5
La gauru la vibaumulila
Umala eme ge vikara totolo soio tegiteu ale uru taume, ale igoti la iruru. Eala moli amuto me egite ururu ge viputumuli tatahoa, amuto ge vipuhi tigi moli, la pulolou tamutou ge mai te tau me latatu sesele. Eme ge viteteli tataho egiteu la valalua halaba mai e tabarabaramu sesele. Egite hatavivile ururu, eme ge vikara gogogo tatahoa giteu mai la tilogo, mai e tilamu sesele. Egite hatavivile bisisi, eme ge vikara tigi molia giteu, mai egiteu e hatavilevilemu sesele.
La vibaumulila soio tegiteu e hatavivile la bahararu
Taritigi egite la valalua me hatavivile te la lotu ge baumuli tataho egiteu e hatavivile la bahararu ale egite pouti la savelela. Mai la baharu isasa oiole, eala moli egiteu e latatula me tutubula tai oio, taritigi egite ge gabu tikumu la merera te La Tahalo Uru, egite ge baumulia, egite ge koli la vibaumulila tetala pala te la bibisi giteu mai ele. Mai ge mai ele, La Tahalo Uru ge lege sisigi legiteu. Eala moli mai la baharu isa oiole, egiteu e valaluala ouka, taritigi eia ge pou tavu moli la kilaka soio te La Tahalo Uru, veia La Tahalo Uru ge sulia la pulolou la savelela tetala, eia ge la tavile sesele te La Tahalo Uru ele. Mai isa ge tou la kilaka, eia ge gabutatala moli la masasagala tetala, la vuhula e haruala pehoti. Alele eia mai ale peho taiti ele. Eia so mahulihuli, eala moli la kalulula oilo pehoti. Taritigi eme ge viteteli lou egiteu mai ele, la pulolou tegiteu ge taritigi moli, la merera isasa kama ge tubu tamutou. Eala moli eme ge matagaga tataho veia egite ge vibaumuli tigi le valalua giteu ale pou la savelela, me egiteu tai ale hagagavi sesele tegiteu, mai e tila giteu, e tama giteu. Mai isa kama baumuli tigi egiteu mai ele, eia poke taroti e Kraist. Eia ruruti, me egiteu ale logala te la lotu kama ruru mai eia. La iruru tetala tikumu.
Ale eme ge kekesi tola la isa giteu e hatavivile la bahararu ale la lotu ge suli egiteu, taritigi eme ge kekesi moli la isa giteu ale uru seseleti, mai la leavala tegiteu savulu uoloti gegete. Eme ge kekesi moli egiteu ale taulai sesele, egite kama taulai sasasaro. 10 Me egiteu la bahararu ale eme kekesi tola la isa giteu mai ele, taritigi egite ge la tavile ale lagu tavu moli la igogolu la visuli, ale la valalua me hatavivile egite hilotia, egite rovitia. Taritigi eme ge hilovi tataho egiteu la bahararu ale la vulovulo giteu taritigi maie: Eia baumuli tataho egiteu e latatula te la bibisi giteu. Eia suli tataho egiteu la mosi ale guvi oio tetala. Eia suli egiteu la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru. Eia suli tai egiteu la valalua me hatavivile ale pou la savelela. Me eia pou tataho, la vulovulola taritigi tomi moli mai ele. Eme ge hilovi tataho egiteu la bahararu mai ele, kama ge kekesi bulalahu la isa giteu veia ge suli tomi egiteu.
