18
E Pol pou oio e Korin
1-2 E Pol hiliti taro e Atens, eia goale la mautu uru e Korin. Oio e Korin eia poga la tau Iuda isasa, la isala e Kuila, la mautu tetala sesele e Pontas. Egira me rutula e Prisila so bulabula loale la mautu e Rom, la vuhula la uru tegite Rom, la isala e Klodias, eia kumuli taro egiteu e Iuda veia egite umalati ge pou oio tegiteu e Rom. Goio, e Pol hari lalai egirua, eia hiloa veia la igogolu tegirua la silahi la luma la sel, la igogolu tetala tai mai ele, la igogolu tegiteu isa moli. Eala eia goio mou oio te la luma tegiruale, egite visuli baololi la silahi la sel. Te la haro tabu tegite Iuda, eia ge vikara vikapopo legite Iuda, egite Grik tai, veia egite ge vulo la gabutatalala tegiteu tavu e Iesus.
Goio, mulimuli e Sailas mira me Timoti, egira guvi loio e Masedonia, e Pol kamati gabutatala, eia lagu tavu moliti la valolo soio tegite Iuda veia egite ge rovia e Iesus eia e Kraist, la uru tegiteu. Eala moli egite Iuda goio muku pilea, egite vikara kukumuala. Tio e Pol hiloa mai ele, eia goio kuvali taro la momora te la lavalava tetala soio tegiteu, la irovilala la igototolola alele. Eia goio veia giteu mago “Mai amuto ge vilua te la igototolola te La Tahalo Uru, ale la iruru tamutou lou, eau ouka. Eau ge sele molia goio tegiteu ale souka matagaga, amuto Iuda korale!”
Goio, e Pol hiliti taro egiteu ele, eia goio bula soio te la luma te la tau Grik isasa, la isala e Titias Iastas, eia la tahalo isasa eia lotu tavu sesele La Tahalo Uru, la luma tetala hagagavi moli te la luma la lotu tegite Iuda. Goio, la mulugaluga te la luma la lotu tegite Iudale, la isala e Krispas, eia lolo la vikararala te Pol, egite me la karakara tetala egite roromuliti la mererale, egite tomi vuloti la tia giteu tavu e Iesus, egiteu e Korin usu tai mai ele, egite tomi goio abi la vuluhi.
Te la logo isasa, e Pol goio tabuliae moli la mulila, eia hilo la paga isasa eia mai ale tagea. La Uru sibitala tavua, eia veiala mago “Eme umala ge tataga la valolo, eme kama ge pou makovu, 10 la vuhula eau omaiti taume. Isa kama ge igo gegerume, la vuhula omai te la mautu ale, la valalua usu rovitiau, egite taku.” 11 Eala e Pol goio mouti oio e Korin la leavala isasa la taio iuolo, eia tovo egiteu la merera te La Tahalo Uru.
12 Eala moli goio te la leavala ale la mulugaluga te la gale Akaia ale egite Rom vipoua, la isala e Galio, eia goio guvi eia pou halaba te la igogolu tetala, te la imamalale egite Iuda goio soko vagari la vigimala soio te Pol, egite lapua soio te la vigagiala. 13 Egite uleala mago “La tahalo ale, eia karasuku la valalua veia egite ge lotu te la vulovulo ale polo la viputumulila tamiteu.”
14 Goio e Pol ga vikara, e Galio goio veia giteu la valalua e Iuda mago “Mai la iruru te la tahalo ale ge polo la viputumulila tamite Rom, ale eau ge lolo amutou. 15 Eala moli ale amuto vaigo mulimuli la merera isahari oilo te la vulovulo mutou lou, ale la paga tamutou, amutou lou ge vimatatea. 16 Eau kama ge loloa.” Tio eia vikara kaluvu mai ele, eia goio kumuli taro egiteu sogala. 17 Egite mahelatio, egite gali sogala lao tola la mulugaluga te la luma la lotu tegite Iuda, la isala e Sostenes, egite kuea oio te la mata la luma la vigagialale, eala moli e Galio veia la golu bububu alele.
