Kolosẽnses
1
Pau²lah³lo²na¹xai²na², Txa²wã¹wã³tã̱³jah¹lai²na² Ti³mo²jah³lai²na² nxe³sĩn¹sxã³ ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ti³sĩ¹na¹wa². Txai²na¹xai²na², Je³su² Kris²tu³jah¹lo²su² Jah¹la², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ten³jau³su² ĩ³wet1so¹sxã³ ĩ³hxi²kan¹txi³hit1sa³na²hẽ³la². Sa³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³hen³txi³tain¹si¹ha¹jau³nũ³a² ĩ³sa²si¹hã³sa²kxah³lo²sa¹wa². Nxe³sa²kxah³lo²na¹xai²na² wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Ko³lo²se³thĩ³na² yxau³ye³yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹wa². Nxe³ha²kxai³, wxãi²na² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ah³lxi¹nha²kxai³, wi¹wi¹nxe² sa²yxo²we¹jah³lxi¹nha²kxai³, nxe³yah³lxi¹lxa². Txa²wã³tã̱³nãu³syah¹lxi¹lxa². Nxe³yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹wĩ³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³ãn²tu̱³ kãin² thã̱i³ti³la² a³lxi¹nx2ti³si¹ha¹jau³nũ³su² wxa²nxũ²kwa̱i³nãu³a² ã³nhãu²no³txa²lxi³si¹ha¹jau³nũ³su² nxe³nx2ti³ju³ta² ten³sa³nha²wa².
Sũ̱³na² ĩ³wi¹lxon³kxi²jau³xa² Pau²lah³la² ĩ³ye³kxi²jau³su²
3-4 Wxa²nũ̱³ka̱³txai²na², Je³su² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ², Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²te²nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ a³lxi², yah³lxi³sĩn¹ta¹hin¹ti³ai¹ti²tu³wa³. A²nxe³yah³lxi³nhĩn¹jau³xa² ha³ta̱³nxa² ain³kxi¹nx2ti³sĩ¹na¹hẽ³la². Nxe³nx2ti³sĩ¹na¹ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹ ha³tin³ti³ ĩ³ye³kxi²to³sĩ¹na¹hẽ³la².
— Txa²wã¹sũ̱³nãi³. Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹la² wĩ³nu²si¹lxi¹. Nxẽ¹nha²kxai³ Ko³lo³sẽ²sa³ nũ̱³ka̱³txa² Je³su² Kris²tu³jah¹la² wi¹wi¹nxe² yxo²ĩ²khai¹nxe³nxain¹sĩn¹na³li¹. Nxe³ha²kxai³ ju¹tai²li² sa²nẽn¹kxi²sĩn¹nxa²ha¹nhai¹. Nxe³to³sĩ¹na¹hẽ³la². Jã¹nxe³sĩ¹na¹wa². A²kxã³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² a²ya³la³lyau³xan²tu̱³ ain³kxi² ãn³si³wxe³yah³lxin¹ti³ai¹ti²tu³wa². òla² a³la³kxi²yah³lxi³ta¹hin¹ti³ai¹ti²tu³wa². Yah³lxin¹ka³tu̱³:
