3
Pau²lah³la² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nãu³xa² wa³ka³li³yu³ta³lot3jau³su²
Jã¹nxe³jut3su² txai²li² Pau²lah³lo²na¹xai²li² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹te²sa¹ti²tu³wa². Te²sa¹ha²kxai³ wxãi²nãn²ta³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te² ĩ³nxãn²tu̱³ wãn³txain²txi³ ĩ³yau¹ũ³nx2ti³te³lhxã³ o²la³kxi²ye¹nx2ta¹wa². Nxe² o²la³kxi²na¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² sxi²ha² kan²thĩ³na² ũ³tĩ¹kxi²sain¹na²hẽ³la². Jã¹nxa¹ju³ta² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² Sũ̱³na² kãin² thãi³ti³la² a³lxi¹nx2ti³jau³xa² wãn³txai²na² ĩ³yau¹ũ¹sih¹nx2ta¹jau³su² a²wa³ka³li³yu³ta³lot3sa³na²hẽ³la². A²nxe³jut3su² ne³kat1jah³lxin¹ta²lu¹wa². 3-6 Nxe³sxã³ kxã³nãu³u¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² e³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². E³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²na² ĩ²li³te²na² Je³su² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²ain¹kxai²nãn²tu̱³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² yã¹nxe³sxã³ Sũ̱³na² yen³kxa² wi¹kxa² ũ³hũ¹ai¹nha²kxai³ Kris²tu³jah¹la² sĩ̱³na² a²nũ²nãu³khai³xa² a²ha³tih³nãu³a² yã¹nxe³te²lon³txai¹nha²kxai³ Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹nha²sxã³ ĩ³ye³kxi²jau³xai³tã² we¹ta³lu²nain¹nũ³nha²kxai³ nxe³nũ¹hain¹tu¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³ wãn³txa² hãi³jau³xu¹tai²na² hĩ¹nai²na¹ so¹lxi³ ĩ³yau¹ũ³sa³na²hẽ³la². A²nxe³jau³xai²na² kxã³nxa² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³txã³nxai³tã² ã³nĩ²xi²sxã³ ĩ³sa²wa²lho¹xi²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wãn³txa² e³kxi¹nx2ta¹jau³xai²na² ã³ne³wxe³yah³lxin¹tu¹wa². Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² hãi³jau³xu¹tai²na² wãn³txain²txi³ kwẽn¹ta² ĩ³yau¹ũ³sa²jau³xai²na² wãn³txain²txi³ nxe³jau³xai²na² ã³ne³wxe³yah³lxin¹tu¹wa². Jã¹nxe³ju³ta² wãn³txai²na² kxã³nhxĩ¹nu¹tai²nãn²tu̱³ ã²la² ã³no¹sa²tẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Txa²wã¹yah³la²nãu³xu¹tai²na² a²nũ²a²nãu³xu¹tai²na² hai³txi³ ã³ne³wxe³ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³yãn¹ta¹ hĩ¹nai²na² so¹lxi³ Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² hi²sen³su² ĩ³kaix1so¹tũ̱³ka̱³txi³su² wi¹lhin¹te²su² te²nãu³xa² Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txi³su² te²nãu³xa² nxe³ya³sxã³ Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹lo²kxai³lu² ĩ³yau¹ũ³yhah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la².