E Pol beu rivu loua soio e Antiok oio la gale Siria
18 E Pol goio mou tabaa lou bakisi oio e Korin, mulimuli eia goio tataro egiteu la valalua la lotu, eia tuga golau e Senkria, eia goio sipa taro tomi la ivula, mulimuli eia goio sae te sipi, e sipi vaharia somuli lou e Siria, e Prisila mira me Kuila tilimuli taia. Ale eia sipa taro la ivula, la vuhula eia toiti la merera ale tikumu soata te La Tahalo Uru, me ale la irovilala ovola alele.
19 Goio, egite guvi omuli la mautu Epesas, e Pol goio tuga taro egirua oio te la mautu alele, eia goio goilo lou te la luma la lotu tegite Iuda, eia vikara vikapopo legiteue. 20 Egite goio kakea veia eia ge pou tabaa bakisi oio tegiteu, eia kama masaga. 21 Eala moli eia tataro egiteu, eia goio veia giteu mago “Mai La Tahalo Uru ge masagea, eau ge beu loua somai tamutou.”
22 Goio, eia sae te sipi, eia hiliti taro la mautu Epesas ele, tugatio. E sipi goio goilo e Sisaria, eia sivo, goata e Ierusalem, eia goio laharoa giteu la valalua la lotu, eia goio pou bakisi, mulimuli eia goio sele molia soio e Antiok, poutio.
E Pol soko la vaitolu la tuluga tetala
23 Tio, e Pol goio pou tabaa muga bakisi oio la mautu e Antiok ele, mulimuli eia goio soko la tuluga lou, polo kabili te la gale Galesia, e Prisia tai, eia viteteli egiteu la valalua la lotu tomi oio te la gale iluale. 24 Te la imamala alele, la tau Iuda isasa, la isala e Apolos, la mautu tetala sesele e Aleksandria, eia guvi oio Epesas. Eia la tahalo isasa la merera tetala taritigi, eia rovi tomi tai la merera La Buk Tabu Ale Pala tegite Iuda. 25 La valalua la lotu pala tovo tigi leia la gauru te Iesus, eia vagari tavu moli la valolo soio te la valalua me hatavivile, la igogolu tomi te Iesus eia rovi molia, eia ka ruru, eala moli eia rovi moli la vuluhi te Ioanes, la vuluhi te la isale Iesus eia ka rovia. 26 Eia goio valolo vagari te la luma la lotu tegite Iuda. E Prisila me Kuila goio lolo la valolo tetalale, egira goio pulia, egira goio vituriala la gauru tomi te La Tahalo Uru ale eia soukama matagaga ovola. 27 E Apolos loloa, eia veia eia taritigi, eia goio veia ge goio la gale tegite Grik e Akaia ge valolo te la gale alele. Tio egiteu la valalua la lotu oio Epesas, egite veia ge sulia, egite kekesi matagaga soio tegiteu e tabarabara giteu la valalua la lotu oio e Akaia veia e Apolos ge guvi, egite ge rara tavua, ge pulia soio te la luma tegiteu. Tio e Apolos goio guvi oio te la mautu tegiteu ele, egite puhi tataho molia, me eia goio suli tataho egiteu tomi la valalua ale sau tola la gilogo te La Tahalo Uru veia ge tetala. 28 E Apolos ele, eia suli pepeho la valalua la lotu, eia magiri te la mata la valalua me hatavivile tomi, eia pigi la merera usu ale tubu sesele tegiteu e Iuda, eia bolehoho egiteu ovola. Eia turi mulia giteu oilo te La Buk Tabu tegiteu lou ale e Iesus eia La Riau tegite Iuda, ale La Tahalo Uru hilovitia veia egite ge pou talia.