— Oh³nãu³a¹, Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²nhãu³a¹ ha³lo²a² wi¹khai¹nxe³sxã³ ka³lih³khai¹nxe³ju³ta³nũ³a² yũ³nẽ³na³na¹. A²hĩ¹nai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka² ũ³ha̱¹kxi²nẽ³na³na¹. Yxan¹nãu³a¹ ũ³yhen³kxi²nẽ³tũ¹xã¹. Nxe³jau³xai²na² yxo²ĩ²sa²tẽ³yah³lxin¹ka³tu̱³ Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²te²nãu³xa² a³lxi² yah³lxi³ta¹hin¹ti³ai¹ti²tu³wa². A²nxe³jau³xai²na² wãn³txa² wi¹jau³xai²na² ain³kxi²yah³lxin¹ka³tu̱³:
— Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² thãi³ti³la²sxã³ a³lxi²nẽ³jah¹lo²su² na³na¹. A²ya³la³tu̱³ jau³xai²la¹xã¹. Hĩ¹na² a³la³kxi²na¹nhã¹. Nxe³yah³lxi³ta¹hin¹ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³yah³lxi¹nhĩ¹nãn¹jau³xau³tẽx1tãn²tu̱³, wxa²yu³ta² ã³ka³lxa¹ton³sxã³ ain³kxi² sa²yxo²we¹ti² ha³lo²a² wi¹ju³ta² kãi³i² nxe³yah³lxi³to³ta¹hin¹ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³yah³lxi³to³hin¹kxa² yã¹nxe³sxã³, a²nũ²a² yuh³xai²nãn¹ta³ko³xa² yxo²ha³kxa¹ nxe³ta³ko³xai²nãn¹te² nũ̱³ka̱³txa² wãn³txa² wi¹jau³xai²na² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ĩ³yau¹ũ³nẽ³jau³xai²na² ain³kxi² sa²yxo²we¹ti² ha³lo²a² wi¹ju³ta² kãi³i² nxe³ye²tũ̱³ka̱³txi³nũ³a² ã³ka³lxa¹to̱n³sa²tẽ³yain¹ta¹hẽ¹la². Jã¹nxa¹jau³su² E³pa²frah³lo²su² jah¹la² a³lxi²na¹kxah³lai²la¹wa². Txai²yã¹nxe³sxã³, Je³su² Kris²tu³jah¹la² a²wa³ka³li³lot3sxã³ yxau²xai³jah¹lai²la¹wa². Na¹ha²kxai³, txai²li² hxi²kan¹txi³ ã³wxã³sxĩ²nx2ti³nxa³tai¹ti²tu³wa². Nxe³na¹kxa²yu³su² jah¹lai²na² ã³si³wẽ̱³not3sa²sxã³ ãn³tĩ̱¹nx2ti³sxã³ Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³ta¹ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³nx2ti³nũ²la² wxa³li²ka³tu̱³, wxa²ha³ta̱³nxa² a³lxi²waun¹nha¹yah³lxin¹jau³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² a³lxi²waun¹nhyah¹lxin¹ti³hi¹txa²lxi³jau³xa² E³pa²frah³lai²na² ĩ³hen³txi³sa²sĩn¹na²hẽ³la².
Nxe³sa²sĩn¹jau³xa² ain³kxi¹nx2ti³sĩ¹na¹hĩ¹nãn¹ju³tu̱³, hu³ wxa²ha³lo²a² sa²hau³ko³tũh¹nx2ti³si¹nha¹jau³nũ³su², Txa²wã¹sũ̱³na² ha³tin³ti³ ĩ³ye³kxi²to³sĩ¹na¹hẽ³la². Nxe³sĩ¹na¹te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³na², nxet3sĩ¹lxi¹. Nũ¹ãn¹tũ̱³ka̱³txa² Ko³lo³sẽ²sa³ nũ̱³ka̱³txa² sa²hau³ko³tain¹sxã³, Wxa²yãu³ka³jxah¹la² wi¹lhin¹jah¹la² ã³nxũ²kwa̱i³wi¹sxã³ yxau³ai¹nhĩn¹ka³tu̱³ kãin² a³la³kxi²ti³hi¹txain¹sĩ¹nhẽ³li¹. Ain¹nhĩn¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²sũ̱³nu² ĩ̱³nxai²na² wxa²ẽ¹nãn¹jau³xa² a̱u³txi³ ain³nha²nhĩn¹jau³xa² a²ten³nhĩn¹jau³xa² ta³nxũ̱¹ka̱³txai²na² a³la³kxi²ti³hi¹ta³lu²ni² wi¹ko̱³nha²ti³hi¹ta³lu²ni² nxe³txain¹sĩ¹nhẽ³li¹. Nxe³to³sĩ¹na¹hẽ³la². 