3
In³txa² hxi²yã³nãn³ta³kxi²jah¹la² hxi²we²txi²jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ sxi²ha² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²thĩ³na² Je³su²jah³la² ã³wi²xi²ta¹hxai²hẽ¹la². ówi²xi²te³na¹ in³txa² hxi²yã³nãn³ta³kxi²jah¹la² ĩ²yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta² sa²kxai³lu¹ a²nũ²a² ã³nũ²kxain¹tũ̱³ka̱³txa² a²hi²sen³kxai³lu¹ Je³su²jah³la² hxi²we²txi²ju³ta² ĩ²te³lhxã³ wahx3nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³thin¹sxã³ he³son³kxi²nyhain¹te³nah¹lxi¹:
— Sa²ba³to³ nxe³ki̱³tãu³a² hxi²we²txi²kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxa² sa²yxo²ã³kxi³ju³ta² ĩ²ki̱³txai²li¹. Nxe² ko̱³nxe³thin¹sxã³ he³son³kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² a²wãn³txi³kxai³lu¹ a²nũ²a² hxi²yã³nãn³ta³kxi²jah¹lai²na² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ã³wxã³txu¹li¹. Nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³ha²kxai³lu¹ a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ne³kxa²sah¹lxi³sa²lxi¹. Sa²ba³to³ nxe³ti³xa² wi¹lo²la³kxi² ta̱³nxa² ko̱³txo²la³kxi² ta̱³nxa² ĩh¹ju³ta² wai³nhĩ̱n³te²la¹xã³? Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ĩ³ya²lu¹ta̱³nxa² we²txi² ta̱³nxa² ĩh¹ju³ta² wai³nhĩ̱n³te²la¹xã³? Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹ ĩ³xa̱n³txi³sxã³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ sa²wa³ti̱³nha²sxã³ ĩ²sa²sai¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² a²ya³la³tu̱³jau³xa² yxo²kwĩn¹kxain¹kxe³su² Je³su²jah³la² ĩ³ãin²txi³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ Je³su²jah³la² a²wãn³txi³kxai³lu¹ in³txai²na² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³hxi²sin²nhat1sã²nhẽ³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ in³txai²na² sa²kxai³lu¹ sa²hxi²sin²nha²sãn²ka³tu̱³, a²hxi²ka² sa²kxai³lu² ĩ³we²nxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹ fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² wa²li³ain¹sxã³, E³ro²jah³la² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² whãi³na¹ ã³nũ²kxain¹ka³tu̱³, Je³su²jah³la² ĩ³su²lhã³ain¹si¹hain¹ja³kxa³nũ³su² he³son³kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
A²nũ²a² ĩ³ton³te²a² we²txi²jau³su²
7-8 Yxãn¹ta¹ Je³su²jah³lai²na² a²sa³wi³ha³lxai²na² whãi²na¹, a³li³ain¹sxã³ ĩ̱³ye³na² kãin²je³na² ã³nxai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² Ka³li³le²a²ko³xa² a³li³i² ka³lxa¹nũn³tũ̱³ka̱³txi³ ã̱³xa² Ju³te²a²ko³xa² a³li³i² ka³lxa¹nũn³tũ̱³ka̱³txi³ ã̱³xa² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² a³li³i² ka³lxa¹nũn³tũ̱³ka̱³txi³ ã̱³xa² I³tu³me²a³ko³xa² a³li³i² nũ¹ã¹ Jor³tãu²yau³xa² a²yxo²ha³ti³nhãu³ã¹ a²nũ²a² ka³lxa¹nũn³tũ̱³ka̱³txi³ ã̱³xa² a³li³i² Ti²ro³thĩ³na² a²ti²ta³lo³kxa³nãu³a¹ a³li³i² Si³tõ²thĩ³na² a²ti²ta³lo³kxa³nãu³a¹ a³li³i² ain¹ka³tu̱³ Je³su²jah³la² ãn³si³tẽ³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³la² kãi³ũh¹ju³tan¹jau³xa² ain³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³ tĩ̱³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 9-10 Ain¹ka³tu̱³ Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu² a²nũ²a² ĩ³ton³te²su² te²a² ka³lxa¹txi³nãu³xa² ĩ³we²nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² ĩ³ton³te² nũ̱³ka̱³txi³ ã̱³xa² ka³lxa¹nũn³tũ̱³ka̱³txa² tĩ̱³nyhain¹sxã³ Je³su²jah³la² wxa²wxai³te³lhxã³ ã³yãn³ja³lxu²sa²tã³nyhu¹i², sa²wxa²li²nyhu¹i² nxe³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta² sa²kxai³lu² Je³su²jah³la² a²wãn³txi³kxai³lu¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ka²no¹a² so¹sxã³ sa²hau³ko³kxi²sah¹lxi³hẽ¹li¹, a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txai²na² ã³nũ̱²kxi²sa²sxã³ ãn³kho³kxi²sain¹kxa²ya̱n³ti³su¹. Nxa¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 11 Nxe³ju³tai²na² ko̱³nxe³te² a²yãu³ka³txi³nãu³xa² hi²sen³su² Je³su²jah³la² ĩ²ain¹to³ha²kxai³ ã³yxo²thu²ka̱³kxain¹ka³tu̱³ ĩ³wxan¹to³te³nah¹lxi¹:
— Wxãi²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Tah²si¹lxi¹. Nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
12 Nxe³ha²kxai³ Je³su²jah³la² a²wãn³txi³kxai³lu¹ yxo²xũ̱n³txi³ ĩ³kwa³na³ain¹to³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² Tah²sa¹ju³ta² a²nũ²a²nãu³xai²na² ĩ³yau¹ũ³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² sa³wi³ha³lxa² ĩ³kaix1so¹jau³su²
13 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lo²kxai³lu¹ wã³la³ka³ta³nãu³a¹ ã³nxai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ a²nũ²a² te³nain¹kxa² so¹lxi³ ĩ³kaix1so¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³ ĩ³kaix1so¹ain¹tũ̱³ka̱³txai²na² ã³tĩ̱³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 14 In³txi³nãu³xa² hxi²ka²hxan³sxã³ ha¹li¹ wxa²sa²so¹xi²nũn³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³nxa³kxi² ĩ³kaix1so¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³kaix1so¹sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Kan²txi³ ã³si³tẽ³sah¹lxi³hẽ¹li¹. Sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³sa²si¹hã³nx2ta¹tu¹wi¹. A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa², ĩ³yau¹ũ³hain¹yah³lxin¹tu¹wi¹. 15 Ko̱³nxe³te² a²yãu³ka³txa² a²nũ²ai²na² nxũ²kwa̱i³yxau³te²su² te²a² ĩ³ha¹jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ nxũ²kwa̱i³li³ain¹si¹ha¹jau³su² ĩ³sa²si¹hã³nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 16 A²nxe³sxã³ ĩ³kaix1so¹tũ̱³ka̱³txa²sa¹: Si³mãu²ah³la² a²ĩ³lxa² ã̱³xa² Pe²jah³lo²su² nxe³ha²kxai³ 17 Ti³a²kah³la² Se³be³te²ah³la² a²ta²ha² nxe³ha²kxai³ Jo³ãu²ah³la² Ti³a²kah³lai²na² a²lo³na² nxe³ha²kxai³ a²ha¹lin¹jah¹la²nãu³xai²na² Je³su²jah³la² ãh¹ĩ³yĩ¹li²ta¹hxai²hẽ¹la².
— Wxãi²na² ta²li¹ti³hũ̱³ya³hi¹lxi¹. Ya³hin¹ha²kxai³ Bo³a³ner²jah³la² ĩ³yĩ¹li²nx2ta¹i¹. Je³su²jah³la² nxe² ĩ³yĩ¹li²jau³su² ta¹hxai²hẽ¹la². 18-19 Nxe³nxa²ha¹te¹ jã¹nxe³sxã³ ĩ³kaix1so¹tũ̱³ka̱³txa²sa¹: Ãn³tre²ah³la² nxe³ha²kxai³ Fi³li²pah³la² nxe³ha²kxai³ Bar³to³lo³me²ah³la² nxe³ha²kxai³ Ma³te²ah³la² nxe³ha²kxai³ To³me²ah³la² nxe³ha²kxai³ Ti³a²kah³la² Au³fe²ah³la² a²ta²ha² nxe³ha²kxai³ Ta³te²ah³la² nxe³ha²kxai³ Si³mãu²ah³la² nxe³ha²kxai³ a²nxe³te²a² ã̱³lxi³sxã³ se³lo²ti³nũ̱³ka̱³txi³si²ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³ Ju³tas² Is³ka³ri³o²jah³la² yxan¹nãu³u¹ta²kxai³ ko̱¹ko̱¹xa² hxi²ka²nãu³a¹ Je³su²jah³la² ã³yũ³ain¹jah¹lo²nũ³su² nxe³ha²kxai³, nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². In³txi³nãu³xai²na² yxo²ha³kxa¹ Je³su²jah³la² a²hi²sen³kxai³lu² ĩ³kaix1so¹ta³lun²ka³tu̱³ sxi²ha² ĩ³xi²ta¹hxai²hẽ¹la².
