7
Ale la merera te Stiven
Tio, goio, la mulugaluga tegite pris, eia goio tahi e Stiven mago “Eme lolotia la merera tegiteu ele, eia sesele ka ouka?” Tio e Stiven goio kolia mago “Amutou e tabarabaragu, amutou e ururu tomi tai ele, taritigi amuto ge laba gele somai taku. Alaura sesele, La Tahalo Uru tegatou, eia la vuhu la matagaga, eia sibitala tavu e tubu gatou e Abraham, ale eia soloio te la mautu tetala oio la gale Mesopotemia, eia soukama bula solau e Haran. La Tahalo Uru, eia veiale Abraham mago ‘Eme ge hiliti taro la mautu taume, e valaluamu ele, ge bula soio la gale isapolo ale eau ge vahilo leme ovola.’ Tio oio moli ovola, e Abraham uru ele, eia hiliti taro la gale tegite Kaldea e Mesopotemiale, eia bula veia ge goio la mautu ale La Tahalo Uru ge toiala, eia goio eia mou posa muga oio e Haran. Goio, e tamala peho, La Tahalo Uru baha taro loua solau lou kara omai la magasa tegatou ale La Tahalo Uru toitiala, amuto igoie pouti ovola, taholatiao. La Tahalo Uru kama abiala bakisi la gale la magasa omai veia ge tetala me te latatula, ouka. Eala moli La Tahalo Uru tauti la merera ale tikumu soio tetala veia egiteu la hilila ale ge mulimuli tetala, egite ge tahola tomi moli la magasale, eia kama gabutatala ale e Abraham e latula ouka ale ge kolia, eia goio vei moliala mai ele. La Tahalo Uru goio vei louala mago ‘La hilimu ge pou la mosi oio te la gale isapolo, la valalua ale logala ge toa mumugu egiteu, ge baha moli egiteu te la igogolu ale tivura. Egite ge pou la kilisi mai ele la leavala salatu vaa. Eala moli eau ge koli la iruru alele soio tegiteu ale viligi la valalua taku, eau ge lube taro egiteu te la kilisi, egite ge gali somai te la magasa tegiteu, ge lotu tavuau ovolao.’ La Tahalo Uru vikara mai ele kaluvu, eia goio vitikumu la merera tetala soio te Abraham, te la irovilala bakisi ale egite la valalua e Iuda ge koro bakisi la vovo giteu. Goio, mulimuli e rutule Abraham pigo e latu girua e Aisak, la logo iualu polo, e tamala goio koro la vovola, mai la irovilala. Mulimuli e Aisak tai uru, eia goio savu e latula e Iakob. Goio, mulimuli e Iakob tai uru, eia goio savu e latula ale savulusa gete lua, egite ale tubu gatou tomi la valalua e Israel. Egiteu vitau me taitari alele, egite maisu totoloale tari giteu e Iosep, egite sugu taroa soio tegite Midian ale vaharia soio la gale Gipto, eia pou te la bilalaha tegite Giptole, egite tatuala abi la uati te la paga ale egite igoale. Eala moli La Tahalo Uru pou tetala, sulia, 10 eia lapu rivua taro la iloburukola tetala. Eia abiala la mari ale uru, eia sulia veia la mulugaluga tegite Gipto, e Parao, eia ge isu la igogolu tetala. E Parao goio hilo la igogolu tetala, eia vauru molia e Iosep ele, eia vipoua veia eia ge mamuga la valalua e Gipto, eia baumuli tai la luma uru te Paraole.
