Romanos
1
Pau²lah³lo²na¹xai²na² ũ³wha²li¹lhxã³, wxãi²na² Ro²ma²thĩ³na² yxau³yah³lxin¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹wa². Txai²na¹xai²na², Je³su² Kris²tu³jah¹la² a²sa³wit3sa¹ha²kxai³, Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² a²wa³ka³li³lot3sxã³ yxau²xai³jah¹lo²su² na¹ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³hait1so¹sa²kxe³su² na¹ha²kxai³:
— Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³na¹xai²na², Txa²wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³ye³sxã³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³txai¹nhẽ³li¹. Nxe³sih¹nx2ta¹jau³su² ĩ³hait1so¹nx2ta¹i¹. Nxe³sa²kxah³lo²su² na¹ha²kxai³, na¹wa².
A²nxe³te² wãn³txa² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ĩ³yau¹ũ³nẽ³jau³xa² wi¹jau³xai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² kxã³nãu³u¹tai²na² ĩ³ye³ka³tu̱³ wã²nxũ̱h¹ sa²yxo²we¹nha²sxã³ sa²yxo²ã³nha²nxa³sxã³ ĩ³ye³ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³ye³jau³xai²na² sa²kxai³lu², a²nũ²a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txu¹ta² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³kxah³lo²nãu³xu¹ta² sa²kxai³lu² ain³kxi²so¹sxã³ ha³te̱h³nxã³nxãu³a¹ ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³to³ta¹hxai²hẽ¹la². 3-4 Nxe³nẽ³jau³xai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² A²ta²ha², Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² a²ĩ³lxa² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³jau³su² hĩ̱³nx2na³la². A²nxe³jah¹lo²su² te²kxai³lu¹, txa²wã¹ha³lo²ai²na² ã³wxã³nũ¹nhẽ³lhxã³, a²nũ²su² wen¹sxã³ Ta³vi²yah³lu¹tai²na² a²sa³wi³sa² wen¹sxã³ a³li³lah¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² wi¹lhin¹jah¹la² hi²sen³su², nũ̱³kxũn³txi³ Je³su²jah³lai²na² ya³lu²ju³ta² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³:
— Je³su²jah³la² a²ya³la³tu̱³ Txa²tah²khaix1ai²la¹i¹. Na¹ha²kxai³, ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹ha¹i¹. Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³na¹xai²na² ya³nx2ta¹i¹. Nxe³jau³su², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ nxe³te²ki̱³na¹xai²na² nũ̱³kxũn³txi³ wxa²ye³ka¹tẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² hi²sen³su² Je³su²jah³lai²na² wxa²hait1so¹sa²te³lhxã³ ĩ³ye³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, A²si³yxau³tãu³a² wãn³txai²na² sa²kxai³lu¹, Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu¹ ain³kxi²so¹sxã³ wxa²hait1so¹sa²te²an¹jau³kxai³lu¹:
— Nxet3sã¹lxi¹. Wxãi²na² Pau²lah³lo² ĩ³nxai²na² wxa²hait1so¹khai¹nxe³nxa²ha¹kxe³nũ̱³ka̱³txi³si¹lxi¹. Nxe³nxa²ha¹ka³tu̱³, a²nũ²a² yuh³xai²nãn¹te²nũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² yxo²ha³kxa¹ ĩ³ye³sxã³, yxo²ĩ²sa²si¹hai¹nĩn¹jau³nũ³su² ĩ³ye³kxi², sa²yxo²wet1sa²si¹hai¹nĩn¹jau³nũ³su² ĩ³ye³kxi², tĩh³na² wi¹tĩh³na² ã³nxai³ain¹si¹hai¹nĩn¹jau³nũ³su² ĩ³ye³kxi², nxe³txai¹nhẽ³li¹. Ai¹nĩn¹kxai²nãn²tu̱³, ã³yã³nhai¹tain¹tũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³lo²na¹xai²na² sa²yxo²wet1sain¹tu¹wi¹. Nxe³jau³xai²na² Je³su²jah³la² a³lxi²khai¹nxe³sa²kxe³su² sain¹na²hẽ³la². Te²yã¹nxe³sxã³, wxãi²na² sa²kxai³lu² Ro²ma²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu², Je³su²jah³la² ã³wxe³nũ¹yhah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³kaix1so¹nxa²lxi³kxe³nũ̱³ka̱³txi³yah³lxi³nũ³ni¹lxa². Yah³lxi¹nha²kxai³, Je³su²jah³la² a²wẽ³ha³lxi³syah¹lxi³nũ³ni¹lxa².
