5
Txa²wã¹sũ̱³na² a²wẽ³ha³lxi³lo³tẽ³jau³su²
Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³su² yah³lxi¹lxa². Yah³lxi¹nha²kxai³ Sũ̱³na² kãi³kxa² yã¹nxe² kãi³jah³lxi³hẽ¹la². A³lxi²waun¹nyhu¹ah³lxin¹jau³su² yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Kxã³nxai³tã² Kris²tu³jah¹la² a³lxi¹nx2ti³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A³lxi¹nx2ti³ha²kxai³ wã²nxũ̱h¹lxi³sxã³ ya³lu²kxi²nũh¹nx2ti³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹sxã³ ĩ²si¹nx2ti³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa².
Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³yah³lxi¹nha²kxai³ wi¹lhin¹ti³hi¹txa²lxi³te²jai¹ti²tu³wa². Nxe³nx2ti³ha²kxai³ a²nũ²a² ã̱³xa² kuh³lxa³thin¹sxã³ o²la³kxin¹ju³ta² ã³na¹hxa³ti² kuh³lxa³thin¹sxã³ wã²nxũ̱h¹a̱in³nyhah¹lxin¹ju³ta² ã³na¹hxa³ti² a²nũ²a² ã̱³xa² yen³kxa² ha²ya̱³kxa² yxo²kwa̱in³kxi²nha² nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³ wãn³txa² wxa²yxo²a² e³yah³lxin¹jau³xa² wi¹jau³xa² so¹lxi³ e³jah¹lxi³hẽ¹la². Kuh³lxa³thin¹jau³xa² e³yah²lxa³nha²kxai³ kwa²toh³lxi³jau³xa² ko̱³nxe³thin¹jau³xa² e³yah²lxa³nha²kxai³ ko̱³nxe³thin¹sxã³ ha²ya̱³ka³lxi³sa²jau³xa² e³yah²lxa³nha²kxai³ nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Hãi¹nxe³sxã³ Sũ̱³na² wi¹lxo³kxi²jau³xa² so¹lxi³ e³jah¹lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³jut3su² ko̱³nxe³thin¹ko³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² yã¹nxe² kãi³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ Kris²tu³jah¹la² nxe³sxã³ te²na² ha³lo²la³ ã³wih¹sxã³ yxau²xai³lyah³lxi³hĩ̱³nx2nxa³lxa². Nxe³sxã³ a²nũ²ai²na² kuh³lxa³thin¹sxã³ a²nũ²a² ã̱³xa² o²la³kxi²nyhu¹kxi³te²na² ã³wih¹xa³ha²kxai³ kuh³lxa³thin¹sxã³ wã²nxũ̱h¹ha̱in³nha²ju³ta² kãi³kxai²nãn²tu̱³ nxe³te²na² ã³wih¹xa³ha²kxai³ a²nũ²a² ã̱³xa² yen³kxa² yxo²kwa̱in³kxi²nyhu¹kxi³te²na² ã³wih¹xa³ha²kxai³ nxe³hĩ̱³nx2na³la². A²nxe³te²na²:
— A²nũ²a² ã̱³xa² yen³kxa² yxo²kwa̱in³na¹nha¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³ a²nxe³te²na² yen³kxai²na² a²sũ̱³nu³lot3sxã³ sa²yxo²we¹jut3sũ̱³nxe² yxau²xai³hĩ̱³nx2na³la².