Te²yã¹nxũn³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² kãin² thãi³ti³la² a³lxi²sain¹na²hẽ³la². Nxe³sai¹nha²kxai³ wã³nxĩn¹khaix1nxe³sxã³ wã²nxũ̱h¹lxi³ wi¹lhin¹te²lot3sain¹na²hẽ³la². Nxe³sain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³hxi²ka¹txa²ha¹tu¹wi¹. A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ u²lxi³ yxau³ain¹te²nãu³xa² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹si¹hai¹nhĩn¹jau³su² ĩ³hxi²ka¹txa²ha¹tu¹wi¹. Nxe³sain¹na²hẽ³la². Kãin²te²txã³wa². Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txai²na² a²yxo²ha³kxa¹ ã³sen³sai¹sain¹na³la². Nxe³sain¹kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³nai²li² ũ³sa²si¹hã³sain¹na²hẽ³la². Ũ³sa²si¹hã³sain¹te³nah¹lxi¹:
— Pau²lah³lãi³. Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nãu³xa² ũ³sa²si¹hã³nxa²ha¹tu¹wi¹. Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² wxa²ẽ¹nãu³ai²na² sa²hau³ko³tũh¹nx2ti³jau³xa² wãn³txai²li² hxi²kan¹txi³ a³la³kxi²ta³lu²nhxa³jah³lxan³jau³xai²na² wãn³txai²li² ũ³hũ¹nxa²sxã³ ũ³sa²si¹hã³nxa²ha¹tu¹wi¹. Nxe³sain¹kxe³sa¹wa². A²nxe³jau¹xai²na² yen³kxu¹tai²na² whãi²na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²we¹jah¹la² hi²sen³su² wãn³txu¹tai²na² ã³sa²hãi³kxi²xai³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jau³jau¹xai²na² ũ³hũ¹sa²sxã³ a²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³si¹hai¹na¹jau³su² ĩ³la³kxi²si¹hai¹na¹jau³su² ĩ³hxi²kat1sa²sxã³ ũ³sa²si¹hã³sa³na²hẽ³la². 10 Nxe³sa²te³na¹ oh³xan¹te²a² hxi²kan¹ti³ nũ̱³ka̱³txi³su² te²na² oh³xan¹te²a² nũ³kxũn³ta³ nũ̱³ka̱³txi³su² te²na² ain¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² txa²wã¹ẽ¹na² sa²hau³ko³tũ¹hain¹ju³ta² ũ³hũ¹hain¹ju³ta³nũ³a² wã²nã³ũ¹hain¹tu¹wa². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txai²na² hxi²ka² wã²nã³ũ¹hain¹tu¹wa². 11 Kxã³nãu³u¹tai²na² txa²wã¹ha³lo²a² yũ²nxa³hĩ¹nu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² a²wẽ³ha³lxi³nãu³nxũ³a² wã²nxũ̱h¹ha̱in³nha²ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹ha³lo²an¹ta² nũ̱³ka̱³txi³nũ³a¹ ĩ²li³te²nũ³a¹ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lan²tu̱³ yxo²ĩ²ain¹ju³ta³nũ³a² ten³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ju³kxai³lu² yxo²ĩ²ain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² a²wẽ³ha³lxi³khai³lo³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xa² whãi²na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³su² ta¹hxai²hẽ¹la². 12 Nxe³sxã³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³nhẽ³ju³ta² yxau³ki̱³sa²kxai³ yxo²ĩ²ki̱³sa²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² yu̱h³lxi³ki̱³sxa³kxe³su² ã³yxo²o³tũ¹ki̱³sa²kxai³ yxo²ĩ²sxã³ ã³tĩ³ki̱³sa²kxai³ nxe³ki̱³tã³la². 13 Jã¹nxe³na¹jut3su² khãuh³lxa³txi³sa²ju³ta² hxi²waun³jah³lxi³txa³hẽ¹la². Nxũ²kwa̱i³lxũ¹txi³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Khãuh³lxa³txi³ye²sa²ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² wi¹ko̱³nh²yah³lxin¹tu¹wa².