Yah³lxin¹jut3su², txai²na² Pau²lah³lo²na¹xai²na² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹wa². Wxãi²na² Ro²ma²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a³lxi¹nx2ti³sxã³ wxa²hait1so¹nx2ti³na³la². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na²:
— Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³na¹xai²na² Txa²nũ̱³ka̱³txi³lo³txa²lxa¹i¹. Nxe³nx2ti³na³la². Nxe³tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ Txa²wã¹wĩ³nu²su² na³la². A²nxe³te²a² A²ki³lha³lxa² a²ĩ³lxa² Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lxã²na³la². Ha¹lin¹ya³te²nãu³xai²na² kãin² thã̱i³ti³la² a³lxi¹nx2ti³si¹jau³nũ³su² te³ni², wxa²nxũ²kwa̱i³nãu³a² ã³nhãu²no³txa²lxi³si¹jau³nũ³su² te³ni², nxe³ti³ten³nxa²lxa¹nha²wa².
Pau²lah³lai²li² Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²jau³su²
Nxe³nx2ta¹ka³tu̱³, nxe² e³kxi¹nx2ta¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wi¹wi¹nxe² sa²yxo²we¹jah³lxi³to³ta¹hxain¹ti³ai¹ti²tu³wa². Yah³lxin¹ju³ta² a²ha³ta̱³nxa², a²nũ²a² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ain³kxain¹na³la². Ju¹ta² ka³lih³khaix1sa³nha²wa². Na¹ha²kxai³, Je³su² Kris²tu³jah¹la² ĩ³ye³kxi²to³ha¹wa².
— Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wi¹lhin¹jah¹lai²la¹i¹. Nxe³to³ha¹wa². Na¹ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²wa³ka³li³yu³ta³lot3sxã³ kãi³jah¹lo²sa¹wa². Na¹ha²kxai³, wãn³txa² wi¹jau³xa² e³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² A²ta²ha² a²ĩ³lxa² Je³su²jah³la² a²yxau²xai³la³nhẽ³ju³ta² e³jah¹lo²sa¹wa². Na¹ha²kxai³, txai²na² Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³ye³kxi²na¹kxai²nãn²tu̱³, sa²hau³ko³txa²lxi³si¹ha¹jau³nũ³su² yxo²ha³tin³ti³ ĩ³ye³kxi²to³ha¹wa². Nxe³na¹ju³ta², wãn³txi³khai³xa² e³a¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² ain³kxi²sa²na³la². Nxe³ha²kxai³, txa²wãn³txai²na² ĩ³yxo²nũ¹nũ³sa²jah¹la²nũ³a² yũ²na³la². 10 Na¹ha²kxai³, Sũ̱³na² ĩ³ye³kxai¹na¹kxai²nãn²tu̱³:
— Ro²ma²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ã³nxai³sĩ²ti³ten³khaix1sa³nha²wi¹. Ha³lo²a² hxi²kat1sẽ¹li¹. “Wi¹na³na¹.” Sũ̱³na² ĩ³nxai²na² nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ti¹. Nxe³to³hxai²na¹hẽ³la². 11 Ã³nxai³sĩ²nx2ta¹ju³ta³nũ³a², ten³khaix1sa²to³nha²wa². Na¹kxai²nãn²tu̱³, ĩ²nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ha³lo²a² wi¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³sain¹kxe³su² ju³ta² wã²nhũ¹nx2ta¹ka³tu̱³ ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tu¹wa². Ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nx2ti³txai²la². Nxe³nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³, hxi²ka¹ka¹nhe²la² wxa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ e³kxi²nha²sxã³ yxau²xai³lyah³lxin¹tu¹wa². 12 Nxe³ha²kxai³, ã³nhxi²nũ¹yhu¹ki̱³tu¹wa². Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, wxãin²txi³ Sũ̱³na² sa²yxo²we¹ta¹ju³ta² ĩ²sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wxa²ẽ¹nãu³a¹ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nx2ti³tu¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³, txain²txi³ Sũ̱³na² sa²yxo²we¹jah³lxin¹ju³ta² ĩ²nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³, txa²ẽ¹nãu³a¹ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹sa³tu¹wa². Nxe³sxã³, ã³nhxi²nũ¹yhu¹ki̱³tu¹wa².
