Efesios
1
Pau²lah³lo²na¹xai²na² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹wa². Txai²na¹xai²na² Je³su² Kris²tu³jah¹lo²su² Jah¹la², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ten³jau³su² ĩ³wet1so¹sxã³ hxi²kan¹txi³lot3sa³na²hẽ³la². Sa³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³hen³txain¹si¹ha¹jau³nũ³a² ĩ³sa²si¹hã³sa²kxah³lo²sa¹wa². Nxe³sa²kxah³lo²na¹xai²na² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹wa². E²fe³so³thĩ³na² yxau²xai³yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹wi¹nxe² yxo²ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³nx2ti³na³la². Nxe³yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹wa².
Txa²wã¹wĩ³na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³a¹ nxe³ya³sxã³ kãin² thãi³ti³la² a³lxi¹nx2ti³si¹hi² wxa²nxũ²kwa̱i³nãu³a² ã³nhãu²no³txa²lxi³si¹hi² nxe³nx2ti³si¹ha¹jau³su² ten³sa³nha²wa².
Kris²tu³jah¹lai²na² hxi²ka² yen³kxa² wi¹kxa² ũ³hũ¹nẽ³jau³su²
Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² sa²nẽn¹kxi²a³sah¹lxi³wxa². A²nxe³jah¹la² Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ a²nxe³jah¹lo²su² Jah¹la² A²wĩ³nai²la¹wa². Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³nhẽ³lha²kxai³ txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² yen³kxa² wi¹kxa² ũ³hũ¹nẽ³na²hẽ³la². Oh³xan¹te²a² yen³kxa² ũ³hũ¹nẽ³na²hẽ³la². Kxã³nhxĩ¹nu¹ta²kxai³ a²wi¹lhĩ¹nu¹ta²kxai³ txa²wã¹ha³lo²a² yũ²nxa³hĩ¹nu¹ta²kxai³lu¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³nhẽ³ja³kxa³nũ³su² ã²la² ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Wi¹lhin¹sxã³ kãi³si¹nhẽ³lha²kxai³ ko̱³nxe³ju³ta² yũ³ye²ki³sxa³ha²kxai³ nxe³si¹ki̱³jau³nũ³su² ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A³lxi²nẽ³lha²kxai³ nxe² kãi³ũ¹nhẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A³lxi²nẽ³lha²kxai³ kxã³nãu³u¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na²:
— Ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹na¹tũ¹xã¹. Nxe³jau³su² wã²nxũ̱¹ha̱in³nha²ta¹hxai²hẽ¹la².
— Ã³yũ³so¹ai¹na¹tũ¹xã¹. Ai¹na¹kxai²nãn²tu̱³ txa²wẽ³ha³lxi³lo³tai¹na¹tũ¹xã¹. Je³su² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²ai¹nha²kxai³ nxe³te²nũ³su² nxai¹na¹tũ¹xã¹. Ju¹tai²na² nũh¹lxi³sxã³ a²ten³jau³su² ha²kxai³lã¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² Ta²hai²na² Kris²tu³jah¹lai²na² a³lxi²khai¹nxe³jah¹lai²na² nxe³te²na² wã²nxũ̱h¹lxi³sxã³ a²sa³wi³ha³lxi³su² ti³hi¹tẽ³na²hẽ³la². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³nu²su² te²kxai³lu² thãi³ti³la² a³lxi²nẽ³jau³su² ĩ²nẽ³lha²kxai³ wi¹lhin¹sxã³ ĩ²nẽ³lha²kxai³ nxe³nẽ³na²hẽ³la². Nxe³nẽ³ju³tai²li² ĩ³sa²nẽn¹kxi²a³sah¹lxi³wxa².
Jã¹nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxi²nẽ³lha²kxai³ ã³wa²sut1sxã³ yxau³ki̱³tã³la². Txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² ne³wã²na³ũ¹nhẽ³na³la². Kãin² thãi³ti³la² a³lxi²nẽ³ju³ta² kãin²khai¹nxe³ha²kxai³ nxe²kãi³sa²tẽ³ũ¹nhẽ³na³la². Kwa²hãi¹nxe² wã²nxũ̱h¹lxi³sxã³ kãin² thãi³ti³la² a³lxi²nẽ³lha²kxai³ wi¹lhin¹sxã³ ĩ²sa²tẽ³nẽ³na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² te²nãn²tu̱³ a²hoh³lxi³su² khai¹nxe³ha²kxai³ a²ẽ¹nãu³ai²na² a̱in³nha²sxã³ wain³txi³ a³la³kxi²ha²kxai³, a²ten³khai³ju³ta² kãi³ta¹hxai²hẽ¹la². Kxã³nãu³u¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹, e³te³nah¹lxi¹:
— Kris²tu³jah¹la² ĩ³sa²si¹hã¹a¹tũ¹xã¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³ ya³lu²kxi²nũ¹hain¹tũ¹xã¹. Ya³lu²kxi²nũ¹hain¹kxai²nãn²tu̱³ a²ẽ¹nãu³ai²na² sa²hau³ko³tũ¹hai¹na¹tũ¹xã¹. Nxe³jau³su² nũh¹lxi³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² e³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³su² ha²kxai³ hĩ¹nai²na¹ jau³xu¹tai²na² kãi³ta³lun²na²hẽ³la². A²nxe³ju³tai²li² kãi³kxe³su² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³na³la². 10 A²nxe³jut3su² kxã³nãu³a¹ ha³lo²a² hau³hau³kon³na³na¹ nxe³tãu³a¹ yen³kxai²na² a²yxo²ha³kxa¹ a²nũ²a²nãu³xai²na² a²yxo²ha³kxa¹ ha³lo²ai²na² a²yxo²ha³kxa¹ oh³xan¹te²a² whãi²na¹ yuh³xan¹te²a² whãi²na¹ nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² hi²sen³kxai³lu² nxe³ju³tai²na² whãi²na¹ a²wa³kxẽn³ta³tu¹wa².
