6
A²wẽ³ha³lxa² a²wĩ³na² a²hã³ka³na² wain³txi³ yxau²xai³lin³tain¹jau³su²
Nxa²ha¹te¹ wẽ³ha³lxi³ ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu²:
— Sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³su² na¹xã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²wĩ³na² sa²yxo²we¹txi² wxa²hã³ka³nai²na² sa²yxo²we¹txi² nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Ju¹tai²na² wain³na³la². 2-3 Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxu¹tai²na² e³te³nah¹lxi¹:
— Wxa²wĩ³na² wxa²hã³ka³na² wi¹kãi³ũh¹xai³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³jau³jau¹xu¹tai²na² kwa³na³nẽ³jau³xai²la¹wa². Sa²yxo²we¹ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ka³lih³kxi²la²nha² yxau²xai³ki̱³tu¹wa².
— Sa²yxo²we¹jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ka³lih³kxi²la²yhah¹lxi¹nha²kxai³ yuh³xai²nãn¹ta³ko³xai²na² kwẽ³kxa² ka³lxa¹txi³ yxau²xai³yah³lxi¹nha²kxai³ nxe³yah³lxin¹tu¹wi¹. Sũ̱³na² wãn³txu¹tai²na² nxe³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A²nxe³jau³xu¹tai²na² wi¹lhin¹ki̱³ju³ta³nũ³a² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³jau³su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa², sa²yxo²we¹ki̱³kxe³su² ha²kxai³la².
A²wĩ³na² ĩ³nxai²na²sa¹. Wxa²wẽ³ha³lxi³nãu³xa² ĩ³xa̱n³txi³ te²lot3jah³lxi³txa³hẽ¹la². Hãi¹sxã³ Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³tih³nxe² wain³txi³ ĩ³yau¹ũ¹hi² nxe³txain¹yah³lxi³hẽ¹la².
Kwa² wa³ka³li³lon³kxi²jah¹la² a²wa³kxẽn³yah³la² yxau²xai³lya³jau³su²
Jã¹nxa¹jau³su² a²wa³kxẽn³yah³lo²lot3sxã³ yxau³yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Wxa²wa³kxẽ³yah³lai²na² txa²wã¹ha³lo²a² yxau²xai³te²na² wa³kxẽn³yah³lai²na² a²wãn³txa² yxo²ha³kxa¹ sa²yxo²we¹jah³lxi³hẽ¹la². Wi¹sa²nẽn¹kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Kris²tu³jah¹la² wa³kon³kxi²yah³lxin¹kxa² yã¹nxe³sxã³ wxa²ha³lo²a² a²wa³kxẽn³yah³lai²na² wi¹wa³kon³kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Ĩ²nx2ti³hĩ¹na² so¹lxi³ wi¹wa³kon³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ĩ²nx2ti³xa³kxan²ti³ wi¹wa³kon³jah¹lxi³hẽ¹la². A²nũ²a² so¹lxi³ ĩ³wi¹lxon³kxi²sih¹nx2ti³jau³nũ³su² nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ Kris²tu³jah¹la² a²wa³kxẽn³yah³lo²lot3jah³lxi¹nha²kxai³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na²:
— Wain³txi³ kãi³a¹tũ¹xã¹. Txa²wã¹sũ̱³na² a²ten³ju³ta³nũ³a² so¹lxi³ kãi³a¹tũ¹xã¹. Nxe³yah³lxin¹jau³su² nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³kxa²yu³su² wi¹kãi³yah³lxin¹kxa²yu³su² ka³lih¹nha²sxã³:
— Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² wa³kon³kxi²na¹xã¹. Hai³txi³ yuh³xan¹te²na² hxi²kan¹jah¹lai²na² so¹lxi³ wa³kon³kxin²nxa³xã¹. Nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² ĩ²li³te²na² wi¹wa³kon³kxi²kxai²nãn²tu̱³ a²nxe³te²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² hi²sen³su² ũ³yho³hi²xi²tu¹wa². Kwa² wa³kon³kxi²jah¹la² ta̱³nxa² a²nũ²a² ã̱³xa² wa³kon³kxi²nxa³sxã³ kwa² yxau³jah¹lo²su² ta̱³nxa² ĩ²li³te²na¹ ũ³yho³hi²xi²tu¹wa². Nxe³ya³nx2ta¹wa².