Bel³se³bu²ah³la² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
20 Nxe³nxa²ha¹te¹, a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² ãn³sa²ki³nũ²kxain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³kxa²yu³su² Je³su²jah³lai²na² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² ain¹sxã³, hxi²kan¹ti³ ĩ³yai³nain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 21 Nxe³jau³xai²na² Je³su²jah³la² a²ya̱³la²nãu³xã² ain³kxain¹nxa²ha¹te¹ i³sxã³ sa²so¹te³lhxã³ wxã³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
— Wi¹lain³nha²te²la¹ku². Wen¹te²la¹ku². Nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 22 Nxe³nxa²ha¹te¹ ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² tũ̱³ka̱³txa² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² a³li³sxã³ wxã³sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu² Bel³se³bu²ah³la² a²ta³nãu³xa² a²hxi²kan¹jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹la² a²sa³wit3sin²tai¹. Nxe³te²si¹ha²kxai³ ã³si³tẽ³kxi²ha²kxai³ hxi²kan¹txi³ ko̱³nxe³te² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³li³si¹jau³su² ĩ³ye³kxi²te²sin¹yu²hẽ³li¹. Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
23 Yxãn¹ta¹ Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹ ĩ³kaix1tain¹sxã³ wãn³txai²na² ĩ³yau¹ũ³jau³xai²na² ĩ³yau¹ũ³hain¹te³nah¹lxi¹:
— Ha³lo²ai²na² nxe³te²nũ³nhũ̱³na³li¹. A²ta³a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹te² si³yxau³tãu³a¹ Sa³ta³na²jah¹lai²la¹wi¹. Nxe³ha²kxai³, hai³txi³ Sa³ta³na²jah¹lo²la³ a²ta³a² nũ̱³ka̱³txi³khai³xa² ãn³sa²tã³hxa³tai¹nx3tho³li¹. 24 Jã¹nxa¹jau³su², a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² wã²nxũ̱h¹lxi³ ã³nhe¹kxi²yhu¹ain¹kxai²nãn²tu̱³ ya³lu²hxan³kxi²nyhain¹nhĩ̱³nx2na³li¹. 25 Jã¹nxe³sxã³ a²wã³tã̱³xa²nãu³xã² a²nũ²su² te²an²tu̱³ ã³nhai²ta³lxi²sxã³ yxau²xai³lain¹kxai²nãn²tu̱³ hxa³tai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. 26 Jã¹nxe³ke³la³te²kxai³, Sa³ta³na²jah¹la² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ĩ³yxo²kwĩn¹kxi²nyhu¹sxã³ ã³nhe¹kxi²nyhu¹ke³la³te²kxai³ kan²txi³ yxau³ai¹nhĩ̱³nx2nxa³wi¹. Nain¹kxai²nãn²tu̱³, hxan³khaix1ai¹nhĩ̱³nx2na³li¹.
27 Jã¹nxa¹jau³su² sxi²ha² wa³kxẽn³yah³la² nũ̱³kxũn³jah¹lo²su² ye²kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹ti³ sxi²hai²na² ã³wih¹sxã³ a²yen³kxa² kãi³kxi²ti³hex1nxai¹nhĩ̱³nx2nxa³wi¹. Yxãn¹ta¹ nũ̱³kxũn³jah¹lai²na² i³sxã³ sa²tai³ta³lxi³kxain¹ke³la³te²kxai³ nxe³sãn²nũ²la² sxi²hai²na² ã³wih¹sxã³ a²yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ hxi²kan¹ti³ kãi³wxa²so²hxa³thĩ̱³nx2na³li¹.
