3
Jã¹nxa¹jau³su² Kris²tu³jah¹la² ya³lu²nũ²la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³, a²hĩ¹nai²na² oh³nãu³nũ¹ka³nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² a²wi¹tãu³a¹ hxi²kan¹khai¹nxe³tãu³a¹ yxau³yain¹na³la². Nxe³kxa² yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² wxãi²na² sa²kxai³lu² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ ya³lu²nũ²la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²sxã³ sa²yxo²ka³ta³wxe³yah³lxin¹jut3sũ̱³nxe² wxa²ẽ¹nãu³ai²na² tah²lxi³ wet1sũ̱³nx2ti³na³la². Nyhah¹lxin¹kxe³su² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² so¹lxi³ ain³kxi²sxã³ sa²yxo²wet1si¹hah³lxin¹ja³kxa³nũ³su² ãn³ten³jah¹lxi³hẽ¹la². Wxa²yxo²ka³nãu³a¹ whãi²na¹ wi¹la̱in³nha¹jah³lxi³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² so¹lxi³ a̱in³nha¹jah³lxi³sxã³ sa²yxo²wet1si¹hah³lxin¹ja³kxa³nũ³su² ã³ten³jah¹lxi³hẽ¹la². Hai³txi³ yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² a̱in³nha¹jah³lxi³sxã³ ya³ni̱³li³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ ya³lu²yah³lxin¹jut3sũ̱³nxe² yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² ã³na¹yah³lxi³te²sin¹yu²hẽ³la². Yah³lxin¹ka³tu̱³ a²hĩ¹nai²na² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³nyhah¹lxin¹sxã³ oh³nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a¹ ka³te̱n³ti³ yxau³yah³lxi³te²sin¹yu²hẽ³la². Yah³lxi¹nha²kxai³ wxa²ka³te̱n³syah¹lxin¹ju³ta² Kris²tu³jah¹la² hxi²ka²nãu³a¹ wi¹wi¹nxe² ũ³wha̱¹ki¹nx2ti³kxe³su² wa²su¹wa²su¹ yxau²xai³yah³lxi¹lxa². Yah³lxin¹ka³tu̱³ yxan¹nãu³a¹ Kris²tu³jah¹lai²na² txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² ka³te̱n³ti³hi¹tẽ³jah¹lai²na² ã³wxã³ye²nx2ti³tu¹wa². Nxe³ye²nx2ti³tãu³a¹ wxi²kin³ti³ton³kxa²yã¹nxe² e³lẽ³na¹ ti³hi¹txa²lxi³tu¹wa². Nxe³nx2ti³ha²kxai³ wai³na² wxi²kin³ti³ton³sxã³ yxau³yain¹yah³lxin¹tu¹wa².
Sũ̱³na² hxi²ka² tah²lxi³ we¹tẽ³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² yxo²kwa̱in³yah³lxin¹jau³su² ã³nã¹hxa³jah¹lxi³hẽ¹la².
— Ĩ³su²lhã³nha²ki̱³jut3sũ̱³nxe² txa²ko̱³nxe³ju³ta² yxo²kwa̱i³na¹ju³ta² ã³nã¹hxa³ta¹tũ¹xã¹. Yah³lxin¹jau³su² nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ã̱³xa² sxe³xa³ka³lxu³su² ta̱³nxa² a²nũ²a² ã̱³xa² in³txi³su² ta̱³nxa² wa³ni̱³lon³kxi²nyhu¹kxi³ju³ta² ã³na¹i², in³txa² in³txa² ã̱³xa² ko̱³nxe³ti³ wa³ni̱³lon³kxi²nyhu¹kxi³ju³ta² ã³na¹i², ko̱³nxe³ti³ yxo²kwa̱in³yah³lxin¹ju³ta² ã³na¹i², a²nũ²a² ã̱³xa² yen³kxa² kãin² yxo²kwa̱in³yah³lxin¹ju³ta² ã³na¹i², nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³ju³ta²:
— Yen³kxa² ã²la² kãi²non³sxã³ yxo²kwa̱in³sa³nhã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²nxe³te² yen³kxai²na² wxa²sũ̱³na²lon³sxã³ sa²yxo²we¹jah³lxin¹jut3sũ̱³nxe² yxau²xai³lyah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Ju¹ta² wai³nxa³wa². A²nxe³te² ha³lo²ai²na² ko̱³nxe³ju³txai²na² a²nũ²a² ka³lxa¹khaix1nxe³te²nãu³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²ã³sxã³ yxau²xai³lain¹tũ̱³ka̱³txa² kãi³ain¹na³la². Nxe³ain¹ju³ta² a²wah³yu³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²hain¹nũn³tu¹wa². Nain¹sxã³ wxa²yu³tai²na² nxe³ain¹kxa² yã¹nxe³sxã³ ko̱³nxe³ju³ta³lo̱t3sxã³ yxau²xai³lyah³lxi³ta¹hain¹ti³ai¹ti²tu³wa². Yah³lxin¹kxe³su² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa² yã¹nxe² yxau²xai³lyah³lxi³ta¹hain¹ti³ai¹ti²tu³wa².
