19
E Pol pou oio Epesas
E Apolos so popou oio e Korin, e Pol goio goale rivu lou Epesas, eia polo moli oilo, eia kama sae te sipi. Ale eia guvi oio Epesas, eia poga egiteu la valalua te Iesus isahari. Eia goio tahi egiteu mago “Ale pala amuto vulo la gabutatalala tamutou, amuto roromuli e Iesus, La Kalulu La Marokala sivo robo tai amutou, ka ouka?”
Egite goio koliala mago “Ouka, La Kalulu La Marokala amite ka rovia, isa kama veia miteu ovola.”
Tio e Pol loloa mai ele, eia goio tahi egiteu mago “Mave, amuto roromuli la merera tere ale amutou abi la vuluhi?”
Egite koliala mago “Amite roromuli moli la valolo te Ioanes tio amite goio vuhi.”
Goio, e Pol veia giteu mago “Ale amuto roromuli la merera te Ioanes, eia taritigi. Eala moli e Ioanes valolo pala muga ale etato ge vulo la gabutatalala tegatou soio te La Tahalo Uru, eia goio turi solagu te la tahalo ale ge guvi mulimuli tetala. E Ioanes masagea veia etato ge rovi taia, ge roromuli la merera te Iesus uru ele!”
Goio, egite loloa mai ele, egite gabu tikumua la merera te Pol ele, egite goio vuhi te la isale Iesus. E Pol goio tau la limala oata te la gama giteu ele, La Kalulu La Marokala goio sivo robo egiteu, egite soko la vikararala, la merera sibitala te la hare giteu isasasa, eia isapolo viruruti, egite goio veipala tai la merera te La Tahalo Uru. Egiteu savulusa gete lua la valalua alele.
Goio, e Pol goilo te la luma la lotu tegite Iuda, eia valolo la valalua, eia igo molia mai ele la taio itolu, egite pou vipigi vulo la merera usu, e Pol tovo lalaia veia eia ge virovi sesele egiteu ale la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru ale halaba eia sibitalati. Eala moli isahari tegite muku pile, egite kama masaga ge loloa, isahari tegiteu goio hiliti te la mata giteu tomi, egite goio vile tomi moli la gauru te La Uru ale e Pol veitia giteu ovola.
Tio, e Pol goio hiliti taro egiteu, egite korale, eia goio puli egiteu la valalua te Iesus soio te la luma te la tahalo la mari isa uru, la isala e Tiranas. La tahalo ale, eia vimarimari la valalua oio te la luma tetalale. E Pol goio tetala veia egite ge vipigi vulo tigi la valolo ale taritigi te Iesus oio tegiteu ele, egite ge loloa. 10 Eia pou moli maie, igo seselea mai ele la leavala iluati, me oio vola la valalua me hatavivile tomi oio la gale Esiale, egite tomi loloa la merera te La Uru ele, egite Iuda, egite la valalua ale logala tegite Iuda tai.
Egiteu e latatule Siva
11 Goio, La Tahalo Uru visibitala la golu la karutula isapolo sesele te la limale Pol oio la mautu Epesas ele. 12 Tiele egite ababi moliti la kulikuli tegiteu, goio tataua la vovole Pol, mulimuli egite savula la vovo giteu ale lalea, egite mahuli moliti, me egiteu ale la hituhitu pou tegiteu, la hitu ge hele taro egiteu. 13 Mulimuli la valalua la ilubulubu isahari tegite Iuda ale egite ababi la mapa te la kumuli taro la hituhitu, egite goio veia ge tovo lalai la tiloi la isale Iesus veia ge kumuli taro la hituhitu ovola. Tio egite tola moliti mago “Te la isale Iesus ale e Pol veipalatia, eau aba vagari seselea mutou!” 14 Goio, la tahalo ivitu loio e Iudea, e latatu la mulugaluga isa tegite pris, la isala e Siva, egite rovi la tiloi la isale Iesus mai tai ele. Tio egite goio veia ge tovo lalaia soio te isasa.
