4
Yain³ta³ki³a² wi¹ki³a² ũ³whĩ̱¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lo²kxai³lu² ĩ̱³ye³na² a²yxo²ka³te̱h³nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxa̱i³ a²nũ²a² kãi²li³khaix1tũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxa̱i³ Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu², ka²no¹a² ĩ̱³ye³na² sxa³ka³lo³a² ã³wih¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxa̱i³ kãi²li³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² a²yxo²ha³kxa¹, ĩ̱³ye³na² a²yxo²ka³te̱h³nãu³ai²na² yxau³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tãu³a² Je³su²jah³la² hi²sen³su² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² yau³ka³lxa¹txi³ ĩ³tih³nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Ĩ³tih³nxain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe³jah³lxi³sa²lxi¹. A²nũ²a² hai³sxa² wa³kxẽn³yah³la² yain³txa³ki³a² wi¹ki³a² wxa²sa²tãu³wa³ya²txũ³lhain¹sxã³ ũ³whĩ̱¹nũ²nhai¹. Ũ³whĩ̱¹tãu³a² ki³ka³na³ku² ki³su² ki³a² tĩh³na² yxo²ki³sa² ã³yun¹na³nũ²nhai¹. óyun¹na³tãu³ a̱i³ka² wxã³sxã³ yai³nhxa³je²nũ²nhai¹. Ãh¹ki³ka³na³ku² ki³su² ki³a² kxĩh³nũ̱³xa² a̱u³txi³ tah³lxa² yũ³ko³xa² ã³yun¹na³nũ²nhai¹. A²nxe³ kxĩh³nxai²na² kxĩh³nxa² a̱u³lxa³ha²kxai³ wa³su³txi³ ka³lũ̱³ye²nũ²nhai¹. Ka³lũ̱³ye²te³na¹ u³je³na³kai²li² wxa²ki³ka³la³ka³tu̱³ ĩ³wa³ne²nũ²sxã³ wãn³txi³ye²nũ²nhai¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³tu̱³ yain³ta³ki³a² a²nxe²kxa² a̱u³txi³ sxa²nxa³ha²kxai³ ya²lun¹txi³ye²nũ²nhai¹. Ãh¹ki³ka³na³ku² ki³su² ki³a² ha³lo²a² ũ³yen³ko³xa² ã³yun¹na³nũ²nhai¹. A²nxe³ki³ai²na² sa²kxai³lu² ka³lũ³xi²ye²nũ²nhai¹. Nxe³ta¹ ũ³yen³ko³su² ha²kxai³ hi³a² kha¹ka³txa² ka³lxa¹txi³ ka³lũ³ye²nũ³nha²kxai³ nxe³te²kxai³lu² yain³ta³nxe²kxa² wa³ne³sa³te³kxi²sxã³ ya²lun¹txi²ye²ha²kxai³ hai³txi³ wi¹ki³la³ ã³ki³i²yhe²nxa³nũ²nhai¹. Nxe³yãn¹ta¹ ãh¹ki³ka³na³ku² ki³su² ki³a² kxĩh³nũ̱³xa² ti̱³ti̱n³tũ̱³xa² ã³yun¹na³nũ²nhai¹. A²nxe³ki³ai²na² sa²kxai³lu² wi¹ka³lũ̱³ha²kxai³ wi¹we¹nha²kxai³ yain³txa² kãin² ki³kan²kxi²ha²kxai³ kãin² sxa³ye²nũ²nhai¹. A²nxe³ki³ai²na² sa²kxai³lu² ã³nhai¹tũ³ta³ki³sa² ki³an²tu̱³ kũ³we²ki²la² ka³lxa²nxa³txi³ ãn³ki³i¹yhe²ha²kxai³, ã̱h¹ã³nhai¹tũ³ta³ki³sa² ki³an²tu̱³ ka³lxa¹txi³ ã³ki³i¹yhe²ha²kxai³, hã²wxãn³txa³ ãh¹ ã³nhai¹tũ³ta³ki³sa² ki³an²tu̱³ wa̱³li̱³kha³lhon¹txi³ ãn³ki³i¹yhe²ha²kxai³ nxe³ye²nũ²nhai¹.
