2
Wxa²yu³tai²na² Ko³lo²se³thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ̱³nxai²na² txa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ wxa²ha³lo²a² ĩ³hxi²waun³ta³kxi¹nxa²ti², ha³lo²a² wi¹lyah³lxin¹ju³ta³nũ³a² so¹lxi³ ãn³ten³kxi¹nx2ti² nxe³nx2ti³hxai²na¹hẽ³la². Na¹ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²hau³kot3si¹nx2txai¹na¹jau³su² kãin² ĩ³ye³kxi²hxai²na¹hẽ³la². Jã¹nxa¹jau³su² La³o³ti³se²a²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txain²txi³, a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ²sai¹nxa³tũ̱³ka̱³txain²txi³, ain¹sxã³ nxe³nx2ta¹kxa² yã¹nxe³sxã³ ai¹nhxai²na¹hẽ³la². Na¹ha²kxai³ wxa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ hxi²ka¹ka¹nha²la² a̱in³nha², a³lxi²waun¹nyhu¹i², nxe³yah³lxin¹ju³ta² ten³sa³nha²wa². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²ẽ¹nãu³a¹ wi¹la̱in³nha²waun¹nha²yu³sxã³ yxau²xai³waun¹ya³nha²yu³yah³lxin¹tu¹wa². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² a³la³kxi²ta³lu²ni², wi¹ko̱³nha², yah³lxin¹tu¹wa². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ã³ne³wxe³ai¹nxa³jau³xu¹tai²na² ha³ta̱³nxãn²txi³ a³la³kxi²yah³lxin¹tu¹wa². Je³su² Kris²tu³jah¹lo²khai³xa² wi¹la² a³la³kxah¹lxin¹tu¹wi¹. A²nxe³jau³xu¹tai²na² sa²kxai³lu² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³jau³xai²la¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ so¹lxi³ a³la³kxi²khai¹nxe² wi¹ko̱³nha²khai¹nxe² nxe³jah¹lai²la¹wa². Nxe³kxe³su² Je³su² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ju¹ta² yã¹nxe³sxã³ a³la³kxi²ton³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la².
Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² ã̱³xai²na² wãn³txa² ain³kxain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Txa²wãn³txa² so¹lxi³ ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². A²nũ²a² ã̱³su² te²a² wãn³txa² wai³nxa³jau³xa² ĩ³yxo²wi¹wi¹nxe³nha²sxã³ ĩ³ye³kxi¹nx2ti³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ã³na¹si¹nx2ti³jau³nũ³su² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³kxa²ya̱n³ti³su² ya³nx2ta¹wa². Txai²na¹xai²na² Pau²lah³lo²na¹xai²na² u² hã³na³kxa³lxi³ yxau³ya³nx2ti³hxai²na¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³nx2ta¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ txa²yxo²ka³nãu³nũ¹ai²na² whãi²na¹ a̱in³nha¹nx2ti³sxã³ ã³nũ²ki¹nx2ta¹kxe³hũ̱³nxe² a̱in³ta³ki¹nx2ti³nha²sa³nha²wa². Na¹ha²kxai³ wxa²yxau³yah³lxin²ju³ta² a²ha³ta̱³nxa² ain³kxi¹nx2ta¹ha²kxai³ kãin² ka³li³sa²si¹yha³lxin¹nha²wa². Nxe³sxã³ wxa²yu³txai²na² wi¹lĩ³we¹yhu¹sxã³ yxau²xai³lye²yhu¹i² Kris²tu³jah¹la² hxi²ka² kan²txi³ yxo²ĩ² nxe³yah³lxin¹ju³ta² kãin² ka³li³sa²si¹yhah³lxin¹nha²wa². Na¹ha²kxai³ yxau³ya³nx2ta¹kxe³hũ̱³nxe² wxa²ha³lo²ai²na² wi¹ju³txai²na² txa²yen³nai²na² ĩ²ũh¹nx2ta¹kxe³hũ̱³nxe² kãin² ka³li³sa²si¹yhah³lxin¹nha²wa².
Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ye²ki̱³jau³su²
Jã¹nxa¹jau³su² e³a¹wa². A²wi¹lhĩ¹na² txã² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ² ãn³si³wxe³yah³lxi¹nhĩ¹nai³tã² nxe³sxã³:
— Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² Txa²hxi²kan¹ta² Si³yxau³ka³khai³xai²la¹xã¹. Jah¹lai²na² so¹lxi³ yxo²ĩ²a¹tũ¹xã¹. Yah³lxin¹jau³su² yah³lxi³ta¹hin¹ti³ai¹ti²tu³wa². Yah³lxin¹ka³tu̱³ a²hĩ¹nai²na² jã¹nxe³yah³lxin¹jau³xai³ jã¹nxe³jau³lxi³ Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²kxi²yah³lxin¹sxã³ yxau²sa²tẽ³ye¹txain¹nũ²hẽ³la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hi³sa³ka³txa² wi¹lã³nxe²kxi³sxã³ a̱u³txi³ u̱²lã³nxe²kxi² ai³kxai²nãn²tu̱³, wi¹wi¹nxe² we¹ni² kan²txi³ i³nha²sxã³ yxau² nxe³kxat3su² te²jai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³kat3sũ̱³jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Kris²tu³jah¹la² so¹lxi³ kan²txi³ i³jah¹lxi³sxã³ a²wi¹lhĩ¹nãn¹te² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³hxai²jau³nai¹tã² ĩ³wet1so¹jah³lxi³sxã³, Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ² kãi²no̱n³jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ka³li³ki²khai¹nxe³nx2ti³jau³su² ĩ³ye³kxi²txai¹yah³lxi³hẽ¹la².
Ha³lo²a² wi¹lĩ²jah¹lxi³hẽ¹la². A²nũ²a² ĩ³ki³ha¹ki¹nx2ti³ha³ta²wa². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² yuh³xai²nãn¹jau³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³i², wai³nxa³jau³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³i², ha³yax3khin¹jau³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³i², hai³txi³ Je³su²jah³la² wãn³txa² e³xa³i² nxe³tũ̱³ka̱³txi³su² ya³nx2ti³ha³ta²wa². Nxe³sxã³ ĩ³ki³ha¹ki¹nx2ti³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka² yxo²ĩ²yah³lxin¹ju³ta² sa²tã³ki¹nx2ti³kxa²ya̱n³ti³su² ye¹nx2ta¹wa². 9-10 Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² yã¹nxe³jah¹lai²la¹wa². Nxe³ha²kxai³ a²si³yxau³jah¹la² ne³te²hxi²kan¹khai¹nxe³sxã³, wxi²kin³ti³ton³khai¹nxe³ju³ta² a²yxo²ha³kxa² whãi²na¹ wã³ko³txa³kxe³su² Kris²tu³jah¹la² ne³te²nũ²ai²na² yxau³te²ju²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ wxãi²na² sa²kxai³lu² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²hxi²kan¹ju³ta² wa³nũn³ta³ki²la²sxã³ yxau²xai³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Kris²tu³jah¹lai²na² hxi²kan¹txi³ ãn³sen³sai¹khaix1jah¹lai²la¹wa². Yuh³xai²nãn¹te² hxi²kan¹te²nãu³xa² ã³sen³sai² oh³xai²nãn¹te² hxi²kan¹te²nãu³xa² ã³sen³sai² nxe³jah¹lai²la¹wa². Nxe³ha²kxai³ ya³nx2ta¹wa².
