Kálatas
1
Pau²lah³lai²na² wãn³txa² wa²su¹wa²sun¹jau³su²
Pau²lah³lo²na¹xai²na² ũ³wha²li¹la¹txã³nxa² ũ³hũ¹nx2ta¹tu¹wa². Ka³la²si²a²ko³xa² yxau³tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxa², Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³nãu³ ĩ³nxa² ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². A²nũ²khai³xa² kwa²ĩ³sa²si¹hã³sa²ta̱³nxa² a²nũ²a² ĩ³hxi²kat1sain¹ta̱³nxa² jah¹lo²sin²nxa³wa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹wĩ³na² Si³yxau³ka³khai³xa² nxe³ya³sxã³ ĩ³hxi²kat1sa²sxã³ ĩ³sa²si¹hã³sa³na²hẽ³la². Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txai³tã² ĩ³hen³txi³si¹ha¹jau³su² ĩ³sa²si¹hã³sa³na²hẽ³la². Jã¹nxe³sxã³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³ti³hi¹ki³yah³lai¹ta³lxa²na³la², Txa²wã¹sũ̱³na²sa³. Jã¹nxa¹jau³xa² txa²wã³tã̱³nãu³xai²na² yxau³a³sain¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ jau¹xain²txi³ e³kxi²nxa²lxain¹na³la².
Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² Txa²wã¹wĩ³nu²su² ha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³ya³sxã³ kãin² thãi³ti³la² a³lxi²nx2ti³si¹hi² wxa²nxũ²kwa̱i³nãu³a² ã³nhãu²no³txa²lxi³si¹hi² nxe³nx2ti³si¹jau³su² ten³sa³nha²wa².
Jã¹nxe³jut3su² Je³su²jah³lain²txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³ki̱³ju³ta² sa²so¹kxi²nẽ³lhxã³ ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Ya³lu²kxi²nẽ³lha²kxai³ a²ta³a² ko̱³nxe³te²a² hxi²ka² ã³non²ta³kxi²nẽ³na³la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ti¹ai²na² yuh³xan¹ko³xai²na² yxau²xai³ki̱³tãu³a¹ a²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa² yã¹nxe³ju³ta³la³ a³ya³ti²nẽ³lxa³lho³la². Jã¹nxe³ju³tai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² a²ten³jut3su² na³la². Jã¹nxe³ju³ta² sa²nẽn¹kxi²ki̱³jah¹lai²la¹wa². Sa²nẽn¹kxi²ã³ki̱³sxa³lho³la². Wãn³txi³khai³xai²la¹wa².
Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² yxau³ka³na³ka³na³tã³la².
Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ĩ²sxã³ ĩ³so¹nx2ti³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² kãin² thãi³ti³la² a³lxi¹nx2ti³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ĩ²sxã³ ĩ³so¹nx2ti³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³nx2ti³kxan²ti³ sa²yxo²ã³yah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². A²nũ²a² ã̱³xa² hi²sen³kxai³lu² wãn³txa² wi¹jau³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³sa²ki³lxo³jau³xai²na² ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³ta¹hẽ¹la². Ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³ha²kxai³ wãn³txa² e³kxi¹nx2ta¹jau³xai³tã² wa³su³txi³ ã³yah³lxin¹nũ²hẽ³la². Wi¹lhin¹ki³lxo³tũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Yau³xã̱³xai²li² ĩ³tih³nxe³nx2ta¹jau³xai²na² so¹lxi³ wi¹jau³xai²la¹wi¹. Nxe² ki³ha¹kxi¹nx2ti³ta¹hẽ¹la². Nxe³ju³ta² hxi²ye¹ta³lxi³sah¹lxi¹nhẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ ãin²ti³sa³sih¹yah³lxi¹nhẽ¹la². Jã¹nxe³jau¹xai²li² yau³xã̱³xa² wãn³txa² wi¹jau³la³ yũ²nxa³wa². Hãi¹nx2na³la². Hãi¹sxã³ ã³ke³tũ¹nx2tain¹ju³ta² so¹lxi³ te³nain¹na²hẽ³la². Nxe³nx2txai¹nha²kxai³ wãn³txai²li² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ĩ³yau¹ũ³jau³xai²li² ko̱³nxe³ti³ ĩ³ya¹te³lhxã³ ain¹nũ²hẽ³la². Nxe³to³ta¹ oh³xan¹jah¹lai²la³ ta̱³nxa² a²nũ²a² ĩ²li³te²la³ ta̱³nxa² wãn³txa² e³kxi¹nx2ta¹jau³xai³tã² ĩ³yat1sxã³ ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³ke³la³te²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹lain¹tu¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³ya¹ta¹ke³la³te²kxai³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²sa²nũ³nhĩ̱³nx2na³la². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Ko̱³nxe³ti³hin¹khaix1ni¹lxi¹. Txa²ye³nãu³a² wxã³sxã³ yxau³ya³sah¹lxin¹ju³ta² yũ²nxa³lho³li¹. Sũ̱³na² a²wãn³txi³kxai³lu² nxe³sa²hĩ̱³nx2na³la². Kxã³nxa² e³kxi¹nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Jã¹nxa¹wa². A²nũ²a² wxã³kxai²nãn²tu̱³ wãn³txa² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ain³kxi²sah²lxin¹jau³xai³tã² ã³sxã³ ĩ³yat1sxã³ yau³xã̱³xa² ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²hain¹tu¹wa². 10 Jã¹nxa¹jut3su² a²nũ²a² so¹lxi³ wi¹le³kxi²sain¹ju³ta² ten³sa²nxa³nha²wa². Hãi¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹le³kxi²sa²ju³ta² ten³sa³nha²wa². Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² so¹lxi³ wi¹lxo³kxai¹na¹kxe³su² kãi³a¹kxai²nãn²tu̱³ wai³nhĩ̱³nx2nxa³wa². Kris²tu³jah¹la² so¹lxi³ wi¹lxo³kxai¹na¹kxe³su² kãi³a¹kxai²nãn²tu̱³ wai³nhĩ̱³nx2na³la². Nxe³na¹kxai²nãn²tu̱³ Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² a²wa³ka³li³lot3sxã³ yxau²xai³lhĩ̱³na¹wa².
Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka² Pau²lah³la² ĩ²sxã³ ĩ³so¹jau³su².
11 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹tu¹wa². Wãn³txa² wi¹jau³xa² e³kxi¹nx2ta¹jau³xai³tã² hai³txi³ a²nũ²a² wãn³txi³sxa³wa². 12 Nxe²nxa³ha²kxai³ hai³txi³ a²nũ²la³ ĩ³tih³nxe³sa²jau³sxa³ha²kxai³ kwa²wãn³txa² toh³lxi³jau³su² ĩ³yau¹ũ¹nxa²lxi³nxa³ha²kxai³ nxe³na¹wa². Nxe³na¹ha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² hi²sen³su² ĩ³yau¹ũ³sa³na²hẽ³la².
13 Ju³te²a² in³jah³lo²sa¹wa². Nxe³ha²kxai³ wãn³txa² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² Moi³se²ah³lu¹tai²na² kwa³na³ain¹jau³xu¹tai²na² sa²yxo²we¹te²jah¹lo²sa¹hẽ³la². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² sa²yxo²ã³hxa³te³lhxã³ nũ³kxũn³txi³ khãuh³lxa³tai¹na¹hẽ³la². Kxã³nxai³tã² kãi³a¹ju³ta² nxa¹tai¹ti²tu³wa². 14 Txa²wẽ³sĩ¹nu¹tai²na¹ ya³lo³txi³khaix1nxe³sxã³ sa²yxo²we¹te²sa¹wa². Txa²nũ̱³ka̱³txa² txa²ha³tih³xa² ya³lo³txi²sxã³ sa²yxo²we¹tain¹na²hẽ³la². Nxain¹kxan²ti³ txai²li² ã²la² kãin² ya³lo³txi²sa³hẽ¹la². Wãn³txu¹tai²na² ã³na¹ti³hex1sa²nxa³hẽ¹la².