A²nxe³te² he³la³kxai²na² Sũ̱³na² ĩ³xa̱n³ta³kxain¹ju³ta³nũ³a² yũ²na³la². Sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹txa³kxai²nãn²tu̱³ nxe³te²nãu³xa² ĩ³xa̱n³ta³kxain¹ju³ta³lon³tu¹wa². Nxe³kxe³su² wãn³txa² kwa²toh³lxi³jau³su² ain³kxah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ki³ha¹kxi¹nx2ti³kxa²ya̱n³txi³su² nxe³ye¹nx2ta¹wa². Nxe³ha²kxai³ te³xai²yã¹nxe² kãi³ũh¹ah³lxi³txa³hẽ¹la². Kxã³nhxĩ¹nai³tã² ka³nxah³ti³hũ̱³nxe² yxau²xai³lyah³lxi³te²sin¹yu²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ hĩ¹nai²na¹ Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ ha²te¹te²hũ̱³nxe² yxau²xai³lyah³lxi¹lxa². Yxah³lxi¹nha²kxai³ ha²te¹te²a² a²wẽh³ha³lxa² yã¹nxe² yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau³kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhin¹ju³ta² kãi³ha²kxai³ wain³ju³ta² so¹lxi³ ten³yah³lxi¹nha²kxai³ a²ya³la³tu̱³ jau³xa² so¹lxi³ ten³yah³lxi¹nha²kxai³ yah³lxi³te²sin¹yu²hẽ³la². Nxe³yah³lxin¹kxe³su² ha²te¹te²a² wẽ³ha³lxa² yã¹nxe² yxau²xai³lyah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². 10 Jã¹nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² a²ten³ju³ta² ĩ³wi¹lxo³ki²ki̱³ju³ta³nũ³a² so¹lxi³ kãi³ũh¹jah³lxi³hẽ¹la². 11 Ka³nxah³ta² kãi³ki̱³jut3sũ̱³nxe² kãi³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³tai²la¹wa². Yxãn¹ta¹ wi¹la̱in³nha¹jah³lxi³sã²nhẽ³la². Ko̱³nxe³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³yau¹ũ³waun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la². 12 A²nxe³te²na² hãi³a² kãi³ain¹ju³ta² ko̱³nxe³khai¹nxe³ha²kxai³ ĩ³hen³txi¹nx2ta¹kxe³su² ãu²li²to³nha²hĩ̱³na¹wa². 13 Jã¹nxe³jut3su² ha³lo²a² sa²ha²te¹kxai²nãn²tu̱³ yen³kxa² a²yxo²ha³kxa¹ e³la³nah¹lxi³te²ju²hẽ³la². E³la³nah¹lxi³kxai²nãn²tu̱³ a²ẽ¹nãu³ai²na² wi¹ta̱³nxa² ko̱³nxe³ta̱³nxa² a³ya³ti³hĩ̱³nx2na³la². 14 Te²yã¹nxe³jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxu¹tai²na² nxe³te³nah¹lxi¹:
— Ãu³xi²te²hũ̱³te² ĩ³nxai²na² txu¹lxi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Ya³lu²te²hũ̱³te² ĩ³nxai²na² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Kris²tu³jah¹lo²su² te²hi²sen³su² wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ĩ³ha²te¹ti³hi¹txa²ti³tu¹wi¹.
Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
15 Jã¹nxe³ha²kxai³ ha³lo²ai²na² yxau²xai³sa²tẽ³yah³lxin¹kxa² ĩ²khai¹nxe³jah³lxi³hẽ¹la². A³la³kxi²nxa³te²yã¹nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Wi¹le³kxi²nha²te²a²yãx1jah³lxi³hẽ¹la². 16 Ha³lo²a² wa³su³txi³ ha³nãu³hi²nẽ³na³la². Nxe³nẽ³lha²kxai³ wain³txi³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Wain³txi³ yxau²xai³lyah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² yxo²ĩ²xa³te²nãu³xa² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³yhah¹lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Ha³lo²a² ko̱³ton³na³la². Nxe³ha²kxai³ wi¹yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². 17 Kwa²toh³lxa³ti³su² yah³lxi³txa³hẽ¹la². Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lai²na² ten³sih¹nxa²ti³jau³su² a³la³kxi¹jxah³lxi³hẽ¹la².
