5
La visigolola te Ananaias me rutula e Sapaira
La tahalo la lotu isasa, la isala e Ananaias, me rutula e Sapaira, te la haro isa egira sugu taro la gale la magasa tegirua soio te la tahalo la iloto, eia lotoa, egira abi la uati ovola. Egira abi la uati alele, egira gigia, egira goio lele luea, la galela isasa tegirua, la galela isasa e Ananaias goio taua te la lagule Pita miteu, eia veia giteu mago “Male la mapa tomi la magasa tamila me rutugu.”
Goio, e Pita veiala mago “Ananaias, mave, e Satan puli rurutime, ia, eala eme visigoloti La Kalulu La Marokala, ia? La magasale taume, la mapala tai taume, ere tutugolotime la visigolola alele? Eme kama visigolo la valalua, eme visigoloti La Tahalo Uru.” E maura e Ananaias, eia lolo la vikararala te Pita mai ele, eia goio boru moli sotalo, eia peho, eia paru pasitio. Egiteu ale hiloa, la vule giteu tomi paru sesele, egite taga pepeho. Egite maure bisisi goio avua, egite bolea sogala, goio ulaitiao.
Tio, goio tabaa bakisi mai gai, e rutula goio sibitala, eia kama rovia e haruala pehoti. Goio, e Pita turiala la uati, mago “La uati la magasa tomi alatie?”
Tio la tavile goio kolia mago “Meie, eala tomi ele.”
Eala moli e Pita goio veiala mago “La vuhula lava amula me haruamu viputumulitia veia ge tovo lalai La Kalulu La Marokala? Malele, egite ale so ulalai e haruamu, egite logalagalale. Egite ge bole taime gageie!” 10 Tio, oio moli ovola la tavile boru moli otalo te la lagule Pita, eia peho, vali sele molia. Tio egite goio bole loua, goio ulaia te la balile haruala. 11 Me oio moli ovola, egiteu la valalua la lotu tomi, egiteu la valalua bulalahu tai ale loloa, egite tomi makuku, egite taga pepehotio.
La golu la karutula isahari sibitala
12 Egiteu la bilalaha, egite igo la golu la karutula, me la irovilala tai te la vagagari La Tahalo Uru, egite igo pepehoa kabili te la valalua. Me egiteu la valalua me hatavivile la lotu tomi, egite pou vikapopo te la matabala la luma la lotu ale egite Iuda toia veia la matabala te Solomon. Egite masaga ge lotu, egite ge goio ge pou vikapopo ovola. 13 Egite la valalua hiloa mai ele, egite taga, eala moli egite pou moli la tilogo soio tegiteu, vei tataho moli egite. 14 Me la valalua usu pepeho, egite roromuliti la merera te La Uru, egite goilo, egite pouti la uluva giteu la valalua tetala. 15 Egite la bilalaha igo la golu la karutula usu, eala la valalua goio bolea egite ale lea, vitabuli egiteu oio te la pepe la gauru, egite veia mai la haro ge paga, e Pita ge tatuga te la gauru ele, la halulula ge pigi robo egiteu, egite ge mahuli. 16 La valalua tai isahari, te la maututula ale hagagavi e Ierusalem, egite vahari tai la ilea isahari, egite tai isahari la hituhitu igo paua egiteu, goio egite la bilalaha vimahuli egiteu, egite mahuli tatahotio.
E angelo lube taro egite la bilalaha te la kilisi
17 Tio, la mulugaluga tegite pris, egiteu la valalua tetala tomi, vikapopo me egiteu e Sadiusi, egite gabutatala barea giteu la bilalaha te Iesus. 18 Goio, egite lao tola egiteu, egite tau egiteu te la kilisi ale vagari, vikapopo me egiteu la valalua la iruru. 19 Eala moli te la logo, La Tahalo Uru baha isa e angelo tetala soio, eia goio kope taro egiteu te la luma la kilisi, me eia karasuku lou egiteu, mago 20 “Taritigi amuto ge goilo te la luma la lotu ale uru, veia amuto ge vei matagagea la valalua me hatavivile te la vulovulo la mahulila ale halaba.” 21 Ale egite la bilalaha abiti lou la vigagiala mai ele, egite gua moli te la kavikoki sasaha, soio te la luma la lotu ale uru, me egite valolo la valalua me hatavivile oio vola.