13 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Txa²wãn³txai²na² wi¹ko̱³nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Txai²na² ye³ka³lxa¹txi³ txa²ẽ¹nãu³a¹ e³kxi²nha²to³ha¹te³nah¹lxi¹:
— Ro²ma²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ã³nxai³sĩ²a¹tũ¹xã¹. Nxe³to³ha¹hẽ¹la². Na¹kxan²ti³, ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta² ã³nhxi²kat1sa²hxai²nxa³hẽ¹la². Jãx1sa³nha²wa². Sa³ha²kxai³, nxe³nx2ti³toh³nxa³hẽ¹la². Na¹ha²kxai³, ha³te̱h³nxã³nxai²na² so¹lxi³ ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹wa². Yxãn¹ta¹, yxan¹nãu³a¹ wxã³sĩ²nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² ã³ne³wxe³nũ¹sih¹nx2ta¹jau³su² yxo²nũ¹nũh¹nx2ta¹tu¹wa². A²nũ²a² nũ̱³ka̱³txi³ ã̱³xa² yxo²nũ¹nũ¹hai¹na¹kaix3 jã¹nxe² ya³nx2ti³ti³ten³sa³nha²wa². 14 Je³su²jah³la² wxa²hait1so¹sa²sxã³ wãn³txa² wi¹jau³xa² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³hxat3nx2ti³si¹ha¹jau³nũ³su² ĩ³sa²si¹hã³sa³na²hẽ³la². Na¹ka³tu̱³, ĩ³sa²si¹hã³sa²jau³xai²na² sa²yxo²we¹ta³lu²na¹ju³ta³nũ³a² wain³hĩ̱³nx2na³la². Na¹ha²kxai³, a²nũ²a² Kre²ku²yau³xa² ĩ³ye³ain¹tũ̱³ka̱³txain²txi³ Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³hai¹na¹ha²kxai³, a²nũ²a² ã̱³xa² Kre²ku²yau³xa² ĩ³ye³ai¹nxa³tũ̱³ka̱³txain²txi³ jã¹nxe², a²nũ²a² ha³te̱h³nxã³nxa² ã³ne³wxe³khaix1tũ̱³ka̱³txain²txi³ jã¹nxe², a²nũ²a² ã³ne³wxe²nxa³tũ̱³ka̱³txain²txi³ jã¹nxe², nxe²xai³na¹ju³ta³nũ³a² ten³sa³nha²wa². 15 Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² Ro²ma²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³nhũn³nx2ta¹ju³ta³nũ³a² ten³khaix1sa³nha²wa².
Sũ̱³na² wãn³txa² wã³nxĩn¹jau³su²
16 Txai²na¹xai²na² Sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yxo²kãin²ti²la²nha²sxã³ e³kxi²na¹wa². Hai³txi³ ãu²li²ti³hex1na¹jau³sxa³wa². Nxe³ha²kxai³, na¹wa². Nxe³jau³xai²na², a²nũ²a² ĩ²li³te²a² yxo²ha³kxa¹:
— Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²a¹xã¹. Nxe³te²su² kxai²nãn²tu̱³, Je³su² Kris²tu³jah¹la² hxi²ki³kxai³lu² a²ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² ã³wa²sut1sxã³ ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ yxau²xai³te²su² hĩ̱³nx2na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² nũ̱³kxũn³khai¹nxe³ha²kxai³ a²wãn³txa² wi¹jau³xa² wxi²kan¹jau³su² na³la². Nxe³ha²kxai³, nũ̱³kxũn³txi³, ã³wxe³nũ¹te²su² te²a² yxo²ha³kxa¹ sa²wa²su¹tai¹nhĩ̱³nx2na³la². ówxe³nũ¹hain¹tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu², Ju³te²a² ye²tũ̱³ka̱³txa² Sũ̱³na² nũ̱³kxũn³txi³ sa²wa²su¹tain¹sãn²ka³tu̱³, hã²wxãn³txa³ a²wã³kon³tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³su² ye²nxa³te²a² sa²kxai³lu², Sũ̱³na² nũ̱³kxũn³txi³ sa²wa²su¹tain¹nũ³nha²kxai³, nxe³hĩ̱³nx2na³la². 17 A²nxe³te² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² wain³te²lo³tẽ³ju³ta², a²nũ²a² Je³su²jah³la² yxo²ĩ²te²su² te²a² so¹lxi³ wain³te²lo³tẽ³ju³ta² nxe³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² yxo²ĩ²sa²te²su² te²a² a²yxo²ha³kxa² so¹lxi³ wain³te²lo³ta¹tũ¹xã¹. Nxe³na¹kxe³su² te²a², ka³te̱³na² wi¹khai¹nxe³tãu³a¹ so¹lxi³ yxau²xai³lain¹tũ¹xã¹, yxo²ĩ²sa³ha²kxai³lã¹. Sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³su² nxe³hĩ̱³nx2na³la².