15 Eala moli la hitu vaule molia giteu mago “A ge, eau rovi e Iesus me Pol, amuto erese tahalo e?”
16 Tiele la tahalo ale la hitu pou tetalao, eia lao egiteu, goio eia sile kurakura la kulikuli tegiteu. Tio egite hele marapa moliti, la lavalava tegiteu kokovuti, la vovo giteu kasoso lalahu. 17 Tio goio mulimuli egite tomi e Iuda me Grik oio Epesas, egite lolotia mai ele, la tilaga uru sesele eia pou te la valalua me hatavivile tomi oiole. Egite gabu tikumu moliti e Iesus. 18 Goio, la valalua usu me hatavivile, egite gabutatala rivu lou la iruru tegiteu, egite goio vuvulo. 19 Tio la valalua me hatavivile tomi ale igigo la ilubulubu ele, egite pigi olu tomi la toro giteuo, goio selu taro tomitiao. Goma, egite vururu tavu lou la toro giteuo, la giligila maie, e kina salatu savulu lima, gegete lou. 20 Tiele la vikararala te La Tahalo Uru eia vagari seseleti, goio eia bolehoho seseleti la ilubulubu tegiteu ele, la rerela vavava soio te la maututula tomi te la gale alele.
Egite Epesas koho tavu e Pol
21 Tio, mulimuli ovolale, La Kalulu La Marokala, eia muga la gabutatalala te Pol, goio e Pol veia ge beu loua somuli e Ierusalem, eia veia ge polo posa la gale ilua e Masedonia me Akaia, eia veia mago “Mai eau ge hiliti loio e Ierusalem, eau ge sele molia veia ge goio ge hilo la mautu uru e Rom.” 22 Goio e Pol baha taro mamuga la tahalo la vibaumuli tetala iluale, e Timoti me Irastas, tio egira goio vimuga soio e Masedoniao. Eala moli e Pol pou tabaa muga bakisi oio la gale Esia.
23 Tio, oio la mautu Epesas ele, te la haro isasa, la marapala uru sibitala, ale egite la valalua la gima te la gauru te Iesus vahilitia. Eia sibitala maie: 24 La tahalo isasa, la isala e Dimitrias, la igogolu tetala la gulutu la uati la silva, eia puia mai la halulu la tavile, la isala e Atemis, ale la uru tegiteu, egite gabu tikumua, totogoa. La valalua ale la igogolu tegiteu la gulutu la uati ele, egite ababi la mapa uru te la igogolu alele. 25 Tio goio la mulugaluga tegite te la igogolu alele, la isala e Dimitrias, eia goio tola vikapopoa egiteu la valalua la igogolu tetala, me egiteu tai isahari ale igogolu mai ele, egite goio tetala, eia goio vikara soio tegiteu mago “Etato tomi rovitia, etato bole moli la mapa uru te la igogolu moli aleie, la igogolu isasa oukati lou veia etato ge abi la mapa ovola! 26 La tahalo moli ale e Pol, eia moli eala igo marapati la gabutatalala te la valalua tomi usu. Etato tomi rovitia, etato hilo taia. Eia veitia la valalua tomi maie mago ‘La uru ale amuto lotu tatavuale, eia kama sesele, ale la valalua egite pui molila la lima giteu.’ La merera aleie, eia kama vei molia omai Epesas, ouka. La merera aleie, eia vavavati te la galegale tomi e Esia. Eia veia la uru ale etato pui molila la lima gatou, eia kama sesele.”
27 E Dimitrias veia giteu mai ele, eia goio tutu tola loua giteu mago “La merera te Pol aleie, eia moli ge magiri robo la igogolu la paa muli la uati tegatoue. Me eia kama igo molia gatoue, ouka, eia igo taia mai ele la valalua tomi tai, egite kama ge gabu tikumu lou la tavile uru e Atemis. Eia la uru te la valalua me hatavivile tomi, te la galegale tomi. Egite kamati ge gabu tikumu loua. La vikararala te Pol moli eala ge vipou gegeru etatoue.”