18 Vĩn²yau³xa² ũ̱n³jau³xa² ĩ³na²sxã³ wen¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ĩ³na²sxã³ wen¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hin¹yah³lxin¹kxe³su² ko̱³nxe³ti³ kãi²no̱n³yah³lxi¹nha³ta²wa². Hãi¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² wxa²ẽ¹nãu³ai²na² a̱in³sa²tẽ³kxi²nha¹jah³lxi³hẽ¹la². 19 Jã¹nxe³te³na¹ wãn³txa² wi¹jau³xa² Ta³vi²yah³lu¹tai²na² wãn³txa² ĩ³hai³ni² ĩ²no³jau³xa² hain³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³sa²nẽn¹kxi² wãn³txa² wi¹lxon³kxi¹nx2ti³jau³xa² ĩ³hai³ni² nxe²waun¹nyha¹jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ka³lih³nxa²lxi³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³wi¹lxo³kxi²nũ¹ah³lxin¹tu¹wa². 20 Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ Txa²wã¹wĩ³na² Si³yxau³jah¹la² ĩ³sa²nẽn¹kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Ha³lo²a² ĩ²li³hxa³ju³ta² ĩ³ha¹jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹la² ĩ³lxa² ĩ³yĩ¹li¹jah³lxi³sxã³ sa²nẽn¹kxi¹jah³lxi³hẽ¹la².
A²wẽ³sãi¹yah³la² a²sxe³xa³ka³lxa² wain³txi³ yxau²xai³lain¹jau³su²
21 Kris²tu³jah¹la² ĩ³kãin²te²lon³si¹sxã³ yxau³sxã³ sa²nẽn¹kxi²ki̱³tã³la². Nxe³ki̱³sa²kxai³ ĩ³kãin²te²lon³si¹sxã³ yxau³yah³lxi³sxã³ sa²yxo²we¹ta³waun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la². 22 A²sxe³xa³ka³lxu³nãu³ ĩ³nxai²na² te²yã¹nxe³sxã³:
— Kris²tu³jah¹la² a²sa³wit3su² na¹xa¹. Sa²yxo²we¹te²sa¹xa¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²wẽ³sãi¹ah³lai²na² sa²yxo²we¹ta²xai³tain¹yah¹lxi³hẽ¹na². Nxe³na¹jau³su² nxe³ya³nx2ta¹xa². 23 Jã¹nxe³jut3su² a²wẽ³sãi¹yah³lai²na² sa²kxai³lu² a²sxe³xa³ka³lxu³khai³xa² ne³ti³hi¹kxah³lai²la¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³ki̱³nãu¹xai²na² ne³ti³hi¹tẽ³jah³lo²su² na³la². Nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹lai²na² a²nũ²a²nãu³lo³ki̱³tã³la². Jã¹nxe³sxã³ Jah¹la²kxai³lu² ya³lu²kxi²nẽ³lha²kxai³ txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² sa²hau³ko³tẽ³jah¹lai²la¹wa². 24 Te²yã¹nxe³jut3su² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² sa²kxai³lu² Kris²tu³jah¹la² ĩ³kãin²te²lon³sxã³ yxau²xai³ki̱³tã³la². Nxe³kxi³kxa² yã¹nxe³sxã³ a²sxe³xa³ka³lxu³nãu³xai²na² sa²kxai³lu² nxe³kxa² yã¹nxe² a²wẽ³sãi¹ah³lo²khai³xa² ĩ³kãin²te²lon³sxã³ yxau²xai³lain¹txai²la².