11 Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³yah³lxi¹lxa². Yah³lxi¹nha²kxai³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ko̱³nxe³thin¹ju³ta³lo³nx2ti³kxe³su² ã³wa²su¹txa²ti³na²hẽ³la². Hai³txi³ yuh³xai²nãn¹ta² hxi²ki³la³ kãi³ũh¹nx2ti³xa³hẽ³la². Kris²tu³jah¹la² kãi³ũh¹nx2ti³na²hẽ³la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² wxa²wa²sut1sxã³ yxau²sa²tẽ³yah³lxi¹lxa². 12 Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² a²kxã³nxa² e³kxah¹lxin¹te³nah¹lxi¹:
— Hĩ¹nãn¹te²tu̱³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² so¹lxi³ yxo²ĩ²a¹tũ¹xã¹. Sa²yxo²we¹ta¹tũ¹xã¹. Nxe³yah³lxin¹jau³tu̱³ hã²wxãn³txa³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹ki²sa²sai¹nx2ti³ta¹ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³nx2ti³tãu³a¹ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹ki¹nx2ti³tãu³a¹ e³kxi²yah³lxin¹te³nah¹lxi¹:
— Hĩ¹na² ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³la¹ju³ta² ã³na¹a¹xã¹. Nxe³yah³lxin¹jau³tu̱³ Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ kwã̱³kxa² sa²nĩ̱³ki¹nx2ti³jut3sũ̱³nxe² ũ³hũ̱¹ki¹nx2ti³na³la². Nxe³ha²kxai³ hã²wxãn³txa³ ĩ̱³yau³xa² sa²sai¹xi²nx2ti³tãu³a¹ Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³, nũ̱³kxũn³txi³ ya³lu²yah³lxin¹jut3sũ̱³ju³ta² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi¹nx2ti³jut3sũ̱³nxe² sa²sai¹xi²nx2ti³tai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²yah³lxi¹nhĩ¹na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² nũ³kxũn³nha²sxã³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² tah²lxi³ we¹tũ³nx2ti³na²hẽ³la². 13 Jã¹nxa¹jau³su² kxã³nxa² ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³yah³lxin¹ta¹ti³ai¹ti²tu³wa². Ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta³lo³jah³lxin¹kxe³su² wxa²wa²sut1sxã³ yxau²xai³lyah²lxan³ta¹ti³ai¹ti²tu³wa². Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² ten³ti³hex1yxah³lxan³kxe³su² Txa²wã¹sũ̱³na² ya³lu²kxi²nẽ³jut3sũ̱³nxe² yxau²xai³yah³lxin¹ta¹ti³ai¹ti²tu³wa². Te²yã¹nxe³sxã³ ya³lu²te²nũ³nhũ̱³nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² yxau²xai³ye²ain¹yah³lxi³to³hin¹ta¹ti³ai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹ a²hĩ¹nai²na² Je³su² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²sxã³ ã³nũ²nxi²sxã³ yxau²xai³yain¹yah³lxi³ta¹hin¹ti³ai¹ti²tu³wa². Yah³lxi¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹ ka³te̱n³ti³hi¹txa²lxi³ha²kxai³ wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² wxa²wa²su¹txa²lxi³ha²kxai³ nxe³nx2ti³ta¹ti³ai¹ti²tu³wa². 14 Nxe³jut3sũ̱³nxe² ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³kxa² a²yxo²ha³kxa¹ ũ³wha²li¹la³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³txã³nxai²nãn¹jau³su² ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³kxa² yo³ha² ya³lu²kxi²nẽ³ju³ta³nũ³a² sa²hẽ¹tẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³to³ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ta³nxã¹nxai²na² tẽ³sxã³ ũ³ka³net3hxa³ta¹hxai²hẽ¹la². Kris²tu³jah¹la² hi³sa³ka³txa² ũ³hxi²kĩ¹la³kxi²jut3sũ̱³nxe² ũ³hẽ¹jut3sũ̱³nxe² hxa³kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². 15 Nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹lo²su² te²hi²sen³kxai³lu² a²ta³a² hxi²kan¹txi³nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ a²nũ̱³kxũn³ju³ta² sa²so¹ki²hxa³kxi²ka³tu̱³ sa²yu̱³hẽ³nãu³lo³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³ Kris²tu³jah¹la² so¹lxi³ nũ̱³kxũn³txi³ ãn³sen³sai¹yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹kxe³su² e³lẽ³na¹ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxi²nẽ³li² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi² oh³xan¹ko³nãu³a¹ ĩ³ka³la² nxe³hĩ¹nai³tãn²tu̱³ e³lẽ³na¹ ĩ²yain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
