4
A²nũ²a² wa³kxẽn³yah³lo²nãu³xãi³, nxe³jah³lxi³sa²lxa². Wxa²sa³wi³ha³lxai²na² wxa²wa³ka³li³yu³ta³lo̱³tain¹sxã³ ã³wa³kon³ki¹nx2tain¹tũ̱³ka̱³txai²na² wain³txi³ ãn³kãi³ũ¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Txai²na² Kris²tu³jah¹la² a²wa³kxẽn³no̱t3sa²kah³lo²sa¹xã¹. Oh³nãu³u¹tai²nãn¹jah¹lai²la¹xã¹. Nxe³sxã³ wa³ka³li³yu³ta³lot3sain¹te²nũ̱³ka̱³txa² a²wa³kxẽn³not3tai¹na¹kah³lo²sa² kxa²yã¹nxe² Kris²tu³jah¹la² wa³ka³li³yu³ta³lo³ta¹wi¹. Nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³ya³nx2ta¹wa².
Wãn³txa² ĩ³tih³nxe³nẽ³jau³su²
Hãi¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², Txa²wã¹sũ̱³na² ha³tin³ti³ ĩ³ye³kxi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta² ĩ³ha¹txi¹nx2ti³ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Nxe³sxã³ ĩ³ye³kxi²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ye³jah¹lxi³hẽ¹la².
— Txa²sũ̱³nãi³. Ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹ju³ta² kãi³ũ¹sa¹nha²kxai³ wi¹lxo³kxi²sa¹lxi¹. Nxe³jah³lxi³hẽ¹la². 3-4 Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Kris²tu³jah¹la² sa²hau³ko³tẽ³jah¹lai²la¹xã¹. Nxe³jau³xai²na² kxã³nãu³u¹tai²na² a³la³kxai¹nxa³jau³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ a²nxe³te² wãn³txai²na² a²hĩ¹nai²na² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³jah¹lo²sa¹wa². Na¹kxa² yo³ha² sxi²ha² kan²thĩ³na² Sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³tũ̱³ka̱³txa² hxi²ki³kxai³lu² ũ³tĩ¹ki²sain¹na²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ nxe³na¹ju³tai²na² ha³lo²ai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³na² nxet3sĩ¹lxi¹. Pau²lah³lai²na² wxa²wãn³txai²na² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³lhxun¹na³li¹. Nxe³ju³ta² sa²hxi²ka¹tũ¹txain¹sĩ¹nhẽ³li¹. Nhĩn¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² wi¹la̱in³ki²nha²ti³hi¹tũ³txain¹sĩ¹nhẽ³li¹. Nai¹nhĩn¹kxai²nãn²tu̱³ Pau²lah³lai²na² wxa²wãn³txa² wi¹wi¹nxe² a²si³yxau³tãu³a¹ ã³no¹xa³kxe³su² ĩ³ye³kxi²yhain¹tu¹wi¹. A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ã³ne³wxe³txai²li¹. Nxe³ka²ki²sah¹lxi³hẽ¹la².
Ju¹ta³la³ na¹ha²kxai³, a²nũ²a² Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ai¹nxa³tũ̱³ka̱³txa² yxau³yain¹yah³lxi¹lxa². Nxe³ha²kxai³ a³la³kxi²khai¹nxe³sxã³ yxau³je¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Je³su²jah³la² ĩ³yau¹ũ³hai¹na¹txai²lã¹, kwẽn¹tai²na²sã¹. Yxan¹nãu³a¹ sa²hxi²kat1sa²nxa³kxa²ya̱n³ti³sã¹. Yain¹yah³lxin¹jau³su² Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³ye³kxi²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ thã̱i³ti³la² wi¹lhin¹jau³xa² so¹lxi³ a³la³kxi²jau³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, jã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ĩ³lxi³te²la³ Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³wã̱³txi¹nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ wãn³txa² wain³txi³ ĩ³tih³nxain¹yah³lxin¹jau³su² a³la³kxi²sxã³ ĩ³wa²lũ³xain¹yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa².
