1 Tesalonisẽnses
1
Pau²lah³lo²na¹xai²na² Si²lah³la² Ti³mo²jah³la² nxe³sĩn¹sxã³ ũ³wha²li¹lhxã³ ũ³hũ²xai³nx2ti³nha¹wa². Wxa²nũ̱³ka̱³txa² Te³sa³lo²ni³ka²thĩ³na² yxau²xai³yah³lxin¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Je³su²jah³la² ã³nũ²kxi²sxã³ yxau²xai³lyah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² ũ³wha²li¹lhxã³ ũ³hũ²xai³nx2ti³nha¹wa². Nxe³nx2ti³nha¹te² ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² a²sa³wi³ha³lxain²txi³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹la² a²sa³wi³ha³lxain²txi³ yah³lxi¹lxa². Nxe³nx2ti³nha¹ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² thãi³ti³la² a³lxi¹nx2ti³si¹hi² wxa²nxũ²kwa̱i³nãu³a² ã³nhãu²no³txa²lxi³si¹hi² nxe³nx2ti³si¹nha¹jau³su² ten³sa²sĩn¹nha²wa².
Te³sa³lo²ni³ka²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ĩ²ain¹jau³su²
Yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³yah³lxin¹jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²to³sĩ¹na¹wa². E³kxi²sĩ¹na¹jau³xa²sa¹:
— Sũ̱³na² nxet3si¹lxi¹. Yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³lai¹nha²kxai³ ĩ³sa²nẽn¹kxi²nxa²sĩ¹na¹wi¹. Nxe³sĩn¹to³ha¹wa². Yxo²ĩ²yah³lxi¹nhĩ¹nãn¹te²tu̱³ Sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ¹te³lhxã³ o²la³kxah¹lxi¹lxa². Sũ̱³na² a³lxi²yah³lxin¹jau³su² wi¹lo²la³kxi²yah³lxi¹lxa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² a³ka³nxi²sxã³ wa̱³li²ju³ta³nũ³a² thãi³ti³la² wah³yxah³lxi¹lxa². Nxe³yah³lxin¹kxe³su² ĩ²sĩn¹te²sa¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²sĩn¹na¹tãu³a² sa²wa²lho¹xi²sxã³ ĩ²sĩn¹to³ha¹wa². Nxe³sxã³ yxo²ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ txa²wã³tã̱³xa² yã¹xah³lxi¹lxa². Txa²wã¹sũ̱³na² a³lxi¹nx2ti³ha²kxai³ ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹nx2ti³sin²ta²wa². Nxe³ju³tai²li² ĩ²sĩn¹te²sa¹wa². Sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xai²li² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³sĩ¹na¹jau³xai³tã² kwa² wãn³txi³su² te²sxa³yu²hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³jxah¹la² a²wãn³txain²txi²na³la². Nxe³jau³xai²li² wã³nxĩn¹jau³su² ha²kxai³ ya²la³tu̱³jau³xai²la¹wa². Yxau³ya³nx2ti³sĩ¹na¹hĩ¹nai³tã² wain³txi³ o²la³kxi²nũh¹nx2ti³sĩ¹na¹ju³ta² ĩ²yah³lxin¹tai¹tu³wa². Yxau³sĩ¹na¹kxa² yã¹nxe² yxau³yah³lxi¹nha²kxai³ Je³su²jah³la² yxau³hxai²kxai³ jã¹nxe² yxau³yah³lxi¹nha²kxai³ nxe³yah³lxin¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³sxã³ khãuhx3nyhah¹lxin¹kxan²ti³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ka³lih³yah³lxin¹tai¹ti²tu³wa². Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³ka³li¹ti¹nx2ti³tai¹ti²tu³wa². Nxe³yah³lxin¹kxa²yu³su² Ma³se³to²na²ko³xa² yxau³te²a² Kre²sa²ko³xa² yxau³te²a² nxe³sxã³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ain¹te²nãu³xai²na² ĩ²kxi¹nx2tain¹ta¹hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² yxo²ĩ²yah³lxin¹kxa² yã¹nxe² yxo²ĩ²ain¹nũn³ta¹hẽ¹la². Nxe² yxo²ĩ²yah³lxi¹nhĩ¹nai³tãn¹te²tu̱³ Sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² u²lxi³ ha³ta̱³nxe³ta¹hẽ¹la². Ma³se³to²na²ko³xa² Kre²sa²ko³xa² ya¹nãn¹ta³ko³xa² jau¹xai²li² yxo²ĩ²yah³lxin¹kxe³su² ha³ta̱³nxe³ta¹hẽ¹la². Nxe³jut3su² ha²kxai³ u²lxi³ ai³ain¹kxan²ti³ ã²la² ain³kxain¹ta¹hẽ¹la². Ĩ³ye³kxain¹sĩ¹nxa³ta̱³lxa¹ wxa²wãn³txa² ã²la² ain³kxi¹nx2tain¹ta¹hẽ¹la². Jã¹nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² wã²nxũ̱h¹ ĩ³hen³txi³sain¹sĩ¹na²hẽ³la². Wxã³sxã³ ĩ²nx2ti³nha¹hĩ¹nai³tãn¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³sain¹sĩn¹na²hẽ³la². Txah³lxa³kxa³txai²li² Sũ̱³nu²sa²ki³lxo³ka³txai²li² ã³yah³lxi¹nha²kxai³ nxe³sxã³ hã²wxãn³txa³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² so¹lxi³ ya²la³tu̱³ te²an²tu̱³ ka³te̱n³su² te²an²tu̱³ sa²yxo²we¹jah³lxin¹jau³xai³tã² e³kxi²sain¹sĩ¹na²hẽ³la². 10 Jã¹nxe³ju³kxai³lu² Je³su²jah³la² Sũ̱³na² Tah²si²ha²kxai³ ã¹jah¹lai²li² oh³nãu³a¹ a³ka³nxi²ju³ta³nũ³a² wah³nxe³yah³lxin¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ¹sain¹sĩn¹na²hẽ³la². Nxe³jah¹lain²txi³ kxã³nhxĩ¹nai³tã² txa²wã¹ha³lo²a² yxau³hĩ¹nai³tã² ya³lu²ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²na²hẽ³la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² a²wa³ha² so¹kxi²nẽ³na²hẽ³la². So¹kxi²nẽ³lha²kxai³ Sũ̱³na² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²nẽ³ju³ta³nũ³a² wxa²wa²su¹kxi²nẽ³tu¹wa². Jã¹nxe³ju³kxai³lu² ul²yxau³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² jau¹xai²na² ĩ³hen³txai¹yah³lxin¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³sain¹sĩn¹na²hẽ³la².