Kris²tu³jah¹la² a³lxi²nẽ³jau³su²
14 Jã¹nxa¹jut3su² Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² A²wĩ³nu²su² ha²kxai³ nxe³te²yen³nãu³a² ã³ka³ti³wxe³nũ¹sxã³ sa²nẽn¹kxi²na¹wa². 15 A²nxe³jah¹lai²na² sa²nẽn¹kxi²na¹jah¹lai²na² sa²kxai³lu² oh³xan¹ko³nãu³a¹ a²yut3sain¹tãu³a¹ a²yxo²ha³kxa¹ yuh³xan¹ko³nãu³a¹ a²yut3sain¹tãu³a¹ a²yxo²ha³kxa¹ ĩ³yĩ¹li²ju³ta³lot3txi² ai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 16 Jã¹nxe³na¹jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²to³ha¹tãu³a² e³kxi²na¹te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³na² nxe³txi¹. Wxi²kin³ti³to³nĩn¹ju³ta² kãin²khaix1nhxi¹lxi¹. Wã³nxĩ¹khaix1nhxi¹lxi¹. Nxĩ¹nha²kxai³ yuh³xan¹tũ̱³ka̱³txa² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nãu³xa² yxo²ĩ²nxain¹te²nãu³xa² nũ³kxũn³ti³hi¹txai¹nhẽ³li¹. Wxa²yãu³ka³jxah³la² sa²kxai³lu² nxũ²kwa̱i³yxau²xai³si¹hain¹to³hĩ¹nhẽ³li¹. Nxĩ¹nha²kxai³ ã³nxũ²kwa̱i³lxũ¹txai¹nhẽ³li¹. 17 Nxai¹nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²ai¹nha²kxai³ hi³sa³ka³txa² nxẽ²kxa² yã¹te²hũ̱³nxain¹tu¹wi¹. Hi³sa³ka³txa² a²nxe²kxa² a̱u³txi³ ai³kxai²nãn²tu̱³ wa³su³txi³ it3sa²nãu²ã³te²sxa³yu²hẽ³li¹. Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ wxa²wãn³txa² kan²txi³ yxo²ĩ²nxain¹kxai²nãn²tu̱³ a̱n³ta³kxai¹nĩn¹ju³ta³nũ³a² yũ³ai¹nxa³lho³li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ sxi²ha² a²si³tah³nãu³a² a̱u³txi³ txah³lxa³kxa² ũh³wxe³ain¹kxai²nãn²tu̱³ sxi²ha²kxai³lu² wa³su³txi³ a³hi²sxã³ ã³kho³te²sxa³yu²hẽ³li¹. Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² wxa²wãn³txa² yxo²ĩ²nxain¹kxai²nãn²tu̱³ sa²yxo²ã³nxai¹nxa³lho³li¹. A²nxe³ju³tai²na² a³lxi²xai³ti³hit1si¹ja³kxa³nxai¹nĩ¹nha²kxai³ nxe³ti³hit1sa²tẽ³ai¹nĩn¹tu¹wi¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³ Kris²tu³jah¹la² a³lxin²tain¹kxe³su² ã³ne³wxe³ain¹tu¹wi¹. 18 Kris²tu³jah¹la² a³lxi²nẽ³kxa² Si³yxau³jah¹lai²la¹wi¹. Nxe³ju³tai²li² ã³ne³wxe³si¹txai¹nhẽ³li¹. 19 Kris²tu³jah¹lai²na² a³lxin²tain¹kxe³su² hxi²kan¹txi³ wã²nxũ̱h¹ ã³ne³wxe³sĩn¹te²txã³wi¹. Hãi¹sxã³ a²ẽ¹nãu³a² a̱u³txi³ e³kxi²nha²ti³hi¹txai¹nhẽ³li¹. Nxai¹nĩn¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ã³nũ²kxi²sxã³ yxau²xai³lhi¹hai¹nĩn¹tu¹wi¹. Nxe³kxa²yu³su² a²ẽ¹nãu³ai²na² a³la³kxi²sa²sai¹si¹hai¹nĩn¹tu¹wi¹. Nxe³na¹jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³to³ha¹wa².
20 Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²kan¹khaix1jah¹lai²la¹wa². ósen³sai¹nẽ³jah¹lai²la¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ wa³to²hi²sxã³ ĩ³we¹tũ¹nhẽ³tu¹wa². Txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² a̱u³tãu³ai²na² so¹lxi³ e³kxi²nha²sxã³ nxe³ki̱³kxan²ti³ wa³to²hi²sxã³ ain³kxi²nũ¹nhẽ³tu¹wa². A²nxũ²kwa̱i³lxũ¹sxã³ hxi²kat1sa²tẽ³nũ¹nhẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² nxe²kãi³ũ¹nhẽ³tu¹wa². 21 Jã¹nxe³jut3su² Je³su² Kris²tu³jah¹la²kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³kxa² wah³xa² ĩ³hau³ko³tũ¹nhẽ³jah¹lai²la¹wa². Je³su²jah³lai²na² wãn³txai²li² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³ki̱³nãu¹xai²na² a²yxo²ha³kxa¹ txa²wã¹ẽ¹na² ĩ³hau³ko³tũ¹nhẽ³jah¹lai²la¹wa². Nxe³nẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Je³su²jah³lai²li² ĩ³sa²nẽn¹kxi²a³sah¹lxi³hẽ¹la². Ĩ³sa²nẽn¹kxi² ĩ³sa²wa²to¹ja³sah¹lxi³hẽ¹la².