4
Je³su²jah³la² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txai²na² a²nũ²ka³na³ka³na³te²lot3jau³su².
Nxa²ha¹te¹ txai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹lai²na² wãn³txa² sa²yxo²wet1sxã³ yxau³na¹ha²kxai³ ũ³tĩ¹kxi²sain¹tai¹ti²tu³wa². A²nxe³jah¹lo²su² na¹wa². Nxe³na¹ha²kxai³ txa²wãn³txa² e³kxi¹nx2ta¹jau³xai²na² wãn³txai²li² ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Yxo²thãi³ti³la² e³kxi¹nx2ta¹wa². Txa²wã¹sũ̱³nu²su² te²hi²sen³kxai³lu² a²ten³jau³khai³xa² wain³txi³ kãi³sxã³ yxau²xai³si¹nx2ti³jau³su² ĩ³kaix1so¹nx2ti³tah¹ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³kãin²te²lon³si¹sxã³ yxau³ya³nyhu¹i² ĩ³kwa³ya²nyhu¹xa³i² ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ yxau³ya³nyhu¹i² nxe³jah³lxi³hẽ¹la². A²nũ²a² ã̱³xa² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũ¹sa²na³na¹ nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxãi¹ta² ĩ³kwa̱i²kxi²nhyu¹ah³lxan³kxe³su² hãi¹nxa² a²kit3su² a³lxi²waun¹nyha¹jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ã³nũ²kxi²sxã³ yxau²xai³la³nha¹ju³ah³lxi³hẽ¹la². Ju¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la²kxai³lu² ĩ³hxi²ka¹txa²lxi³ha²kxai³ hãu²non³sxã³ yxau²xai³lah³lxin¹tu¹wa². Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² Je³su²jah³la² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²nãu³khai³xa² ka³na³ka³na³tã³la². Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau³nẽ³jah¹la² ka³na³ka³na³jah¹lai²la¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ ha³lo²a² yu³ka³na³ka³na³ju³ta² so¹lxi³ wah³nxe³ki̱³tã³la². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³kaix1so¹nẽ³lha²kxai³ yan¹nãu³a¹ Sũ̱³nai²li² ã³tĩ³nẽ³lhxã³ yxau²sa²tẽ³ju³ta³nũ³a² wah³nxe³ki̱³tu¹wa². Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² ka³na³ka³na³jah¹lai²la¹wa². Yxo²ĩ²ki̱³jau³xai²na² yau³ka³na³ka³nat3sxã³ yxo²ĩ²ki̱³tã³la². Ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹nx2ti³ta¹hxai²hẽ¹la², Je³su²jah³la² ka³na³ka³na³jah¹la² a²sa³wi³ha³lxi³su² ti³hi¹tẽ³lha²kxai³la². Nxe³jah¹la² so¹lxi³ yxo²ĩ²ki̱³tã³la². Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² Txa²wã¹wĩ³na² Si³yxau³jah¹la² ka³na³ka³na³jah¹lai²la¹wa². A²nũ²a²nãu³xa² a²yxo²ha³kxa¹ ne³te²ki̱³nãu¹xai²na² ã³si³tẽ³kxi²nẽ³jah¹lo²su² ka³na³ka³na³jah¹lo²su² na³la². Nxũ²kwa̱i³yxau²sa²tẽ³kxi²nẽ³jah¹lai²la¹wa².
Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² thãi³ti³la² a³lxi²sa²tẽ³nẽ³na³la². Nxe²nẽ³lha²kxai³ Kris²tu³jah¹la² hi²sen³su² hxi²kan¹khai³kxe³su² ĩ³la³kxi²sa²tẽ³nẽ³te²ju²hẽ³la². Ha³na³ka³lxi³nxe² ai³sxã³ ten³si¹nhẽ³kxe³su² ĩ³la³kxi²sa²tẽ³nẽ³te²ju²hẽ³la². Nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² wha²li¹txã³nxu¹tai²na² wãn³txu¹tai²na² e³kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su²jah³la² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³jau³su² e³kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— A²ko̱¹ko̱¹nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ a²nũ̱³kxũn³ju³ta² sa²so¹kxa²hxa³kain¹sxã³ sa²yu³lho¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. Ain¹ka³tu̱³ Jah¹lai²na² so¹lxi³ nũ̱³kxũn³txi³ ã³sen³sai¹yain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³te²nãu³xa² sa²so¹ã³ain¹sxã³ ka³la³xi²ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³tãu³a² a²nũ²a²nãu³xa² ĩ³hxi²ka¹tain¹ju³ta² ĩ³la³kxi²ti³hi¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹.
Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Jã¹nxe³jau³xu¹tai²na¹:
— Ka³la³xi²ta¹hxai²hẽ¹li¹. Jau³jau¹xu¹tai²na²sa¹, a²si³yxau³tãu³a²sa¹. A²kxã³nxa² a³ka³nxi²sã²nxa³ke³la³te²kxai³ hxi²kan¹ti³ ka³la³xi²hĩ̱³nx2nxa³wa². Nxe³sxã³ yuh³xan¹ko³nãu³a² yuh³nãu³a² a³ka³nxi²sãn²ta¹hxai²hẽ¹la². 10 Te²yã¹nxũn³sxã³ nxe³jah¹lain²txi³ a³ka³nxi²jah¹lain²txi³ ka³la³xi²jah¹lain²txi³ ta¹hxai²hẽ¹la². Ka³la³xi²ka³tu̱³ oh³xan¹ko³nãu³a² oh³xan¹ko³xu¹tai²na² ka³la³xi²ta¹hxai²hẽ¹la². Ka³la³xi²tãu³a² A²yãu³ka³jxah¹lo²khai³xa² yxau³sxã³ sa²si¹hã³ka³tu̱³ nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ yuh³xan¹ko³nãu³a² whãi²na¹ a²yãu³ka³jxah¹lan²tu̱³ yxau²xai³la³kxi²nẽ³na³la². 11 Jã¹nxe³jut3su² ĩ³la³ka³ti³lxo³tẽ³kxe³su² nxe³te³nah¹lxi¹. Txa²wã¹nũ̱³ka̱³txai²na² a²wãn³kxi³nũ̱³ka̱³txi³ki̱³nãu¹xai²na² ĩ³kaix1so¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³la³ka³ti³lxo³tẽ³lha²kxai³ a²wãn³kxi³nũ̱³ka̱³txi³ki̱³nãu¹xai²na² Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³ye³ũh¹nyhu¹ki̱³jau³nũ³ai²na² ĩ³la³ka³ti³lxo³tẽ³lha²kxai³ a²wãn³kxi³nũ̱³ka̱³txi³ki̱³nãu¹xai²na² ha³lo²a² u²lxan¹ko³xai²na² ai³sxã³ wa³nũn³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³hen³txi³si¹jau³nũ³su² ĩ³la³ka³ti³lxo³tẽ³lha²kxai³ a²wãn³kxi³nũ̱³ka̱³txi³ki̱³nãu¹xai²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ĩ³hau³ko³ti² ĩ³ye³kxi²sa²tẽ³i² nxe³si¹jau³nũ³su² ĩ³la³ka³ti³lxo³tẽ³lha²kxai³ nxe²xai³nẽ³te²ju²hẽ³la². 12 Nxe³ha²kxai³ Je³su²jah³la² yxo²ĩ²te²nãu³xa² a²yxo²ha³kxa¹ wain³txi³ yxo²ĩ²kãi²not3si¹hain¹jau³nũ³su² ĩ³hxi²kat1txa²lxi³tu¹wa². Nxe³kxi³nũ³su² Kris²tu³jah¹la² a²nũ²hũ̱³sxã³ yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txan²tu̱³ nxũ²kwa̱i³lxũ¹nũ¹hain¹tu¹wa². 13 Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ yxo²ĩ²yah³lxin¹jau³xain²txi³ yxo²ĩ²a¹jau³xain²txi³ nxe³tu¹wa². Je³su²jah³lo²su² Txa²wã¹sũ̱³na² A²ki³lha³lhxu² jau³jau¹xai²na² wi¹la³la³kxi²ki̱³tu¹wa². Nxe³kxa²yu³su² hxi²kan¹txi³lon³ki̱³tu¹wa². Nxe³te²kxa³kxa¹ Kris²tu³jah¹la² yã¹nxe² kãi²non³ki̱³tu¹wa². 