4
Egite pris vagoilo e Pita me Ioanes te la luma la kilisi
Ale e Pita me Ioanes so valololo egiteu la valalua me hatavivile oio te la luma la lotu ele, la valolo tegirua souka kaluvu, tio egite pris, me la mulugaluga tegiteu ale vagari robo la luma la lotu, me egiteu e Sadiusi tai isahari, egite goio sibitala robo egirua. Egite goio igo totoloti egiruao, la vuhula egira valololo legiteu la valalua la merera ale isapolo, ale e Iesus peho, eia mahuli rivu lou. Goio, egite lao tola egirua, veia ge kotia girua, eala moli la paga maulaviti, egite kisi tola egirua veia galigeli egira ge magiri te la vigagiala. Egite pris kisi tola egirua mai ele, eala moli la valalua lolo kaluvutia la merera tegiruale, egite usu gabu tikumuti la masovala, egite vulo la tia giteu, me oio moli ovola la giligi giteu la valalua te Iesus kara te salatu savulu lima.
E Pita me Ioanes magiri te la vigagiala
Tio, goio mai galigeli ele, egiteu la mulugaluga te la lotu tegite Iuda, egite ururu tai me egiteu la tahalo la vimari te la viputumulila te Moses, egite tauti la mata veia egite ge pou te la viputumulila tegiteu oio e Ierusalem. Egite ge pou vikapopo me Anas, eia la mulugaluga ale pala, me Kepas eia la mulugaluga tegite sesele, e Ioanes, me Aleksanda, egira rovi sesele la viputumulila te Moses, me egite ururu tomi te la karakara tegiteu ele. Goio, egite pris vimagiri e Pita me Ioanes kabili posa te la lagu giteu la mulugalugale, tio egite goio tahi egirua mago “Amula alalavi vahilititi la gulugulu. Ale amulua igoa te la vagagari la isale ere? Ere veia mulua ge igogolu mai ele?”
Eala moli la tiale Pita eia tivura te La Kalulu La Marokala, eia veia giteu mago “Amuto ururu tomi ele ge loloau. Igoie amuto veia ge tahi amilua te la igogolu la gilogo ale amila vahilititi la gulugulu ele, veia amila igoa mave. 10 Taritigi pepeho, eau ge lubea mutou, amuto ge loloa, la vuhula eau masagea veia la valalua e Israel tomi ge rovia veia la pagale, amila igotia te la isale Iesus, la tau Nasaret, ale amuto katutia oata te la tauvalautu, eia peho, La Tahalo Uru vimahuli loua. Eala te la vagagarile Iesus moli ele la tahalo ale eia posa tahaloti, eia magiriti te la lagu mutoue. 11 Ale la vagagarile Iesus ele, eia mai La Buk Tabu Ale Pala eia vikara pala muga te Iesus moli maie:
La sosole la luma ale amuto la valalua la tiligi la luma veia eia pusati, eia igoie magiri kabili, eia sau tola tomi moli la tikumu la luma te La Tahalo Uru ale eia tigia.
12 Isa ouka lou ge vimahuli etatou. Etato ge polo galili te la maututula tomi, etato kama ge sivuti isa lou la tahalo ale La Tahalo Uru toi la isala soio tegatou veia ge vimahuli etatou, ouka sesele, e Iesus moli.”
13 Tio, e Pita valolo egiteu mai ele, la gabutatalala tegiteu marapa, la vuhula egira la tahalo bulalahu moli, egira kama pou te la vimari, eala moli egira kama makuku legite ururu. Oio moli ovola, egite rovia veia egira la tahalo te Iesus. 14 Me egite hilo tai la gulugulu ele, eia oio magiri vikapopo legirua, egite kamati vikara, egite makovu molitio. 15 Goio, egite baha taro egiteu taho tolu ele sogala veia egite moli ge viputumuli tigi mugea. 16 Egite vitahi baoli egiteu mago “Etato ge igo egirua mave? La vuhula igoie moli la valalua tomi e Ierusalem lolotia veia egira igoti la golu la karutula te la vagagari La Tahalo Uru, me etato ge tahi taro lou mave? 17 Eala moli umala la rere girua ge tali te la maututula tomi. Etato ge mera taro vagari egirua veia egira ge umala alali lou la ilo la valalua isahari lou.”