Jã¹nxa¹jau³su² wi¹ko̱³nyah¹lxi³ti³ten³nxa²lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wi¹lain³kxi¹sah¹lxi³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
Yain³txa³ki³a² ũ³whĩ̱¹jau³su² a²si³yxau³tãu³jau³su²
10 Ain¹ka³tu̱³, hã²wxãn³txa³ ye³jen¹nãu³kxai³ kãi²li³tũ̱³ka̱³txai²na² a³li³yai¹nha²kxai³ Je³su²jah³la² nũh¹yxau³hĩn¹kxai³ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² on³sxã³ he¹yain¹tũ̱³ka̱³txa² nxe³ha²kxai³ whãi²na¹ Je³su²jah³lai²na² ĩ³wã̱³txain¹te³nah¹lxi¹:
— Wãn³txa², ĩ³yau¹ũ³jau³xai²na² ĩ³ye³kxi²sa²nhĩn¹jau³xai²na² a²si³yxau³tãu³a² ĩ³tih³nxe³sa²sĩ¹nhẽ³li¹. Nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
11 Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² a²wãn³txi³kxai³lu¹ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxa²yu³tai²na² so¹lxi³ wãn³txai²na² tah²yau³xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² a²nũ²a² ẽ¹nãu³a² sa²hau³ko³jau³nũ³su² nxe³jau³jau¹xai²na² txa²nũ² ã³ne³wxe³yah³lxin¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ tũ̱¹ka̱³txai²na² hĩ¹na² ti³he¹xai¹nxa³wi¹. 12 Nain¹kxai²nãn²tu̱³,
Wi¹lĩ²ain¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ wi¹ne³ka¹nain¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ ã³ne³wxe³ai¹nhĩ̱³nx2nxa³wi¹.
óne³wxe³ain¹ke³la³te²kxai³, a²ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² sa²ne³wa³ti̱³nhai¹nha²kxai³ sa²wa²su¹tai¹nhĩ̱³nx2na³li¹.
Jã¹nxain¹kxa²ya̱n³ti³su², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³xai²na² so¹lxi³, ĩ³ye³kxain¹na³li¹, a²nũ²a² ã̱³xa²su¹.
Ta¹hxai²hẽ¹la².
13 Jã¹nxe³jau³su² Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ka³lxa²na³li¹. Nxe³jau³jau¹xai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹jau³xai²na² ã³ne³wxe³yah²lxa³lxi¹. Yxãn¹ta¹ jau¹xai²na² ha³ta̱³nxãn²txi³ ã³ne³wxe³yah²lxan³kxai²nãn²tu̱³, ĩh¹nxet3sxã³ wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² yxo²ha³kxa¹ ã³ne³wxe³yah³lxi³hĩ̱³nxãn¹te²la¹xã³?
14 Jã¹nxa¹jau³su² wãn³txai²na² e³kxi¹nx2ta¹jau³xai²na² a²si³yxau³tãu³a¹ ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tu¹wi¹. A²nũ²a² yain³txa³ki³a² wxa²sa²tãu³wa³ya²txũ³lhain¹sxã³ ũ³whĩ̱¹jah¹lo²su² te²an²tu̱³ a²nũ²a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³ye³jah¹lo²su² kxa²yã¹nx2na³li¹. 15 A²ki³ai²nãn²tu̱³ tĩh³na² yxo²ka³teh³nãu³a² ã³yun¹na³sxã³ sxa³ye²ki³ai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² ã̱³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²kxa² yã¹nxe³te²ju²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹, ain³kxain¹tãu³a¹, kwẽn¹ta²kxai³, Sa³ta³na²jah¹la² a²ta³a² hxi²kan¹jah¹lan²tu̱³ wxã³sxã³ a²wãn³txa² wi¹jau³xai²na² ã³wa²lho¹kxain¹te²ju²hẽ³li¹. 