9
E Sol vulo la gabutatalala tetala
(La Bilalaha 22:6-16; 26:12-18)
Eala moli e Sol, eia viligi sesele pasi egite la valalua te Iesus, eia masagea ge bili taro egiteu. Eia goio tahi la mulugaluga tegite pris, veia eia ge kekesia giteu la valalua e Iuda oio la mautu uru e Damaskas, veia ale e Sol ge guvi tegiteu, mai ge eia ge poga isahari la valalua me hatavivile ale egite tilimuli e Iesus, tio eia ge kisi egiteu me eia ge lapu egiteu soio e Ierusalem.
Tio, e Sol goio tuga, eala moli eia hagagaviti soio la mautu e Damaskas, e maura karutu sesele te la matagaga uru loata la mori, eia paga vei seselea, e Sol magiri, vavava moliti. Goio, e Sol boru moli sotalo la magasa, eia lolo la golule isa lovo tala mago “Sol, Sol, ilava eme viligi moliti eau maie?”
Goio, e Sol karutu sesele, eia veia mago “Tahalo Uru, eme erei ele?”
Tio e Iesus goio baoli molitiala soio mago “Eau moli e Iesus, ale eme viligiligi eaue! Eala moli eme hiliti, eme ge goluma la mautu. La tahalo isasa olumale eia ge veiamu la paga ale eme ge igoa.”
Tiele, egiteu la valalua ale tilimuli e Sol, egite loloa mai ele, tio la havu tubati egiteu. Sesele, egite lolo la golula, eala moli egite kama hilo la tahalola. Eala moli e maura e Sol ga mata pulala maie, oukati, eia matabuu moliti. Egite goio baa molitia soluma la mautu e Damaskas. E Sol mata kea mai ele la haro itolu, eia peremu moliti, me mai ele eia kati abi la ilali, eia kati liu bakisi.
10 Eala moli la tahalo te Iesus isasa oio, la isala e Ananaias, eia la tau Damaskas. Eia mavuta, eia tagea maie: La Uru tolea mago “Ananaias!”
Goio e Ananaias mago “Tahalo Uru, eau omaie.”
11 Goio La Tahalo Uru veiala mago “Eme ge hiliti, me eme ge tilimuli la gauru ale egite toia veia e Gauru Matata. Oio te la luma te la tahalo isasa, la isala e Iudas, eme ge tahi muli la tau Tasas isasa, la isala e Sol. Eia oiole kakaka, 12 la vuhula eia taga taitia veia la tahalo isasa, la isala e Ananaias, eia guvi oio tetala, eia goio sau oata te la gamala, tio eia mata pulala lou.” Tio la merera te La Tahalo Uru soio te Ananaias eia mai ele.
13 Goio, e Ananaias koli rivu loua La Tahalo Uru mago “A ge, eau loloti la rere la tahalo alele, eia gima sesele la valalua taume oio e Ierusalem. 14 Igoie eia abiti la irovilala loio tegiteu la mulugaluga tegite pris veia eia ge lao tola egiteu la valalua me hatavivile tomi ale lotulotu te la isale Iesus.”
15 E Ananaias vikara maie, eala moli La Tahalo Uru veiala mago “Ouka, eme ge tuga moli. La tahalo alele, eia la bilalaha takuti. Eau bahatia veia eia ge vituga la isagu soio te la valalua ale pou te la maligoma, vikapopo me la mulugaluga tegiteu, me soio tamutou la valalua e Israel tai. 16 Ale eau ge vimari leia te la iligiligi tomi ale eia ge pogea te la valolo te la isagu mai ele.”
17 Tio goio, e Ananaias tuga moliti. Eia goilo te la luma, eia goio pilau e Sol, eia veiala mago “Tabaragu Sol. Ale e Iesus Uru moli pala tavutime oio te la gauru ele, male, eia baha taroti eau somaie veia eme ge mata pulala lou, me La Kalulu La Marokala ge volu taume.” 18 Tiele, oio moli ovolao, la paga ale tabuli robo la matala ilua, eia mai bakisi la gagasi la ia, eia paru taroa, eia goio matagaga rivu lou. Tio oio moli ovola eia hiliti, eia goio abi la vuluhi te la isale Iesus. 19 Goio, eia ali, la tuhala torotio.
E Sol veipala la valolo te Iesus oio e Damaskas
Tio, e Sol goio pou vikapopo me egiteu la valalua la lotu te Iesus oio e Damaskas, goio egite pou mai ele, 20 kama tabaa e Sol goio soko la valolo, eia goio te la lumaluma la lotu tomi tegite Iuda. Eia goio valolo egiteu mai ele, veia e Iesus, eia e latu La Tahalo Uru. 21 Goio, la valalua tomi lolo la valolo tetala mai ele, egite karutu pepeho, egite vitahi baoli egiteu mago “Ko, ale la tahalo moli ale gagima egiteu ale lotu tavu e Iesus oio e Ierusalem! Mave, eia gomai veia eia ge lapu la valalua la lotu te Iesus soio tegiteu la mulugaluga tegite pris, ka ouka ge!” 22 Eala moli la valolo te Sol eia tivura sesele te la harela. Me egiteu tomi la valalua e Iuda ale pou oio la mautu alele, egite lolo la valolo tetala, egite karutu pepeho, la vuhula eia tala palea giteu la merera tomi ale egite ge rovi e Iesus, veia eia e Kraist, la tahalo ale La Tahalo Uru hilovitia veia eia ge La Riau tegite Iuda.