15 Nxe³nxa²ha¹te¹ a²ha² kxã³nxa¹ txa²hã³ka³na² a²ẽ¹na² yxau³ne³ha¹hĩ¹nũ¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² ĩ²sa²sxã³ so¹sa³nũ²hẽ³la². Na¹te²sa¹ha²kxai³ txo¹na¹tãu³a² kãin² thãi³ti³la² a³lxi²sa²sxã³ Sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² u²lxai³lhxã³ ĩ³hen³txi³si¹hai¹na¹jau³su² ĩ³sa²si¹hã³sa³na²hẽ³la². 16 Te²yã¹nxe³nũ²la² Sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³sa²jau³xai³tã² jãx1jau³xa² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²a² ĩ³yau¹ũ¹te³lhxã³ ĩ³sa²si¹hã³sa³na²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ a²ki³lha³lxa² Je³su²jah³lo²si²ha²kxai³ ĩ³yau¹ũ³sa³na²hẽ³la². Nxe³na¹ha²kxai³ hai³txi³ a²nũ²a² e³kxain¹sãn²nxa³hẽ³la². E³kxain¹nxa³ju³ta²sa¹:
— Ĩh¹jau³ta̱³ ĩ³yau¹ũ³ain¹te³la¹ji¹wi¹? Na¹jau³su² e³kxain¹nxa³hẽ³la². 17 Te²yã¹nxe³sxã³ Ta³mas²ko²thĩ³na² yxau³na¹hĩ¹nai³tã² a²wi¹lhĩ¹na² Sũ̱³na² ĩ²sxã³ ĩ³so¹tũ̱³ka̱³txa² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² yxau³ain¹te²a² ai³sxã³ ĩ²ain¹nxa³hẽ³la². Hãi¹sxã³ A³ra²bi²a²ko³xa² so¹lxi³ ai³la¹hẽ³la². Ai³la¹ka³tu̱³ Ta³mas²ko²thĩ³na² sa²kxai³ ĩ³xi²sxã³ yxau²xai³la¹hẽ³la². 18 Nxe³na¹nũ²la² ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ kwẽ³kon³sxã³ yxau³sã²na¹nũ²la², Pe²jah³la² ĩ²te³lhxã³ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ai³sxã³ ka³la³na¹hẽ³la². Ai³sxã³ ka³la³na¹nũ²la² ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ a³lan²ni²tãu³a² 15 nxe² a³la²ni²sxã³ yxau³ya³ha¹hẽ³la². 19 Yxau³ya³ha¹tãu³a² Je³su²jah³la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²si²ha²kxai³ nxe³jah¹la² a²lo³na² kãi²nxa³jah¹la² so¹lxi³ ĩ²a¹hẽ³la². A²nxe³jah¹lai²li² a²ĩ³lxa² Ti³a²kah³lo²su² na²hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²sxã³ ĩ³so¹tũ̱³ka̱³txu¹tai²li² ã̱³xa² ĩ²nxa³hẽ¹la².
20 Jã¹nxa¹jut3su² wãn³txa² kwẽn¹ta² ũ³wha²li¹lũ³hũ¹nx2ta¹txã³nxai²li² ya²la³tu̱³tã³la². Wãn³txi³khai³xai²la¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²nẽ³na³la². Nxe³ha²kxai³ ko̱³nxa² ĩ³ki³han³jau³xa² ĩ³ye³ya³nx2ti³nxa³lho³la².
21 Jã¹nxe³jut3su² nxe³na¹nũ²la² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² a³li³sxã³ ai³na¹hẽ³la². A³li³sxã³ ai³na¹nũ²la² Si²ri³a³ko³xa² Si³li²si²a²ko³xa² nxe³tãu³a² ko³ha¹li¹ ai³lha²thet3ta¹hẽ³la². 22 Nxe³na¹tãu³a² Kris²tu³jah¹la² wãn³txa² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² Ju³te²a²ko³xan¹te²a² hai³txi³ ĩ²sai¹nxa³hẽ³la². 23 Hãi¹sxã³ o²la³kxi²na¹ju³ta² so¹lxi³ txa²ha³ta̱³nxa² so¹lxi³ ain³kxi²sain¹ta²nũ³sẽ¹la². Ain³kxi²sain¹te³nah¹lxi¹:
— Khãuh³lxa³ti³nẽ³jah¹lai¹ta³lxi³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ki̱³ju³ta² te³nxa³jau³su² hxa³kxi²nẽ³te³lhxã³ jah¹lai¹ta³lxi³ a²kwẽn¹tai²na¹ yxo²ĩ² ã³si³wxe³ta¹hẽ¹li¹. Nxẽn³tain³tain¹to³ta¹hẽ¹la². 24 Nxe³ha²kxai³ yxo²ĩ²a¹ju³ta² ĩ³ka³lih³ ã³si³wxen³tain¹ta¹hẽ¹la². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² ĩ³sa²nẽn¹kxain¹ta¹hẽ¹la².