Yxãn¹ta¹ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² tah²lxi³ we¹tũh¹nx2ti³ha²kxai³ a²hĩ¹nai²na² te²u¹jã¹nxe³te² ko̱³nxe³ju³ta² ã³nã¹hxa³jah¹lxi³hẽ¹la². Wã²la² ko̱³nxe³ka³lo³a² sa²sai¹ka²na¹yah³lxin¹jut3sũ̱³nxe² wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ã³nã¹hxa³jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³xa̱n³ta³kxi², ĩ³wã³lon³kxi², a²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ki²nyhu¹i², a²nũ²a² ã̱³xa² o̱³nxa³te²lot3sxã³ ĩ³ye³kxi²yhu¹i², yxo²ko̱³nxe³ti³ ĩ³ye³i², nxe³yah³lxin¹ju³ta² yxo²ha³kxa¹ ã³na¹jah¹lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³ kxã³nhxĩ¹nãn¹te² ĩ̱³nxai³tã² ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹te² ĩ̱³nxai³tã² ã³na¹yah³lxi³te²sin¹yu²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ ha³ya̱³kxa² ĩ³ki³ha¹ki²nha¹ju³ah³lxi³hẽ¹la². 10 Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² tah²lxi³ we¹txa²lxi³te²ju²hẽ³la². Nxe³nx2ti³ju³ta² Sũ̱³na² ẽ¹nãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— Txa²wẽ³ha³lxa² a²ẽ¹nãu³ai²na² tah²lxi³ wet1sa²tẽ³ai¹na¹xã¹. Na¹ka³tu̱³ Txai²yã¹nxe² sa²tẽ³ain¹tũ¹xã¹. Ye³kan¹txi³ ĩ²sain¹txai²lã¹. Nxe³nx2ti³jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² wxa²ẽ¹nãu³ai²na² wet1sa²tẽ³nx2ti³na³la². 11 Nxe³ha²kxai³ txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² Sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³su² te²ki̱³na¹xai²na² a²hãi¹nxe³tũ̱³ka̱³txain²txi³ txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² tah²lxi³ we¹tũ¹nhẽ³na³la². Nxe³sxã³ a²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³su² ta̱³nxa² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³su² ta̱³nxa² nxe³ki̱³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ hai³txi³ ha³na³ka³lxin³ye²nyhu¹ki̱³sxa³ha²kxai³, ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha²jah¹lo²su² ta̱³nxa² ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha²nxa³jah¹lo²su² ta̱³nxa² nxe³ki̱³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ hai³txi³ ha³na³ka³lxin³ye²nyhu¹ki̱³sxa³ha²kxai³, kwa³jan³ti³su² ta̱³nxa² wa³nũn³khaix1tũ̱³ka̱³txi³su² ta̱³nxa² nxe³ki̱³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ hai³txi³ ha³na³ka³lxin³ye²nyhu¹ki̱³sxa³ha²kxai³, a²wa³kxẽn³yah³la² wa³ka³li³yu³ta³lot3sxã³ yxau³jah¹lo²su² ta̱³nxa² hãi¹nxe³sxã³ wxa²wa²sut1sxã³ yxau³jah¹lo²su² ta̱³nxa² nxe³ki̱³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ ha³na³ka³lxin³ye²nyhu¹ki̱³sxa³ha²kxai³, nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Ha³na³ka³lxin³ye²nyhu¹ki̱³ju³ta² yũ²nxa³wa². Yxãn¹ta¹ Je³su² Kris²tu³jah¹lo²su² jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³, txa²wã¹nxũ²kwa̱i³nãu³a¹ nxũ²kwa̱i³yxau³nẽ³jah¹lo²su² ha²kxai³, nxe³nẽ³na³la². Txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² yxo²ha³kxa¹ txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² tah²lxi³ we¹tũ¹nhẽ³na³la². Nxe³jau³xai²na² so¹lxi³ hxi²kan¹khai¹nxe³jau³xai²la¹wa².