11 Mai egite la bahararu ale soukama uru sesele, egite so la sobe moli, umala susuli egiteu. La vuhula mai egite ge tau la merera ale tikumu soio te La Tahalo Uru veia egite ge gabutatala vagari moli e Kraist, tio egite kama ge koramulia, egite ge masaga lou la taulaila, ge puli lou isa la tahalo. 12 Me ale eia taritigi, eala moli umala vagoililo hari egiteu te la visuli, egite soukama ge vulo liliu lou, me la valalua me hatavivile ge vile egiteu, ale egite vuloti. 13 Me maura miteu la bahararu bisisi ele, e harua giteu hatamalelaba moli peho taro egiteu, eia kama tabaa egite goio kavovou bulalahu moli. Egite goio te la mata la luma tomi, vikara galolo, me eia kama tabaa, egite tahaiti te la mera kukumula me la vikara papaila, egite kama masaga ge pou makovu bakisi. 14 Taritigi egite ge taulai halaba lou, egite ge savu lou e latu giteu, ge ruturutu louale harua giteu ale halaba mai ele. Mai ge mai ele, egiteu ale kama gabu tikumu la merera te La Tahalo Uru kama ge koramulia ge vile amutou la valalua me hatavivile la lotu. 15 Igo tigi, la vuhula egiteu la bahararu bisisi ele, egite isahari touti la lotu, egite polo pepeti soio te Satan. 16 Me eau ge vei louamu mai ele veia mai egite hatavivile te la lotu, mai erei giteu isa ge baharuti, egite ge vibaumuli molia, kama ge sugu taroa soio te la vibaumulila te la lotu veia la lotu ge sulia, la vuhula la uati bakisi te la lotu ge suli muga egiteu la bahararu ale savele sesele.
La merera ale goio tegiteu e ururu te la lotu
17 Egite ururu te la lotu ale igogolu tataho, taritigi la valalua me hatavivile ge suli tataho egiteu, la vuhula egite lagu tavu la valolo me la vimari te la merera te Kraist. 18 La vuhula te la merera te La Tahalo Uru La Buk Tabu eia veia maie: “Mai isasa eia igogolu taume, eme ge abiala la ilali.” Me la merera isa lou eia maie: “Eia koramuli seselea veia la tahalo ale igogolu taume, eme ge loto tigia.”
19 Mai isa ge virere taitali la isa giteu e ururu isa ale vibaumuli te la lotu, eme Timoti eme umala ge roromuli haria mai ele. Eala moli mai eia ruru seseleti me egite taho lua uka taho tolu hilo seseletia, me egite ge veipala seselea mai ele, ale eme ge roromulia. 20 Mai isa tamutou ele eia igo seseleti la iruru, taritigi eme ge magiri te la mata giteu la valalua me hatavivile, ge veipalea, me egite ge rovia mai ele veia egite umala taiti ge igo la iruru, egite souka ge mahela.
21 Eau tutu tola vagariamu veia eme ge tilimuli tomi moli la merera taku, kama ge gabu tikumu la tahalo uka la tavile isasa veia ge mata solia te la iruru tetala. Umala tai veia eme ge suli tabaribari tai egiteu e tabarabaramu. La Tahalo Uru, e Kraist Iesus, egiteu la angelo tetala tai egite rovia veia la merera taku aleie eia tikumu. 22 Me eme umala tai ge vagoilo rivu harari lou egiteu ale ruruti, veia eme ge sau te la varu giteu, ge kaka te la mata giteu la valalua me hatavivile mai ele veia la iruru tegiteu eia mavulaha taroti egiteu. La vuhula mai eme vimavulaha haritia mai ele, me eia goio boru lou, la iruru alele eia tamulua tomiti. Me eau tutu toleamu mai ele, Timoti, veia la vulovulomu ge maroka tomi moli.
23 Timoti, eme umala ge liu moli la lalu, eala moli eme ge liu tai bakisi la vaen, eia ge suli la tiamu oilo, la ilali eme alia ge vivagari tataho la vovomu mai ele, la vuhula eau rovia eme lea bibibi.
24 Eme rovia, la iruru te la valalua me hatavivile isahari, egite magiri palala moli, etato tomi hiloa etato rovia veia La Tahalo Uru ge abia giteu la mapa la iruru tegite. Eala moli la iruru isahari egite tabuli kokovu, kama palala harari. 25 Me mai tai alele, la vulovulo ale taritigi, isahari ge magiri palala, isahari ge tabuli kokovu muga, kara ale etato tomi ge hiloa. La vuhula la paga ale taritigi, isa kama koramulia ge tau kokovua.