Mulimuli, la mulugaluga tegite pris me egiteu la valalua tetala, egite goio tola vikapopo egiteu tomi la mulugaluga tegiteu la valalua e Israel, egite goio vikara vikapopo. Tio egite baha soio te la luma la kilisi, mago “Amuto ge vahari egiteu somai.” 22 Eala moli egite la valalua la vagari robola goilo te la luma la kilisi, egite taga moliti e paa, la vuhula egite la bilalaha te Iesus oukati oio. Tio egite tete rivu, egite valolo mago 23 “Amite hilo la mamata tomi kapi robo, me egite la tahalo la pahutu robola oio magirigiri, eala moli amite kope, egite la bilalaha te Iesus isa kamati oilo!” 24 Goio, la mulugaluga tegite soldia ale pahutuhutu la luma la lotu me la mulugaluga tai tegite pris, egite marapa sesele, egite gabutatala papai ovola. 25 Goio, la tahalo isa eia sibitala tavu egiteu, eia veia giteu mago “A ge, mutou, egite la valalua ale alalavi amuto vagoilo egite te la luma la kilisi, egite oio te la luma la lotu. Egite oio valololo la valalua me hatavivile!” 26 Tio goio, la mulugaluga tegite soldia te la luma la lotu me egiteu la valalua tetala, egite goio puli rivu lou egiteu la bilalahale. Eala moli egite kamati kisi lou egiteu, oukati, la vuhula egite taga, la valalua me hatavivile souka ge ubi legiteu la uati.
Egite la bilalaha kamati taga egiteu la mulugaluga
27 Tio, egite goio lapu e Pita miteu ele, egite goio vimagiri egiteu oio te la mata giteu la mulugaluga. La mulugaluga isa uru goio tahi egiteu 28 mago “Amite mera taro vagariti amutou, veia amuto umalati ge valololo lou la valalua te la isa la tahalo ale, e Iesus ele. Eala moli ouka, amuto kama lolo, amuto igotia la valolo tamutoue, la mautu uru e Ierusalem eia voluti la merera tamutou ele. Eala moli amuto ubi le amiteu la merera, veia amite bili la tahalo tamutou ele.”
29 Tio, e Pita miteu goio koli la merera tegiteu mago “Eala moli amite ge tilimuli moli la merera te La Tahalo Uru. Amite kama koramulia veia ge roromuli amutou la tahalo la vovo. 30 Amuto katuti e Iesus oata te la tauvalautu, amuto bilitia, eia pehoti, eala moli La Tahalo Uru tegatou, ale sau tola etatou e Iuda palati te tutubu gatou kara te igoie, eia vahilititi loua taro la lulu la pileho. 31 Eiala, La Tahalo Uru pulitia soata, eia vipoutia oata te la balila, eia ge mamuga, veia eia ge suli etatou, veia etato la valalua e Israel ge gabutatala rivu lou la iruru tegatou, ge vuvulo, eia ge vimavulaha etatou te la iruru tegatou. 32 La igogolu tamiteu, amite ge pou tavu moli la valolo te la merera aleie. La Kalulu La Marokala eia ge vitikumu tai la merera tamiteu. La Kalulu, eia la vaabila te La Tahalo Uru tavu egiteu ale roromulia.” E Pita veia giteu mai ele.
E Gamaliel uru veia umala egite ge viligi egite la bilalaha
33 Egite ururu loloa mai ele, la hate giteu mamasi pepeho, egite vagari veia ge bili egiteu ele. 34 Eala moli e Pariseo isa uru oio, la isala e Gamaliel, eia la tahalo isa ale vimarimari legiteu te la viputumulila te Moses, la valalua tomi togo molia. La tahalo ale, eia goio magiri te la lagu gite ururu, eia baha taro egiteu la bilalaha te Iesus veia egite ge pou muga bakisi ogala. 35 Egite gogala, e Gamaliel goio vikara soio tegite ururu maie “Amutou la tau Israel ele, gabutatala tigi muga ale amuto ge igo egiteu mave. 36 Gabutatala e Teudas ale pala vauru lou eia, la valalua salatu vaa tilimulia. Eala moli ale egite isahari bilia, la valalua tetala valiburea, la karakara tetala oukati. 37 Tio mulimuli te alele, la tau Galilea isa, la isala e Iudas, eia sibitala pala te la imamala ale egite Rom gigi la valalua. Eia pala la valalua tetala tai oio, eala moli la gima tetala bilia, eia peho, egite la malosu tetala valiburatiao. 38 Me mai tai ele, egite te Iesus korale, la vuhula mai la merera tegite ge la visigolola moli, eia ge kaluvu. 39 Eala moli mai la merera tegite eia ge loio seseleti te La Tahalo Uru, ere ge magiri robo egiteu? Igo tigi, la vuhula amuto souka ge vahiliti la vikuela soio te La Tahalo Uru!”
40 Tio, egite ururu goio roromuli la merera te Gamaliel uru ele, egite baha tavu egite la bilalahale, egite baha tavu egite soldia veia ge kumamasi vulo egiteu. Egite kumamasi vulo egiteu kaluvu, egite tutu tola vagaria giteu mago “Amuto umalati ge valolo te la isale Iesus”, goio egite vagogala egiteu ele. 41 Egite gogala, la tia giteu volu la sagegela, ale La Tahalo Uru vipou egiteu te la iligiligi, eia vauru egiteu veia egite koramuli ge gabu la mahelala te la isale Iesus. 42 Me te la haroharo tomi oio te la luma la lotu me oio te la lumaluma tegite la valalua la lotu te Iesus, egite kamati maila te la vimari me la valolo te la merera ale taritigi, ale La Tahalo Uru baha taroti e Iesus somai veia eia ge vimahuli etatou la valalua me hatavivile.