Egite Iuda gima e Sol, eia hele
23 Tio, mulimuli, la haro isahari polo, egite la valalua e Iuda goio pou vikapopo, egite viputumulia la gauru ale egite ge bili e Sol ovola. 24 Eala moli e Sol goio lolo vutitia la viputumulila tegiteu ele. Egite Iuda hiliti, egite goio pahutu roboa la matapiro tomi te la mautu alele te la logo me te la haro tai, veia egite ge lao tolea, ge bilia. 25 Eala moli egiteu la valalua te Iesus, egite vahari seselea soata te la hate la bigomu ale egite bigomu robo la mautu ovola, egite tigila la uati, goio, egite vagotoloa, egite vipoua te la kela isa uru, visariria sotalo, eia goio heletio.
E Sol pou oio e Ierusalem
26 Tio, mulimuli, e Sol goio e Ierusalem, eia masagea veia eia ge pou vikapopo me egiteu la valalua te Iesus, eala moli egite tomi taga, la vuhula egite veia eia visigologolo egiteu, egite veia eia kama la tahalo te Iesus sesele. 27 Goio, e Banabas pulia e Sol soio tegiteu la bilalaha, eia goio gilemulia giteu ale e Sol me La Tahalo Uru vipogati oio te la gauru, ale La Tahalo Uru vikara tavua. E Banabas vei taia giteu ale La Tahalo Uru veiala eia ge vagari tavu la valolo ale taritigi te la isale Iesus oio e Damaskas. 28 Goio, e Sol vikapopo me egiteu la bilalahale, egite goilo tegiteu la valalua e Ierusalem, eia vagari la valolo te la isa La Tahalo Uru soio tegiteu, eia kamati taga. 29 E Sol goio veia eia ge vipigi vulo la gauru te Iesus kabili tegite Iuda ale rovi la merera e Grik, eala moli egite goio vigiriri tavu, egite paa la gauru ale egite ge bili peho e Sol ele. 30 Tio mulimuli, egiteu la valalua la lotu, egite loloa mai ele veia egite Iuda ge bilia, egite goio pulia soio, vaharia sotalo e Sisaria, egite goio baha taro loua soio e Tasas. 31 Goio, mulimuli ovola, te la galegale tomi e Iudea, la gale Galilea, me Sameria tai, la lotu eia tuga tigi, la viligiligila oukati, la paga isasa ouka, la lotu eia vagari moli, la valalua tomi egite pou moli te la uluva La Tahalo Uru. La Kalulu La Marokala eia vivagari moli egiteu, me la valalua me hatavivile usu, egite goiloti te la lotu te Iesus.
E Pita vimahuli e Inias
32 Mulimuli ovola, e Pita tuga, goio te la galegale tomi, eia goio la mautu e Lida, eia pou vikapopo me egiteu la valalua te Iesus oio la mautu uru ele. 33 Me oio te la mautu alele, e Sol sivuti la tahalo isasa, la isala e Inias, eia lea, la vovola mauba tomiti, eia kati tatuga lalahu la leavala iualuti. 34 Goio, e Pita hiloa mai ele, eia veiala mago “Inias, gageie e Iesus Kraist eia ge vimahulime, eme ge hiliti, pilua la mulimu ele.” Tio oio moli ovola, e maura goio hiliti, la vovola vagaritio. 35 Tio me egiteu la valalua me hatavivile tomi te la mautu ale ilua, e Lida me Seron, egite hiloa mai ele, egite tomi vulo la gabutatalala tegiteu soio te La Tahalo Uru.
E Pita vimahuli la tavile isa uru
36 Oio te la mautu e Iopa, la tavile la lotu isa uru oio, eia isa la bilalaha te Iesus, la isala e Tabita, te la vikararala tegite Grik egite toila e Dokas. La tavile aleie, eia igo la igogolu usu eia taritigi pepeho, eia suli pepeho la valalua usu ale egite pou la savelela. 37 Eala moli te la haro isasa eia goio soko la ilea, eia goio peho. Egiteu e valaluala goio vipupuru la vovola, egite bolea, vitabuli mugea soata te la luma, veia egite ge ulaia gai.
38 Eala moli e Pita eia oioti la mautu e Lida, me la baa la mautu iluale, e Iopa, e Lida, eia ka malau. Egite loloa veia e Pita omaiti e Lida, egite baha taho lua soio tetala, egira karasukua mago “Eme ge gomai harari. La tavile kokora tamiteu pehoti.”
39 E Pita loloa la merera tegiruale, eia sele molia beua vikapopo legirua. Eia guvi, egite vaharia soata te la luma, eia hilo la luma eia volu sesele tegite hatavivile ale bahararu, e Dokas pala suli egiteu, egite pigi la tilali, egite goio vahilole Pitale la kulikuli isahari e Dokas pala sahia giteu ale eia so mahulihuli. 40 Eala moli e Pita goio baha taro egiteu sogala, eia goio toto tulu sotalo, eia kaka. Eia kaka kaluvu, eia goio mata tavu la tavile ale pehoti ele, eia veiala mago “Tabita, eme ge hiliti!” Tio oio moli ovola la tavile goio mata pulala, eia mata tavu e Pita, eia goio hiliti, eia pou. 41 E Pita goio vahilitia, eia goio magiritio. Magiri kaluvu, e Pita goio tola tavu egite la valalua la lotu, egite la bahararu tai, veia egite ge hiloa veia eia mahuliti ele. 42 Goio, la valalua tomi, egite hatavivile tai te la mautu uru e Iopale, egite tomi lolo la rere la pagale, usu tegite gabu tikumu la merera te La Tahalo Uru, egite goiloti te la lotu. 43 Goio, e Pita mou muga tabaa bakisi oio la mautu e Iopa, eia mavuta te la luma te la tahalo isasa, la isala e Saimon, la igogolu tetala, eia ababi la kulikuli la kau, tatau la marasin ovola igoa mai la gumi tegiteue.