11 Jã¹nxe³jut3su² a²wi¹lhĩ¹nu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹:
— Kxã³nãu³a¹ wẽ³ha³lxi³lo³ta¹tũ̱³ka̱³txi³nũ³a² yũ³sa³tũ¹xã¹, ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹ai¹na¹tũ̱³ka̱³txi³nũ³su¹. A²nxe³te²nũ³su² te²a² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ain¹sxã³ ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³hain¹tũ¹xã¹. Nxe³ju³tai²na² kxã³nãu³a¹ nxe²kãi³a¹tũ¹xã¹. Txa²te³na¹jau³sa²na³na¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 12 Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² hĩ¹nai²na² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²sĩ¹na¹wa². Jã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ã̱³xa² yxo²ĩ²ain¹nũn³tu¹wa². Jã¹nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² wxi²kin³ti³to³nha²kxai³ sa²nẽn¹kxi²a³sah¹lxi³hẽ¹la². Nxe³ju³tai²na² Txa²wã¹sũ̱³nai²na² a²ten³jau³su² na³la².
13 Te²yã¹nxũn³sxã³ wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² yxo²ĩ²yah³lxi³nũ³nĩ¹nhẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ya²la³lyau³xai²na² wi¹jau³xai²na² yxo²ĩ²yah³lxi¹nhĩ¹na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² wxa²wa²su¹tũ¹nxa²lxi³na²hẽ³la². Nxe³yah³lxin¹te³na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² A²yãu³ka³jxah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³nx2ti³jau³su² ũ³hũ¹nx2ti³na²hẽ³la². Ũ³hũ¹nx2ti³te³nah¹lxi¹:
— Wxãi²na² yxo²ĩ²yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² txa²sa³wi³ha³lxi³khai³su² we¹ti³hi¹txa²lxa¹tu¹wi¹. Kxã¹nxãn¹jau³xu¹txain²txi³ e³kxi²na¹hẽ³li¹. Hĩ¹na² kãi³ũh¹nx2ti³ta³lu²na¹tu¹wi¹. 14 Yan¹nãu³a¹ yen³kxa² wi¹kxa² ũ³hũ¹nx2ta¹ju³ta³nũ³a² yũ³tu¹wi¹. Nxe³kxe³su² wãn³txa² e³kxi¹nx2ta¹jau³xa² ya²la³lyau³su² ye²kxe³su² Txa²yãu³ka³txa² ũ³hũ¹nx2ta¹hẽ³li¹. Nxe³nx2ta¹ha²kxai³ wxa²wa²su¹khai¹nxe³sxã³ yxau³yah³lxin¹ju³ta³nũ³su² yũ³nx2ti³tu¹wi¹. Nxe³jau³su² nxe³nx2ti³na²hẽ³la². A²nxe³jut3su² Sũ̱³na² wxi²kin³ti³ton³ju³ta² ĩ³kãi²not3sxã³ ĩ³sa²nẽn¹kxi¹jah³lxi³hẽ¹la².
