3
La pulolou tegiteu la mulugaluga la lotu
Me la merera isa eau loloa te la hare la valalua eia sesele maie: Mai isasa masagea veia ge la mulugaluga, ale eia masaga tavu la igogolu ale taritigi. Eala moli la mulugaluga te la lotu, eia la vulovulola ge isapolo. Eia ge puli la tavile isa moli, e rutula kama ge ilua. Eia umala ge liu mai la tahalo ale paua. Eia kama ge la tahalo la igototolola. Eia ge la tahalo sesele ale la valalua me hatavivile togoa, eia ge la tahalo la vararapula, eia ge koramuli taia veia ge vimari la valalua me hatavivile te la merera te La Tahalo Uru. Eia umala ge la tahalo ale masaga pepeho la iliu, me eia kama ge la tahalo la vikokuela. Eia umala tai ge vaigo, eia kama ge la tahalo la ilisu tavu la vuliti tai, umala. La tahalo ale la mulugaluga la lotu, eia ge baumuli tataho e rutula, egiteu e latatula, egite togoa, egite roromuli taia mai ele. La vuhula mai isa eia kama ge muga tigi e rutula me egiteu e latatula, mave eia ge mamuga la valalua me hatavivile te la lotu te La Tahalo Uru? Eia kama koramuli, ouka gologolo. La mulugaluga, amuto kama ge vipou la tahalo ale so goililo moli te la lotu. La vuhula eia soukama pakakasa ale amuto vauru haria, eia ge poga la igototolola te La Tahalo Uru, mai la gima tai pogatia pala te la vareagila tetala. La tahalo ale la mulugaluga, taritigi eia ge la tahalo sesele, ale la valalua me hatavivile ale soukama goilo sesele te la lotu, egite tai ge togoa. La vuhula mai la vulovulola isahari kama taritigi, egite ge vikara kukumuala, me la gima ge igo gegeru la lotu mai ele.
La vulovulo la tahalo la vibaumulila
Egite tai la valalua ale masaga la igogolu la vibaumulila soio te la valalua me hatavivile la lotu, egite ge la tahalo sesele, egite kama ge rovi la visigologolola. Egite kama ge liu mai la tahalo ale paua, egite kama ge loho tavu tai la uati me la golugolu te tabarabara giteu. La merera te Kraist eia tikumu, eia sesele, egite ge toro moli ovola, la gabutala papaila ge ouka. 10 Egite la mulugaluga ge tahi lalai muga egiteu te la vulovulo giteu, me mai la iruru ge ouka tegiteu, egite ge abi sesele la igogolu mai te la tahalo la vibaumulila. 11 Me mai moli ele, egiteu e rutu giteu tai ge la tavile sesele, kama ge igo lalahu, kama ge vikara kukukumu, kama ge visigologolo. 12 Eala moli la tahalo la vibaumulila, eia ge puli e rutula isa moli, eia ge mamuga tataho e rutula me egiteu e latatula. 13 Mai egiteu la tahalo la vibaumulila ge igogolu tataho, la valalua me hatavivile tomi ge togo egiteu, me egite koramulia ge veipala vagari la merera te Kraist Iesus ale egite toro ovola.
E Pol veipala la vuhu la sibitalala te Kraist
14 Eau pou kekekesiamu, eala moli eau masaga pepehoa veia eau ge goio harari lou taume ele, eau ge hari lalaime. 15 Eala moli mai eau ge tabaa, la kekesi bakisi ele ge vei matagageamu la vulovulo ale taritigi ale koramuli la pulolou tegatou la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru, eia la kaluvula ouka. Etato magiri mai la luma la lotu tetala, etato la sosolela ale sau tola la merera tomi tetala eia sesele. 16 Me la merera alele, etato rovi seselea veia eia tikumu, eia malulu. Mai etato rovia te la riau tegatou e Kraist Iesus:
Eia sibitala mai la tahalo,
la valalua hilo la vovola, egite hilo la lagula.
La Kalulu La Marokala eia vitikumuti
la merera tetala tomi moli veia eia sesele.
Egite la angelo tai hiloa.
La isala vavavati soio te la valalua la maligoma.
La valalua me hatavivile tomi usu te la maututula
egite roromulitia,
Me La Tahalo Uru puli rivua soata tetala
te la ilo la lage.