A²ha³ta̱³nxa² ũ³sa²si¹hã³jau³su²
7-8 Nxe³nxa²ha¹te¹ Ti³ki²kah³la² txa²wã³tã̱³jah¹la² a³lxi²na¹kxah³lai²la¹wa². A²nxe³jah¹la² txai²yã¹nxe³te²hũ̱³sxã³ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² wa³kon³kxi²jah¹lai²la¹wa². Ha³ya³kxa² Sũ̱³na² wa³ka³li³yu³ta² ã³na¹ti³hex1jah¹lo²sxa³wa². A²nxe³jah¹la² ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nx2ta¹wa². Nxe³nx2ta¹ka³tu̱³ txa²ha³lo²a² yxau²xai³la¹ju³ta² a²ha³ta̱³nxa² ĩ³ye³kxi² txa²nũ̱³ka̱³txa² tĩ¹nãn¹ta³nũ̱³ka̱³txi³ na¹xai²na² yxo²ha³kxa¹ yxau²xai³lhĩ¹na¹ju³ta² a²ha³ta̱³nxa² ĩ³ye³kxi² nxe³nx2tain¹tu¹wa². Nxe³nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³kwxẽ²kxi² wi¹lxo³kxi² nxe³nx2tain¹tu¹wa². Jã¹nxe³si¹nx2ta¹jau³su² ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nx2ta¹wa². Nxe³sxã³ O³ne²si³mah³la² wxa²nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ ha³ya³kxa² Sũ̱³na² wa³ka³li³yu³ta² ã³na¹ti³hex1jah¹lo²sxa³ha²kxai³ a³lxi²na¹kxah³lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹lai²la¹wa². A²nxe³jah¹lai²na² O³ne²si³mah³lai²na² Ti³ki²kah³lai²na² ain¹sxã³ ãn³tĩ̱³xi¹nx2tain¹tu¹wa². Nxe³nx2ti³sxã³ tĩ¹nãn¹te² ha³lo²a² a²ha³ta̱³nxa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³nx2ti³tu¹wa².
10 Jã¹nxe³sxã³ A³ris³tar²kah³la² sxi²ha² kan²thĩ³ thĩ¹nai²na² ũ³tĩ¹ki²sa²sxã³ yxau³na¹kxa² yã¹nxe² yxau³ya³sain¹na³la². A²nxe³jah¹la² ĩ³hen³txi³nx2ti³ha²kxai³, Mar²kah³la² Bar³na³be²ah³la² a²sa³wi³sah³la² ĩ³hen³txi³nx2ti³ha²kxai³, nxe³nx2ti³na³la². A²nxe³te² Mar²kah³lai²na² ã³tĩ̱³xi¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ wi¹lĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yxau³ain¹ju³ta² wã²nã³ũh¹txai¹yah³lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³nx2ta¹jau³su² a²kxã³nxa² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². 11 Jã¹nxe³sxã³ Jo³su³e²ah³la² a²ĩ³lxi³ ã̱³xa² Jus²tu³jah¹la² ĩ³hen³txi³nx2ti³nũn³na³la². A²nxe³jah¹lo²nãu³xai²na² ha¹li¹ ka³na³ku² jah¹lo²nãu³xai²na² A³ris³tar²kah³lai²na² Mar²kah³lai²na² Jo³su³e²ah³lai²na² nain¹sxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sain¹na³la². Te²na² so¹lxi³ txai²yã¹nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² ã³si³tẽ³kxi²si¹hain¹jau³su² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa² yo³ha² ã³wa²su¹ju³ta² ĩ³hen³txain¹nũn³na³la². Nxe³ha²kxai³ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹sain¹to³nha²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ ti¹na² sxi²je³na² yxau³na¹thĩ³nai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sain¹tũ̱³ka̱³txi³su² jah¹lo² ã̱³xa² ã³hxi²nũ¹nũh¹sain¹ju³ta³la³ yũ³sai¹nhxai²nxa³hẽ¹la².