Nxe³nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² a²wa³kxẽn³yah³lo²lo³tain¹yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² te²yã¹nxe³sxã³ wi¹kãi³tãu³lot3txa²lxi³kxa² yã¹nxe³sxã³ wi¹kãi³ũh¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Ko̱³nxe³ton³sih¹tain¹yah³lxin¹jau³su² e³kxain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Oh³nãu³nũ¹ka³na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ tũ̱¹ka̱³txai²na² a²wa³kxẽn³yah³lain²txi³ wxa²wa³kxẽ³yah³lain²txi³ nxe³jah¹lai²la¹wa². A²nũ²a² ka³na³ki² te²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² ten³kxi²kxa² yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ĩ³lxi³te²na² yã¹nxe³sxã³ ten³kxi²te²ju²hẽ³la².
Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka¹tẽ³lha²kxai³ wa²ni²li²nha²ki̱³jau³su²
10 Jã¹nxe³jut3su² txa²wã³tã̱³yah¹lxi¹lxa². Ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² nũ³kxũn³te²a² si³yxau³jah¹lai²la¹wa². Nxe³sxã³ Je³su²jah³la² ã³nũ²kxi²sxã³ yxau³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³nũ³kxũn³ti³hit1txa²lxi³tu¹wa². Ĩ³hxi²ka¹ta²lxi³ju³ta³nũ³a² ten³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ nxe² kãi³ti³hit1txa²lxi³tu¹wa². 11 Kxã³nhxĩ¹nai³tã² a²nũ²ai²li² a²nũ²a² ã̱³xai²li²:
— He¹kxi²nyhu¹a¹tũ¹xã¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³ wã²la² kan²ka³lo³a² ũ³whi²kxi²nha²te²ju²hẽ³la². Ũ³whi²kxi²nha²te³nũ¹ta²kxai³la¹ sĩn²ta³ka³lo³a² ũ³yha³li³kũ¹nha²te²ju²hẽ³la². A²nxe³ka³lo³ai²na² hi³ki²a³li³khai³xa² ũ³si³wi¹nha²te²ju²hẽ³la². A²ha³la³se³nãn¹ka³lo³a² kan²ka³lo³a² ũ³ha³la³wih²kxi²nha²te²ju²hẽ³la². A²nxe³ka³lo³ai²na² a²nxũ²kwa̱i³la³tĩh³na² ã³tĩ¹kxi²nha²te³lhxã³ haut3ta³ka² ta̱³nxa² hi³ki²a³la² ta̱³nxa² txo¹kxa²ya̱n³txi³sa². Jã¹nxe³sxã³ a²yu³kxan¹ka³lo³a² ũ³yhu³wih²kxi²nha²te²ju²hẽ³la². Nxe³kxai²nãn²tu̱³ tĩh³na² ai³tĩh³na² u²lxi³ ai³kxan²ti³ wi¹lã³nxai³hĩ̱³nx2na³la². Kwa³thi³la³ka³lo³a² wa³tãu³wa³tãu³ka³lo³ai²na² hxi²tẽ³nha² nxain¹te²ju²hẽ³la². Hxi²tẽ³nha²kxai²nãn²tu̱³ a²ko̱¹ko̱¹nãu³xa² haut3txa² ha³nxeh³lxi³ka³txa² ã³na³nain¹kxan¹ti³ hai³txi³ txo¹hĩ̱³nx2nxa³wa². Jã¹nxe³sxã³ a²ne³ka³nãu³a² kwa³thi³la³ka³lo³a² ũ³nhe³hẽ¹nha²te²ju²hẽ³la², ĩ³ne³su²lhxã³ ĩ³ya²lu¹tain¹kxa²ya̱n³txi³sa³. Jã¹nxe³sxã³ a²hxi²ka³nãu³a² hi³ki²a³la² kãin²ka³txa² tẽ³te²ju²hẽ³la², a²ko̱¹ko̱¹xa² so¹lxi³ wa³ka³ti³lo³lha³ka². Nxe³ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ ã³nhe¹lxi³te³lhxã³ ai³ain¹te²ju²hẽ³la². Nxe³kxa² yã¹nxe³jut3sũ̱³nxe² a²ta³a² nũ̱³ka̱³txa² he¹kxi²nẽ³ju³ta² yũ³te²ju²hẽ³la². Nxe³kxe³su² wi¹la³non²ta³kxi²nẽ³ju³ta³nũ³su² sa²so¹kxi¹jah³lxi³hẽ¹la², Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka²sa³. Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²ta³a² nũ̱³ka̱³txa² hxi²kan¹txi³ ĩ³ki³ha¹kxi¹nx2ti³sxã³ wa³ka³ti³lo³txa²lxi³sxã³ we³nxa²lxi³xa³lho³la². 