7
Txu¹ha² in³txa² tẽ³kxi²nyhu¹jut3sũ̱³jau³su²
Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Wãn³txai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹jau³nũ³ai²na² wi¹lã³ne³wxe³yah³lxin¹tu¹wa², Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xu¹tai²na² wi¹ a³la³kxah¹lxi¹nha²kxai³la². Na¹jau³xa²sa¹, a²nũ²a² ĩ²li³te²su² kxai²nãn²tu̱³ ka³te̱³na² yxau²na³na¹. Nxe³tãu³a¹ so¹lxi³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² a²wãn³txa² ĩ³kwa³na³nẽ³ju³ta³lot3sxã³ yxau²xai³lhĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹, a²nxe³jah¹lai²na² ya³lu²kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txi³lot3sxã³ yxau²xai³lhĩ̱³nx2nxa³wa² Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe², txu¹ha² in³txa² tẽ³kxe³ta¹ka³lxu³su² kxai²nãn²tu̱³, a²wẽ³sãi¹yah³lo²lot3sxã³ yxau³ta¹ka³lxu³su² te²jai¹ti²tu³wa². Ju¹ta², Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹:
— Txa²wẽ³sãi¹ah³la² ya³lu²kxi²sa²na³na¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, ta¹ka³lxai²na² sa²kxai³lu² a²wẽ³sãi¹yah³lai²na² ya³lu²ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ã³wa²sut1sĩ̱³nx2na³la². Nxe³ha²kxai³, ta¹ka³lxai²na² sa²kxai³lu² a²wẽ³sãi¹yah³la² ã¹ha² ka³te̱n³su² yxau³ye²hĩ¹nãn²tu̱³, ã³nhai¹tã³yhu¹sxã³ in³txi³ã̱³xa², wa²ko̱³li²yhu¹kxai²nãn²tu̱³, ko̱³nxe³ti³ kãi³ta¹ka³lxu³su² hĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹, a²wẽ³sãi¹yah³lai²na² ya³lu²kxi²kxai²nãn²tu̱³, a²wẽ³sãi¹ah³lai²na² yu³ta³lot3sxã³ yxau³ta¹ka³lxu³su² hĩ̱³nx2nxa³wa². ówa²sut1sĩ̱³nx2na³la². Nxe³kxai²nãn²tu̱³, in³txa² ã̱³su² te²a² wa²ko̱³li²yhu¹kxai²nãn²tu̱³, ko̱³nxe³ti³ kãi³hĩ̱³nx2nxa³wa². Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³sxã³, Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nẽ³lha²kxai³, wxãi²na² sa²kxai³lu² txa²wã³tã̱³ ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³la² ã³nũ²nxi²sxã³ ya³lu²te²nũ³nhũ̱³sxã³ yxau²xai³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Nxe³ha²kxai³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xu¹tai²na² ã³wa²su¹te²hũ̱³sxã³ yxau²xai³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Yah³lxi¹nha²kxai³, a²hĩ¹nai²na² Je³su²jah³la² hxi²ka²nãu³a¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ti³hi¹kah³lo²su² te²hxi²ka³nãu³a¹ yxau²xai³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa², Sũ̱³na² sa²yxo²wet1sxã³ wi¹kãi³yah³lxin¹txai²la². A²ha¹ kxã³nxa², txa²wã¹sĩ̱³na² ko̱³nxe³ti³ e³ki²nha²sxã³ yxau²xai³ki̱³sxai²tai¹ti²tu³wa². Nxe³ki̱³ju³ta²sa¹, Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³tih³nxe³nẽ³jau³xu¹tai²na² wi¹jau³xai²la¹wa². Ha³lo²a² ko̱³nxe³ju³ta² kãi³ye²ki̱³kxa²ya̱n³ti³su² ĩ³tih³nxe³nẽ³jau³xai²la¹wa². Yxãn¹ta¹, nxe³nẽ³jau³xai²na² txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² ne³kat1so¹kin¹ta¹, sa²yxo²we¹ki̱³sxa³kxe³su², a²ko̱³nxe³jau³xa² so¹lxi³ ã³ya³la³kxi²so¹sxã³ ĩ³yxo²kwa̱in³sxã³:
— Ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹tũ¹xã¹. Nxe³ki̱³jau³su², hãi¹nxe³sxã³ ya³lu²ki̱³te³lhxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³sxai²tai¹ti²tu³wa². A²ha² kxã³nxa² Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³ju³ta³lo³nxe³nẽ³tãu³a¹ yxau²xai³ki̱³sxai²tai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹, a²hĩ¹nai²na² nxe³tãu³a¹ ã³wa²sut1sxã³ ain³ki̱³tã³la². Ya³lu²te²nũ³nhũ̱³sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³ki̱³ju³tai³tã² ã³wa²sut1sxã³ yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³tã³la². Ki̱³sa²kxai³:
— Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²we¹ta¹tũ¹xã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, tah²lxi³ Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² sa²hxi²ka¹tẽ³lha²kxai³, sa²yxo²wet1sĩ̱³ki̱³tã³la².
Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³su²
Yxãn¹ta¹, Moi³se²ah³lu¹tai²na² hai³txi³ ko̱³nxe³jau³la³ ĩ³kwa³na³ti³hex1nẽ³ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Wi¹jau³xa² so¹lxi³ ĩ³kwa³na³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jau³xai²na² txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² a³la³kxi²si¹nhẽ³jau³nũ³ai²la¹wa². Jã¹nxe³sxã³ku¹, Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² ĩ³tih³nxe³nẽ³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ã̱³xa² yen³kxa² yxo²kwa̱in³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Nxe³nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³jau³xau³hxai²tẽx1tã², txai²na¹xai²na² ain³kxi²so¹na¹ka³tu̱³, ĩ³ye³kxi²nha¹te³nah¹lxi¹:
— Nx2na³na¹. A²nũ²a² ã̱³xa² yen³kxa² yxo²kwa̱i³na¹ju³ta² ko̱³nxe³khai¹nx2na³na¹. Jã¹nxe³hxai²na¹hẽ³na¹. Nxe³ha²kxai³, a²hĩ¹nai²na² txa²ko̱³nxa¹ju³ta² ĩ²nha¹nha¹. Yxãn¹ta¹, wãn³txai²na² Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³tih³nxe³nẽ³lxa³kxai²nãn²tu̱³, txa²ko̱³nxa¹ju³ta² ĩ²nha²hĩ̱³nã²nxa³xã¹. Na¹hẽ¹la². Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa²:
— A²nũ²a² ã̱³xa² yen³kxa² yxo²kwa̱in³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Nxe³jau³xai²na², wi¹jau³xai²la¹wa². Yxãn¹ta¹, txa²ko̱³nxa¹ju³ta² sa²kxai³lu² a̱u³txi³ yũ³sa³ha²kxai³, wi¹jau³xai²na² ĩ³kãi²not3sxã³ ĩ³khot3sxã³ ĩ³ki³ha¹ki²nha¹ha²kxai³, a²nũ²a² ã̱³xa² yen³kxa² ka³lxa¹te²a² yen³kxa² kãin² yxo²kwa̱in³ti³hit1sa²hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txai²na² yũ³nẽ³lxa³kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹txi³ txa²ko̱³nxa¹ju³ta³la³, wãn³txa² yũ³nẽ³lxa³jau³la³ ĩ³kãi²not3sxã³ ĩ³khot3sxã³ ĩ³ki³ha¹ki²sa²hĩ̱³nx2nxa³wa². Sa³ha²kxai³, hxi²kan¹txi³ a²nũ²a² ã̱³xa² yen³kxa² yxo²kwa̱in³ti³hit1sa²hĩ̱³nx2nxa³wa². Ko̱³nxe³ti³ kãi³ye²kxe³su² ko̱³nha²hĩ̱²ki̱³sxa³wa². Txai²na¹xai²na² a²wi¹lhĩ¹na² txa²nũ² Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xa² ko̱³nhãn²nxa³kxe³su², ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹ju³ta² ko̱³nha²hxain²nxa³hẽ¹la². Na¹ta¹, hã²wxãn³txa³:
— Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² a³la³kxi²na¹xã¹. Na¹te³na¹, txa²ko̱³nxa¹ju³ta² sa²kxai³lu² a̱u³txi³ yũ³sa²ju³ta² sa²kxai³lu² kãin² ĩ³ki³ha¹ki²sa²sxã³, wãn³txa² wi¹jau³xai²na² sa²yxo²ã³ti³hit1sa²hxai²hẽ¹la². Sa²jau³su², hxi²ye¹ta³lxi³sa²hxai²hẽ¹la²:
— Ya³lu²te²hũ̱³sxã³ yxau³na¹nha¹. Sũ̱³na² yen³nãu³a¹ yxau²xai³la¹ju³ta³nũ³a² yũ²nxa³lho³na¹. Na¹jau³su², hxi²ye¹ta³lxi³sa²hxai²hẽ¹la². 10 Na¹ha²kxai³:
— Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² wi¹jau³xai²la¹xã¹. Sa²yxo²we¹ta¹kxai²nãn²tu̱³, ka³te̱n³su² ti³hit1sa³tũ¹xã¹. Sũ̱³na² yen³nãu³a¹ yxau²xai³la¹ju³ta³nũ³a² yũ³ti³hit1sa³tũ¹xã¹. To³ha¹hẽ¹la². Na¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, hãi¹nxe³sxã³ sa²yxo²ã³a¹kxe³su², hxi²ye¹ta³lxi³sa²to³hxai²hẽ¹la². 11 Nxe³ha²kxai³, txa²ko̱³nxa¹ju³ta² a̱u³txi³ yũ³sa²sxã³ ĩ³ki³ha¹ki²sa²sxã³, wãn³txa² wi¹jau³xa² Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xa² ĩ³khot3sa³ha²kxai³, ko̱³nxe³ti³ kãi³ti³hit1sa²hxai²hẽ¹la². Sa³ha²kxai³, ya³lu²te³lhxã³ ti³hit1sa²hxai²hẽ¹la², ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹ha²kxai³la².
12 Nxe³ha²kxai³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xa² Sũ̱³na² wãn³txi³su² ha²kxai³, wain³jau³su² ha²kxai³, wi¹lhin¹jau³su² ha²kxai³, te²jai¹ti²tu³wa². 13 Nxe³ha²kxai³, ya³lu²te³lhxã³ ti³hit1sa²ju³ta²sa¹, hai³txi³ Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ya³lu²te³lhxã³ ti³hit1sa²jau³sxa³wa². Yxãn¹ta¹, txa²ko̱³nxa¹ju³ta² a̱u³txi³ yũ³sa²sxã³ ĩ³ki³ha¹ki²sa²sxã³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³khot3sxã³ ĩ³ki³ha¹ki²sa²sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ti³hit1sa³ha²kxai³, ya³lu²te³lhxã³ ti³hit1sa³na²hẽ³la². Sa³ha²kxai³:
— Kãin² ko̱³nxe³khaix1te²ju²hẽ³na¹, txa²ko̱³nxa¹ju³ta²sa¹. Nxe³jau³su², ĩ³tih³nxe³nẽ³lhxã³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xai²na² ũ³hũ¹nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la².
Txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² ĩ³wã̱³wã̱³txi²nẽ³jau³su²
14 Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xu¹tai²na², Sũ̱³na² wãn³txi³khai³su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹, txai²lẽ¹ yuh³xai²nãn¹jah¹lo²khai³su² na¹ha²kxai³, txa²ko̱³nxa¹ju³ta³lot3sa²kah³lo²su² na¹ha²kxai³, nxe³jah¹lo²sa¹wa². 15 Na¹te³na¹xai²na², txa²yxau²xai³la¹ju³ta² wi¹ko̱³nha²ti³he¹nxẽn²nx3nha²wa². Nxe³na¹te³nah¹lxi¹, ha³lo²a² wi¹ju³ta² te³na¹ju³ta² kãi³nxa³ha²kxai³, ha³lo²a² ko̱³nxe³ju³ta² yxo²kwĩn¹kxi²na¹ju³ta² so¹lxi³ kãi³a¹ha²kxai³, nxe³jah¹lo²sa¹wa². 16 Na¹ha²kxai³, ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹kxan²ti³:
— Ha³lo²a² ten³nxa³ju³ta² kãi³a¹xã¹. Nxe³hĩ̱³na¹wa². Na¹kxai²nãn²tu̱³:
— Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² wain³jau³xai²la¹xã¹. Yxãn¹ta¹ hxi²ka¹nhã²nx3nhã¹. Nxe³hĩ̱³na¹wa². Na¹kxai²nãn²tu̱³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² wain³ye²hĩ̱³na¹wa². 17 Na¹kxe³su², ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹wa². Na¹kxan²ti³, hai³txi³ wã²nxũ̱h¹ txai²khai³lxa³, Txa²wã¹sũ̱³na² wet1sa²kxe³na¹khai³lxa³ ko̱³nxe³ti³ kãi³hĩ̱³nã²nxa³wa². Ta¹, txa²ko̱³nxa¹ju³ta², a̱u³txi³ txa²ẽ¹nãu³a¹ yũ³sa²sxã³, ko̱³nxe³ti³hit1sa²sxã³ nxe³sa²jau³su² kãi³hĩ̱³na¹wa². 18 Txai²lẽ¹ wi¹kãi³ti³hit1sa²ju³ta³la³ yũ³sa²nxa³wa². Txa²sĩ̱³nai²na² ko̱³nxe³ti³hit1sa²te²sain¹na³la². Na¹ha²kxai³:
— Wi¹kãi³a¹tũ¹xã¹. Na¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, hxi²kan¹txi³ wi¹kãi³hĩ̱³nã²nxa³wa². 19 Na¹ha²kxai³, txai²na¹xai²na² a²wi¹ju³ta² ten³khaix1na¹ju³ta² kãi³nxa³ha²kxai³, ta¹, a²ko̱³nxe³ju³ta² ten³ti³he¹nxẽ²nxa³ju³ta² kãi³a¹ha²kxai³, nxe³jah¹lo²sa¹wa². 20 Nxe³ha²kxai³, ten³ti³he¹nxẽ²nxa³ju³ta² so¹lxi³ kãi³a¹kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ txai²khai³lxa³ Sũ̱³na² tah²lxi³ wet1sa²kxe³na¹khai³lxa³ kãi³hĩ̱³nã²nxa³wa². Ta¹, txa²ko̱³nxa¹ju³ta² a̱u³txi³ txa²ẽ¹nãu³a¹ yũ³sa²sxã³ ko̱³nxe³ti³hit1sa²sxã³ sa²jau³su², kãi³hĩ̱³na¹wa².
21 Hãi¹nxe³kxe³hũ̱³sxã³ ha³lo²lot3sa²ju³ta²sa¹:
— Txa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ wi¹ju³ta² kãi³ti³ten³sa³nha¹. Nxe³jah¹lo²sa¹wa². Na¹kxan²ti³, a²ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹ju³ta³nũ³a² so¹lxi³ yũ³sa²hĩ̱³nx2na³la². 22-23 Txai²khai³nxa¹xai²na³, Txa²wã¹sũ̱³na² wet1sa²kxe³na¹xai²na² a̱u³txi³ ĩ³ye³kxi²nha¹te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³na² wãn³txa² ka³lih³khai¹nxe³sa³nhã¹. Na¹jau³su², na¹ta¹, txa²ko̱³nxe³ti³ e³a¹jau³xa² a̱u³txi³ yũ³sa²sxã³ nũ̱³kxũn³txi³ ko̱³nxe³ti³hit1sa²sxã³, txai²khai³nxa¹xai²na² Sũ̱³na² tah²lxi³ wet1sa²kxe³na¹xai²na² nũ̱³kxũn³txi³ sa²ne³khau²ki²sa³ha²kxai³, nxe³sa²jau³su², ko̱³nxe³na¹ju³ta³lot3sxã³ yxau³hĩ̱³na¹wa². 24 Na¹ha²kxai³:
— Khãuh³lxa³ti³khaix1san¹nhi². Hãi¹nxe³sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³jah¹lo²si¹nxa²ha¹i². Txa²nũ²ai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³jah¹lo²si¹nxa²ha¹i². Ya³lu²ti³hit1san¹nhi². Yã¹jah¹lo²ta̱³ wxa²wa²sut1sa²te³lin¹ji². Na¹nha²wa². 25 Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ kãin² ka³lih³khaix1sa³nha²wa². A²nxe³jah¹la² wxa²wa²sut1sa²te³lhxã³ e³kxai²nãn²tu̱³, a²ya³la³tu̱³ Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² Je³su² Kris²tu³jah¹la² Hi²sen³su² sa²wa²sut1sa²ju³ta² yũ²na³la². Hãi¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², txai²khai³nxa¹xai²na², Sũ̱³na² tah²lxi³ wet1sa²kxe³na¹xai²na² Sũ̱³na² wãn³txi³lot3sxã³ yxau³na¹ha²kxai³, ha³na³ka³lxi³ txa²sĩ̱³nai²na² sa²kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹ju³ta³nũ³lo̱t3sxã³ yxau³na¹ha²kxai³, nxe³jah¹lo²sa¹wa².