³te²ju²hẽ³la². Wẽ³ha²yau³xa² ã³wa̱x3sãn²ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ ã³wa̱x3ta³lun²nũ²la² yain³txa²kxai³ kan¹te²ju²hẽ³la². Nxe³te²hũ̱³nxe² yain³txa² kan²kxi²ju³ta³nũ³a² wah³nxe³kxa² yã¹nxe² Je³su²jah³la² a³ka³nxi²ju³ta² wah³nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³sxã³ ya³nãn³ta³ki²la²sa³ wah³nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹lai²na² a³ka³nxi²ju³ta² ya̱u³son³na³la².
Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ĩ³yxaih¹sxã³ ĩ³kwa̱i²kxi²nyhah¹lxi³txa³hẽ¹la². Nxe² e³kxi²nyhah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² a³ka³nxi²sxã³ wa̱³li²tãu³a² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³tu¹wa². Ha³lo²ai²li² ya̱u³son³na³la². Sxi²ha² a²yxo²a² ã³wih¹ki̱³te³lhxã³ nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ wa̱³li²ju³ta² ya̱u³son³na³la². 10 Txa²wã¹sũ̱³na² e³jau³xa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txai²na² ĩ²jah¹lxi³hẽ¹la². Nxe³tũ̱³ka̱³txu¹tai²li² kãin² khãuh³lxa³thi¹nain¹kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ya³nãn³ta³ki²la²sa³ yxo²ĩ²ai¹nha²kxai³ nxũ²kwa̱i³lxũ¹nain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 11 Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²ã³ai¹nxa³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ĩ³ka³li¹tain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³sxã³ Jo²ah³lu¹tai²li² ĩ²jah¹lxi³hẽ¹la². Khãuh³lxa³tẽ³nha²khaix1ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³hĩ¹nu¹tai²na² hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²ã³ta¹hxai²nxa³ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe²nxa³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ĩ³ka³li¹ti³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³ju³ta² Jo²ah³lu¹tai²na² a²ha³lo²a² wi¹ta³lun²si¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² wi¹lhin¹khaix1te²la¹wa². Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² Jo²ah³lu¹tai²na² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³tũ¹hxai²kxai³ jã¹nxe³sxã³ wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³tũ¹nhẽ³nũn³tu¹wa², Txa²wã¹sũ̱³na²sa³.
12 Nxe³sxã³ txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Nxe³ha²kxai³ wãn³txi³khai¹xa² e³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wãn³txa² e³yah³lxin¹jau³xa² ĩ³yxo²xũn³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Ya²la³lai²la¹wi¹. Oh³xan¹jah¹la² ĩ²sai¹nha²kxai³ ya²la³lai²la¹wi¹. Ta̱³nxa²:
— Ya²la³lai²la¹wi¹. Yuh³xan¹jah¹la² ĩ²sai¹nha²kxai³ ya²la³lai²la¹wi¹. Ta̱³nxa²:
— Ya²la³lai²la¹wi¹. A¹thũn³jah¹la² ĩ²sai¹nha²kxai³ ya²la³lai²la¹wi¹. Nxe³jau³xa² ã³ye³yxo²nũ¹nx2ti³ju³tan¹te²kxa³yau³kxai³lu² nxe² e³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Wãn³txai²li² ya²la³tu̱³kxai²nãn²tu̱³ hãi¹sxã³ ĩ³ye³in¹te³nah¹lxi¹:
— Nxẽn²na³li¹. Ya²la³lai²la¹wi¹. Ta̱³nxa², Ya²la³tu̱³txa³kxai²nãn²tu̱³ e³in¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe²nxa³wi¹. Ya²la³lhxa³wi¹. Nxĩn¹jau³su². Nxe³jau³xa² so¹lxi³ e³jah¹lxi³hẽ¹la², Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³kxa²ya̱n³txi³sa².