10 Sĩ¹na¹ha²kxai³ wxãi²nãn²ta³ Txa²wã¹sũ̱³na² a̱u³txi³ te³nain¹jau³su² so¹lxi³ yxau²xai³li², Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ka³li³si¹yhah³lxin¹jau³su² so¹lxi³ kãi³i², ha³lo²a² wi¹ju³ta² ka³lxa¹txi³ kãi³i², Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹la² a³la³kxi²sxã³ yxau²xai³li², yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Jã¹nxe³nx2ti³si¹nha¹jau³su², Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²to³sĩ¹na¹hẽ³la². 11 Txa²wã¹sũ̱³na² wxi²kin³ti³ton³khai¹nxe³sxã³ hxi²kan¹khaix1jah¹lai²la¹wa². Nxe³sxã³ sa²hẽ¹txa²txi³jau³su² hxi²kan¹kãi²non³nxa²lxi³tu¹wa². Nxe³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³:
— Ha³lo²a² ye³khãuh³lxa³thin¹ju³ta³lot3sa²na³na¹. Yah³lxin¹kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³ nxũ²kwa̱i³lxũ¹ti³ hxi²ka¹ka¹nha²la² yxau²xai³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². 12 Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Txa²wã¹wĩ³nãi³. Ha³lo²a² ye³khãuh³lxa³ti³sa²sĩn¹jut3su² kxan²ti³nũ¹ ka³li³sa²sĩn¹tu¹wi¹. Wain³te²lot3sa²nhĩ¹nha²kxai³ hxi²waun³txi³nha¹ju³ta² yũ²nxa³wi¹. Nxa¹jau³su². Txa²wã¹wĩ³na² Si³yxau³jah¹la² ĩ³ye³kxi²ki̱³tã³la². Nxe³ha²kxai³ ha³lo²a² wi¹ju³ta² ha²tet1jut3sũ̱³ju³ta² Txa²wã¹wĩ³na² ũ³ha̱¹kxi²nẽ³na³la². 13 A²ha² kxã³nxa² Sa³ta³na²jah¹la² a²ha³lo²lot3sxã³ ka³nxah³jut3sũ̱³ju³ta³lot3sxã³ yxau²xai³ki̱³sxai²tai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² hi²sen³kxai³lu² wxa²wa²su¹tẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nẽ³lha²kxai³ ha³lo²a² wi¹ju³ta² sa²kxai³lu² A²ta²ha² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹wĩ³na² a³lxi²kah³lo²su² jah¹la² hi²sen³su² sa²hau³ko³ta³ko³xa² sa²kxai³lu² wi¹wi¹nxe² wxe³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². 14 Txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² a²wah³yu³ta² ya³lu²ki̱³ju³ta³nũ³ai²la¹wa². Yxãn¹ta¹ Kris²tu³jah¹la² hi²sen³kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² wah³yu³ta² sa²so¹kxi²nẽ³lhxã³ ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² a²ha³lo²lot3sxã³ yxau²xai³ki̱³tã³la².
Kris²tu³jah¹la² wxã³ju³tu¹tai²na² ĩ³yau¹ũ³jau³su².
