6
La merera ale goio tegiteu la tahalo la igogolu
Egiteu la tahalo la igogolu, taritigi egite ge togo la uru giteu ale babaha egiteu te la igogolu. La vuhula mai egite ge vareagi, la valalua me hatavivile ge hiloa, egite ge vile la isa La Tahalo Uru veia la lotu te Kraist eia tovo la valalua me hatavivile te la vareagila.
Egiteu la tahalo la igogolu, mai la uru giteu ge la tahalo la lotu, egite umala ge vareagiala veia egite vitau me tabara moli te la isale Kraist, veia egite kati ge roromulia. Eala moli egite ge rovia mai ele veia la uru giteu la tahalo te Kraist, egite ge roromuli tataho molia. La vuhula la igogolu te la uru giteu ele, eia ge suli lou egiteu e tabarabarala giteu te la lotu te Kraist, la vuhula eia la tahalo la lotu.
La merera ale sesele me la merera la visigologolola
La merera taku tomi ele eme ge vimari la valalua me hatavivile ovola, ge valolo tai legiteu. La gauru la hilovi la merera eia maie: Mai la tahalo isa veia ge vimari la valalua me hatavivile, eala moli la merera tetala eia isapolo te la merera ale sesele te La Uru e Iesus Kraist, me eia isapolo te la valolo ale sesele te la isala, ale eme ge rovia mai ele veia la tahalo ale, eia pakakasa moli, la mari tetala eia la golu bulalahu. Ale, eia masaga molia veia ge ule papai, veia ge vulo papai lou la merera tomi ale tabuli palati. Me la vulovulola ale mai ele, eia ge igo marapa la valalua me hatavivile, egite ge vaigo, egite ge vikara kukumu, egite ge mata mulimuli la vulovulo giteu e tabarabara giteu. Me la gabutatalala te la valalua me hatavivile ge marapa mai ele, egiteu ale la gabutatalala tegiteu kama malau ge vaigo muli la merera la visigologolola tetala, egite kati ge rovi la merera ale sesele. Mai alele egite ge veia mai egite ge tilimuli la gauru te La Tahalo Uru, egite veia egite ge poga bulalahu la uati uru ovola.
Sesele, la valalua me hatavivile ale lotu sesele taholati la vuliti, ale la tia giteu malilo tatahoti te la gilogo uru te Kraist. Me ilava etato ge masaga tavu la uati? E tila gatou taposa etatou, etato kavelevele moli, etato kama tahola isa la paga. Ale etato ge peho, etato kama ge bole isa la golu tegatou soio te la mahulila ale mulimuli. Eala, mai etato tahola la lavalava me la ilali ale koramuli la pulolou tegatou, ale etato ge sagege moli ovola, kama ge papaa lou veia ge tau olu la uati. La vuhula egiteu ale igo mai ele, egite tilo harari moli te la mai ale lapu etatou soio te la pileho. 10 La vuhula, mai etato isu tavu la uati veia eia taritigi, la iruru tomi sibitala oilo vola. Me la valalua me hatavivile isahari te la lotu te Kraist, egite hate saga tavu la uati, egite ruru soio te la hohoi, la kirikakau ubi la vovo giteu, la iloburukola uru sibitala tavu egiteu.
La vitetelila bakisi
11 Eala moli eme Timoti, eme la tahalo te La Tahalo Uru sesele, eme ge poke taro moli egiteu la iruru ale eau toitiamu ele. Eme ge lagu tavu moli la vulovulo ale taritigi. La merera te La Tahalo Uru eme ge toro moli ovola. Eme ge puhi tigi egiteu la valalua me hatavivile. Eme kama ge koli la iruru soio tegiteu e tabarabaramu. Eme ge magiri vagari moli mai ele, la vulovulomu ge maroka tomi moli. 12 Eme ge tuaka tavu moli e Kraist veia ge sau tola la vibalavala tetala ale eia ge abiamu, mai la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka. La vuhula ale pala eme magiri te la mata giteu la valalua me hatavivile, eme veipalatia giteu veia eme te Kraist, ale La Tahalo Uru sesele tola tavutime mai ele veia eme ge mahuli mai la tori oio te la balila. 13 Me la merera isasa lou eau veia ge tutu toleamu ovola. Eau ge toi tikumua soata te La Tahalo Uru, eia la vuhu la mahulila tegatou tomi. Me eau ge toi taia soata te Kraist, ale pala eia magiri te la lagule Pontias Pailat veia eia e Latu La Tahalo Uru. La merera taku ale tikumu ele, eia maie: 14 Eme ge sau tola tomi moli la igogolu te Kraist ale La Tahalo Uru bahatime ovola, eme ge maroka mai ele, kara ale e Iesus Kraist, La Uru gatou ge guvi rivu lou. 15 Eia ge sibitala lou mai ele mai sesele la tilau te La Tahalo Uru. Me La Uru gatou ele, eia isapolo: Eia sekela uru, eia sekela vagari, eia sekela taritigi, 16 eia sekela mahuli moli, eia kama rovi la pileho. Eia la vuhu la matagaga, etato kama koramulia ge magiri hagagavi tetala. Etato tai kama koramulia ge hiloa. Taritigi etato ge togoa, taritigi tai etato ge rovia veia la vagagarila tetala eia uru pepeho, kama ge kaluvu. Eala moli ele.
La pulolou tegiteu la tahalo la vuliti
17 Timoti, eme ge tutu tola vagaria giteu la tahalo la vuliti veia egite umala ge pakakasa. La vuliti tegiteu la paga la vovo moli, eia kama ge vimahuli egiteu. Eala moli taritigi egite ge gabu tikumu sekela La Tahalo Uru, ale eia sugu taro pepehotia gatou la ilali me la obu me la lalu tomi ale koramuli la pulolou tegatou.
18 Egiteu la tahalo la vuliti, eme ge tutu tolea giteu veia la vuliti tegiteu ale sesele eia ge mai la vulovulo giteu, mai te la visuli, la mutelela, la vipuhi tigila 19 Mai egite ge igo seselea mai ele, egite mai ale tau oluti la vuliti soio te la tilalau ale sesele, ale ge sau tola egiteu te la imamala ale mulimuli. Egite ge balava sesele te la mahulila ale uru mai ele, egite ge sau tola seselea.
La tapasi la merera
20 Timoti, eme e latugu sesele te la isale Iesus, taritigi eme ge vibaumuli tataho la igogolu tomi ale La Tahalo Uru sugu tarotiamu. Eme ge kisu taro la merera tegiteu ale veia egiteu la tahalo la mari. Egite vikara bububu, la merera tegiteu eia vahiliti moli la vaigigola. Eme kama ge sivuti la merera te La Uru oio te la merera tegiteu ele. 21 La mari tegiteu ele eia kama sesele, me egiteu isahari ale tilimulitia, egite ruruti soio te la hohoi, egite kati rovi la gauru te Kraist.
La gilogo te Kraist eia ge pou taume. La merera taku eala moli bakisi ele. Kaluvuti.
Eau e Pol.