11 “Tio, mulimuli ovola, la vitolo uru sibitala tavu egiteu la valalua tomi e Giptole, me egiteu tomi tai la valalua ale mou te la gale Kenan. Egite tomi pou la savelela te la ilali, la vitolo uru. Me egiteu e tutubu gatou, egite kama koramulia ge poga la ilali. 12 Goio, e Iakob lolo la rere giteu la valalua e Gipto veia egite la ilali oio, e Iakob goio baha taro e latatulale soio veia egite ge lotoa giteu bakisi la ilali, ale la siloko la tuluga tegiteu soio e Giptole. 13 Goio, te la vailua la tuluga tegiteu lou soio e Gipto, e Iosep goio veipalatia giteu e tabarabarala mago ‘Eiau moli e Iosep, e tari mutoue.’ Tio oio moli ovola e Parao goio rovitia egiteu e tatuale Iosep ele. 14 E Iosep goio baha tavutia e tamala e Iakob ele soio tetala, vikapopo tai egiteu e valaluala tomi, egiteu tomi ele la giligi giteu savulu vitu gete lima. 15 Mulimuli goio, e Iakob miteu me valaluala hiliti, egite goio bula soio e Gipto, egite momou mai ele, e Iakob goio peho, egiteu e tutubu gatou tai, egite peho oio la gale alele. 16 Mulimuli, egite la hili giteu ele bole rivu loua la tatuha giteu ele soio la mautu e Sikem, goio ulaia te la liba oio te la magasa ale pala e Abraham lototia tegiteu e valaluale Hemo. 17 Ale pala La Tahalo Uru toitiale Abraham la merera ale tikumu, ale eia veia la hilila ge usu, te la imamala ale, la merera tetalale eia ga purupuruti. La hili giteu la valalua e Israel, egite siliti oio la gale Gipto.
18 “Tio, goio, mulimulito vola, egite vipou halaba isa e Parao, la mulugaluga tegite Giptole, eala moli e Parao alele, eia kama rovi e Iosep, eia goio muku pile moli egiteu la hilihilila. 19 La mulugaluga aleie eia vibukeke pasi e maura e tutubu gatou ele la igogolu.” E Stiven veia. “Me eia igo tai la vulovulo ale kama taritigi soio tegiteu. Eia tali silaha taro tai e latatu giteu, eia sulu taro egiteu isahari. 20 Goio te la tahu alele, e Moses, e tilala taposea. La pepeso bisi ele posa tahalo sesele, La Tahalo Uru masaga pasia, goio, e tilala me tamala baumuli tatahoa oio te la luma tegiteu la taio itolu. 21 Egite goio sugu kokovua la pepeso bisi ele, e latule Parao la sobe goio sivutia, eia bokoa, eia goio baumulia, igole latula. 22 E Moses goio uru, eia mari sesele mai egiteu la valalua e Gipto, eia la tahalo la merera, eia la tahalo vagari tai te la igogolu tetala.
23 “Tio, mulimuli e Moses uruti, la leavala tetala savulu vaati, eia goio gabutatala rivu lou soio tegiteu e valaluala, egite la valalua e Israel. 24 Goio, te la haro isasa, e Moses goio hilo isa la tau Gipto eia igo totolo bulalahu la tau Israel isasa, e Moses goio taho loio te la tau Israel ele, eia goio kuea la tau Gipto, eia bili pehoa. 25 E Moses masagea veia egiteu e valaluala ge matagaga veia La Tahalo Uru pouti tetala, me eia ge lube taro egiteu te la kilisi ale vagari, eala moli egiteu e valalualale kama matagaga. 26 Goio, mai galigeli, eia hilo la tau Israel ilua, egira vikokue, eia goio magiri veia eia ge lele robo egirua, eia veia mago ‘Gauligu, amula isa moli, ilava amula ge vikue lou?’ 27 Eala moli la tahalo ale kue pala muga e tabarala, eia goio sogi taro e Moses ele, mago ‘Eme ere, veia eme ge tomu sasae amiteu, e? 28 Eme soioge masagea veia ge bili taiau mai ale alalavi eme biliti la tau Gipto, ia?’ 29 Tio e Moses loloa mai ele, eia taga, la vuhula eia rovitia veia la rere la iruru tetala taliti, eia goio heletio. Eia goio mou oio la gale Midian, eia savu e latula ilua hatamale oio te la gale ale.