15 Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³la³ txa²wã¹yen³na² ĩ²ki̱³kxe³sxa³wa². Yxãn¹ta¹ Kris²tu³jah¹lai²na² ĩ²ki̱³kah³lo²su² jah¹lai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³ãin²ti²na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² a³la³kxi²si¹nhẽ³jah¹lai²la¹wa². Jã¹nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹lai²na² hxi²kan¹khai¹nxe³sxã³ a²yen³kxa² wet1sa²sai¹kxa² yxo²ha³kxa¹ hxi²kan¹txi³ ã³sen³sai¹khai¹nxe³jah¹lai²la¹wa². 16 A²nxe³jah¹la² hi²sen³su² a²yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ wet1sa²sai¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta² oh³nãu³u¹tai²nãn¹te² yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ we¹ti², yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ we¹ti², txa²wã¹yen³na² ĩ²ki̱³kxe³su² te²yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ we¹ti², a²yen³kxa² ĩ²ki̱³sxa³kxe³su² te²yxo²ha³kxa¹ we¹ti², oh³nãu³u¹tai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² hxi²kan¹khai¹nxe³te² nãu³xãin²txi³ we¹ti², ã³sa²ki³la³xi²te² nãu³xãin²txi³ yxo²ha³kxa¹ we¹ti², yuh³nãu³ai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xain²txi³ yxo²ha³kxa¹ we¹ti², ã³sa²ki³la³xi²te² nãu³xa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xain²txi³ we¹ti², nxe² sa²sai¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³ a²yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ Kris²tu³jah¹la² wet1sa²sai¹ha²kxai³:
— Wxi²kin³ti³tot3sa³txai²lã¹. Nxe³jau³su² wet1sa²sai¹ta¹hxai²hẽ¹la². 17 A²wi¹lhĩn¹khai¹xu¹tai²na² a²yen³kxa² ka³na³ka³na³te² he³la³ko³ yũ³ti³he¹nxa³hĩ¹nu¹tai²na² Kris²tu³jah¹la² so¹lxi³ yxau²xai³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ a²hĩ¹nai²nãn¹te² yen³kxa² yxo²ha³kxa¹, Kris²tu³jah¹la² hxi²ki³kxai³lu² yen³kãin²txi³ ã³nhau³ko³tũ¹sxã³ ai³ye²na³la². 18 Txa²wã¹ne³ka³nãu³ai²na² sa²kxai³lu² txa²wã¹nũ²na² whãi²na¹ sa²hau³ko³tũh¹kxi³te²ju²hẽ³la². Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³te²ki̱³nãu¹xai²na² sa²hau³ko³tũ¹nhẽ³na³la². Ka³te̱n³su² ti³hi¹tẽ³jah¹lai²la¹wa². A²kxã³nxa² ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³lhxã³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ¹nhẽ³kxe³su² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³te²ki̱³nãu¹xai²na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹ Kris²tu³jah¹lai²la¹wa². Nxe³jau³su² ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta² yxo²ha³kxa¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹ Kris²tu³jah¹lai²la¹wa². 19 Nxe³ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹:
— Kris²tu³jah¹la² Txai²yã¹nxe³jah¹lo²khai³xai²la¹xã¹. Hãi¹nxe³te²hũ̱³te²la³sĩ¹na¹xã¹. Nxe³jau³xai²na² nxũ¹ha̱in³nha²sxã³ ĩ³ka³li³ta¹hxai²hẽ¹la². 20 Nxe³te³na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ã̱h¹ ĩ³ye³kxi²nha²te³nah¹lxi¹:
— Kris²tu³jah¹lai²na² a²yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³wi¹lhi²ti²sa²sxã³ ã³ya̱³lxi²xi²ti³hit1sa³tũ¹xã¹. Jã¹nxe³te³lhxã³ Jah¹la² wã²nxũ̱h¹lxi³sxã³ hi³sa³ka³txa² ĩ³hxi²kĩ¹la³ki²sxã³ a²ti³ha²yau³xa² ha³li̱³ka² hxan³sxã³ ya³lu²tũ¹xã¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³ oh³nãu³u¹tai²nãn¹te² yen³kxa² a²yxo²ha³kxain²txi³, yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² a²yxo²ha³kxain²txi³, nxe³sxã³ hãu²non³ti³sxã³ ã³ya̱³lxi²xi²sa³tũ¹xã¹. Ju¹ta² ten³sa³nhã¹. Txa²wã¹sũ̱³na² ta¹hxai²hẽ¹la².