16 Jã¹nxe³sxã³ a²ki³ai²nãn²tu̱³ tah³lxi³ju³tai²na² ã³yun¹na³ki³kxa² yã¹nxe³ju³tan²tu̱³, a²nũ²a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²kxa² yã¹nx2na³li¹. Te²nãn²tu̱³ a²wãn³txai²na² ain³kxain¹ka³tu̱³ ĩ³ka³li³hai¹nha²kxai³ wãn³txai²na² te³nain¹te²ju²hẽ³li¹. 17 Yxãn¹ta¹ te²na² yain³txa³ka³ta² a²nxe²ka² yũ²nxa³kxe³yã¹nxe² yxau²xai³jah¹lo²yã¹nx2na³li¹. Nxe³ha²kxai³ a̱u³txi³ yxo²ĩ²xa³kxe³su² ha³lo²a² ko̱³nxe³to³nha²kxai³ Sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ĩ³khãuh³lxa³thi¹nai¹nha²kxai³ nxe³te²ju²hẽ³li¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² wãn³txai²na² wa³su³txi³ sa²yxo²ã³te²ju²hẽ³li¹. 18 A²ki³ai²na² ha³lo²a² ũ³yen³ko³nãu³a² ã³yun¹na³ki³kxa² yã¹nxe³ju³tan²tu̱³ a²nũ²a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²kxa² yã¹nx2na³li¹. 19 Yxãn¹ta¹ ha³lo²a² hxi²waut3ta³lxi³nha²khaix1nxe³ha²kxai³ a²yen³kxa² ta̱³nxa², a²ha³te̱h³nxã³nxa² yo³hi²ki̱³txã³nxa² ta̱³nxa² kãin² yxo²kwa̱i³nai¹nha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ã³na¹ain¹sxã³ kwa² wa³ni̱³lon³sxã³ yxau²xai³lai¹nha²kxai³ nxe³kxa² yã¹nxain¹na³li¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹tain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 20 Ãh¹ki³ai²nãn²tu̱³, kxĩh³nũ̱³xa² ti̱³ti̱n³tũ̱³xa² ã³yun¹na³sxã³ sxa³ye²ki³ai²nãn²tu̱³ wa̱³li̱³kha³lhon¹sxã³ ãn³ki³i¹yhe²nũ²nhai¹. Nxe³kxa² yãx1ju³tai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxa²so¹sxã³ kan²txi³ i³te²ju²hẽ³li¹. Nxe³te²a² ã³nhai¹tũ³tũ̱³ka̱³txa² ĩ²li³te²a² jũ¹nxe² wi¹lhin¹sxã³ sa²yxo²wet1sai¹nha²kxai³ ãh¹ ã³nhai¹tũ³tũ̱³ka̱³txa² ãh¹ ĩ²li³te²a² wi¹lhin¹sxã³ sa²yxo²wet1sai¹nha²kxai³ ã̱h¹li³nũn³sxã³ ã³nhai¹tũ³tũ̱³ka̱³txa² ãh¹ ĩ²li³nũn³te²a² wi¹lhin¹khai¹nxe³sxã³ sa²yxo²wet1sai¹nha²kxai³, nxe³kxa² yã¹nx2na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Sxi²hẽ¹na² sa²kxĩ̱³kxi³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
21 Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³te³lhxã³ sa²kĩx3ki̱³tẽ³na² ũ³thũ²sxã³ sxi²hẽ¹nãu³a¹ tẽ³sxã³ ã³wih¹ki̱³te²la¹xã³? Hai³txi³ kwa³ta³lẽ³na² ũ³tĩ̱¹kxi²wxe³ki̱³sxa³ha²kxai³ hai³txi³ ka²ma²ka³lo³a² sxa³sxã³ ãu³xi²ki̱³ka³lo³a² a²yu³hẽ³nãu³a¹ ũh³wxe³ki̱³sxa³ha²kxai³ nxe³ki̱³te²sxa³yu²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ kĩn³txi³ ũh³wxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ sxi²hẽ¹nãu³a¹ whãi²na¹ wxa²ko²ko²ta²nẽ¹te²jai¹ti²ti¹. 22 Jã¹nxa¹jut3su² kxãn³nãu³ãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² oh³na² yxau³jah¹la²kxai³lu² yen³kxa² hãi³te²a² whãi²na¹ wã²nã³ũ¹nx2ti³tu¹wi¹. Jã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² yen³kxa² ũ³ho¹ain¹kxa² whãi²na¹ ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³tu¹wi¹. 23 Jã¹nxa¹jau³su² wi¹ko̱³nyhah¹lxi³ti³ten³nxa²lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wãn³txai²na² wi¹lain³kxi¹sah¹lxi³hẽ¹li¹.
