13
Pau²lah³lai²na² wãn³txa² a²ne³ki³san¹jau³su²
Ye³ha¹li¹ wxã³sxã³ ĩ²nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Jã¹nxa¹tu¹wa². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tã² nxe³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ĩ²li³te²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² a³ti²te³lhxã³ yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ha¹li¹ ta̱³nxa² ha¹li¹ ka³na³ki¹ ta̱³nxa² jau¹xain²txi³ ĩ³yau¹ũ¹nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ a²wãn³txai²na² ĩ³ye³yxo²nũ¹nyhain¹kxai²nãn²tu̱³ nxe³hĩ¹na² so¹lxi³ a²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²tai¹nhẽ³li¹. Nxe³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A²kxã³nxa² wxã³na¹hĩ¹nai³tã² e³kxi¹nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Ko̱³nxe³ti³ kãi³te² ĩ³nxa² e³kxi¹nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Yxo²ha³kxa¹ ain³kxi²sah²lxin¹jau³su² tai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³nx2ta¹tu¹wa². Nxe³nx2ta¹te³nah¹lxi¹:
— Wxã³sĩ²xi¹nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ wxãi²nãu¹ ĩ³nxa² a²yxo²ha³kxa¹ ĩ³a̱n³ta³kxi¹nx2ta¹tu¹wi¹. Ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹te²a² ĩ³wai²txa³lxi³nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³nx2ta¹nha²wa². Nxe³nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³ju³ta² ya²la³tu̱³ ĩ²yah³lxin¹tu¹wa². A²nxe³jah¹lai²li² Kris²tu³jah¹lai²li² hxai²yah³lxi³kxi²nxa³wa². Nũ³kxũn³khaix1nxe³ju³tai²li² wxa²ye³na² wã²nã³ũ¹nx2ti³tu¹wa². A²kxã³nxai³tã² Kris²tu³jah¹lai²na² yuh³xan¹ko³xa² yxau³hĩ¹nai³tã² a²hxi²kan¹ju³ta² ã³na¹hĩ¹nai³tã² ko̱³nxe³thin¹tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² hã²wxãn³txa³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ti³hi¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³nũ³kxũn³ti³ta¹hxai²hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² hxa̱i²ya³lxi³kxi²kxa² yã¹nxe³sxã³ ha̱i²ya³lxi³kxi²nũ³na¹wa². Yxãn¹ta¹ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹txi³sa²ju³ta² nxũ²kwa̱i³yxau³sa²na³la², Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³hxi²kat1sa²ha²kxai³la². ónon²ta³kxi¹nx2ti³te³lhxã³ nxe³nx2ta¹wa².
Wã²nxũ̱h¹ ĩ²xai³nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²ah³lxin¹ju³ta² wã²nxũ̱h¹ ĩ²sa²tẽ³kxi²xai³nyha¹jah³lxi³hẽ¹la². Kris²tu³jah¹la² hi²sen³kxai³lu² nxũ²kwa̱i³yxau²xai³nx2ti³na³la². Kwa² yxo²ĩ²yah³lxin¹ju³ta³la³ nxe³yah²lxan³kxai²nãn²tu̱³ nxũ²kwa̱i³yxau³sa²tẽ³nx2ti³na³la². Ju¹tai²li² ĩ²yah³lxi¹lxa². Te²yã¹nxũn³sxã³ Kris²tu³jah¹lo²su² nxũ²kwa̱i³yxau³nx2ti³kxa² yã¹nxe³sxã³ nxũ²kwa̱i³yxau³sa²nũn³na³la². Te²yã¹nxũn³sxã³ Sũ̱³na² ĩ³kaix1so¹jah¹lo²su² na¹ha²kxai³ yxo²xũn³sxã³ ĩ³kwa̱i²kxi¹nx2ta¹ju³ta² hxi²ka¹nhĩ̱³na¹wa². Nxe³na¹ha²kxai³ nũh¹ĩ²jah¹lxi³hẽ¹la². Txai²na² wxã²nxa³ta̱³lxa¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³jah¹lai¹tã² wain³txi³ ĩ³hau³ko³tũh¹jah¹lxi³sã²nhẽ³la². Wxã³sxã³ yxo²xũn³txi³ ĩ³kwa̱i²kxi¹nx2ta¹kxa²ya̱n³txi³su² nxe³ye¹nx2ta¹wa². Nxe³ha²kxai³:
— Ya²la³lyau³xa² ã³a¹tũ¹xã¹. Na¹kxan²ti³ hxi²kan¹txi³ ã³sa²sĩ¹nxa³nha²wa². Wain³txi³ ã³non²ta³kxi²sa²sih¹nx2ta¹ju³ta² so¹lxi³ ten³sa²sĩn¹nha²wa². Nxe³na¹ha²kxai³ txai²na² hxa̱i²ya³lxi³kxi²ye²sa³ha²kxai³ wxãi²na³ ĩ³nxai²na² nũ³kxũn³ye²yah³lxi¹nha²kxai³ ka³lih³sa³nha²wa². Jã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²to³ha¹wa². E³kxi²na¹te³nah¹lxi¹:
— Ko³rĩn²to² tũ̱³ka̱³txai²na² wi¹lĩ²txai¹nhẽ³li¹. Jũ¹nxa² sa²yxo²we¹txain¹na³li¹. Yxãn¹ta¹ ã²la² nũ³kxũn³sxã³ sa²yxo²we¹txain¹ju³ta³nũ³a² ten³sa³nhai¹. Nxe³na¹jau³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²to³ha¹wa². 10 Jã¹nxe³na¹jut3su² ũ³wha²li¹lye¹nx2ta¹wa². Ne³ka³ta²sxã³ ũ³sa²si¹hã³ũ¹nx2ta¹tu¹wa². Nxa¹kxai²nãn²tu̱³ wxã³na¹tãu³a² yxo²xũn³txi³ e³kxi¹nx2ta¹ju³ta² ten³sa²hĩ̱³nx2nxa³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³hxi²kat1sa³kxan²ti³ yxo²xũn³txi³ e³kxi¹nx2ta¹ju³ta² ten³sa²nxa³nha²wa². Yxãn¹ta¹ ã²la² nũ³kxũn³ kãi²non³sxã³ yxo²ĩ²ah³lxin¹kxi³nũ³a² ĩ³hxi²kat1sa³na²hẽ³la². Hai³txi³ ã³na¹nx2ti³ju³ta³nũ³a² ten³sa²nxa³nha²wa².
11 Nxa²ha¹te¹ txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. ówa²su¹ta¹tu¹wa². Ka³lih³sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Txa²wãn³txai²li² sa²yxo²wet1sah¹lxi³hẽ¹la². Sa²ye³kwẽ²kxi²waun¹nyha¹jah³lxi³hẽ¹la². Wi¹yxo²we¹nyhu¹sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Hãu²non³sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² a³lxi²waun¹nyhu¹ki̱³ju³ta² ũ³hũ¹nẽ³jah¹lo²su² te²kxai³lu² sa²hãu²no³tẽ³ju³ta² ũ³hũ¹nẽ³jah¹lo²su² te²kxai³lu² ã³si³tẽ³kxi¹nx2ti³tu¹wa².
12 Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ah³lxi¹nha²kxai³ ĩ³yxo²sai¹la²kxi²nyha¹ju³ah³lxi³hẽ¹la².
13 Ti¹ai²li² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² a²yxo²ha³kxa¹ a²ha³ta̱³nxa² ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nx2tain¹na³la². 14 Nxe³na¹jut3su² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ kãin² thãi³ti³la² a³lxi¹nx2ti³si¹ha¹jau³su² te³ni² Txa²wã¹sũ̱³na² a³lxi¹nx2ti³si¹ha¹jau³su² te³ni² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² a²nũ²kxi²sxã³ yxau³nũh¹nx2ti³si¹ha¹jau³su² te³ni² sa³nha²wa². Txai²li² Pau²lah³lo²na¹xai²na² nxe³ye¹nx2ta¹wa². Ta³lu²na¹wa².