3
La tahalo ale gulugulu eia posa tahalo lou
Goio, mulimuli te la haro isasa, e Pita me Ioanes egira goio te la luma la lotu, te la mata la haro itolu, ale egite Iuda lotulotu ovola. Egira goio sibitala oio te la luma la lotu ele, egira goio hilotia la tahalo isa eia gulugulu, eia popou te la mata la luma la lotu ale egite toia “E Marasa”. E tilala taposea, eia mai moli ele, eia gulugulu. Te la haroharo tomi egite tabarabarala ge bolebolea soio, egite ge vipopoua oio te la mata la luma la lotu ele, veia eia ge kaka la uati tegiteu la valalua me hatavivile tomi ale egite goilo te la luma la lotu. Tio e maura la gulugulu ele goio hilotia e Pita me Ioanes, egira ga tiroro soilo te la luma la lotu, eia goio kaka egirua bakisi la uati. E Pita me Ioanes mata tavutiao, e Pita goio veiala mago “Eme mata somai!” E maura goio vulo gele, eia mata tavu egirua, veia egira ge abiala ilua la uati. Eala moli e Pita goio veiala mago “Amila la uati ouka. Eala moli la paga isa amila taholea, amila ge abiamu gageie. Te la isale Iesus la tau Nasaret, eme ge magiri oata, eme soko la tuluga.” Goio, e Pita sau te la limala e labalaba, vahilitia. Tio oio moli ovola, la tumolakeme tetala ilua tali paga, la paalaobula vagaritio, eia goio hiliti, magiri, eia sokoti la tulugao. Eia goio tilimuli egirua, egite goilo te la luma la lotu. Egite tatuga, eia ragaraga, eia soatototo, eia vaisale La Tahalo Uru. La valalua tomi hiloa eia tatuga, eia vaisasale La Tahalo Uru. 10 Egite hiloa eia tatugale, egite rovitia veia eia moli ale poupou oio te la mata la luma la lotu ale egite toia “E Marasa” kakaka la valalua. La gulugulue, egite hiloa eia posa tahaloti, egite karutu sesele, la vule giteu paru.
E Pita valolo matagaga oilo te la luma la lotu ale uru
11 La gulugulu ele, eia so sau tatola e Pita me Ioanes, egite oio la matabala la luma la lotu ale egite toia veia La Matabala Te Solomon. La valalua me hatavivile tomi hari vikapopo soio tegiteu, egite karutu sesele. 12 E Pita hilo egiteu mai ele, eia veia giteu la valalua me hatavivile mago “Amuto la valalua e Israel, ilava la gabutatalala tamutou marapa te aleie? Amuto mata sosoli amila ia? Amuto soioge veia amila vahilititi la tahalo ale te la vagagari milua, me te la vulovulo milua ale taritigi, ia? Eala moli ouka. 13 Amuto tomi la valalua e Israel. Amuto ge rovia veia La Tahalo Uru te Abraham me Aisak me Iakob, La Tahalo Uru te tutubu gatou, eia igoa veia eia ge vauru la isa la bilalaha tetala e Iesus, ale amuto sugu tarotia giteu la gima. E Pailat ga lubea, eala moli amuto kama masaga, amuto pile molia. 14 Amuto tahi taro moli La Riau te La Tahalo Uru ele, La Tahalo La Maroka, amuto masaga e Pailat ge lubea mutou la tahalo la bilili. 15 La Riau ale ge puli etatou soio te la gauru la mahulila, amuto bilitia. Eala moli La Tahalo Uru vahilititia taro la pileho, ale amila la tahalo la valolo te la paga ale amila hilo seseletia. 16 Amila roromuliti e Iesus, mai ale te la isale Iesus, la gulugulu ele, amuto hilotia igoie, eia mahuli tatahoti. La tahalo ale amuto tomi rovia. Amila gabu tikumu moli la isale Iesus, eala igoie amuto hiloa la gulugulu, eia posa tahalotie. 17 Tabarabaragu, eau rovia maie veia amuto me egite la ururu tamutou kama matagaga tigi, eala amuto igo gegeru e Iesus mai ele. 18 Alaura La Tahalo Uru vikara matagagati te la hare gite la tahalo la veipalala la merera tetala, veia la bilalaha La Riau tetala ge gabu la iligiligi. Me te la vulovulo ale amuto igotia, eala la merera tetala eia puruti igoie. 19 Amuto ge vulo la gabutatalala tamutou, La Tahalo Uru ge sabubu taro tomi la iruru tamutou, La Uru ge pou tamutou ge abia mutou la sagegela, amuto ge maila tataho te la isala. 20 Me eia ge baha e Kraist somai tamutou, ale e Iesus moli ale La Tahalo Uru visati le amutou pala, veia ge vimahuli amutou. 21 Ale eia ge pou muga oata la ilo la lage, kara te la haro ale La Tahalo Uru ge igo halaba lou la golugolu tomi, mai pala eia veipalatia te la hare giteu la bilalaha ale maroka egite veipala la vikararala tetala. 22 Mai la uru tegatou e Moses pala eia veia:
La Tahalo Uru ge vahiliti isa la tahalo kabili tamutou, eia ge mai louau, eia ge veipalea mutou la merera te La Tahalo Uru, taritigi amuto ge loloa. 23 Mai la tahalo isasa ge tou la merera tetala, taritigi la valalua
ge bili taro molia, eia kati ge pou tegiteu, eia ge pou gale.”
24 E Pita toi kaluvu la merera te Moses uru mai ele, eia goio valolo lou mago “Sesele, egiteu la bilalaha tomi ale veipala la merera te La Tahalo uru, la mulugala e Samuel Uru, me egite tai ale mulimuli tetala, egite tomi vikarakarati te la imamala ale igoie ale la tahalo la vimahulila tegatou ge sibitala.”
25 Tio, e Pita goio vikara kaluvu mai ele, eia goio vei matagaga moli loua giteu maie “Amutou moli ele e tutubu giteu la bilalaha ale palale, amuto sau tolati la vavua la merera te La Tahalo Uru ale tikumu eia tautia soio te ururu gatou ale eia veipala mugeale Abraham maie:
La hilimu mulimuli, egite ge usu. Oilo vola isa ge sibitala ale ge vibalava la maututula tomi.”
26 E Pita vikara mai ele kaluvu, eia goio vikaluvu pasi la valolo tetala mago “Ale La Tahalo Uru vimahuli la bilalaha tetala e Iesus uru ele, eia gabutatala etatou la valalua e Iuda, pala muga eia veia eia ge lapu rivu lou etatou te la iruru tegatou isasasa, etato ge pou la balavala te la matagaga tetala ale taritigi.” Tio oio volale, la merera bakisi te Pita kaluvu tiele.