24 Wxa²kãi³nyhu¹ah³lxin¹kxa² yã¹nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² kãi³ũh¹nx2ti³tu¹wi¹. ówa²to²hi² kãi³ũh¹nx2ti³tu¹wi¹. 25 A²nũ²a² yen³kxi³nh²te²na² ãh¹ kãi²non³sxã³ yen³kxa² ũ³hũ¹nyhain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² yen³kxi³txa²jah¹la² yen³kxa²jũ¹nxe² yũ³kxan²ti³ sa²sai¹xi²hxa³tain¹tu¹wi¹. Nxe³ye¹nx2ta¹wi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
Yain³txa³ki³a² a²wen¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
26-27 Nxe³ha²kxai³la¹, ãh¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹jau³xa² yã¹nx2na³li¹. Nxe³te³nah¹lxi¹. A²nũ²a² hai³sxa²nãu³a¹ yain³txa³ki³a² wxa²sa²tãu³wa³ya²txũ³lhain¹sxã³ ũ³whĩ̱¹nũ²nhai¹. Nxe³ka³tu̱³, ka³nxah³ti³na² ãu³xi² a³lan²tin³na² ĩ³sa²yxau² jã¹nxe² jã¹nxe² nxe³kxai²nãn²tu̱³ a²ki³ai²nãn²tu̱³ wi¹ka³lũ̱³xi² wi¹we¹ni² ye²nũ²nhai¹. Yxãn¹ta¹ a²nxe³ki³ai²na² ĩh¹nxet3sxã³ wi¹ka³lũ̱³sxã³ wi¹wen¹te²sin²ta²ku². Ki̱³nhai¹. Ko̱³nxe²ki̱³sxa³nhai¹. Nũ²nhai¹. Nxe³kxa² yã¹nx2na³li¹. 28-29 Kxĩh³nũ̱³nãu³a¹ yxau³te²ki³a² kwa²hãi¹nxe² ãn³ki³i¹yhe²nũ²nhai¹. A²wi¹lhĩn¹ju³ta² kã̱un³sxã³ ka³lũ̱³ka³tu̱³ a²nxã³nxa² ka³lũ̱³ka³la²na³na¹. Nxe³ka³tu̱³, a²wxi²a² ã³wxi²i²sxã³ ã³wxi²kan²kxi²na³na¹. Nxe³ka³tu̱³ hai³sxa² wa³kxẽn³yah³la² wãn³txi³kxai³lu¹: “Ka³ya̱³txa² kan¹na²hẽ³ni¹. Wxa²nãu²so¹jah³lxi³hẽ¹ni¹.” Nxe³nũ²nhai¹. Txa²wãn³txa² yã¹nx2na³li¹. Wxa²ẽ¹nãu³ai²na² a³la³kxi² kãi²non³tu¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Mos³tar²ta²ki³a² wi¹lwen¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
30 Ãh¹lxi³sxã³ wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹jau³xa² yã¹nx2na³li¹. 31 Nxe³te³nah¹lxi¹. Yain³txa³ki³a², Mos³tar²ta³ki³a² yã¹nx2na³li¹. Nxe³ki³ai²na² kxĩh³nũ̱³xa² ũ³whĩ̱¹ki̱³tãu³a¹ hĩ³ne³ka³ki³a² yxo²ha³kxa¹ ki³jũ¹lxi²sa²sai¹ki³ai²la¹wi¹. 32 A²nxe³ki³ki¹ai²na² ki³jũ¹lxi³khai¹nxe³ki³su² kxan²ti³ ta³ki¹ai²na² ka³lũ̱³nũ²la² wi¹wen¹nũ²la² hai³sxan¹tẽ³kxa² ã³wa²tot1sa²sai¹nũ²nhai¹. Hi³a²khai³xa² wen¹nũ²nhai¹. Nxe³sxã³ a̱i³ka² ã³wxã³ha²kxai³ yeh²nxi³nũ²nhai¹. Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ Txa²wãn³txa² sa²yxo²we¹jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹la² ĩ³ã̱³lxa³ti³hi¹txã²ti³tu¹wi¹. Nxe³sxã³ a²wi¹lhĩ¹na² jũ¹nxa² so¹lxi³ yxo²ĩ²sah¹lxin¹kxan²ti³ ye³jen¹na² ĩ³kãi²non³sxã³ yxo²ĩ²sah¹lxin¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
33 Jã¹nxe³sxã³ wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ka³lxa¹jau³xa² te²u¹jã¹nxe³jau³xa² ĩ³yau¹ũ³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nũ²a² hxi²kan¹ti³ wi¹ko̱³nyhain¹kxa² yã¹nxe³sxã³ ĩ³yau¹ũ³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 34 Wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ a²si³yxau³tãu³khai³xai²na² sa²kxai³lu² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² so¹lxi³ wã²nxũ̱h¹ ĩ³yau¹ũ³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Ĩ̱³ye³na² ã³wxe³lhu²si¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