30 “Tio, la leavala savulu vaa poloti, e angelo isasa sibitala oio tetala oio te la tia la hohoi, hagagavi te la vai la olu e Sinai. E angelo ale, eia pala tavua mai la havi, oilo la popopole dahe. 31 Goio, e Moses hiloa mai ele, eia gabutatala papai ovola, veia ale la rova. Eia goio tasuku hagagavi, veia eia ge hilo tigi seselea, tio la golu La Uru eia veia mago 32 ‘Eau La Tahalo Uru te tutubumu. Eau La Tahalo Uru te Abraham me Aisak me Iakob.’ E Moses loloa mai ele, goio, la vulela paru, eia taga pepeho, eia kati mata tavu la pagale. 33 Tiele La Uru veiala mago ‘Eme umala ge toa bububu la magasale, la vuhula eau oioti ovola, la magasale maroka sesele. 34 Eau hilo tomiti la viligila usu egite igotia giteu la valalua me hatavivile taku oio e Gipto. Eau loloti la masua giteu te la tilali, ale igoie eau purusu sotalo veia ge suli egiteu, veia ge vimavulaha egiteu. Ioge, eme ge hiliti. Eau ge bahame soio e Gipto.’ 35 La Tahalo Uru vikara kaluvu mai ele, me oio moli ovola e Moses moli ale pala egite sogi tarotia mago ‘Ere vipoume veia eme ge mamugea miteu?’, eia moli ele La Tahalo Uru vimagiritia veia eia ge muga la valalua ale La Tahalo Uru ge puli rivu egiteu loio e Gipto. Tio La Tahalo Uru vivagaria mai ele te la merera te angelo ale sibitala tetala te la popopo la obu mai ele.
36 “Tio, e Moses moli ele, eia goio puli rivu egiteu ele, eia igo la golu la karutula usu oio e Gipto, me oio tai la mago ale egite toia Magegese, oio tai te la tuluga tegiteu te la tibulu la leavala savulu vaa, ale eia mamugea giteu ovola. 37 Me e Moses moli ele eia veia la valalua e Israel ‘La Tahalo Uru ge hilovi isa la tahalo oilo tamutou veia eia ge veipala la merera tetala mai lou eau.’ 38 Tio ale mulimuli egite goio guvi vikapopo oio la vai la gove e Sinai, e Moses moli, egite me tutubu gatou ele, eia moli tai ale oata la gove e Sinai eia vipou tomi me angelo ale ababiala la vigagiala. Eia lolo sesele La Merera La Mahulila, eia goio veipalea giteu, eia tabuli tegatou e Iuda kara igoie. 39 Eala moli egite tutubu gatou kama masagea ge roromuli tigi la vigagiala tetala. Ouka moli. Egite kisu taro molia, goio egite gabu rivu moliti soio te la mautu e Giptole. 40 Tio egite goio veiale Aron mago ‘Eme ge puia miteu isahari la puigolo veia egite ge mai La Tahalo Uru tamiteu veia egite ge mamuga amiteu. La vuhula e Moses ale puliti etatou somai, eia ge oveiti, amite kati rovia.’ 41 Tiele e Aron eia roromuli moliti egiteu, egite goio igo isa la puigolo mai e latu la kau. Egite goio lotu tavu moliti la puigolole. Egite igo la mage soio te la puigolo ale egite igo molila la lima giteu lou. 42 Tio La Tahalo Uru hilo egiteu mai ele, eia kisu taro muga egiteu veia egite ge lotu tavu muga la mata la haro me la taio me egite la matatabu, mai La Buk Tabu Ale Pala veitia te la kekesi tegiteu la tahalo la veipalala, eia veia maie:
A ge, amuto la valalua e Israel, pala amuto pou te la tia la hohoi la leavala savulu vaa, amuto lotu tatavu ere, ale amuto rourou moli egite la taua, ale amuto masagea ge igo loua somai taku, ia? Ge ouka. 43 La vuhula la luma la lotu ale amuto lotulotu ovola, amuto kama lotu tatavu eau, amuto lotu tavu moli la taua e Molok, me la puigolo la matatabu, la vitokoromola uru, amuto totogoa, ale te la taua e Repan. Alele egiteu la puigolo moli amuto puhi egiteu veia amuto ge lotu tavu egiteu. Ale eau ge kumuli taro amutou soio la galele Babilon loio, tasuku malau lou soio.”