16 Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² a³la³kxi²nxa³tũ̱³ka̱³txi³su² te²a² ã³ke³tũ¹nx2tain¹sxã³ ĩ³kwa³na³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³:
— Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxi²nẽ³ti³ai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ yu³tã̱³xa² tau³ton³kxi²nẽ³ju³ta³nũ³a² yũ²na³li¹. Nxe³ju³ta²sa¹: “ ‘Te²li² ĩ³yain³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹.’ Ta̱³nxa²: ‘Jau¹xai²li² ĩ³na²yah³lxi³txa³hẽ¹li¹.’ Ta̱³nxa²: ‘I³la³kxai²na² ã³ki³wa³tãu³kxi²tãu³a² ã³ki³nũ²ki¹xi²sxã³ kãin² ĩ³yai³ni², sa²ba³to³nxe³ki̱³tãu³a¹ ã³ki³nũ²ki¹xi²sxã³ kãin² ĩ³yai³ni², nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹.’ Ta̱³nxa² nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹.” Nxe³jau³su² kwa³na³nx2tain¹nũn³na³li¹. Nxe³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³we¹txain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ĩ³we¹tain¹yah³lxan³kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³ wain³txi³ kãi³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa², ĩ³ye³kxi¹nx2tain¹jau³xa² wai³nxa³ha²kxai³lu¹. 17 A²nxe³jau³xai²na² ĩ³yain³ki̱³jau³nũ³su² ta̱³nxa² ĩ³na²ki̱³jau³nũ³su² ta̱³nxa² a²yxo²ha³kxa¹ hxi²kan¹jau³sxa³wa². Yãn³tai²na² Kris²tu³jah¹la² wxã²nxa³hĩ¹nãu³u¹tai²na² sa²yxo²we¹ki̱³jau³su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jau³xai²na² a²yen³kxa² a²yãu³ka³txi³hũ̱³jau³su² ha²kxai³ a²yen³kxa² ĩ²ki̱³sxa³kxa² wã²nã³ũ¹nhẽ³te³lhxã³ nxe³jau³su² ha²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ a²hĩ¹nai²na¹ hũ̱³sxã³ Kris²tu³jah¹la² yũ³ki̱³tã³la². Jah¹la² so¹lxi³ hxi²kan¹khai¹nx2na³la². Nxe³ha²kxai³ tĩ³yau³xai²na² a²hxi²ka¹nxa³jau³xai²na² ã³na¹jah¹lxi³sxã³ Kris²tu³jah¹la² so¹lxi³ sa²yxo²we¹jah¹lxi³hẽ¹la². 18-19 Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² wi¹lhin¹ki³lxo³jau³xa² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³:
— Txai²li² kãin²txi³he¹jah¹lo²txã³i¹. Na¹ha²kxai³, wxi²kan¹txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³hen³txi³jah¹lo²txã³i¹. Hãi¹nxe³sxã³ oh³xan¹jah¹la²nãu³xa² so¹lxi³ ĩ³hen³txi², ĩ³sa²nẽn¹kxi², nxe³jah¹lo²sa¹i¹. Wãn³txa² wi¹jau³xa² hxi²sxã³nho³jut3sũ̱³jau³xa² a³la³kxi²jah¹lo²sa¹i¹. Ju¹ta² wain³na³li¹. Jã¹nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³we¹txain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ĩ³ki³ha¹ki¹nx2txai¹nhĩ̱³nx2na³la². Ĩ³we¹tain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³khai³xa² ã³na¹sxã³ ha³lo²a² wi¹khai¹nx2ti³ju³ta² ãn³tĩ̱¹ki¹nx2ti³kxa²ya̱n³ti³su² ye¹nx2ta¹wa². A²nxe³jah¹lai²na² yuh³xai²nãn¹jau³xa² so¹lxi³ ha³tin³ti³ ĩ³ye³kxi¹nha²kxe³su². Kwa² kãin²ki³lxo³nha²jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³la². Hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³ye³kxi²nha²jah¹lo²su² hĩ̱³nx2nxa³wa². Hãi¹nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² ã³na¹jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³la². Ha³lo²a² nxe³jut3sũ̱³ju³ta²sa¹: A²nũ²ai²na² a²ne³kxi³khai³xa² ã³na¹sa²tã³jah¹la² yã¹nxe³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³kxa²ha³tih³xan²tu̱³:
— Je³su² Kris²tu³jah¹la² so¹lxi³, txa²wã¹ne³ki³hũ̱³jah¹lo²su² jah¹la² so¹lxi³ sa²yxo²we¹ta¹tũ¹xã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² whãi²na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ten³ki²nẽ³jau³su² jau¹lxi³ wi¹lain³ta³kxi²sa²sai¹nha²sxã³ a³la³kxi² kãi²no̱³ni², hxi²kan¹ kãi²no̱³ni², a³lxi² kãi²no̱³waun¹yhu¹i², hxi²nũ¹nũ³ kãi²no̱³waun¹yhu¹i², nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la².
Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxa²yã¹nxe³kxe³hũ̱³sxã³ yxau³ki̱³jau³su²
20 Jã¹nxa¹jau³su² Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxi¹nx2ti³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³hĩ¹nai³tã²te²tu̱³ oh³nãu³a¹ yxau³te²sin²ta²wa². Yuh³xai²nãn¹jah¹lo²su² jã¹nxe³jah¹lo²sxa³lho³la². Nxe³ha²kxai³ wxãi²na² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³yah³lxin¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ̱³nxai²na² yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² ya³lu²te²nũ³nhũ̱³yah³lxi³te²sin¹yu²hẽ³la². Yah³lxin¹kxe³su² yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ ã³na¹jah¹lxi³sxã³ wxa²wa²su¹nha²sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ Sũ̱³na² wi¹la³ ĩ²nx2ti³si¹jau³nũ³su² a²nũ²a² yuh³xai²nãn¹te² wãn³txa² ĩ³kwa³na³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ sa²yxo²we¹jah³lxi³txa³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txi³su² na¹xã¹. Na¹ha²kxai³ yuh³xai²nãn¹te² wãn³txai²na² sa²yxo²we¹ta¹tũ¹xã¹. Nxe³te²hũ̱³yah³lxi³txa³hẽ¹la². 21 A²nxe³te² wãn³txai²na² wxa²yah³la²nãu³xu¹tai²na² wãn³txai²na²sa¹:
— Te²li² wxa²wxai³txa³hẽ¹li¹. Ta̱³nxa²:
— Te²li² ĩ³so¹jĩ²sa̱in³txa³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Sũ̱³nu²kxai³lu² wi¹la³ ĩ²nx2ti³xa³lho³li¹. Ta̱³nxa². Nxe³jau³su² ĩ³ki³ha¹kxi¹nx2ti³sxã³ wã²nxũ̱h¹ e³kxi¹nx2ti³hxai²tai¹ti²tu³wa². 22 A²yen³kxa² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³kxai²na²:
— Wxa²wxai³txa³hẽ¹li¹. Ĩ³so¹jĩ²sa̱in³txa³hẽ¹li¹. Nxe³nx2ti³kxa² yen³kxa² yain³txi³su² ta̱³nxa² ĩ³na²ki̱³jau³su² ta̱³nxa² ãt1sũ̱³te² yen³ki³su² ta̱³nxa² nxe³sxã³ ã³nhxi²tẽ³nha²sxã³ o²la³kxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³kxa² yo³ha² wxa²wa²su¹kxi²nẽ³lxa³lho³la². 23 Nxe³ha²kxai³ wãn³txa² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³jau³xai²na² kwa² a³la³kxi²ki³lxo³nha²jau³xai²la¹wa². Oh³nãu³u¹tai²nãn¹jah¹la²nãu³xa² ĩ³sa²nẽn¹kxi² kwa² kãi²nxa³te²lo³nxe³nha² txa²wã¹nũ²ai²na² kãin² khãuh³lxa³ti³hi¹nha² nxe³si¹nhẽ³jau³nu³ai²la¹wa².
— A³la³kxi²jau³su² te²sĩ³lxi²na³na¹. Nxe³nx2ti³na³la². Nxe³nx2ti³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ a²nxe³jau³xai²na² sa²yxo²we¹jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ txa²wã¹sĩ̱³nai³na² ko̱³nxe³ti³ a̱in³nhyah¹lxin¹ju³ta² hxi²kan¹txi³ sa²hau³ko³nyhah¹lxi³hĩ̱³nx2nxã̱³lxa².