12 Wxãi²na² Txa²wã¹sũ̱³na² nũ̱³ka̱³txi³syah¹lxi¹lxa². A³lxi¹nx2ti³ha²kxai³ wã²nxa³ka² so¹nx2ti³ha²kxai³ nxe³nx2ti³tũ̱³ka̱³txi³syah¹lxi¹lxa². Yah³lxin¹kxe³su² wã²la² wi¹ka³lo³a² ũ³whi²kxi²nyhah¹lxin¹jut3sũ̱³nxe² wi¹la³ kãi³ũ¹nyha¹jah³lxi³hẽ¹la². Ĩ³yan³ta³kxi²nyhu¹i² wi¹kãi³kxi²nyhu¹i² a²nũ²a² ã³xa² kãin²te²lo³nyhu¹i² hxi²kwa³ya²nyhu¹xa³i² ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ yxau² nxe³jah³lxi³hẽ¹la². 13 Jã¹nxe³sxã³:
— A²nũ²a² ã̱³xa² wain³txi³ kãi³ũ¹sa²nxa³xã¹. Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxãi¹ta² ĩ³kwa̱i²kxi²yah³lxi³txa³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² wxa²wa²su¹txa²lxi³kxa² yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ã̱³xai²na² wxa²wa²su¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². 14 Hãi¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² hxi²ka¹na³wha³to²hi²nxe³sxã³ a³lxi²waun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²yxo²kẽn¹ti̱n³nãu³xai²na² whãi²na¹ a̱u³txi³ wi¹la̱in³nyhu¹sxã³ hãi¹nxe³kxe³hũ̱³nyhu¹ah³lxin¹tu¹wa². 15 Txa²wã¹nũ²ai²na² ka³na³ka³na³kxan²ti³ ka³lxa¹kxi²nẽ³te²jai¹ti²tu³wa². Nxe³te²na² wi¹lain³ta³kxi²nyhu¹te²ju²hẽ³la², ha³na³ka³lxi² we¹nxai³kxan²ti³na². Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² ka³lxa¹kxan²ti³ wi¹lain³nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³si¹nyhah³lxin¹jau³su² Kris²tu³jah¹la² wã²nxa³kxa² sa²so¹nx2ti³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ wxa²ẽ¹nãu³ai²nãn¹jau³kxai³lu¹:
— Wxãn³txai²na² e³kxi²na¹jau³nu³a² e³kxi²na¹kxai²nãn²tu̱³ txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² wi¹la̱in³nha² kãi²no³nhĩ̱³ki̱³ji¹wi¹? Kãi²no³nhĩ̱³kxai²nãn²tu̱³ e³kxi²yah³lxin¹ju³ta³nũ³a² wain³tu¹wa². Yxãn¹ta¹ kãi²nxa³to³nhĩ̱³kxai²nãn²tu̱³ e³kxi²yah³lxin¹ju³ta³nũ³a² wai³nxa³lho³la². Jã¹nxe³kxa²yo³su² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²yah³lxin¹tãu³a¹ nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹:
— Txa²wã¹sũ̱³nãi³. Wi¹lxo³kxi²sa¹lxi¹. Nxe³jah³lxi³to³hẽ¹la². 16 Nxe³ha²kxai³ Kris²tu³jah¹la² wãn³txa² yxo²ha³kxa¹ ã³nxũ²kwa̱i³wi¹nha¹jah³lxi³sxã³ sa²wai³wait3sxã³ ain³kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wãn³txai²na² a³la³kxi²te²lon³nx2ti³nũ²la² tĩh³na² wi¹tĩh³na² hain³sxã³ ĩ³yau¹ũ³nyhu¹i² tĩh³na² ko̱³nxe³tĩh³na² ã³na¹si¹ja³ka³nũ³su² hain³sxã³ ĩ³tih³nxe³nyhu¹i² nxe²waun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ka³lih³khai¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³wi¹lxo³kxi²nx2ti³jau³su² hain³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³hain³kxi¹jah³lxi³hẽ¹la².
17 — Hãi¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta² ĩ³ye³kxi²ta̱³nxa² kãi³ta̱³nxa² na¹tũ¹xã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² Je³su²jah³la² sa²yxo²we¹jah³lxi³sxã³ kãi³jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Je³su²jah³la² ã³nũ²nxi²sxã³ Txa²wã¹wĩ³na² Si³yxau³tãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³wi¹lxon³ki¹jah³lxi³hẽ¹la².
Wi¹la³ yxau²xai³la³kxi³nyhu¹ki̱³jau³su²
18 A²sxe³xa³ka³lxu³nãu³xãi³, ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹na².
— Sũ̱³na² wẽ³su² na¹xã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²wẽ³sãi¹ah³lai²na² wi¹la³ sa²yxo²we¹jah³lxi³hẽ¹na². Ju¹ta² wain³na³na¹. Ya³nx2ta¹xa².
