11
La valalua la lotu oio e Ierusalem igo totolo e Pita
Egiteu la bilalaha me egiteu la valalua la lotu tai isahari oio la gale Iudea, egite lolo la rere giteu la valalua ale logala veia egite isahari roromulitia la merera te La Tahalo Uru, egite goiloti te la lotu te Iesus. Egite loloa mai ele, e Pita goio goata e Ierusalem, egiteu ale vagari tavu la vulovulo ale egite tau la irovilala te la vovo giteu, egite goio igo totoloa. Egite goio veiala mago “Mave, eme goio tegiteu la valalua ale egite kama tau la irovilala te la vovo giteu mai la merera tegite ururu gatou e Abraham miteu, eme goio tegiteu me eme polo moli la viputumulila tegatou ale eme vaali tomi legiteu, ia?”
Eala moli e Pita goio veipalea giteu la papaga tomi ale La Tahalo Uru visibitalea oio tetala. Eia veia giteu mago “Ale eau pou oio la mautu uru e Iopa, eau pou tavu moli la kilaka, oio moli ovola la ilogu oilo vuvulo, eau goio hilo la paga isasa sibitala loata te la mori mai la lavalava isasa, egite mai ale sau tola la gilesula ivaa, egite vagotaloa te la lagugu. Oio moli ovola eau masagea veia eau ge rovi tigi la paga alele, eau goio mata tavu tigia, eau goio hilotia la kalia isahari oilo vola, mai la bolo hou, la kalia ale oio te la hohoi, me la malumalu tai isahari oilo volale.
“Tio, eau goio lolotia la golu la tahalo isasa, eia toleau mago ‘Pita, eme ge bili isahari la kaliale, eme ge alia.’ Eala moli eau goio koli la golu la tahalole mago ‘Tahalo uru, eau ka koramuli veia eau ge ali la kalia ale La Tahalo Uru toitia veia la lelea mite Iuda, ouka viruru. Kara te la bibisigu, kara te igoie, eau kama alalia.’ Eala moli la tahalole goio vei louagu la vakaluala mago ‘Pita, la kalia tomi ale La Tahalo Uru vipoutia veia eme ge alia, eme umala ge vile loua veia la leleamu.’ 10 Goio, la pagale sibitala tavuau mai ele vakatolu kaluvu, egite goio vagoata rivu loua te la mori. 11 Kama tabaa, oio moli ovola, la tahalo itolu sibitala tavuau te la luma ale eau popou oio volale. La tahalo isasa oio e Sisaria eia baha egiteu somai taku. 12 Goio, La Kalulu La Marokala veiagu mago ‘Eme ge hiliti, eme ge tilimuli egiteu, eme umala ge gabutatala papai.’
“Tio, amite goio vitilimuli somuli e Sisaria. Egite tabarabara gatou tai ale taho uoloe, egite tai tilimuliau, amite goio te la luma te la tahalo ale baha tavuau. 13 Tio la tahalo alele, eia veia miteu ale e angelo sibitala tavua oilo te la luma tetalale, 14 e angelo veiala veia eia ge baha tavu e Saimon Pita oio la mautu e Iopale, eia ge veiamu la merera ale taritigi ale La Tahalo Uru ge puli rivume me egiteu e valaluamu tai te la iruru tamutou, eia ge vimahuli amutou. 15 Eau goio soko moli la valolo maie, kama tabaa La Kalulu La Marokala sivo robo egiteu, mai sesele ale pala te la silokola eia sivo robo etatou. 16 Oio moli ovola eau goio gabutatala rivu lou la merera te Iesus pala maie: e Ioanes vuhi le amutou la lalu moli, eala moli La Tahalo Uru ge vuhi le amutou La Kalulu La Marokala, eia ge pou tamutou tomi isasasa. 17 La vuhula pala etatou roromuliti e Iesus Kraist, La Tahalo Uru sugu tarotia la vibalavala ale taritigi somai tegatou, eala igoie eia abitia giteu tai ele ale pou te la maligoma, me eau ere veia eau ge vei robo la masasagala te La Tahalo Uru?”
