12
E Herod bili e Iakob, eia vagoilo e Pita te la luma la kilisi
Te la imamala alele, e Herod, eia la mulugaluga isa tegite Rom ale baumulimuli egite Iuda, eia soko la viligila soio tegiteu la valalua la lotu te Iesus. Eia gima egiteu mai ele, eia baha egite soldia, egite barautu la lohole Iakob ale tarile Ioanes, la gamala paru, eia peho. Tio e Herod hilotia ale egite Iuda sagege la pilehole Iakob ele, eia goio lapu loua e Pitale, vagoilo loua te la luma la kilisi. Eia vagoiloa te la luma la kilisi te la tilau tegite Iuda ale egite igo la vulovulo giteu ale egite ali la bret ale kama sogo. E Herod kapi robo e Pita mai ele, eia goio tutu tolea giteu la valalua la vaubi taho vaa veia egite ge baumulia, kara te la pougolula tegite Iuda ge kaluvu, eia ge vagogalea veia eia ge magiri te la vigagiala. Te la pulolou te Pita oilo te la luma la kilisi ele, egite la valalua la vaubi, egite pahutu roboa, eala moli egite la valalua la lotu, egite vagari moli la kilaka soio te La Tahalo Uru veia eia ge sulia.
E angelo vagogala e Pita
E Herod veia mai galigeli eia ge lube taro e Pita loilo te la luma la kilisi, veia eia ge magiri te la vigagiala, eala moli te la logo e angelo goilo te la luma la kilisi, e Pita oio mavuta kabili te la baale soldia ilua. Egite kisi la limala me la vahala la sen ilua, ogala te la matale, egite soldia tai isahari lou oio magirigiri, egite pahutu roboroboa la luma la kilisi ele. Goio, e angelo te La Tahalo Uru isasa goio goilo te la luma la kilisi ele, la matagaga uru sibitala oilo te la ilo la lumale. E angelo goio sau la limale Pitale, eia paloa, eia veiala mago “Eme hiliti hari.” Oio moli ovola la sen ale egite kisi la limala me la vahalale talube moli, paru, gotalo tabuli. Tio e angelo goio veiale Pita mago “Eme ge hiliti, lavalava, tau la silipa taume iluale.” Tio e Pita goio lavalavale, kaluvu, e angelo goio vei louala mago “Eme ge kai la kairobola taume ele, eme ge tilimuliau.”
Tio, e Pita hiliti, eia goio tilimulia e angelole, eala moli e Pita kama rovi tigia veia eia sesele ka ouka, eia kau molia veia eia mavuta tagea. 10 Egira goio tuga gogala, egira polo tomia egiteu la valalua la pahutulale, ale te la mulugala, goio te la iluala, goio egira guvi te la mata la tirorola eia uru sesele, egite igola la aen, eia karutu ale eia oio kope bulalahu moli. Egira gali sogala goio te la mautu ale uru, egira tilimuli la gauru isasa, goio, kama tabaa e Pita taga paa molitia e angelole, eia kamati hiloa.
11 Tio, oio moli ovola, la gabutatalala te Pita tapulakatio, eia goio mata kilala tavutiao, mago “Ale eau rovi seseletia, La Tahalo Uru bahati e angelo tetala somaie, eala eia puli taroti eau loilo la luma la kilisie, me te la gabutatala kukumula tai tegite la valalua e Iuda somai taku veia egite ge biliau.” 12 E Pita goio rovi matagagatia mai ele, eia sele molia goio te la luma te tilale Ioanes Mark, la isala e Maria, la vuhula eia rovia veia la valalua la lotu oio te la lumale, egite pou tavu moli la kilaka. 13 Eia goio magiri moli logala te la mata la lumale, eia goio ligiligi soilo, la bilalaha isasa, la sobe isa bisi, la isala e Roda, eia goio hiliti, kope la mata, tahi sogala. 14 Eia goio lolo vutitia la golule Pitale, eia goio sagege pepehotio, eia goilo rivu lou, kati kopeale Pitale, eia veia giteu mago “E Pita ogala la mata magirigirie!”
15 Egite goio veiala mago “Eme visigolo, eme paua.”
Eala moli eia vagari moli mago “Ouka sesele, eia ogala magirigirie!”
Egite goio veiala mago “Ale soioge la kalulula molie!”
16 Eala moli e Pita so magirigiri ogala ligi la mata. Tio egite tomi goio hiliti, kope la matale, egite karutu. Egite taga, egite hare palala moliti le Pita ogala magirigiri ele. 17 Eia goio tave tola moli egiteu mago “Amuto umala vikarakara,” eia goio gilemulitia giteu ale e angelo pulitia loilo te la luma la kilisi ele, eia gilemulia giteu kaluvu, eia veia giteu mago “Amuto ge goio ge veimuliale Iakob mite me egite tabarabara gatou tomi te la paga aleie.” Eia veia giteu mai ele kaluvu, eia goio tugatio.
18 Tio, goio mai galigeli, la paga mamaga, egite la valalua la pahutula karutu, egite mata paa molitia e Pitale. 19 E Herod goio loloa mai ele, eia goio paa mulitia e Pitale, eia kamati sivutia, eia goio tahi vagari egite la valalua la pahutulale. Eala moli egite kama koli tigi la tilahi tetalale, tio eia goio kisi la mata ge bili egiteu.
E Herod peho
Goio, te la imamala alele, e Herod bula taro e Iudea, eia goio pou muga oio e Sisaria. 20 Eia pou mai ele, eala moli la igototolola tetala uru soio tegiteu la valalua te la mautu ilua, e Taia, e Saidon. Tio la valalua tomi te la mautu ale iluale, egite hiliti vikapopo soio tetala, egite goio vikapopo muga oio te la tahalo isasa, la isala e Blastas, la tahalo ale eia mamuga oilo la luma te Herod. Egite la valalua tali tavua veia ge valimae la igototolola te Herod veia ge kaluvu. Egite masagea veia ge vipuhi tigi lou, la vuhula egite ababi la ilali tegite oio moli te la mautu te Herod ele. 21 Tio e Herod goio kisi la mata te la haro isasa veia egite ge vimatata la merera tegiteu ele ovola. Te la haro alele, e Herod goio tokoromo la tokoromola te la uru, eia goio pou te la pulolou te la uru, tio eia goio soko la vikararala, eia vikara vagari soio te la valalua. 22 Tio egite la valalua goio lolo la vikararala te Herod maie, egite koho tavua, egite veia mago “La vikararala aleie, eia mai la vikararala te la uru isasa ale pou oata la mori, eia kama mai la vikararala te la tahalo.” 23 Eala moli e Herod, eia gabu vauru moli lou eia, eala e angelo te La Tahalo Uru goio kuea, la vuhula eia kama vaisale bakisi la isa La Tahalo Uru. Egite la pakeso bisisi goio ali lilo la vovole Herod uru ele, eia pehotio.
24 Eala moli la valolo te la merera te La Tahalo Uru eia kama peho, eia goio sibitala vagari soio te la maututula tomi usu. 25 Goio, mulimuli ovola, e Banabas me Sol vahari kaluvu la uati soio tegiteu ale pou la vitolola, egira hiliti taro e Ierusalem. Egira goio beu rivua somuli e Antiok, egira puli la tahalo isa bisi, e Ioanes Mark, eia tilimuli egirua.