28 Tio, goio, la valalua tomi lolo la merera te Dimitrias mai ele, la hate giteu mamasi, egite igo totolotio, egite vikara mago “Etato tomi la valalua Epesas, la uru isa oukati lou, eala moli e Atemis.” 29 Tio la valalua me hatavivile tomi loloa mai ele, la mautu ele mata daduatio, la valalua tomi koho bilabilatio, egite hari vikapopo soio te la tia la mautu, egite goio koho tavua la tau Masedonia ilua, e Gaias mira me Aristakas, egite lapu egirua, vagoilo egirua te la luma la vigagiala, la vuhula egite me Pol vitilimuli loio e Masedonia. 30 Mulimuli e Pol ga goio tegiteu la valalua, eala moli egiteu la valalua la lotu, egite mera taro vagaria veia eia umala ge goio tegiteu. 31 Egiteu la mulugaluga te la gale ale, egite isahari egite vikilipi e Pol. Egite tai baha la merera soio te Pol, egite tutu tola vagaria mai ele, veia eia umala ge goio tegiteu.
32 Tio, egiteu la valalua tomi usu mapaiti ele, la gabutatalala tegiteu marapa sesele, egite vitola marapatio, egite polo sabeleutu moliti te la tia la mautu, la vuhula usu tegiteu kama rovi la paga ale la mautu marapatila. 33 Goio, egite Iuda goio tututia solagu la mulugaluga isa, la isala e Aleksanda. Egite isahari goio karasukua, eia goio tave tola egiteu, eia masagea veia eia ge koli la merera te la valalua me hatavivilele. 34 Eala moli egite rovitia e Aleksandale, eia la tau Iuda, la lotu tetala isapolo, tio egite goio vipapagati la tilola mago “Etatou la valalua Epesas, la uru tegatou isa moli e Atemis.” Egite tatola mai ele tabaa pepeho, kama maila.
35 Tio, goio mulimuli ovola, la tahalo la kekesi tegiteu Epesas, eia hiliti, eia goio mera taro vagari egiteu la valalua me hatavivile mago “Mutou la valalua la mautu Epesas, etato tomi rovia, etato la mautu aleie, etato sesele baumuli la luma la lotu te la uru tegatou e Atemis, me la uati uru tai ale pala paruti loata te la ilo la lageo, etato baumulia, lotu tavua. 36 Etato tomi rovia, isasa kama koramulia ge tahi taro, amuto tomi ge makovu. Isasa umala ge hate pariri veia eia ge hate mamasi, veia eia ge vahiliti la igototolola. Ale amuto lao tola egirua taho luae, amuto laputi egirua somai te la vigagiala, eala moli egirua kama igo marapa la lotu tegatou. 37 Eala moli egirua kama pakali la paga isasa oilo te la luma la lotu, me egira kama pigi maliki taia la tavile uru ale etato lotu tavua.” 38 Tio eia goio vei muli loua giteu mago “Mai e Dimitrias mite, egite la vigagiala isa oio te la tahalo isasa, la haro la vigagiala oio, me egiteu tai la tahalo la ilolo la vigagiala oio, egite koramulia ge vimatata la merera tegiteu ele. 39 Me amutou tai, mai la gabutatalala tamuto tai isahari oiole, taritigi amuto ge pou tali la haro la vigagiala, amuto ge vimatatea ovola. 40 Ale igoie etato ge vimatata moli la paga ale etato vahilititi la vikokuela te la haro aleie. La sesele la marapala aleie ouka, eia sibitala bulalahu moli. Egite la mulugaluga ge tahi etatou, etato ge vei mave, e?” 41 La tahalo la kekesi vigia mai ele, eia goio baha taro egiteu, egite beu rivua, la vigagiala ouka, egite goio tugatio.