12 Jã¹nxe³sxã³ he¹kxi²nẽ³te²na² hai³txi³ a²nũ²khai³su² ti³he¹nx2nxa³wa². Yxãn¹ta¹ a²ta³a² a²hxi²kan¹te²nãu³xa² he¹kxi²nẽ³lha²kxai³ a²ta³a² kwa²nũ³kxũn³te²na² he¹kxi²nẽ³lha²kxai³ ka³nxah³ti³na² yuh³xai²nãn¹te² hxi²kan¹te²nãu³xa² he¹kxi²nẽ³lha²kxai³ oh³nãu³an¹te²a² a²ta³a² nũ̱³ka̱³txa² ko̱³nxe³khaix1te²nãu³xa² he¹kxi²nẽ³lha²kxai³ nxe³nẽ³te²nãu³xa² a²yxo²ha³kxa¹ he¹kxi²nẽ³te²ju²hẽ³la². 13 Nxe³nẽ³lha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³hxi²ka¹tẽ³te²a² whãi²na¹ sa²so¹jah³lxi³hẽ¹la². Yxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³te²nãu³xa² hai³txi³ wa³ka³ti³lo³txa²lxi³xa³lho³la². Hãi¹nxe³sxã³ nũ³kxũn³sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la².
14 Nũ³kxũn³sxã³ yxau²xai³te²na² so³ta²to²khai³su² te²ju²hẽ³la². A²nxe³jah¹lo²kxai³la¹ sĩn²ta³ka³lo³ai²na² tẽ³kxai²nãn²tu̱³ a²wã²la²ka³lo³a² sa²si³nũ̱³nha²te²ju²hẽ³la². Nxe³kxa²yã¹nxe³sxã³ a²ya³la³tu̱³jau³xa² wain³txi³ sa²yxo²we¹ta²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³ a²ha³la³san¹ka³lo³a² kwa³thi³la³ka³lo³a² ũ³whi²kxi²nha²te²ju²hẽ³la². Nxe³kxa²yã¹nxe³sxã³ wain³te²lo³nha²sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². 15 Jã¹nxe³sxã³ so³ta²to²jah¹la²kxai³lu² a²yu³kan¹ka³lo³a² wi¹ka³lo³a² ã³yũ³wi¹nha²kxai²nãn²tu̱³ wi¹lã³nxai³te²ju²hẽ³la². Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ wãn³txa² hãun²jau³xa² tẽ³sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². 16 Nxe³kxa²yu³su² so³ta²to²jah¹la²kxai³ kwa³thi³la³ka³lo³a² wa³tãu³wa³tãu³ka³lo³a² hxi²tẽ³nha²sxã³ ai³lain¹te²ju²hẽ³la². Ai³lain¹te³na¹ a²nũ²a² a̱n³txi³te²na² yxau³son³kxi²kxai²nãn²tu̱³ ha³nxe²a² i̱³tho³xa² ã³na¹kxi²kxai²nãn²tu̱³ kwa³thi̱³la³ka³lo³ai²li² ã³non²ta³kxi²nha²te²ju²hẽ³la². Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ nxũ²kwa̱i³lxũ¹txi³ Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³te²a² a²ta³a² ã³ke³tũ¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ sa²yxo²we¹jah³lxi³hĩ̱³nx2nxa³lxa². 17 Jã¹nxe³sxã³ so³ta²to²jah¹la²kxai³ kwa³thi³la³ka³lo³a² ne³hẽ¹nha²te²ju²hẽ³la². Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ ã³wa²sut1sxã³ yxau³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²ta³ai²li² hxi²kan¹txi³ ka³te̱³na² wi¹tãu³la³ sa²sai¹kxi¹nx2ti³hĩ̱³nx2nxa³wa². Jã¹nxe³sxã³ so³ta²to²jah¹lan²tu̱³ hi³ki²a³la² kãin²ka³txa² tẽ³sxã³ he¹kxi²nyhu¹te²ju²hẽ³la². Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau³nx2ti³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³tih³nxe³nx2ti³hĩ̱³nx2na³la². 18 Nxe³kxa²yu³su² ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta² ten³yah³lxin¹ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi¹txai¹yah³lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³nx2ti³sxã³ ĩ³ye³sa²tẽ³kxi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Ye³te³nxe² yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la².