21 Jã¹nxa¹jau³su² wxa²yu³ta² sa²kxai³lu² a²ha² kxã³nxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³ko̱x1ko̱¹son²ki² u² ha³na³ka³lxi³ yxau³ye² nxe³ye²yah³lxi³to³ta¹hxain¹ti³ai¹ti²tu³wa². Ko̱³nxe³ti³ kãi³i² ko̱³nxe³ti³ ĩ³ye³i² yah³lxin¹kxe³su² yah³lxi³to³ta¹hxain¹ti³ai¹ti²tu³wa². 22 Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² A²ta²ha² yuh³xai²nãn¹te² ha³lo²ai²na² a²nũ²khai³su² ye²hĩ¹nai³tã² ya³lu²kxi¹nx2ti³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ a²hĩ¹nai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ẽ¹nãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— Txa²ta²hai²na² Kris²tu³jah¹lai²na² ya³lu²kxain¹na²hẽ³na¹. Ain¹sxã³ Txa²nũ̱³ka̱³txai²na² wxa²wa²su¹tain¹na²hẽ³na¹. Nxe³ha²kxai³ a²hĩ¹nai²na² txa²ya̱³lxa³ nũ̱³ka̱³txai²la¹xã¹. Nxe³sxã³ ã³nhan³ka²ti³khai¹nxe² wi¹lhin¹khai¹nxe² a²nũ²a² ã̱³xa² hxi²kan¹txi³ ko̱³nxe³te²lo³txa³kxe³su² nxe² nxe³sxã³ Txa²yen³nãu³a¹ yxau³ya³sain¹na³na¹. Txa²te³na¹jau³su² na³xã¹. Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³su² nxe³ya³nx2ti³na³la². 23 Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²sa²tẽ³jah¹lxi³hẽ¹la². Jũ¹te²he³la³ko³ ã³na¹yah²lxan³kxe³su² kan²txi³ i³jah¹lxi³hẽ¹la². Ha³lo²a² ye³khãuh³lxa³thin¹ju³ta³lo³txa²lxi³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ã³na¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Hãi¹nxe³sxã³:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ain³kxi²na¹hẽ³na¹. Jã¹nxe³jau³xai²yã¹nxe³sxã³ a²ya³la³tu̱³ yxan¹nãu³a¹ wxa²wa²su¹ta³lun²khaix1nxe³tũ¹xã¹. A²ha² hĩ¹nai²na² ha³lo²a² ye³khãuh³lxa³thin²ki²sa²na³na¹. Nxe³ta¹ sxi²ha² kan²thĩ³na² it3ta² hxi²kan¹txi³ sa²it3sa²we¹txa³wxe³hĩ̱³nx2nxa³xã¹. Jã¹nxe³thĩ³nhũ̱³nxe² kan²txi³ Sũ̱³na² wãn³txa² i³sxã³ yxau³na¹tũ¹xã¹. óna¹nxa³lho³na¹. Nxe³jah³lxi³hẽ¹la². A²nxe³te² wãn³txa² wi¹jau³xai²na² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² a²yxo²ha³kxa¹ ĩ³tih³nxe³si¹sain¹jau³nũ³su² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³sa²si¹hã³sain¹sĩn¹na²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ ĩ³tih³nxain¹sĩ¹na¹wa². Jã¹nxe³nx2ti³si¹sa²jau³nũ³su² txai²na² Pau²lah³lo²na¹xai²na² wa³ka³li³lo³sa²jah¹lo²sa¹wa².
Yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txa² ã³nhxi²nũ¹nu¹hain¹jau³su².