14 Nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ wẽ³ha³lxa² yã¹nxe³ki̱³sxa³lho³la². Te²yã¹nxe² na³vi²o²tẽ³na² yã¹nxe³ki̱³sxa³lho³la². A²nxe³tẽ³na² it3ta² ũn³kxa² sa²ik3kxai²nãn²tũ̱³ na³vi²o²tẽ³na² kwa²sa²xai³li² kwa²sa²wa²lho¹xi² jã¹nxe² nxe²xai³te²ju²hẽ³la². Te²yã¹nxe³jut3sũ̱³nxe² kãi³ki̱³sxa³lho³la². Wãn³txa² tah²yau³xai²na² ain³kxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ka²yãu¹ka²yãu¹jau³su² kxai²nãn²tu̱³ ain³kxi²ki̱³sxa³lho³la². Wãn³txa² ĩ³ki³ha¹kxi²nẽ³te³lhxã³ e³kxi²nẽ³lain¹kxan²ti³ hai³txi³ ain³kxi²ki̱³sxa³lho³la². 15 Nxe³yãn¹ta¹ a³lxi²waun¹nyhu¹sxã³ wãn³txa² ya²la³lyau³xa³ so¹lxi³ e³kxi²ki̱³tã³la². Kris²tu³jah¹la² txa²wã¹ne³ka³nãu³ai²na² ne³kih¹nha²ki̱³kxa² yã¹nxe³ki̱³tã³la². Nxe³jah¹la² yã¹nxe² kãi²non³sxã³ ã³nũ²kxi²sxã³ yxau³ki̱³tu¹wa². 16 Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² txa²wã¹nũ²a² yã¹nxe³hĩ̱³nx2na³la². Txa²wã¹ka³ti³tã̱³nãu³xai²na² yxo²ha³kxa¹ txa²wã¹ne³ka³nãu³ai²na² sa²yxo²wet1sxã³ wi¹la̱in³ki²sa²sain¹ta³kxi²nha²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ txa²wã¹nũ²ai²na² wi¹lain³ta³kxi²nha² wi¹wen²ta³ki² nxe³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² Kris²tu³jah¹la² a²nũ²nãu³su² ki̱³tã³la². Kris²tu³jah¹la² txa²wã¹ne³kai²la¹wa². Nxe³sxã³ sa²yxo²we¹ki̱³kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhau³ko³nha²si¹nhẽ³kxai²nãn²tu̱³ a³lxi³waun¹nyhu¹i² nxũ²kwa̱i³lxũ¹waun¹nyhu¹i² wi¹we¹kãi²no³nyhu¹i² nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la².
Kris²tu³jah¹la² hxi²ka² tah²lxi³ yxau²xai³ki̱³jau³su²
17 Kxã³nxai³tã² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nãu³xa² yã¹nxe² kãi³sxã³ yxau²hoh³yah³lxi³ta¹hĩ¹nhẽ¹la². Yxãn¹ta¹ te²yã¹nxe² kãi³xi²yah³lxi³txa³hẽ¹la². Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² wãn³txain²txi³ txa²wãn³txain²txi³ nxe³ya³nx2ta¹wa². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² a²ẽ¹nãn¹jau³xai²na² ko̱³nxe³ti³ a̱i³nhain¹te²ju²hẽ³la². 18 A̱u³txi³ wã²nxũ̱¹ha̱i³nhain¹jau³xai²na² ka³nxah³jut3sũ̱³ju³ta² so¹lxi³ a̱i³nhain¹te²ju²hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³ai¹ni² wi¹la³la³kxai¹nxa³i² nxai¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² wi¹lhin¹sxã³ yxau³nũ¹hain¹ju³ta³ u²sa²tã³ain¹na²hẽ³la². 19 Nxe³te³na¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxe³su² ha²ya̱³kxa² ĩ³ãu²lxai¹nxa³wa². Kwa² yxo²ka̱u³ka³nxe³txi³ e³kxi²ju³ta² so¹lxi³ kãi³sa²tẽ³ain¹te²ju²hẽ³la². Ko̱³nxe³ju³ta² so¹lxi³ yxo²kwa̱i³nain¹te²ju²hẽ³la².