13 Nxa²ha¹te¹ wxa²nũ̱³ka̱³txa² ha³tih³xan¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² khãuh³kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhau³kot3si¹jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²txai¹yah³lxi³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³ wxa²nũ̱³ka̱³txa² ã̱³xa² ha³tih³xan¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ka³lih³kxai²nãn²tu̱³ Sũ̱³na² sa²nẽn¹kxah¹lxin¹jau³xa² ĩ³hain³jah¹lxi³hẽ¹la². 14 Wxa²nũ̱³ka̱³txa² ha³tih³xan¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ĩ³ton³kxi²kxai²nãn²tu̱³ Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²te²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² ĩ³kaix1jah¹lxi³hẽ¹la². Ĩ³kaix1tũ²la² a³se³to²na²yau³xa² tẽ³sxã³ wxa²ne³to̱¹lxi³yuh¹nha²sãn²nũ²la² Sũ̱³na² we²txi²si¹ha³lxin¹jau³su² ĩ³ye³kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². 15 Nxe³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²kan¹si¹jau³su² yxo²ĩ²kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ta³ka³txai²li² we²txi²tu¹wa², Txa²wã¹sũ̱³na²sa³. We²txi²sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta³ yũ³kxai²nãn²tu̱³ ne³wã²na³tu¹wa². 16 Ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² yũ³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³yau¹ũ³nyha¹jah³lxi³hẽ¹la². Te²yã¹nxe² kãi³yah³lxi³to³hin¹kxa²ya̱n³txi³su², Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²waun¹nyha¹jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nxa²lxi³tu¹wa². Nxe³sxã³ a²nũ²ai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹lhit1sxã³ sa²yxo²we¹jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²kxai²nãn²tu̱³ wã³nxĩn¹khaix1jau³su² e³hĩ̱³nx2na³la². 17 Te²yã¹nxe³sxã³ E³li²ah³lu¹tai²na² ĩ²jah¹lxi³hẽ¹la². Txai²yã¹jah¹lo²su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A²nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A²ẽ¹nãu³ai²na² a̱u³txi³ e³jau³su² e³te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³na² nxe³txi¹. Wẽ³ha²yau³xa² hãi¹nxã¹txa²hẽ³li¹. Nxe³jau³su² e³ka³tu̱³ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ wxa̱x3ti³tãu³u¹tai²na² hai³txi³ wẽ³hã¹ti³hex1ta¹hxai²nxa³ti³ai¹ti²tu³wa². 18 Hã²wxãn³txa³ Txa²wã¹sũ̱³na² ãh¹ e³kxi²ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². E³te³nah¹lxi¹:
— Wẽ³ha²yau³xa² a³na¹ ã³si³wxe³xi²ti³hi¹txa²hẽ³li¹. Nxe³jau³su² nũ²la² ãh¹ wẽ³hã¹to³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Wẽ³hã¹xi²nũ²la² hai³sxu¹tai²na² ã³wa̱x3tũ²ha²kxai³ yain³txa² kãin² yũ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa².
19 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ain³kxi²khaix1nxe³sah¹lxi³hẽ¹la². Wxa²nũ̱³ka̱³txa² ha³tih³xan¹tũ̱³ka̱²txi³ ĩ³nxai²na² ya²la³lyau³xa³ ã³nũ²la² ki³han³jau³xa² sa²yxo²we¹kxai²nãn²tu̱³ a²nxe³jah¹lai²li² ki³han³ju³ta² ĩ³wa²li²si¹hain¹yah³lxin¹jau³su² e³kxi²txai¹yah³lxi³hẽ¹la². 20 Nxe³sxã³ ĩ³wa²li²kxai²nãn²tu̱³ jah¹la² a²ẽ¹nãu³ai²na² ha³nxe² i̱³sa²tẽ³ko³xa² sa²wi¹kxe³nũ³a² ĩ³yĩ¹li²jau³su² ã³wa²su¹tũ¹hain¹yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Te²yã¹nxe³sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² ka³lxa¹txi³ ã³wa²su¹tũ³nhĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxa¹jau³su² txai²li² Ti³a²kah³lo²na¹xai²li² nxe³ye¹nx2ta¹wa². Ta³lu²na¹wa².