24 Kxã³nxai³tã² Kris²tu³jah¹la² e³kxi²sain¹te³nah¹lxi¹:
— Ye³khãuh³lxa³thi¹na¹kxai³ jã¹nxĩn¹tu¹wi¹. Nxe³sain¹na²hẽ³la². Hĩ¹nai²na² ye³khãuh³lxa³thi¹na¹wa². Nxe³na¹ju³ta² wi¹na³la². Kris²tu³jah¹la² ye³khãuh³lxa³thin¹kxa² yã¹nxa¹kxai²nãn²tu̱³ ka³li³sa³nha²wa². Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txai²na² Je³su² Kris²tu³jah¹la²nũ²a² yã¹xain¹na³la². Nxe³ha²kxai³ txa²nũ²ai²na² sa²kxai³lu² Je³su² Kris²tu³jah¹la²nũ²a² ye³khãuh³lxa³thin²kxi²nũ³na¹wa². Nxe³na¹ha²kxai³ ka³li³sa³nha²wa². 25 Wxa²yu³txai²na² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³te² ĩ̱³nxai²na² ã³nhxi²nũ¹nũ³nx2ti³te³lhxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ti³hit1sa³na²hẽ³la². Wãn³txa² wi¹jau³xai²na² Sũ̱³na² a³la³kxi²si¹nx2ti³jau³nũ³ai²na² yxo²ha³kxa¹ ĩ³tih³nxe³ta³lun²nx2ti³te³lhxã³ ti³hit1sa³na²hẽ³la². 26 A²nxe³te² wãn³txai²na² a²yxo²ha³kxa¹ txa²wã¹si³kxã³nãu³u¹tai²nãn¹ju³tu̱³ ã³ne³wxe²sa²tẽ³ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Hai³txi³ wãn³txai²na² a²si³yxau³tãu³la³ yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txai²na² ã³ne³wxe³ti³he¹xain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Hãi¹nxe³sxã³ a²si³yxau³tãu³a² ã³sa²no¹sa²tẽ³kain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ a²hĩ¹nai²na² so¹lxi³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² wãn³txu¹tai²na² a²yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³nhẽ³lhxã³ Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² Wãn³txa² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³ ki̱³na¹xai²na² so¹lxi³ ĩ³yau¹ũ³nhẽ³na³la². 27 A²nxe³jau³xai²na² kwẽn¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³jau³xai²na² nxe³te³nah¹lxi¹:
— Je³su² Kris²tu³jah¹la² nxu²kwa̱i³yxau³nx2ti³na³li¹. Nxe³ha²kxai³ a²ya³la³tu̱³ yxan¹nãu³a¹ wxi²kin³ti³to³ti³hi¹txa²lxi³tu¹wi¹. Nxe³nẽ³na³la². A²nxe³jau³xai²na² wi¹khai¹nxe³jau³xai²la¹wa². Wxi²kin³ti³ton³sxã³ ã³sen³sai¹khai¹nxe³jau³xai²la³wa². Kxã³nhxĩ¹nu¹tai²nãn²tu̱³ ã³ne³wxe³ai¹nxa³jau³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ a²hĩ¹nai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² a²nũ²nãu³xai²na² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txai²na² yxo²ha³kxa¹ nxe³jau³xai²na² Je³su² Kris²tu³jah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau³nx2ti³ju³ta² ten³jau³su² ĩ³yau¹ũ³hain¹thxun¹na³la². 28 Na¹ha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² wãn³txa² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³hain¹sĩ¹nhxai²na¹hẽ³la². Nxe³sxã³ tĩh³na² wi¹lxa³tĩh³na² ã³na¹ain¹si¹hain¹jau³su² ĩ³tih³nxe², wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³tih³nxe², a³la³kxi²khai¹nxe³jau³xa² ĩ³tih³nxe², nxe³ain¹sĩ¹nhxai²na¹hẽ³la². A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ wa³nũn³ta³ki²la²sxã³ ĩ³wi¹lhin¹txai²lã¹. Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na¹ Si³yxau³tãu³a¹ a²yen³nãu³a¹ yxau³txai²lã¹. Nxe³ain¹si¹hain¹jau³su² sĩ¹nhxai²na¹hẽ³la². 29 Jã¹nxain¹si¹nha¹jau³su² kãin² o²la³kxi²sĩ¹nhxai²na¹hẽ³la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² nũ̱³kxũn³txi³ hxi²kan¹txi³lot3sa²kxe³su² sa²wai³wait3sxã³ nũ̱³kxũn³txi³ ã³no²la³ki²sĩ¹nhxai²na¹hẽ³la².