28 A²ya³la³tu̱³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wi¹. A²nũ²a² a²ten³te²su² te²an²tu̱³ a²ko̱³nxe³ju³ta² ĩ²li³ju³tan²tu̱³ kãi³ain¹kxai²nãn²tu̱³ wãn³txa² ko̱³nxe³jau³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³te²lo³jau³xa² ĩ³ye³kxain¹kxai²nãn²tu̱³, hã²wxãn³txa³ ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sxã³ ã³yxo²o³tũ²ain¹kxai²nãn²tu̱³ ã³wa²su¹tain¹ju³ta³nũ³a² yũ³ain¹tu¹wi¹. 29 Nxe³to³ta¹ wãn³txa² wai³nxa³jau³xa² e³kxain¹jau³kxai³lu¹: “A²ta³a² hxi²kan¹ta² hi²sen³su² Je³su²jah³la² ĩ³hxi²ka¹tin²tai¹.” Nxain¹jau³su² ain¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ko̱³nxe³te²lo³tain¹na³li¹. A²nxe³jau³xai²na² sa²kxai³lu² Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ko̱³nxe³te²lo³jau³xai²na² sa²kxai³lu² hai³txi³ ã³wa²su¹ju³ta² yũ²nxa³wi¹. Te²yã¹nxe³sxã³ yan¹nãu³a¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa² yo³ha² a³ya³tain¹ju³ta³nũ³a² yũ³hĩ¹na¹ ã³wa²su¹ju³ta²nũ³a² yũ³ai¹nxa³lho³li¹. Hxi²ki³te²la³ yxau²sa²tẽ³ju³ta³nũ³a² so¹lxi³ yũ³ain¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
30 Nxe³ju³ta² ha³la³je¹nĩn³kxai³ ha³te̱h³nxã³nxa² hoh³lxi³su² tũ̱³ka̱³txa² a²wãn³txa²su¹:
— Je³su²jah³la² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³yxau²na³li¹. Nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jau³xai²na² Je³su²jah³la² ĩ³wa²lũ³xain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² a²hã³ka³nũ¹na² a²lon³ti³tãu³xa² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
31 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² a²hã³ka³na² hi²sen³su² Je³su²jah³la² a²lon³ti³tãu³xa² hi²sen³su² wxã³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³ ha³lo²a² sxi²ha² ti²ta³lo³ka³nãu³a¹ yxau³ain¹ka³tu̱³ Je³su²jah³la² wa²li³si¹hain¹jau³su² ĩ³kaix1tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 32 Nxe³ju³ta² a²nũ²a² kãin² tũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³la² ãn³ki³ka³tih³kxa²wxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² a²wãn³txi³kxai³lu¹:
— Nxet3sĩ¹lxi¹. Wxa²hã³ka³na² wxa²lon³txi³tãu³xa² ha³lo²a² he¹ain¹sĩn¹na³li¹. Ĩ³ye³kxi¹nxa²ti³te³nain¹sĩn¹na³li¹. Nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
33-34 Yxãn¹ta¹ Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— A²nũ²a² ã̱³xa², txa²hã³ka³na² hũ̱³te²su² yũ², txa²lon³ti³tãu³xa² hũ̱³te²su² yũ² nxe³ain¹na³li¹. Nxe³sxã³ ãn³sa²wa³ti³nha²sxã³ a²nũ²a² ã³ki³ka³tih³kxain¹sxã³ ã³wxe³yain¹tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² ĩ²sa²so¹ai¹nha²kxai³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxãi²na² txa²hã³ka³na² txa²lon³ti³tãu³xã² hũ̱³yah³lxi¹lxi¹. 35 A²nũ²a² a²ten³te² ten³jau³su² te²an²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² a²ten³jau³su² sa²yxo²wet1sxã³ kãi³kxai²nãn²tu̱³ a²nxe³te²su² te²he³la³ku³ txa²lon³su² nxe³ha²kxai³ txa²ha³lĩ³ti³su² nxe³ha²kxai³ txa²hã³ka³nu²su² nxe³ha²kxai³ nxe³te²sain¹na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².