10
E angelo isasa sibitala tavu e Konilias
La tahalo isasa, eia pou oio la mautu uru e Sisaria, la isala e Konilias, eia la mulugaluga tegite soldia salatu sasa oilo te la tala la valalua la vaubi isa uru loio e Rom. E Konilias, e rutula, e latatula, egiteu la bilalaha tetala, egite tomi lotu tavu moli La Tahalo Uru. Egite la valalua la morivava tegite Iuda, e Konilias suli pepeho egiteu la ilali, la uati. Eia la tahalo la kilaka tai, la vulovulola taritigi moli mai ele. Goio, la haro isasa te la maulavi, eia hilo mai la tilaga e angelo isasa te La Tahalo Uru eia sibitala tavua, eia veia mago “Konilias!”
E Konilias hiloa, eia taga pepeho, eia goio tahia mago “Tahalo uru, mave?”
Tio e angelo goio koliala mago “La Tahalo Uru lolotia la kilaka taume, la vulovulomu tai taritigi, eia hilotia, eia rovitimei, La Tahalo Uru eia isu pepeho la vulovulomu. Taritigi eme ge baha soio la mautu e Iopa, ge baha tavu la tahalo isasa, la isala e Saimon Pita, eia oio mavuta te la luma te taola e Saimon, ale igogolu te la kulikuli la kau, la luma tetala olau la parava.” Tio e angelo vikara soio tetala mai ele kaluvu, e Konilias goio baha tavu la bilalaha tetala ilua, e soldia tetala tai isasa, eia taritigi, eia la tahalo la lotu. E Konilias goio veimulia giteu taho tolu ele la sibitalala te angelo, eia goio baha taro egiteu, egite tuga, goio e Iopa.
Ale la hililo te Pita
Tio, mai galigeli, egite la valalua te Konilias hagagaviti soio e Iopa, egite souka guvi, la haro hugutolatia, e Pita goio pou oata te la varu la luma te taola, igo la kilaka. 10 Eia goio vitolo, eia masagea veia ge ali, eala moli egite so raragi la ilali tetala, eia goio matabuu bakisi, 11 eia mai ale hilo la paga isa mai la lavalava, 12 eia mai egite isahari sau tola la gilesula ivaa, visariria loata te la mori, gotalo te la magasa. Oilo te la lavalavale, e Pita hilo la kalalia tomi mai la bolo hou, la vareki, la malumalu. 13 Tio eia hiloa mai ele, eia goio lolo la golu La Tahalo Uru eia veiala maie “Pita, eme ge hiliti, bili isahari la kalia ale eme hilotiale, eme ge alia.”
14 Eala moli e Pita goio veiala mago “Tahalo Uru, ge ouka! Eau kama ge ali la kalia ale eme veitia mite Iuda veia la lelea miteu.”
15 Eala moli la golu La Tahalo Uru goio vei louala mago “Pita, la ilali ale eau toitia veia eia kamati la lelea mutou, eia kama taritigi eme ge vile loua.” 16 La pagale, La Tahalo Uru vahilo le Pita vakatolu kaluvu, la kulikuli alele eia goata lou te la mori, kokovutio.
17 La gabutatalala te Pita marapa sesele, eia masagea veia ge rovi la masova la paga ale eia mai ale hilotia. Eia so pou gabutatala, egite la bilalaha te Konilias goio sibitala oio te la matapiro. Egite tahi la valalua te la luma te Saimon, egite goio guvi ovola. 18 Egite goio tahi soilo mago “E Saimon Pita kama mavuta omai?” Egite oio tatahi maie, eala moli e Pita so gabutatala la paga ale eia mai ale hilotia.
19 Tio La Kalulu La Marokala goio veiala mago “Egite taho tolu guviti, tahi mulimulime! 20 Eme ge gotalo, amuto ge tuga, amuto ge vitilimuli. Eme umala ge gabutatala papai, la vuhula eau baha egiteu somai.” 21 Tio e Pita goio gali sogala tegiteu, eia veia giteu mago “Eau moli e Pita ale amuto paa mulimuliau! Amuto masaga lava?”
22 Egite goio kolia mago “La uru tamiteu, eia la mulugaluga tegite soldia te Rom, eia la tahalo isasa taritigi pepeho, eia togo La Tahalo Uru, la valalua e Iuda tomi masaga molia. E angelo sibitala tetala, veiala eia ge baha tavume, veia amite ge pulime soio te la luma tetala, eia ge lolo la merera taume.” 23 Tio e Pita goio puli egiteu, egite ali, egite mavuta la luma tetalale.
E Pita goio te Konilias
Mai galigeli, egite me Pita hiliti, egite la valalua la lotu isahari tai te la mautu e Iopale, egite vitilimuli. 24 Mai galigeli lou egite goio guvi oio e Sisaria, e Konilias oio pou taitali egiteu. Egiteu e valaluala, egiteu e vikilipilipi tetala tai, egite tomi pou vikapopo oio te Konilias, pou taitali egiteu. 25 Ale e Pita goilo la luma, e Konilias goio rara tavua, eia goio boru lagu tugu te la lagule Pitale, togoa. 26 Eala moli e Pita goio vahilitia, veiala mago “Konilias, eme hiliti, eme kama ge togoau, eau la tahalo la vovo moli.” 27 Eia so veveiala mai ele, egira goilo te la luma, veia e Pita ge hilo egiteu ale pou taitaliale. 28 E Pita goio veia giteu mago “Amuto rovitia veia eia kama koramuli veia amite Iuda ge pou vikapopo le amutou ale logala, eia tikumu. Eala moli La Tahalo Uru so vei matagageagu veia eau umala ge ule mumugu la tahalo isasa. Eala amuto baha tavuau, eau kama tou, eau gomaitie. 29-30 Eala moli amuto baha tavuau somai veia eau ge igo lava?”