19 Jã¹nxe³sxã³ a²wẽ³sãi¹yah³lo²nãu³xãi³, ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Wxa²sxe³xa³ka³lxai²na² a³lxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Ĩ³xa̱n³ta³kxah¹lxi³txa³hẽ¹la². Thãi³ti³la² wi¹kãi³ũh¹jah³lxi³hẽ¹la². Ya³nx2ta¹wa².
20 Jã¹nxe³sxã³, a²wẽ³ha³lxi³nãu³xãi³, ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Wxa²wĩ³nai²na² sa²yxo²we¹ti² wxa²hã³ka³nai²na² sa²yxo²we¹ti² a²hãi¹nxe³ti³xa¹ nxe³jah³lxi³hẽ¹la².
— Sũ̱³na² wẽn³su² na¹xã¹. Nxe³na¹ha²kxai³ sa²yxo²we¹ta¹tũ¹xã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ka³li³kxi²yah³lxin¹tu¹wa². Ya³nx2ta¹wa².
21 A²wĩ³nu¹nãu³xãi³, nxe³jah³lxi³sã²nhẽ³la².
— Sũ̱³na² wẽn³su² na¹xã¹. Nxe³na¹ha²kxai³ txa²wẽ³sai²na² ĩ³wai³ki²so¹na¹tũ¹xã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Ĩ³kwa̱i²kwa̱i²ki² ãn³sen³sai¹sxã³ ĩ³wai³kxũ¹yu³nha¹tũ¹xã¹. Yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ĩ³hxi²ka¹nyhah¹lxa³nha²kxai³:
— Hxi²kan¹txi³ wain³txi³ kai³a¹nxã³nhi². Wxa²wẽ³sai²na² nxe³ye¹nx2ti³kxa²ya̱n³txi³su². Ya³nx2ta¹wa².
22 Jã¹nxa¹jau³su² a²wa³kxẽn³yah³lo²lot3sxã³ yxau³yah³lxin¹te² ĩ̱³nxai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Wxa²wa³kxẽ³yah³lai²na² yuh³xai²nãn¹te² wa³kxẽn³yah³lai²na² a²wãn³txa² yxo²ha³kxa¹ sa²yxo²we¹jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Txa²hxi²kan¹ta² Si³yxau³khaix3jah¹la² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ĩ²sa²tẽ³sa³nha¹. Sa³ha²kxai³ Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² whãi²na¹ kãi³hxa³ta¹tũ¹xã¹. Yah³lxin¹jau³su² yuh³xai²nãn¹te²na² wa³kxẽn³yah³lai²na² sa²yxo²we¹jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ kwa² wi¹wa³kon³ki³lxo³yxah³lxi³txa³hẽ¹la².
— Txa²wa³kxẽn³yah³lai²na² ĩ²so¹sa³kxai²nãn²tu̱³ wi¹ wa³kon³kxai¹na¹tũ¹xã¹. Wi¹lxo³kxai¹na¹txai²lã¹. Yxãn¹ta¹ ĩ²so¹sa²nxa³kxai²nãn²tu̱³ yai¹nhĩ̱³nxa²nxa³xã¹. Hãi¹nxe³sxã³ u̱³lha²hĩ̱³nx2na³na¹. Nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹la². 23 Nxe³ha²kxai³:
— A²wa³ka³li³yu³ta² ĩ²li³ju³ta² kãi³a¹tũ¹xã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²yxo²ka³nãu³ai²na² whãi²na¹ wi¹la̱in³nhyah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² wa³kon³kxi²na¹kxa² yã¹nxe³sxã³ yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² wa³kon³kxai¹na¹tũ¹xã¹. Nxe³yah³lxin¹jau³su² kãi³jah¹lxi³hẽ¹la². 24 Yuh³xai²nãn¹ta² wa³kxẽn³yah³la² wa³kon³kxi²yah³lxin¹kxan²ti³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² Hi²sen³su² wxa²wa³kxẽ³yah³lo²khai³xai²la¹wa². Nxe³te²su² ha²kxai³ yan¹nãu³a¹ hã²wxãn³txa³ ũ³yho³hi¹nx2ti³ju³ta² yũ³tu¹wa². A²nxe³jut3su² ha²kxai³ yuh³xai²nãn¹te² wa³kxẽn³yah³la² wi¹la³ wa³kon³kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³ya³nx2ta¹wa². 25 Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² ĩ²li³te²la³ wain³txi³ kãi³xa³kxai²nãn²tu̱³ wain³txi³ kãi³ai¹nxa³kxa² yã¹nxe³jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³yho³hi²hain¹tu¹wa². Hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² jau¹xai²na² sa²yat1sxã³ wain³txi³ kãi³xa³jah¹la² wi¹lũ³yho³hi²hain¹ju³ta³la³ yũ²nxa³wa². Jã¹nxe³nx2ti³ha³ta²wa².