12 Jã¹nxe³sxã³ E³pa²frah³la² wxa²nũ̱³ka̱³txi³sain¹nũ³nha²kxai³, Je³su² Kris²tu³jah¹la² wa³ka³li³yu³ta³lot3jah¹lo²su² nx2na³la². A²nxe³jah¹la² ĩ³hen³txi³nx2ti³nũn³na³la². A²nxe³jah¹lai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² ha³tin³ti³ ã³nxũ²kwa̱i³lxũ¹ti³nha²sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³na² nxe³ti¹. Ko³lo³sẽ²sa³ nũ̱³ka̱³txai²na² wxa²ẽ¹nãn¹jau³xa² kan²txi³ yxo²ĩ²sxã³ a³la³kxi²ta³lun²sxã³ sa²yxo²we¹ta³lu²ni² wa³nũn³ta³ki²la² wi¹lhin¹khai¹nxe² nxe² yxau²xai³lain¹ju³ta³nũ³a² ti³hi¹txai¹nhẽ³li¹. Nxe³nx2ti³to³hxai²na²hẽ³la². 13 A²ya³la³tu̱³ txa²yen³nãu³a¹ jah¹lai²na² wxãin²txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²hau³ko³ti³hi¹txa²lxi³si¹jau³nũ³su² kãin² ĩ³ye³kxi², La³o³ti³se²a²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txain²txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²hau³ko³tain¹si¹jau³nũ³su² kãin² ĩ³ye³kxi², I³ra²po³li³thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txain¹txi³ jã¹nxe², nxe³jah¹lai²la¹wa². 14 Jã¹nxe³sxã³ Lu²kah³la² hĩ³ne³kxa² a²hoh³lxah³la² a³lxi²sĩ¹na¹kah³la² ĩ³hen³txi¹nx2ti³sĩ¹nha²kxai³ Te³ma²sah³la² ĩ³hen³txi¹nx2ti³sĩ¹nha²kxai³ nxe³nx2ti³sĩn¹na³la².
15 Jã¹nxe³sxã³ txai²na¹xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³nũ̱³ka̱³txa² ĩ³hen³txi³ti³ten³sa³nha²wa². Na¹ha²kxai³ La³o³ti³se²a²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³hen³txai¹na¹ha²kxai³ Nĩ²fa³ka³lxa² ĩ³hen³txi³na¹ha²kxai³ Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũ³ye²tũ̱³ka̱³txa² ta¹ka³lxai²na² sxi²ha² ã³yãn³ki³nũ²ki²sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² hain³jau³xa² ĩ³hain³kain¹ni² Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³nyhu¹i² nxe³te²nũ̱³ka̱³txa² ĩ³hen³txai¹na¹ha²kxai³ sĩ¹na¹wa². 16 Nxa²ha¹te¹ ta³nxã¹nxai²na² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹jau³xai²na² ĩ²sxã³ wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² a²yen³nãu³a¹ ĩ³yĩ¹li²sxã³ ĩ³yau¹ũ³tain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹ka³tu̱³:
— Ta³lu²na¹xã¹. Yah³lxin¹ka³tu̱³ La³o³ti³se²a²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹hain¹yah³lxin¹ka³tu̱³, nũ¹ã¹tũ̱³ka̱³txa² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³te² yen³nãu³a¹ ta³nxã¹nxai²na² ĩ³yĩ¹li²sxã³ ĩ³yau¹ũ³ti³hi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³ La³o³ti³se²a²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² a²ha³te̱h³nxã³nxa² nxã³nxã̱³xa² ĩ³sa²si¹hã³ai¹na¹txã³nxai²na² sa²kxai³lu² ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nx2tain¹tu¹wa². A²nxe³txã³nxũ³ai²na² wxa²nũ̱³ka̱³txa² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³yah³lxin¹te² yen³nãu³a¹ ĩ³yĩ¹li²sxã³ ĩ³yau¹ũ³nha¹jah³lxi³hẽ¹la². 17 Ar³ki²pah³la² ĩ³ye³kxi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la².
— Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² a²wa³ka³li³yu³ta² kãi³ju³ta³lo³txa²sĩn¹tai¹ti²tu³wi¹. A²nxe³ju³ta² kãi³ta³lun²txa²ya³hain¹sĩ¹nhẽ³li¹. Nxe³txain¹yah³lxi³hẽ¹la².
18 Txai²na¹xai²na² Pau²lah³lo²na¹xai²na² ĩ³hen³txi³nx2ta¹wa². Wãn³txai²li² ne³ki³san¹jau³xai²li² txa²hxi²kai²na² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹wa². Txai²na² sxi²ha² kan²thĩ³na² ũ³tĩ¹ki²sai¹nha²kxai³ yxau³na¹wa². Nxe³sa²ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²yah³lxin¹tãu³a¹ txa²ha³lo²a² wi¹lhau³kot3si¹sa²jau³su² ĩ³ye³kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² thã̱i³ti³la² a³lxi¹nx2ti³ju³ta² ten³sa³nha²wa². Ta³lu²na¹wa².