8
Tio, ale egite bili pehoti e Stiven, e Sol hiloa, eia veia eia taritigi moli.
E Sol viligi pasi la valalua la lotu
Goio, te la haro moli aleie, la valalua isahari vahiliti la viligila ale uru soio te la lotu te Iesus oio e Ierusalem. Egite tomi ele hele bura soio la galegale tomi oio e Iudea, e Sameria, eala moli egite la bilalaha pou moli oio e Ierusalem. Eala moli egiteu la valalua isahari ale lotu tavu sesele La Tahalo Uru, egite ulai e Stiven, goio lou leia, ali la bakela. Goio, e Sol sokoa veia eia ge sulu tomi egiteu la valalua la lotu. Eia goio te la lumaluma tomi, lao tola la valalua me hatavivile la lotu, lapu egiteu soio te la luma la kilisi.
Egite la bilalaha veipala la valolo ale taritigi soio la gale Sameria
Egiteu la valalua la lotu ale helele Sol, egite vituga la valolo ale taritigi soio te la maututula. Isa tegiteu ele, la isala e Pilip. Eia goio la mautu isa oio la gale Sameria, eia valolo legiteu la merera te Kraist. La valalua me hatavivile tomi loloa, egite hilo tai la golu la karutula isahari eia igoa, egite laba gele muli tataho la merera tetalale. La valalua me hatavivile usu, la hituhitu pou tegiteu, la hituhitu kakuraha bara, gali taro egiteu. Egiteu la gulugulu tai usu, egiteu ale vahabarabara, egite goio posa tahalo lou. Me oio moli ovola la valalua me hatavivile tomi te la mautu alele, egite sagege pepeho. Eala moli la tahalo isa oio te la mautu alele, la isala e Saimon, eia la tahalo la irasi, me la iligo la maholo tai. Egite tomi karutu leia, egite gabu tikumua, eia tai vauru rivu lou eia. 10 E ururu, e gulikiliki tomi, egite lololo sesele la vikararala tetala, egite veia maie “La tahalo alele, la vagagari la hitu isa uru oio tetala.” 11 Egite goio roromulimuli molia, la vuhula egite karutu ale eia igigo la golu la karutula. 12 Egite lolo la valolo ale taritigi e Pilip valolo egiteu ovola, te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, te la isale Iesus Kraist. Egite loloa, egite goio roromulia, egiteu la valalua me egite hatavivile tai, egite tomi goio vuhi. 13 E Saimon tai roromulia, eia vuhi tai. Eia vikilipi moliti e Pilip, eia karuturutu moliti ale eia hiloa la golu la karutula ale ururu e Pilip igigoa. 14 Egiteu la bilalaha oio e Ierusalem, egite lolo la rere giteu la mautu e Sameria ale egite roromuli la merera te La Tahalo Uru, egite goio baha taro e Pita mira me Ioanes soio tegiteu. 15 Egira goio tegiteu ele, egira kaka tavu La Tahalo Uru veia eia ge visivo La Kalulu La Marokala sotalo tegiteu, 16 la vuhula egite souka sau tolea, egite so abi moli la vuluhi te la isale Iesus. 17 Egira goio tau la lima girua oata la gama giteu, tio egite gabu sesele la tivura La Kalulu La Marokala te la tia giteu. 18 Eala moli e Saimon hilo e Pita me Ioanes, egira tau la lima girua oata te la gama giteu, La Kalulu La Marokala sibitala, eia karutu. Eia hiloa mai ele, eia ga vituria girua la uati, 19 eia veia mago “Amula ge abiagu la vagagarila aleiele mai eau tai ge tau la limagu te la tahalo isasa, eia ge sau tola tai La Kalulu La Marokala.”
