2
La gauru la kilaka
Me la muluga la gabutatalala taku ale eau ge veiamu te la vibaumuli la valalua me hatavivile oilo te la lotu, eia maie: Taritigi eme ge vagari pepeho te la kilaka soio te La Tahalo Uru veia eia ge suli egiteu la valalua me hatavivile tomi. Eme ge kaka tai La Tahalo Uru veia eia ge suli egiteu la mulugaluga tomi, veia egite ge vibaumuli tataho somai tegatou, la pulolou tegatou ge taritigi moli, la marapala me la vikokuela ge ouka. Me la merera te La Tahalo Uru me la vulovulola ale maroka, etato ge toro moli ovola. La gauru ale eia taritigi, etato ge igoa maie, La Tahalo Uru ale vimahuli etatou eia ge lege sisigi sesele letatou oata. Eia masagea veia la valalua me hatavivile tomi, egite ge vulo gele tavua, eia ge vimahuli egiteu, egite ge rovi la matagaga tetala ale uru. Me etato tai rovia La Tahalo Uru eia isa sekela moli. Me la tahalo isa sekela eia magiri kabili tegatou me La Tahalo Uru, eia la gauru tegatou soio te Tamala, ale e Kraist Iesus moli, eia la tahalo la vovo. Eia piligiti la mahulila tetala, eia peho roboti etatou la valalua me hatavivile tomi, eia loto rivuti lou etatou mai ele taro la limale Satan. Me oio te la pileho te Iesus, La Tahalo Uru tauti la irovilala somai tegatou veia etato ge rovia veia la merera tetala eia sesele ale eia masagea veia la valalua me hatavivile tomi ge tetala, me la irovilalale eia puruti mai sesele ale La Tahalo Uru toitia. Me la merera moli alele, La Tahalo Uru visati leau veia eau la bilalaha ovola. Eau valolola, eau vimari tai la valalua me hatavivile ovola veia egiteu ale pou te la maligoma ale kama e Iuda ge rovi la merera te La Tahalo Uru veia eia sesele. Eau kama visigolo, la merera taku eia sesele.
Me la paga isa eau masagea veia mai egiteu la valalua me hatavivile te la lotu tomi ge rovi la kilaka, eala moli eia taritigi egite ge kaka me la tilogo oio te la tia giteu. Egite ge kaka tataho moli, egite umala ge vitau tomi la kilaka tegiteu me la igototolola, me la vaigigola.
La pulolou tegiteu e hatavivile oio te la lotu
Eau masaga molia veia egite hatavivile ge tokoromo tataho moli mai la tilogo, egite kama ge pakakasa la tokoromola ale marasa, mai ale egite ge tagu la gelegele oata te la ivu giteu, ge kaukavu, veia egite ge pakakasa tai mai te la lavalava ale malalau sotalo, me la kolosi ale kauboi. 10 Eala moli egite ge tokoromo molila la vulovulo ale taritigi mai te la vibaumulila, mai la tabarila tegiteu e hatavivile te la lotu. 11 Egite ge pou tataho moli te la vimari, kama ge vikara. 12 Eau kama masagea veia la tavile ge vimari la valalua, veia eia ge abi tai la igogolu ale uru mai ele veia ge mamuga egiteu la valalua. Taritigi egite ge pou makovu moli. 13 Me la merera tomi alele, la vuhula oio te Adam mira me Eva, ale La Tahalo Uru vipou mugea e Adam la tahalo, mulimuli e Eva, la tavile. 14 Me ale egira boru te la iruru, e Adam kama soko la iruru, eala moli la tavile eia sokoa, eia tilo palala muga. 15 Mai alele La Tahalo Uru eia vipou egiteu e hatavivile te la igogolu la piligo mai la vibaumulile latu giteu. Me alele, mai la merera tomi te La Tahalo Uru egite ge toro moli ovola, egite ge vipuhi tigi moli. Mai la vulovulo giteu ge maroka tomi moli mai ele, me egite ge pou tavu sesele la vulovulo la tilogo, La Tahalo Uru ge vimahuli egiteu.