20 Nxe³nxa²ha¹te¹ wxãi²nãn²ta³ Kris²tu³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² te²yã¹nxe² kãi³te²sxa³yu²hẽ³la². Te²yã¹nxe² ĩ³tih³nxe³nx2ti³xa³tai¹ti²tu³wa². 21 Wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³tih³nxe³nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² a²sa³wi³ha³lxi³su² yah³lxi¹nha²kxai³ Je³su²jah³lai²na² txa²wã¹ha³lo²a² yxau³hĩ¹nai³tã¹jau³la³ wãn³txi³khai³xai²na² ya²la³lyau³xan²tu̱³ a̱in³so¹yah³lxin¹tai¹ti²tu³wa². 22 Jã¹nxe³sxã³ kxã³nxãn¹te² ĩ³nxai³tã² ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹te² ĩ³nxai³tã² ã³nã¹yah³lxin¹te²sin¹jai¹ti²tu³wa². Yah³lxi¹nha²kxai³ ha³ya³kxa²sin¹sxã³ kãi³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ĩ³ki³ha¹kxi²nx2ti³sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi²non³nxa²lxi³ha³ta²wa². 23 Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² tah²lxi³ we¹txa²lxi³te²ju²hẽ³la². Jã¹nxe³sa²tẽ³nxa²lxi³tu¹wa². 24 Nxe³nx2ti³ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— Txa²wẽ³ha³lxa² tah²lxi³ wet1sa²tẽ³ai¹na¹xã¹. Na¹ka³tu̱³ Txai²yã¹nxe³ sa²tẽ³ain¹tũ¹xã¹. Wain³ju³ta² kãi³sa²tẽ³ain¹tũ¹xã¹. Wi¹lhin¹sxã³ ĩ²sain¹tũ¹xã¹. Nxe³nx2ti³jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²wet1sa²tẽ³nxa²lxi³na³la².
25 Jã¹nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² a²nũ²nãu³a² a²nũ²ka³na³ka³na³kxa² yã¹nxe³ki̱³tã³la². Nxe³ha²kxai³ ĩ³ki³ha¹kxi²jau³xa² ã³na¹hxa³jah¹lxi³hẽ¹la². Wãn³txa² ya²la³lyau³xa² so¹lxi³ e³kxi²nyha¹jah³lxi³hẽ¹la². 26 A²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³a̱n³ta³kxi²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ka³nxa³hi²nxa³ta̱³lxa¹ ã³nhãu²no³jah¹lxi³hẽ¹la². 27 A²ta³a² kãin²te²a² a²nxũ²kwa̱i³wih¹nx2ti³ha³ta²wa². 28 A²nũ²a² yen³kxa² kãi³kxi²nyhu¹te² ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² ha²ya̱³kxa² kãi³kxi²nyhu¹ah³lxi³txa³hẽ¹la². Hãi¹sxã³ wxa²hxi²ki³khai³xai²na² wxa²no²la³kxi²sxã³ yen³kxa² wi¹kxa² so¹lxi³ kãi³jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ã̱³xa² yen³kxi³txa²te²na² ã³ne³khauh²kxi²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ hxi²nũ¹nũ³hain¹yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². 29 Wãn³txa² ko̱³nxe³jau³xa² wxa²yxo²ai²na² ĩ³ye³sxã³ sa²yxo²sai¹yhah¹lxi³txa³hẽ¹la². Wãn³txa² wi¹jau³xa² so¹lxi³ ã³nhxi²nũ¹nũ³yha¹lxin¹jau³xa² so¹lxi³ e³kxi²nha¹ju³ah³lxi³hẽ¹la². Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²yxo²wãn³txa² ĩ³wi¹lhi¹nũ¹nyhu¹ah³lxin¹tu¹wa². 30 A²wi¹lhĩ¹nai²li² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²yah³lxi³nhĩ¹na² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² A²yãu³ka³jxah¹la² wi¹lhin¹khaix1jah¹la² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa², txa²wã¹ẽ¹nãu³a² yxau³kxi²nẽ³te³lha³ka². Nxe³nẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Txa²wã¹sũ̱³na² wxa²wa²su¹ta³lun²nũ¹nhẽ³ju³ta³nũ³a² a³la³kxi²ton³nẽ³na³la². A³la³kxa²ti³lon³nẽ³lha²kxai³ Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹lo²nu¹ta²kxai³ ĩ³ãin²ta³kxah¹lxi³txa³hẽ¹la². 31 Ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxi³txa³lxa². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wã²nxũ̱h¹ kwa²to³toh³lxi³ ĩ³xa̱n³ta³kxi² ĩ³wã³lon³kxi² a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³xa̱n³ta³kxi² ĩ³kaix1sxã³ ĩ³yxo²xũ³ni² a²nũ²a² ã̱³xa² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũ¹te³lhxã³ ĩ³ye³kxi²nyhu¹i² a²nũ²a² ã̱³xa² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²hi² nxe³yah³lxi³txa³lxa². 32 Ã³na¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhin¹ye²nyhu¹i², ĩ³ãin²ta³kxi²nyhu¹sxã³ a³lxi²nyhu¹i², nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³nai²na² Kris²tu³jah¹la² hxi²kai²na² te²hi²sen³su² ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² wxa²wa²su¹txa²lxi³kxa² yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ã̱³xai²na² wxa²wa²su¹jah³lxi³hẽ¹la².