35 Nxe³nxa²ha¹te¹ sũ²ni²khai¹nxũ²la² Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³ye³na² Ka³li³le²a² ye³na² yxo²ha³ti³lhi³a³sah¹lxi³wxi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
36 Nxe³te³na¹, a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹txi³ wxã³sxã³ ãn³sa²ki³nũ²kxain¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³sa²si¹hã³yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ Je³su²jah³lo²su² te²kxai³ a²sa³wi³ha³lxi³khai³nũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² whãi²na¹ ka²no¹a²ka³lo³ai²na² ũ̱h³nxũ̱³sa²tã³nũ̱¹xi²sxã³ ai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta² ka²no¹a² ã̱³ka³lo³a² kũ³we²ki²la² ka³lxa²nxa³ka³lo³nãu³xa² ai³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 37 Nxain¹tãu³a² kãin² sa²xit3jain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Sa²xit3sxã³ ĩ̱³yau³xa² sa²so¹sxã³ sa²ta³kãu³sxã³ sa²ka²la¹so¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ka²no¹ai²na² ĩ³ni³sa²wi¹sxã³ ã³nũ̱¹te³lhxã³ yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 38 Nxe³hĩ¹kxai³lu² Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu² ka²no¹a² si³ka³la³nhãu³ã¹ sxa³sxã³ ãu³xi²nũ²la² wã²la²ka³lo³a² ãn³ne³ka²la¹nha²sxã³ sxa³sxã³ ãu³xi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² a²wãn³txi³kxai³lu¹ Je³su²jah³la² ĩ³tu¹lxi²si¹hain¹jau³xa²sa¹:
— Tih³nxe³sa²jah¹lãi³. Nxet3sĩ¹lxi¹. Ĩ³lo³nxi²nẽ³te³lhxã³ sĩn¹na³li¹. Hxi²waun³ta²kxi¹nha²sĩn¹nxãn³ji¹wi¹? Yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
39 Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹ ĩ³sa²yxau³sxã³ i³txai²na² ĩ³kwa̱i²kwa̱i²kxi²ha²kxai³, ĩ̱³yau³xai²na² ĩ³ye³kxi²ha²kxai³:
— Ã³yit1sxã³ ã³nhãu²no³txa²sã²nhẽ³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ i³txai²na² ã³wxe², ĩ̱³ye³nai²na² ã³nhãu²no³ti² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 40 Nxe³ha²kxai³lu¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ yu̱h³li³nx2ti³ji¹wi¹? Hãi¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² so¹lxi³ yxo²ĩ²jah³lxi³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
41 Nxe³nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² sa²kxai³lu¹ ĩ³yon²ta³kxi²nha²sxã³ ĩ³ye³kxi²nyhu¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³jah¹lo²ta̱n³te²la¹xã³? Jah¹lai²na² wãn³txa² it3ta² ũ̱n³ju³ta² ã³wxe³si¹jau³su² ĩ̱³ye³na² sa²hãu²not3si¹jau³su² nxe³ten¹tu³wi¹. Nxe³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².