A²nũ²a² ĩ³lxa³thi¹nxa³jau³su²
18 Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ oh³nãu³nũ¹ka³nãu³an¹jah¹la² hi²sen³su² ĩ³xa̱n³txi³sxã³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²hain¹na³la². A²nũ²a² ĩ³lxi³thin¹kãi³xa³ha²kxai³, a²ẽ¹nãu³a¹ ĩ³lxi³thi¹ne³ki²nh²nxa³ha²kxai³ nxe³te²nãu³xa² a̱n³txi³sxã³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²hain¹na³la². A²nxe³te² ĩ³lxi³thi¹nxa³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³lxi³thin¹sxã³ kãi³ai¹nxa³ha²kxai³, Sũ̱³na² wãn³txi³tu̱³ a²ya³la³jau³tu̱³ ã³tĩ̱¹kain¹na³la².
— Sũ̱³na² wãn³txi³tu̱³ a²nũ²a² ã̱³xa² ain³kxi²sxã³ yxo²ĩ²ain¹kxa²ya̱n³ti³sã¹. Ain¹jau³su² ain¹na³la². 19-20 Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ẽ¹nãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— Txai²na¹xai²na² hãi¹nxe² ka³na³ka³nat3sxã³ Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² na¹ha²kxai³, yxau²sa²tẽ³ ai³wa³to²hi²na¹ha²kxai³, nũ̱³kxũn³txi³ ha³nãu³hi² ai³na¹ha²kxai³, nxe³jah¹lo²su² na¹xã¹. Na¹ha²kxai³, ha³lo²a² yuh³xai²nãn¹ta³ko³xai²na² nũ̱³kxũn³txi³ wi¹we¹ta¹hẽ³na¹. We¹ta³lu²na¹hĩ¹nãn¹ju³tu̱³, a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²an²tu̱³: “Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka² kãi³kxa² ĩ²a¹tũ¹xã¹.” Nxe³kxi²sa³kxai²nãn²tu̱³, ha³lo²ai²na² wi¹we¹ta¹ko̱³xai²na² ye³kan¹txi³ ĩ²hĩ̱³nx2na³na¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, txa²nũ̱³kxũ³na¹ju³ta² a³la³kxi², Txai²na¹xai²na² hãi¹nxe³te² Sũ̱³nu²na¹xai²na² a³la³kxi², nxe³sa²hĩ̱³nx2na³na¹. Nxe³ha²kxai³, Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³na¹xai²na² a²nũ²a² ye³na² ĩ²sain¹ju³ta² yũ²nxa³kxan²ti³, a³la³kxi²sain¹ju³ta³la³ yũ³hĩ̱³nx2na³na¹, te³nain¹ke³la³te²kxai³lã¹. Yxãn¹ta¹, kwa² ĩ³lxi³thi¹nai¹nxa³kxe³su² ten³sai¹nxa³xã¹. Na¹ha²kxai³ wã²nxũ̱h¹ hxi²ki³te²la³ nxai¹nha²kxai³ ye³khãuh³lxa³ti³hi¹ta³lxai¹na¹xã¹. Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ẽ¹nãn¹jau³su², nxe³hĩ̱³nx2na³la². 21 Jã¹nxe³jau³su² te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² nũ̱³ka̱³txai²na² Sũ̱³nu²na¹xai²na² wi¹kãi³a¹ju³ta² ĩ²sain¹kxan²ti³ ĩ³sa²nẽn¹kxi²sain¹to³hxai²nxa³hẽ³na¹: “Wxãi²na² Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³khaix1si¹lxi¹. Ha³lo²a² wi¹kãi³in¹ju³ta² ka³li³sa³nhai¹.” Ti³hex1sai¹nhxai²nxa³hẽ³na¹. Nain¹kxan²ta², o̱n³txi³he¹nxa³jau³xa² so¹lxi³, hxi²ka̱u³ka̱un³jau³xa² so¹lxi³, a²ẽ¹nãu³a¹ ĩ³ye³kxi²nha², ĩ³ne³wa³nũn³ta³ki², ain¹sxã³, ka³nxah³ti³hũ̱³jau³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi²nha² ain¹tũ̱³ka̱³txai²la¹xã¹. 