18 Tio, egite viputumulia mai ele, egite baha tavu lou e Pita me Ioanes soilo. Egite mera taro vagari egirua veia umalati egira ge valololo lou la isale Iesus soio te la valalua tomi. 19 Eala moli e Pita me Ioanes hiliti, egira goio koli la merera tegiteu maie “Amutouto, amutou ge rovia veia te la gabutatalala te La Tahalo Uru, eia taritigi veia amila ge roromuli amutou, uka amila ge roromuli moli eia? 20 Amila kama ge piligia la golugolu tomi ale amila hilotia, lolotia, amila kama koramulia ge maila taroa.” 21 Egira vikara kaluvu, egite ururu goio mera taro lou egirua, vagogala egirua. Egite ka koramuli veia ge viligi lou egirua, la vuhula la valalua tomi vaisale La Tahalo Uru te la igogolu tegiruale. 22 Me la gulugulu ale egira vahilitia, eia kati bisi, eia uruti. Etato ge rovia la leavala tetala savulu vaati gegete.
Ale la kilaka te la valalua te Iesus veia egite ge magiri vagari
23 Tio, e Pita me Ioanes gogala, egira sele molia goio pou vikapopo le tabarabara girua, egira gilemulia giteu la merera tomi ale egite ururu tutu tolatia girua ovola. 24 Egite loloa mai ele, egite tomi goio soko la kilaka soata te La Tahalo Uru maie “Eme La Uru. Eme vipou la mori, la magasa, la mago, me la golugolu tomi oilo vola. 25 Te La Kalulumu La Marokala eme pala veipala la merera te la harele tubu miteu e Devit, la bilalaha taume, ale eia veia maie:
Igo mave la maratatila tomi ale logala tamite Israel, egite vaubibi moli, la pulolou tegite la valalua maraparapa? 26 Ilava egite suarara tomi tegiteu karasuku la valalua la ruruga veia egite ge vikapopo ge vaubi somai taume La Uru me somai te la bilalaha taume?
27 La merera alele, igoie eia puruti. Omai moli e Ierusalem e Herod egira me Pontias Pailat, egira viputumulitia vikapopo me egiteu ale logala tegatou e Israel me la valalua e Israel tai isahari, veia ge vaubi soio te la riau taume, e Iesus, ale eme bahea veia ge vimahuli amiteu. 28 Eala moli egite igoa mai ele, me oio vola la merera taume ale tikumu, eme rovitia pala, eia ge puru. 29 Eme La Uru ele, taritigi eme ge hilo la igototolola tegiteu ele, eme ge suli amiteu, la tia mite ge tivura, amite ge vagari moli te la valolo taume. 30 Me te la vagagarimu moli eme ge vimahuli egiteu la ilea, eme ge igo la golu la karutula, me la irovilala te la isa la bilalaha taume ale maroka, e Iesus.”
31 Tio, egite so kakaka mai ele, la luma goio malugu, La Kalulu La Marokala eia sivo robo egiteu, la ilo giteu tivuratio. Egite vagari pepeho lou te la veipalala la merera te La Tahalo Uru, egite kamati taga.
La valalua la lotu te Iesus, egite vipuhi tigi
32 Egiteu tomi la valalua la lotu te Iesus, la gabutatalala tegiteu isa moli, egite vipuhi tigi. Mai isasa eia pala ge tahola isa la paga, eia kamati ge veia mago “La paga ale taku sesele.” Ouka. Egite tomi ge hiloa, egite ge veia mago “Ale tegatou tomi.”
33 Egiteu la bilalaha te Iesus, la igogolu tegiteu la valolo te la isale Iesus moli, ale eia peho, eia goio mahuli rivu lou. La valolo tegiteu tivura. Egite tomi gabu sesele la gilogo uru te La Tahalo Uru. 34 Egite isa ka gege, la vuhula egite ale la golugolu tegiteu oio, egite sugu taro molia soio te la tahalo la iloto, mai la magasa tegiteu ka la rova, egite ge abi la uati alele, vaharia soio te Pita miteu, 35 taua te la lagu giteuo, egite tabaribari legiteu ale pou la savelela. 36 Tio la tahalo isa oio tegiteu, la isala e Iosep, eala moli egite toi vulo la isala veia e Banabas, la masova la isa aleie eia maie: La Tahalo la Vitetelila, la vuhula eia viteteteli egiteu te la vulovulo ale taritigi. Eia la tau Iuda, eia isa tegiteu la hilile Levi, la mautu tetala sesele olau e Saipras. 37 La tahalo ale, eia sugu taro la gale la magasa tetala, eia abi la uati ovola, goio taua te la lagule Pita miteuo.