Tio e Konilias goio koliala mago “Alalaviti ovola eau pou tavu moli la kilaka te la maulavi oio te la luma taku, eau karutu moli la tahalo isasa oio magiriti te la lagugu, la lavalava tetala mai ale sasima. 31 La tahalo alele, eia goio veiagu mago ‘Konilias, la kilaka taume, la igogolu taume tomi te la gilogo, La Tahalo Uru hilotia, eia rovitime! 32 Taritigi eme ge baha tavu e Saimon Pita oio la mautu e Iopa, eia oio mavuta te la luma te Saimon olau la parava, eia ge gomai taume.’ 33 E angelo vikara kaluvu mai ele, tio oio moli ovola eau baha egite soio taume ele. Taritigi pepeho eme guviti. Amite tomi omaiti, amite pou vikapopoti te la isa La Tahalo Uru veia amite ge lolo la merera ale La Tahalo Uru veitiamu ovola.” E Konilias, eia veiale Pita mai ele.
E Pita valolo egiteu la karakara te Konilias
34 Tio, e Pita goio soko la vikararala soio tegiteu mago “Eau hilotia, eia sesele viruru La Tahalo Uru kama hilovi tavu la maratatila la valalua, veia eia masaga tavu isahari, me isahari eia poke taro moli egiteu, ouka. 35 Oilo te la maratatila tomi La Tahalo Uru hilovi egiteu ale roromulia, ale togoa, eia sau tola tomi moli egiteu. 36 Eia baha la merera soio te la valalua e Israel, eia veia giteu la valolo ale taritigi ale e Iesus Kraist eia La Uru tegatou tomi, eia vilua roboti la valalua veia egite me La Tahalo Uru ge vipuhi tigi lou. 37 Amuto soioge lolo taitia la igogolu ale uru tomi te Iesus la tau Nasaret ale eia igotia oio la gale Iudea. Eia sokoa te la imamala ale e Ioanes valolo la valalua veia egite ge vuhi. E Ioanes vuhi kaluvua, e Iesus goio soko la igogolu tetala oio la gale Galilea. 38 Amuto rovitia veia e Iesus ele, La Tahalo Uru visivo La Kalulu La Marokala sotalo tetala, eia abiala la vagagarila ale uru. La Tahalo Uru igogolu vikapopo leia, eia goio te la maututula tomi, eia suli la valalua me hatavivile, eia vimahuli rivu lou egiteu ale pou te la kilisi te Satan. 39 Eala moli amiteu, amite la tahalo la valolo te la igogolu ale Iesus igotiale, oio te la maututula te la gale Iudea, oio la mautu uru tai e Ierusalem, amite hilo seseletia te la mata miteu. Ale egite katu tolea oata te la tauvalautu, eia peho, amite valolo tai te alele. 40 Eala moli eia tabuli otalo la lulu la pileho, la haro itolu polo, La Tahalo Uru goio vimahuli rivu loua, veia la valalua me hatavivile isahari ge hilo loua, kama etatou tomi, amite moli ale La Tahalo Uru hiloviti amiteu veia amite ge valolola, 41 amite ale pou vikapopo, ali tomi leia. 42 Eia toitia miteu veia amite ge la bilalaha tetala, veia La Tahalo Uru vipoutia veia eia mulimuli ge hilovi la vulovulo la valalua tomi, egite ale pehoti, egite ale mahulihuli tai. 43 La tahalo moli aleie, egite la bilalaha ale pala valolotila veia egite ale roromuli la tahalo la vimahuli ele, La Tahalo Uru ge hilo egiteu, eia ge vimavulaha taro legiteu la iruru tomi ale egite igoa.”
Ale la siloko la sivorobola te La Kalulu La Marokala soio tegiteu ale kama e Iuda
44 Tio, e Pita so vikarakara mai ele, oio moli ovola La Kalulu La Marokala goio sivo robo egiteu la valalua me hatavivile tomi ale egite oio laba gelegeleale. 45 Egite Iuda isahari, la valalua la lotu ale gomai vikapopo le Pita, egite hiloa, egite karutu ale la vaabila te La Tahalo Uru ale La Kalulu La Marokala, eia visivo taitia tegiteu la valalua ale logala. 46 Egite rovitia mai ele veia La Kalulu eia sibitalati tegiteu, la vuhula egite lolo egiteu, egite vikarakarati te la merera isapolopolo, egite vaisale pepeho La Tahalo Uru. Tio e Pita goio hiliti, eia veia giteu la valalua la lotu ale tilimulia mago 47 “La tahalo isasa soioge kama koramulia ge magiri robo egiteu veia egite kama ge vuhi, ouka. La vuhula egite gabutia La Kalulu La Marokala mai ale eia pou taiti tegatoue.” 48 Tio e Pita goio veia giteu mago “Taritigi amuto ge vuhi te la isale Iesus Kraist.” Goio, egite vuhi kaluvu mai ele, egite kaka vagari e Pita veia eia ge pou muga lou tegiteu la haro isahari.