44 E Stiven toi la merera te La Buk Tabu Ale Pala soio tegiteu mai ele kaluvu, eia goio lapu lou la gabutatalala tegiteu mago “E tutubu gatou ele, egite popou oio te la hohoi, egite taholatia la luma la sel uru, La Tahalo Uru popou ovola, egite igo molia mai ale La Tahalo Uru turi mulitiale Moses ovola. 45 Egite tahola moli la luma alele, mulimuli egite ururu goio peho, e latatu giteu ge taholea, igo molia maie kara te la imamala ale e Iosua bolea somai te la gale tegatou, ale e tutubu gatou bolehohoti egiteu la valalua e Kenan ovola, La Tahalo Uru basimuli taroti egiteu veia la magasale ge tegatou. Tio la luma la sel magiri moli mai ele, kara te la imamala te Devit. 46 La Tahalo Uru sagege seselele Devit la vulovulola ale taritigi, e Devit tahi lalaia veia eia ge tigia La Tahalo Uru isa uru la luma ale koramuli egite ge lotu tavua ovola, eia La Uru tegite me tubu giteu e Iakob. 47 Eala moli kama e Devit ale tigi la lumale, e latula e Solomon tigia La Tahalo Uru la luma tetala uru ele. 48 Eala moli La Tahalo Uru Ale Oata, eia kama la tahalo la vovo veia eia ge mavuta oio te la luma ale Solomon tigiale, ouka. Eia mai moli ale egite la bilalaha ale pala veipalati la merera te La Tahalo Uru maie:
49 La pulolou la uru taku la ilo la lage. La magasa tomi otalo la tilaloagu. Amuto la tahalo la vovo ge tigiagu la luma ale mave? Amuto ge ili la malilo ale mave eia ge koramuli eau? 50 La golugolu papai tomi ele, eau vipoua.”
51 Tio, e Stiven toi kaluvu la merera te La Buk Tabu Ale Pala mai ele, eia goio gere vulo lou egite ururu ele la merera ale tivura sesele, mago “Amuto tomi ele la tahalo la vareagila! Amuto kama lolo vulai tavu bakisi la merera te La Tahalo Uru, amuto so popou te la maligoma! Mai moli e tutubu mutou lou, amuto tou paipasi la visuli te La Kalulu La Marokala. 52 Eau masaga amuto ge toi la isa la bilalaha te La Tahalo Uru isasa pala ale e tutubu mutou kama gimea. Ge ouka viruru, egite sulu tomi moliti egiteu, isa kama mahuli utu. Egite bili tomi egiteu la bilalaha te La Tahalo Uru ale veipala la guluvi te La Tahalo La Marokala, karati igoie amuto biliti La Riau te La Tahalo Uru, ale amuto sugu tarotia soio tegite Rom, egite bilitia. 53 La merera te La Tahalo Uru, e angelo sesele vaharitia somai tamutou, eala moli amuto kama masagea veia ge roromulia.” 54 Tio e Stiven vikara kaluvua giteu mai ele, egite loloa, la hate giteu mamasi sesele, la togo giteu visikirobo.
Egite dumu le Stiven la uati, eia peho
55 Egite ururu igo totolo pepeho e Stiven mai ele, eala moli la ilole Stiven eia tivura La Kalulu La Marokala, eia taga soata la ilo la lage, eia hilo la matagaga uru te La Tahalo Uru, e Iesus tai oio magirigiri te la bali La Tahalo Uru. 56 Eia hiloa mai ele, eia veia mago “Eau hilo la ilo la lage eia kope seseleti te la matagu. Eau hilo tai eia ale egite toila e Latu La Tahalo, eia magiri te la bali La Tahalo Uru.” 57 Tio egite ururu loloa eia vikara mai ele, egite koho, egite tagu robo la gavusa giteu, egite goio hugu tavua soio, lao tolea, lapua sogala te la matapiro, goio dumu vulotila la uatio. 58 Egiteu ale veipala la merera la visigolola soio tetala, egite soko pala mugea. Egite tau la kairobola tegiteu te la bali la tahalo isasa, la isala e Sol. 59 Egite goio dumutia mai ele, e Stiven goio kaka vagari tavu e Iesus mago “Tahalo Uru, eme ge sau tola la kalulugu.” Eia goio boru sotalo la tulula, eia tola vagari mago “La Uru, eme umala ge viligi egiteu te la iruru ale egite igigoale.” 60 Eia vikara kaluvu mai ele, e maura goio paru pasitio.