22 “A³la³ki²nha¹wi¹.” Nxe³tũ̱³ka̱³txai²la¹xã¹. Ain¹kxan²ti³, a³la³kxi²txi³he¹xain¹tũ̱³ka̱³txi³sxa³xã¹. Hxi²ka̱u³ka̱un³tũ̱³ka̱³txai²la¹xã¹. 23 Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³na¹xai²na² ya³lu²ti³he¹nxẽn¹nxa³te³na¹xai²na² ĩ³sa²nẽn¹kxi²sain¹ju³ta² wai³nhĩ̱³nx2na³na¹. Yxãn¹ta¹ sai¹nxa³xã¹. Hãi¹nxe³sxã³ ã³sa²sxã³, a²yen³kxa² a²nũ²a² hxi²kãi³nha²kxa² so¹lxi³ a²nũ²hũ̱n³ka³txa² sa²nẽn¹kain¹na³na¹. Nxe³sxã³, a²yãu³ka³txa² a²nũ²hũ̱³te² a²yãu³ka³txa² so¹lxi³, a̱i³ki³hũ̱³te² a²yãu³ka³txa² so¹lxi³, ka³yxuh³hũ̱³te² a²yãu³ka³txa² so¹lxi³ txi³hũ̱³te² a²yãu³ka³txa² so¹lxi³ hxi²ka² we¹tain¹ka³tu̱³, sa²yxo²wet1sxã³ ĩ³sa²nẽn¹kxain¹na³na¹.
24 Ĩ³lxi³thin¹ti³he¹xai¹nxa³xã¹. Nxe³ha²kxai³, hãi¹nxe² ã³ai¹na¹xã¹. A²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ yxo²kwa̱i³nain¹jau³su², ko̱³nxe³thi¹ne̱³ki²nhain¹jau³su² kãi³ain¹txai²lã¹. Ai¹nha²kxai³, ko̱³nxe³ti³ kãi³khaix1nhyain¹na³na¹. Ãu²la²to³nha²si¹jau³su² nyhain¹na³na¹. 25 A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na², Sũ̱³nu²na¹xai²na² wãn³txa², ã³na¹ki²sain¹sxã³ sa²ya̱¹tain¹ka³tu̱³, ki³han³jau³xa² so¹lxi³ sa²so¹sxã³ sa²yxo²we¹tain¹tũ̱³ka̱³txai²la¹xã¹. Nain¹kxe³su², a²yen³kxa² hxi²kãi³nha²sa²sai¹na¹kxa² hxi²ka¹nxa³xã¹. Nxe³kxan¹ti³, te²a² so¹lxi³ sa²yxo²wet1sxã³ ĩ³sa²nẽn¹kxain¹na³na¹. Ta¹, Txai²na¹xai²na², a²yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ hxi²kan¹txi³ wet1sa²sai¹jah¹lo²khaix3na¹xai²na² sa²yxo²ã³sain¹na³na¹. Nxe³sain¹tũ̱³ka̱³txai²la¹xã¹. Yxãn¹ta¹, Txai²na² so¹lxi³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ sa²nẽn¹ki²sa²tẽ³sa²ju³ta² wain³na³na¹. Wain³khai¹nx2na³na¹. 26 Nxe³ha²kxai³, ten³sai¹nxa³kxe³tu̱³, ã³na¹ai¹na¹hẽ³na¹. Ha³lo²a² wã²nxũ̱h¹ ĩ²lain¹sxã³, ko̱³nxe³ti³ yxo²kwa̱i³nain¹ju³ta² yã¹nxe³sxã³ kãi³ain¹txai²lã¹. Nain¹ka³tu̱³, txu¹ha² sa²kxai³lu² in³txa² wa²ko̱³li²yhu¹jau³su² sa²yxo²ã³sxã³, txu¹ta¹lhun³tu̱² in³txi³lot3sxã³, o²la³kxi²yhu¹na³na¹. Hai³txi³ wain³txi³ o²la³kxi²ti³he¹nx2nxa³xã¹. 27 Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², in³txa² sa²kxai³lu², txu¹ha² wain³txi³ wa²ko̱³li²yhu¹jau³su² sa²yxo²ã³sxã³, in³txa¹lhun³tu̱² yxo²kwa̱in³yhu¹khai¹nxe² ũ³whĩn¹ti³yhu¹na³na¹. Ain¹ju³ta², Txai²li² ãu²li²khai¹nxe³sa³nhã¹. Yxãn¹ta¹, tũ̱¹ka̱³txai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² yo³su² yxau²xai³lhxã³ sĩ̱³ko̱³nxe³ti³ yxau²xai³te²lo³tai¹na¹xã¹.
