6
ónon²ta³kxi²waun¹nyhu¹ki̱³jau³su²
Txa²wã³tã̱³syah¹lxi¹lxa². Nxe³yah³lxi¹nha²kxai³ wxa²nũ̱³ka̱³txa² wxa²ha³tih³xa² ko̱³nxe³te²sin¹tãu³a² ĩ³ye³ĩ³so¹kxain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxãi²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² sa²yxo²wet1sxã³ yxau³yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² ã³na¹si¹hai¹nĩn¹jau³su² thãi³ti³la² wi¹lhin¹sxã³ ĩ³ye³kxi¹txai¹nhẽ³la². Yxo²kãin²ĩ³ye³kxain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ko̱³nxe³te³ũ¹yhah¹lxin¹kxa²ya̱n³txi³su² nxe³nx2ta¹wa². Nxe³yãn¹ta¹ a²nũ²a² a²ẽ¹nãu³ai²na² sa²txe̱¹ju³ta³lo³te²na² ĩ²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ã³nxũ²kwa̱i³lxũ¹jah¹lxi³hẽ¹la². Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Kris²tu³jah¹la² a²ten³jau³su² kãi³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Jã¹nxe³sxã³:
— Txai²li² kãin²te²sa¹wi¹. Nxĩn¹kxai²nãn²tu̱³ yxãn¹ta¹ hai³txi³ kãin²nxã²nxa³kxe³su² ĩ³ki³ha¹kxi²nha²hĩ̱³nxa¹lxa². Nxe³yãn¹ta¹ o²la³kxah¹lxin¹ju³khai³xa² so¹lxi³ wi¹lĩ²nha¹jah¹lxi³hẽ¹la². Nyhah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lo²la³kxah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ka²lih¹txi³nyhah¹lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Ĩ³ka³lih¹nyhah¹lxin¹te³nah¹lxi¹:
— Wi¹lo²la³kxi²na¹te²tu³wi¹. Nxa¹ha²kxai³ ka³lih¹kxi²nha¹nhai¹. Nyhah¹lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Ju¹tai²li² wi¹lhĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹ wi¹lo²la³kxah²lxan³kxai²nãn²tu̱³ nxe²e³kxah¹lxi¹nhĩn³te³nah¹lxi¹:
— O²la³kxi²na¹ju³ta² kũ³we²ki²la² wi¹lxa³wi¹. Nxe²nxa³kxan²ti³ a²nũ²a² ã̱³xai²na² o²la³kxi²ju³ta² ko̱³nxe³khai¹nx2na³li¹. Nxe³ha²kxai³ ã³sen³sai¹ai¹na¹wi¹. Yah³lxin¹jau³su² wi¹lo²la³kxah²lxan³kxai²nãn²tu̱³ nxe² e³kxah¹lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². A²nxe³ju³tai²li² wai³nxa³wa². Wi¹lo²la³kxah¹lxin¹ju³khai³xa² so¹lxi³ ĩ³ka³lih³kxi²nyha¹jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³sxã³ u̱³lxah³lxin¹jau³su² a²nũ²a² ã̱³xa² ã³non²ta³kxi¹nx2tain¹ju³ta³nũ³a² wahx3yah³lxi³txa³hẽ¹la². Wxa²wa³ka³li³yu³ta³lot3sih¹nxa²lxi³kxe³su² nũh¹wa³kon³kxa² ai³nha¹jah³lxi³hẽ¹la².
Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³jah¹la² wxa²yen³kxi³khai³xa² wi¹te²a² wã²nhũh¹jah³lxi³hẽ¹la². 7-8 Wã²nxũh¹ ĩ³ki³ha¹kxi²nha²yah³lxi³txa³hẽ¹la². Nha²yah³lxin¹te³nah¹lxi¹:
— Ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lĩ²sain¹tu¹wi¹. Jau¹xa² ĩ³ye³sxã³ ĩ³ki³ha¹kxi²nyhah¹lxi³txa³hẽ¹la². A²nũ²ai²li² yain³ta³ki³a² tẽ³sxã³ ũ³whĩ̱¹kxai²nãn²tu̱³ ha²yan¹nãu³a¹ a²jã¹nxe² ũ³whĩ̱¹xi²ki̱³nũ³a² wxa²so¹hĩ̱³nx2na³la². Te²yã¹nxe² si³sa³ki³a² kwa²toh³lxa² wen¹te²a² tẽ³sxã³ ũ³whĩ̱¹ke³la³te²kxai³ ha²yan¹nãu³a¹ jã¹nxe² ũ³whĩ̱¹xi²ki³nũ³a² wxa²so¹hĩ̱³nx2na³la². Hai³txi³ ki³lã̱³xa² wxa²so¹hĩ̱³nx2nxa³wa². Ki¹ain²txi³ wxa²so¹hĩ̱³nx2na³la². Te²yã¹nxe³sxã³ yuh³xai²nãn¹ta² yxo²kwa̱in³nũ³kxai²nãn²tu̱³ ha²yan¹nãu³a¹ ha³lo²a² hau³kon³tãu³a¹ ya³lu²ju³ta² so¹lxi³ yũ³tu¹wa². Yxãn¹ta¹ Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² te³nain¹ju³sa²ju³ta² o²la³kxi²kxai²nãn²tu̱³ ha²yan¹nãu³a¹ ha³lo²a² hau³kon³tãu³a¹ kan²txi³ ka³te̱n³su² yxau³ju³ta² so¹lxi³ yũ³tu¹wa². Nxe³sxã³ yen³kxa² wi¹kxa² kãi³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ kwa²hxi²tha³a³sah¹lxi³txa³hẽ¹la². Yxa³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ha³lo²a² hau³kon³tãu³a¹ yen³kxa² wi¹te²a² ũ³yho³hxi²nẽ³lain¹tu¹wa², u̱³nẽ³lxa³ke³la³te²kxai³la². 10 Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ wi¹lã³non²ta³kxi²waun¹nyhu¹i² nxe³nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ya³lo³txi³khai¹nxe³sxã³ ã²la² nũ³kxũn³sxã³ ã³non²ta³kxi²waun¹nyhu¹i² nxe³jah³lxi³hẽ¹la².
Pau²lah³lai²na² wãn³txa² a²ne³ki³san¹jau³su²
11 Jã¹nxa¹jau³xa² ũ³wha²li¹lye¹nx2ta¹wa². Wãn³txa² kãin²jau³xa² ũ³wha²li¹lye¹nx2ta¹wa². 12 Jã¹nxe³jut3su² jah¹la²nãu³xai²li² ĩ³tih³nxe³nx2ti³ki³lxo³tũ̱³ka̱³txa² wain³txi³ o²la³kxai¹nxa³hẽ³la². A²nũ²a² kwa²ĩ³ye³kxi²nũ¹si¹nyhain¹jau³su² te³nain¹na²hẽ³la². Nxe² kwa² ĩ³ye³kxi²nyhain¹te³nah¹lxi¹:
— Wi¹lhin¹khai¹yxah³lxi¹lxi¹. Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²ki³lha³lxa² kãi³ai¹nhxai²na²hẽ³li¹. Jã¹nxe³yah³lxi¹lxi¹. Nxe³yah³lxi¹nha²kxai³ wi¹lhin¹khai¹yxah³lxi¹lxi¹. Nxe² kwa² ĩ³ye³kxi²nũ¹si¹nyhain¹jau³su² ten³khai¹xain¹na²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ nxe² e³kxi²nũ¹si¹nyhain¹jau³su² Ju³te²a² nũ̱³ka̱²txa² a²ki³lha³lxa² kãi³ai¹nhxai²na²hẽ³la². Jãx1sih¹nxa²lxain¹jau³su² te³nain¹na²hẽ³la². A²ẽ¹na² wa³lo³lon³na³la². A²nũ²a² ã̱³xa² khãuh³lxa³tain¹kxa²ya̱n³txi³su² yu̱h³lxain¹na²hẽ³la². Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nẽ³jau³su² yxo²ĩ²ain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² khãuh³lxa³tain¹kxa²ya̱n³txi³su² yu̱h³lxain¹na²hẽ³la². Jã¹nxe³ha²kxai³ nxe²e³ain¹te³nah¹lxi¹:
— Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²ki³lha³lxa² kãi³ai¹nhxai²na²hẽ³li¹. Jã¹nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Ain¹jau³su² khãuh³lxa³txain¹kxa²ya̱n³txi³su² ain¹na²hẽ³la². 13 Nxe²e³kxi¹nx2tain¹kxan²ti³ kxã³nxa² kwa³na³jau³xu¹tai²na² sa²yxo²we¹tai¹nxa³wa². Kwa²hãi¹nxe² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²ki³lha³lxa² kãi³ai¹nhxai²na²hẽ³la². Jã¹xah³lxin¹ju³ta³nũ³a² te³nain¹na²hẽ³la². Yah³lxin¹ke³la³te²kxai³ yxo²kãin²e³ai¹nhĩ̱³nx2na³la². E³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wãn³txa² e³sĩ¹na¹jau³xa² sa²yxo²wet1sain¹nũn³sĩn¹na³li¹. Nxai¹nhĩ̱³nx2na³la². 14 Nxain¹kxan²ti³ yxo²kãin²e³ain¹kxan²ti³ txai²li² yxo²kãin²txi³ e³a¹ju³ta² ten³te²txã³wa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxi²nẽ³jau³xai²na² so¹lxi³ e³kxi²jah¹lo²sa¹wa². Nxe³ha²kxai³ ya³lu²kxi²nẽ³lha²kxai³ yen³kxa² yuh³xai²nãn¹te²a² wã³nxĩn¹kxi³kxan²ti³ a³lxi²sa²nxa³nha²wa². Hĩ¹na² e³kxin²nxa³lho³la². E³kxin²nxa³te³nah¹lxi¹:
— Yuh³xai²nãn¹ju³ta² a²hxi²kan¹ti³lxo³ju³ta² ten³sa³nhai¹. Nxe² e³kxin²nxa³lho³la². 15 Nxe³ha²kxai³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² kãi³ain¹jut3sa²kxe³su² sa²yxo²ã³ta̱³nxa² hãi¹nxe² kãi³ta̱³nxa² ĩ²li³ju³ta² kwa²hãi¹nxe³hĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹ Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²kxai²nãn²tu̱³ a²ẽ¹nãu³ai²na² sa²hau³ko³tũ¹ha²kxai³ ã̱³lxi³txi³ we¹nha²hĩ̱³nx2na³la². Nxe³ju³tai²na² so¹lxi³ wi¹na³la². 16 Nxe³ju³tai²li² yxo²ĩ²nhain¹kxai²nãn²tu̱³ a²ẽ¹nãu³ai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² ã³nhãu²no³ju³ta² yũ³ha²kxai³ thãi³ti³la² wi¹lĩ²ju³ta² yũ³ha²kxai³ nxẽn³tain¹tu¹wa². Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ te²yã¹nxa²xai³ain¹tu¹wa².
17 Jã¹nxa¹jut3su² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ya³lo³txi²sxã³ ĩ³hen³txi³na¹ha²kxai³ khãuhx3sain¹tai¹ti²tu³wa². Txa²nũ²nãu³ai²na² sa²kxai³lu² khãuhx3sain¹kxe³su² hxi²yxãi¹nxa² yũ³ye²sa³ha²kxai³ Je³su²jah¹la² wa³ka³li³lon³kxi²jah¹lo²sa¹wa². Nxe³sa³ha²kxai³ hĩ¹nãn¹te²tu̱³ en²sah¹lxin¹jau³xa² e³kxi²sah¹lxi³txa³hẽ¹la².
18 Jã¹nxe³jut3su² txa²wã³tã̱³syah¹lxi¹lxa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹la² thãi³ti³la² a³lxi¹nx2ti³ju³ta² ten³sa³nha²wa². Jã¹nxa¹jau³su² txai²li² Pau²lah³lo²na¹xai²na² ta³lu²na¹wa².