Pau²lah³lai²na² a²yxo²wãn³txa² Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²jau³su²
15 Wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² Je³su²jah³la² yxo²ĩ²yah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² a²yxo²ha³kxa¹ a³lxi²waun¹nyhu¹ah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². 16 Nxe³yah³lxi¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²na¹tãu³a² e³kxi²na¹wa². E³kxi²na¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²sũ̱³nu²yah³lãi³. Tũ̱¹ka̱³txai²na² yxo²ĩ²nxain¹na³li¹. Nxe³kxe³su² ĩ³sa²nẽn¹kxi²nxa²sĩ¹na¹nhai¹. Nxe³ha²kxai³ tũ̱¹ka̱³txai²na² ã³nxũ²kwa̱i³lxũ¹txai¹nhẽ³li¹. 17 Wxãi²li² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³kah³lo²si¹lxi¹. Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² Je³su² Kris²tu³jah¹la² A²wĩ³nu²si¹lxi¹. Wxi²kin³ti³ton³te²a² A²si³yxau³jah¹lo²si¹lxi¹. Nxe³si¹ha²kxai³ a²ẽ¹nãu³a² a²hoh³lxi³si²nũh¹txai¹nhẽ³li¹. Wxa²ha³lo²a² ĩ³yau¹ũ¹txai¹nhẽ³li¹, Je³su² Kris²tu³jah¹la² a³la³kxi²nũ¹si¹hain¹jau³su¹. 18 Te²yã¹nxũn³sxã³ ha³lo²a² ĩ³ha²te¹jut3sũ̱³nxe² a²ẽ¹nãu³ai²na² wi¹la³la³kxi²ti³hit1txai¹nhẽ³li¹. Nxai¹nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³hi¹txain¹si¹hin¹jau³su² ĩ³kaix1so¹ai¹nĩn¹ju³tai²na² wi¹wi¹nxe² wah³nxe³nxain¹kxe³nũ³su² ã³ne³wxe³ain¹tu¹wi¹. Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² yen³kxai²na² ha³lo²ai²na² wi¹ju³ta³nũ³a² ũ³hũ² kãi²no³tai¹nĩn¹ju³ta³nũ³a² ã³ne³wxe³ain¹tai²li¹. 19 Yxo²ĩ²nxain¹tũ̱³ka̱³txai²na² nũ³kxũn³txi³ hxi²kan¹txi³lo³tai¹nĩn¹kxe³su² ã³ne³wxe³ain¹tu¹wi¹. Jã¹nxe³sxã³ nũ³kxũ³nĩn¹ju³tain²txi³ nũ³kxũn³txi³ hxi²kan¹ti³hi¹tai¹nĩn¹tu¹wi¹. 20 Nũ³kxũ³nĩn¹ju³txai²nãn¹te²kxa³ya̱³lhu² Kris²tu³jah¹la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³si¹hi¹nha²kxai³ nxe³te²la¹wi¹. A²nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³si¹hin¹ka³tu̱³ ha³lo²a² oh³xan¹ko³xai²na² wxa²wi¹nxa²tãu³a² ũh³wxe³si¹hin¹nũ²hẽ³li¹, ha³lo²a² yxo²ha³kxa¹ a²wa³kxẽn³su² ya³hin¹jau³sa¹. 21 Ũh³wxe³si¹hin¹tau³a¹ a²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ ã³sen³sai¹sxã³ ne³ka³ta²si¹hin¹nũ²hẽ³li¹. Oh³nãu³u¹tai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹ti³nãu³xa² ã³sen³sai¹ha²kxai³ a²ta³nãu³xa² a²hxi²kan¹ti³nãu³xa² ã³sen³sai¹ha²kxai³ nũ³kxũn³khaix1nxe³te²nãu³xa² a²hxi²kan¹ti³nãu³xa² ã³sen³sai¹ha²kxai³ sa²ki³la³xi²te²nãu³xa² ã³sen³sai¹ha²kxai³ nxe³si¹hin¹nũ²hẽ³li¹. Jã¹nxe³sxã³ hĩ¹nãn¹tũ̱³ka̱³txai²na² nũ³kxũn³te²nãu³xa² ã³sen³sai¹ha²kxai³ yan¹nãu³ãn¹tũ̱³ka̱³txi³nũ³a² nũ³kxũn³te²nãu³nũ³a² ã³sen³sai¹ha²kxai³ nxe² Kris²tu³jah¹lai²na² nxe³si¹hin¹nũ²hẽ³li¹. 22 Te²yã¹nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹lai²na² a²yu³hẽ³nãu³a² yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ ũh³wxe³yen¹nũ²hẽ³li¹. A²wa³kxẽn³ta³ti³hi¹tin¹nũ²hẽ³li¹. Nxe³ha²kxai³ yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² a²yxo²ha³kxa¹ A²hxi²kan¹txa² Si³yxau³kah³lo²su² ti³hi¹tin¹nũ²hẽ³li¹. 23 Txa²wã¹ne³ka³nãu³ai²na² sa²kxai³lu² txa²wã¹nũ²ai²na² whãi²na¹ wi¹lhau³ko³te²ju²hẽ³li¹. Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² yxo²ĩ²nha¹tũ̱³ka̱³txi³nãu¹xai²na² wi¹lhau³ko³jah¹lai²la¹wi¹. Nxe³kxe³su² ha²kxai³ Kris²tu³jah¹lo²kxai³lu² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txai²li² wi¹lhau³ko³tũ¹nha³li¹. Nxe³ha²kxai³la¹ Kris²tu³jah¹la² yã¹nxe³sxã³ yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³ki³nãu¹xai²na² sxi²je³na² ĩ²li³je³na² yxau²ho³hain¹kxan²ti³ wi²lhau³ko³tũ¹hain¹nũn³sĩ¹na¹wi¹, Kris²tu³jah¹lo²kxai³ Txa²wã¹hau³ko³jah¹lo²su² ha²kxai³lu¹. Nxe³jau³xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²na¹tãu³a¹ nxe²e³kxi²to³nha¹wa².