18 Tio, egite lolo la merera te Pita mai ele kaluvu, egite goio piligi taroa la merera tegiteu ele, egite goio vaisale La Tahalo Uru. Egite veia mago “La Tahalo Uru moli, eia masaga tai egiteu la valalua ale pou te la maligoma, veia eia ge abia giteu la matagaga koramuli egite ge vulo la tia giteu, egite ge mahuli.”
Egite vahiliti la lotu oio e Antiok
19 Pala te la imamala ale e Stiven peho, la viligila uru sibitala tavu egiteu la valalua la lotu te Iesus. Egite usu hele marapa soio te la maututula ale malau, isahari gomuli la gale Pinisia, isahari hele solau la olu uru e Saipras, isahari gomuli la mautu malau e Antiok. Egite helele maie, egite valololo soio te la maututula, eala moli egite kama valolo la valalua tomi, ouka, egite Iuda moli. 20 Eala moli la valalua e Saipras me Sairini isahari, egite gomuli e Antiok, egite veipala la valolo ale taritigi te Iesus soio tegiteu la valalua e Grik tai. 21 La Tahalo Uru suli egiteu, eia abia giteu la vagagarila, la valalua me hatavivile usu, la gabutatalala tegiteu vuvulo, egite roromuli la merera te La Tahalo Uru. 22 Tio mulimuli, egite la valalua la lotu ale loio e Ierusalem, egite lolo la rere giteu mai ele, egite goio baha taro la tahalo isasa, la isala e Banabas, soio te la mautu e Antiok, veia eia ge hilo egiteu ele.
23 Tio, e Banabas goio guvi oio e Antiok, eia hilo la valalua tomi mai la gilogo te La Tahalo Uru eia pou tegiteu. Eia hiloa mai ele, eia sagege pepeho, eia goio viteteli vagari lou egiteu, eia karasuku lou egiteu tomi veia egite ge gabutatala moli La Tahalo Uru, ge sau tola moli la merera tetala.
24 E Banabas ele, eia isa la tahalo ale taritigi, La Kalulu La Marokala eia pou tetala, me eia roromuli sesele la merera te La Tahalo Uru. Ale eia pou tomi legiteu te la lotu oio e Antiok, la valalua me hatavivile usu roromuli La Tahalo Uru, egite goilo te la lotu te Iesus.
25 Mulimuli, e Banabas goio hiliti, eia goio paa muli e Sol soio la mautu e Tasas. 26 Eia pogatia, eia goio pulia e Sol ele, egira goio pou vikapopo oio e Antiok la leavala isasa, vikapopo me egite la valalua la lotu. Egira viteteli egiteu la valalua usu te la merera te La Tahalo Uru. Me oio moli te la mautu e Antiok ele, la valalua sokotia la tiloila soio tegiteu la valalua la lotu te Iesus veia egiteu “E Kristen”, me la masovala eia maie “La valalua te Kraist”.
27 Te la imamala moli alele, egite isahari ale rovi la veipala la gabutatalala te La Tahalo Uru, egite hiliti taro e Ierusalem, egite goio hari lalai la lotu oio e Antiok. 28 Oio vola la tahalo isasa oio tegiteu ele, la isala e Agabas, la vagagari La Kalulu La Marokala eia pou tetala, eia hiliti, eia veipala la merera isasa, eia veia giteu veia la valalua tomi te la maututula, egite ge pou la savelela te la ilali, la vitolola uru ge sibitala, La Kalulu La Marokala eia veitiala. (Me etato ge rovi tigi taia la merera tetala eia ge puru sesele, la vitolola uru ge sibitala te la imamala ale e Klodias eia pou la mulugaluga tegiteu e Rom.)
29 Tio, ale mulimuli la valalua la lotu lolo la rere la vitolola uru sibitala oio e Iudea mai ele, egite goio viputumulia veia egite ge sovea giteu bakisi la uati veia ge suli legiteu ele, egite tomi isasasa ge abi la uati tegiteu sesele, ge galipolea la galela isasa ge tegiteu, la galela isasa ge egite ge suli le tabarabara giteu ele ovola. 30 Egite tabaria mai ele kaluvu, egite goio vibaha le Banabas mira me Sol, egira goio vaharia soio tegiteu la mulugaluga tegiteu la valalua la lotu oio e Iudea, egite goio tabari la valalua me hatavivile, suli legiteu te la vitololale.