20 Eala moli e Pita goio baoliala mago “Ouka, kama la paga la iloto. Taritigi amula me la uati taume ge vilua, la vuhula eme veia ge loto la vaabila te La Tahalo Uru. 21 Maura, eme ka ge taholea, la vuhula eme la tahalo la iruru te la mata La Tahalo Uru. 22 Taritigi eme ge vuvulo, eme ge kaka tavu La Tahalo Uru veia eia ge vimavulaha taro leme la iruru taume ele. 23 La vuhula eau hilotime eme la tahalo la vareagila sesele, la vulovulo ale kama kokora kisi seseletime.”
24 Tio e Saimon goio lolotia mai ele, eia makuku, eia goio veia girua mago “Amula ge kaka La Uru ge suliau, eau soukama ge vilua te la viligila tomi ale amula toitiagu ele.” 25 Tio e Pita me Ioanes valolo egiteu te la merera te La Tahalo Uru, te la papaga ale egira hilotia, mulimuli egira goio beu rivua soio e Ierusalem, egira valolo tatuga te la maututula isahari te la bileula tegiruale.
E Pilip vuhi la tau Itiopia
26 Tio, mulimuli e angelo te La Uru baha taro e Pilip mago “Eme ge polo olau la mautu e Gesa, eme ge tilimuli la gauru ale sibu, la valalua ouka tatuga ovola.” 27 Tio oio moli ovola e Pilip hiliti, tuga. Eia goio poga la tau Itiopia isasa oio la gauru. La tahalo ale la bilalaha isa uru tegiteu, eia baumuli la uati te la tavile uru ale mamugea gite Itiopiale la isala e Kandis. 28 Eia bebeua loio e Ierusalem te la lotu. Eia pou te la karis, la hos lapulapua. Eia harari mai ele, gigigi la buk te la bilalaha uru ale pala, e Aisaia. 29 Tio La Kalulu La Marokala baha e Pilip soio mago “Eme goio sae oio tetala.” 30 Tio e Pilip hari soio, eia loloa eia gigigi la buk te Aisaiale, eia tahia mago “Eme rovi la masova la merera ale eme gigigiale?”
31 Eala moli la tahalo ale veiale Pilip mago “Eau ge rovia mave mai isa kama ge vei muliagu ovola?” Tio eia vikara mai ele, eia goio veiale Pilip mago “Gomai sae, etala ge vipou tomi.” 32 Tio e Pilip goio sae, egira tomi hilo la buk. Oilo te la merera eia gigigia, eia maie:
La tahalo taku, egite tatea mai la sip soio te la bilili,
Mai tai e latu la sip ale egite barautu la ivula, eia malome tataho,
Mai tai la tahalo taku eia makovu tataho.
33 Egite igo mahela seselea, isa kama magiri sulia.
E latula ouka ge magiri la pokela, eia kokovu posa molitie.
34 Tio, la tau Itiopiale goio tahi e Pilip mago “Ale e Aisaia gilemulimuli ere maie - eia, ka isapolo?” 35 Tio e Pilip goio vei muliala la merera tomi te la valolo ale taritigi te Iesus, sokoa te la merera La Buk Tabu ale eia gigigiale. 36 Egira so harari mai ele, egira sibitala te la lalu isa bisi, la tau Itiopia veiala mago “Male, la lalue, ka koramuli eme ge vuhiau?”
37 E Pilip veiala mago “Mai eme roromuli seseleti la merera te La Tahalo Uru, eia ge koramuli mai ele.”
La tau Itiopia koli rivu louala mago “Meie, eau rovitia, e Iesus Kraist, eia e latu La Tahalo Uru.” 38 Tio la karis goio magiri, egira goio sivo, gotalo te la lalu, e Pilip goio vuhia. 39 Vuhia kaluvu, egira goata lou, La Kalulu La Marokala puli taro e Pilip, la tau Itiopia mata paa molitia. Eia goio soko lou la tuluga, la tiala volu sesele la sagegela. 40 Tio eala moli e Pilip, eia karutu moliti ale eia sibitalati oio la mautu e Asdot. Eia goio polo galili te la maututula tomi, eia valolo legiteu la valolo ale taritigi. Mulimuli eia goio sibitala oio e Sisaria.