28 “Sũ̱³na² wãn³txi³tu̱³ ain³kxi¹xi²ti³ten³sa²nxa³nha¹. Sa²yxo²we¹ti³ten³sa²nxa³nha¹.” Sai¹nhxai²na²hẽ³na¹. Sai¹nha²kxai³, hãi¹nxe² ã³ai¹na¹xã¹. Wain³jau³xa² ãh¹ ĩ³tih³nxain¹nxa³lho³na¹. Ai¹na¹ha²kxai³, a²ko̱³nxe³ti³ e³kxi²nha²jau³xa² so¹lxi³ yxau²xai³lain¹na³na¹. Hai³txi³ wain³txi³ yxau²xai³ti³he¹xai¹nxa³xã¹. 29 A²nxe³tũ̱³ka̱³txa² wain³ti³he¹nxa³ju³ta² so¹lxi³ kãi³to³hi², a²in³txi³sxa³te²a² ta̱³nxa² a²sxe³xa³ka³lxi³sxa³te²a² ta̱³nxa² ũ³whĩn¹txi³nyhu¹sxã³ yxau²xai³li², ko̱³nxe³ti³ kãi³to³hi², a²nũ²a² ã̱³xa² yen³kxa² kãin² yxo²kwa̱i³ni², ko̱³nxe³ti³ kãi³ki²nyhu¹i², ĩ³ka³txã̱³yhu¹i², su²lhã³yhu¹i², kwa² wãn³txa² ĩ³ye³sxã³ ĩ³yi²yi²lhon¹ta³ki²nyhu¹i² ki³ha³ki²yhu¹i², kãin² ĩ³a̱n³ta³kxi²yhu¹i², a²nũ²a² ã̱³xa² ko̱³nxe³ti³ hãi³a² ĩ³he³son³ki²yhu¹i², nxe³ain¹tũ̱³ka̱³txai²la¹xã¹. 30 Jã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ã̱³xa² o̱³nxa³ti³lot3sxã³ ĩ³ye³kxi²yhu¹i², Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³na¹xai²na² yxo²kwĩn¹kxi², kwa² yxo²ka̱u³ka³nxe³txi³ ĩ³ye³i², kãin²ki³lxo³nxe³nha²sxã³ ĩ³ye³i², yxo²ha³txe³txi³ ĩ³ye³kxi²nha², ko̱³nxe³ti³ kãi³te³lhxã³ ĩ³ne³wa³kon³nha², a²wĩ³na² sa²yxo²ã³i², a²hã³ka³na² sa²yxo²ã³i² nxe³ain¹tũ̱³ka̱³txai²la¹xã¹. 31 Jã¹nxe³sxã³ hxi²ka̱u³ka̱un³ti³ ĩ³ye³kxi²nha², sa²yxo²ã³nha²sxã³ ĩ³ye³i², ã̱³xa² ĩ³yan³ta³ki²yhu¹xa³i², a²nũ²a² ã̱³xa² ko̱³nxe³ti³ kãi³kain¹ju³ta² ne³wã²nã³ai¹nxa³i², hãi¹nxe³sxã³ ĩ³wa³lxĩ³nha²te³lhxã³ kãi³i², nxe³ain¹tũ̱³ka̱³txai²la¹xã¹. 32 Tũ̱¹ka̱³txai²na², Txa²wãn³txa² ĩ³tih³nxai¹na¹jau³xa² ã³ne³wxe³ain¹tũ̱³ka̱³txai²la¹xã¹. “A²nũ²a² te²yã¹nxe³sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³yxau²xai³te²su² te²a² ya³lu²tu¹wi¹. Ju¹ta² wain³na³li¹.” Nxe³ai¹na¹jau³xai²na² ã³ne³wxe³ta³lu²nain¹na³na¹. Nain¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, ã³na¹ai¹nxa³kxe³su², hãi¹nxe³sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³sa²tẽ³i², a²nũ²a² ã̱³xa² ko̱³nxe³ti³ kãi³nũn³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³sa²nẽn¹kxi² ain¹na³na¹. Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³su² hĩ̱³nx2na³la².