25 Nxa²ha¹te¹ a²wẽ³sãi¹yah³lo²nãu³ ĩ³nxai²na² wxa²sxe³xa³ka³lxu³khai³xa² a³lxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Kris²tu³jah¹la² hi²sen³su² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² a³lxi²nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A³lxi²nẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² wã²nxũ̱h¹lxi³ ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 26 Ya³lu²kxi²nẽ³lha²kxai³ ĩ³wi¹lhin¹ti³hi¹tẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³te³na¹ ĩ̱³yau³xa² tẽ³sxã³ wxa²ho³kxi²sxã³ wxa²han³kxi²ti³nẽ³kxa² yã¹nxe³sxã³ Sũ̱³na² wãn³txi³su² te²kxai³lu² tah²lxi³ sa²we¹tẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa², Sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²wet1si¹ki̱³jau³sa³. Nxe³nẽ³te²ju²hẽ³la². 27 Nxe³ka³tu̱³ kxã³nãu³a¹ yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² wxi²kin³ti³ton³khai¹nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹lo²nu¹txa² hxi²ki³kxai³lu² wã²nxũ̱h¹ tah²lxi³ sa²we¹tẽ³ka³tu̱³ta¹:
— Wi¹lhin¹khai¹yxah³lxi¹lxi¹. Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³su² nxe² e³kxi²nẽ³jau³su² nxe³nũ¹nhẽ³tu¹wa², Je³su²jah¹la²kxai³ a²ha³lo²a² ã³tĩ³ki̱³hĩ¹na²sa³. A²nxe³te²ki̱³na¹xai²na² hai³txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² yũ³nẽ³lxa³ha²kxai³ kãin² khon³ti³nẽ³ju³ta² yũ³nẽ³lxa³ha²kxai³ ĩ³kuh³lxa³ti³nẽ³ju³ta² yũ³nẽ³lxa³ha²kxai³ nxe²nẽ³lxa³lho³la². Nxe³yãn¹ta¹ wi¹lhin¹khai¹nxe² a²nũ²a² ã̱³xa² hxi²kan¹ti³ ko̱³nxe³te²lo³tẽ³lxa³ha²kxai³ nxe² sa²tẽ³nẽ³tu¹wa². 28 Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² a²wẽ³sãi¹yah³lai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²a²nãu³khai³xa² a³lxi²nha²kxa² yã¹nxe³sxã³ a²sxe³xa³ka³lxai²na² a³lxi²nũ¹txai¹nhẽ³la². Nxe³sxã³ a²wẽ³sãi¹yah³lai²na² ĩ²li³te²na² a²sxe³xa³ka³lxi³khai³xai²na² a³lxi²kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a²nãu³khai³xa² a³lxi²nũ³nhĩ̱³nx2na³la². 29 Jã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² a²sĩ̱n³khai³xa² yxo²kwĩ̱n¹kxi²te²na² yũ³te²sxa³yu²hẽ³la². Hãi¹nxe³sxã³ wi¹yai¹yha¹ha²kxai³ wi¹lhau³ko³tha²kxai³ nxe³te²ju²hẽ³la². Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² Kris²tu³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² wi¹lhau³ko³tũ¹te²ju²hẽ³la². 30 Kris²tu³jah¹la² a²nũ²nãu³sa²kxa² yã¹nxe³ki̱³tã³la². 31 Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxu¹tai²na² e³te³nah¹lxi¹:
— In³txai²na² txu¹ha² so¹nyhu¹te³lhxã³ nxe³kxai²nãn²tu̱³ a²wĩ³na² ã³na¹i² a²hã³ka³nai²na² ã³na¹i² nxe³ka³tu̱³ a²sxe³xa³ka³lxai²na² so¹nũ²la² ã³nũ²kxi²sxã³ yxau³ya³tu¹wi¹. ónũ²kxi²sxã³ yxau³ya³kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²ka³na³ka³na³te²hũ̱³nxe² yxau³ya³te²ju²hẽ³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 32 A²nxe³jau³jau¹xu¹tai²na² ĩ³hãi³kxi²nẽ³jau³xai²la¹wa². Hxi²kan¹txi³ ã³ne³wxe³ta³lun²nẽ³jau³sxa³wa². Te²yã¹nxe³jut3su² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³lain¹tũ̱³ka̱³txa² kãi³ũ¹hain¹ju³ta² wãn³txa² hãi³jau³xai²la¹wa². Hxi²kan¹txi³ a³la³kxi²ki̱³jau³sxa³wa². Nxe³jau¹xa² e³kxi¹nx2ta¹wa². 33 Jã¹nxa¹jau³su² a²wẽ³sãi¹nãu³ ĩ³nxai²na² wxa²nũ²khai³xai²na² a³lxi²nyha¹lxin¹kxa² yã¹nxe³sxã³ wxa²sxe³xa³ka³lxu³khai³xai²na² a³lxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Te²yã¹nxũn³sxã³ a²sxe³xa³ka³lxu³nãu³ ĩ³nxai²na² wxa²wẽ³sãi¹ah³lo²khai³xa² sa²nẽn¹kxi¹jah³lxi³hẽ¹na².