— Hxi²kan¹sa²nxa³nha¹. óa¹tũ¹xã¹. Yah³lxin¹jau³su² nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txai²na² a²yxo²ha³kxa¹ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ĩ²li³te²na² wxa²sa²wa²lho¹xi²kxai²nãn²tu̱³ nxũ²kwa̱i³lxũ¹si¹jau³su² Sũ̱³na² e³kxi²txain¹yah³lxi³to³hẽ¹la². 19-20 Te²yã¹nxũn³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²yah³lxin¹tãu³a² kãi³a¹ju³ta² e³kxi²txain¹nũn³yah³lxi³hẽ¹la². Kãi³a¹ju³ta²sa¹, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² kxã³nhxĩ¹nai³tã² hãi³jau³su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹ hĩ¹nai²na² hãi³jau³xai²na² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³si¹sa²jau³su² ĩ³sa²si¹hã³sain¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³ha²kxai³ wãn³txai²na² ĩ³yau¹ũ³nxa²lxa¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³tu̱³ti¹ ũ³tĩ̱¹kxi²sain¹na²hẽ³la². Ũ³tĩ̱¹kxi²sain¹sxã³ kwa³thi³lĩh³na² tẽ³sxã³ sa²hxi²tai³kxi²sain¹na²hẽ³la². Nxe³tai¹ti²tu³wa². Nxe³sain¹kxan²ti³ wãn³txa² ha³ya³kxa³lxi³su² jau³xa² ĩ³yau¹ũ¹hain¹nxa³lho³la². Nxe³na¹ha²kxai³ Sũ̱³na² e³kxi²yah³lxin¹tãu³a² ĩ³yau¹ũ³sxã³ ĩ³hxi²ka¹tũh¹sa²jau³nũ³su² ĩ³ye³kxi²txain¹yah³lxi³hẽ¹la².
Pau²lah³lai²na² a²ne³ki³san¹jau³su²
21 Nxa²ha¹te¹ txa²ha³ta̱³nxa² ã³ne³wxe³si¹nxa²lxa¹jau³su² Ti³ki²kah³la² ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nxa²lxa¹tu¹wa². Txa²wã¹lon³yah³lai²la¹wa². A³lxi²nẽ³jah¹lai²la¹wa². Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lai²na² wãn³txa² wi¹lhit1sxã³ sa²yxo²we¹jah¹lo²su² na³la². Wãn³txa² kãi³a¹jau³xa² a²yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³tu¹wa². 22 Nxe³jau³nũ³ai²na² so¹lxi³ ĩ³sa²si¹hã³ũ¹hai¹na¹tu¹wa². Na¹kxai²nãn²tu̱³ txai²na¹xai²na² ha³lo²a² yxau²xai³sĩ¹na¹ju³tai²na² ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³tu¹wa². Nxe³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ nxũ²kwa̱i³lxũ¹nx2ti³nũn³tu¹wa².
23 Nxe³nx2ti³ju³kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² Txa²wã¹wĩ³nu²su² ha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³ya³te²na² sa²kxai³lu² a³lxi²nyhu¹ah³lxin¹ju³ta² yũ³ha²kxai³ ã³nhãu²no³nyhu¹ah³lxin¹ju³ta² yũ³ha²kxai³ yxo²ĩ²yah³lxin¹ju³ta² yũ³ha²kxai³ nxe³sih¹nx2ti³jau³su² ten³sa³nha²wa². 24 Jã¹nxe³jut3su² Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ ya²la³tu̱³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² a̱u³txi³ a³lxi²sa²tẽ³yah³lxi³te²si¹lxa². Nxe³yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² Sũ̱³na² thãi³ti³la² a³lxi¹nx2ti³ju³ta² ten³sa³nha²wa². Jã¹nxa¹jau³su² jau¹xai²li² nxe³ya³nx2ta¹wa². Ta³lun²na¹wa².