20
E Pol goio la gale Masedonia, la gale Grik tai
Tio, la marapala oio la mautu Epesas kaluvuti ele, mulimuli e Pol goio tola vikapopo egiteu la valalua la lotu te Iesus, eia viteteli egiteu, eia goio tataro egiteu, eia hiliti goale e Masedonia. Eia polo te la gale alele, eia valolo tatuga oio te la maututula, eia viteteli la valalua te Iesus oio te la gale tomi alele. Eia goio guvi oale la gale Grik, eia goio pou te la gale alele la taio itolu. Kaluvu, eia goio masusulu veia ge beua somuli e Siria, veia ge goio e Ierusalem, eala moli eia lolo vutitia veia egiteu e Iuda oio la gale Siria, egite oio raragiti veia ge bilia. Eala eia veia ge polo moli oilo lou te la gale Masedonia. Egite isahari tilimulimulia, egiteulatie maie:
E Sopater, la mautu tetala e Beria, a tamala e Piras;
e Aristakas me Sekundas, egira tomi ele la mautu tegira e Tesalonaika;
e Gaias, la mautu tetala e Derbe;
e Timoti;
e Tisikas me Tropimas, egira tomi loio la gale Esia.
Goio, egite tomi ele beu mugea somuli e Troas, egite pou tali amiteu. Amite goio pou muga bakisi kara te la pougolula kaluvuti, ale mai te la vulovulo gite Iuda egite ali la bret ale kama sogo. Tio goio mulimuli te la poke la ilali alele, amite golau e Pilipai, amite goio sae te sipi, e sipi vahari amiteu la logo ilima, amite goio guvi omuli e Troas, amite me egite ale vimugati ele goio vipoga lou. Amite goio pou oio la mautu e Troas ele la logo ivitu.
E Pol vimahuli e Iutikas
Tio, te la sarere la logo, amite goio veia ge ali vikapopo te la isale Iesus, mai la vulovulo miteu la valalua tetalale. E Pol raragiti veia ge mai galigeli eia ge tuga lou, eala eia goio valolo pasi amiteu, eia valolo tabaa, kara te la logo posa, amite viroko la lam usu oata te la luma ale amite pou ovolale.
Eala moli la tahalo isa bisi, la isala e Iutikas, eia pou oio te la matautu. E Pol valolo tabaale, e maura pou mai ele, eia goio mata tutulu, mavutatio. Eia mavuta maie, eia goio boru sogala, eala moli la lumale oata pepeho, e maura boru sotalo la magasa, pehotio.
10 Tio, amite tomi me Pol goio sivo sotalo, eia goio toto tulu, lao robo la tahalo bisi ele, eia goio veia miteu mago “Amuto umalati taitali, eia oio so mahulihuli bakisi.” 11 Goma, amite goio vahilititia, amite goio goata lou la luma, amite me Pol goio ali tomi lou, vikarakara. Amite vikara moli maie kara la paga mamaga, e Pol goio hiliti taro amiteu, eia goio tugatio. 12 Egiteu e valalua la tahalo bisi ale pehoti, egite hiloa eia oio taritigi moli, egite vaharia soio la luma tetala, egite sagege pepeho, egite oukati ilo buruko.
E Pol hiliti taro e Troas, eia goio e Miletas
13 Tio, amite goio vimuga solau te sipi, sae, e sipi goio vahari amiteu sotalo la mautu e Asos, eala moli e Pol polo moli oilo veia ge pou tali amiteu oio la mautu uru alele. 14 Tio eia goio poga tavu amiteu mai ale eia veitia, eia saeti, amite tomi goio toto solau la mautu e Mitilin. 15 Amite goio toto polo lou solau, mai galigeli amite guvi olau la olu bisi e Kios. Mai galigeli lou, amite goio guvi omuli la olu e Samos, hari polo lou, amite goio poru la mautu uru e Miletas. 16 Amite polo moliti la mautu Epesas la vuhula e Pol veia amite umala ge igo makikiru oio la gale Esiale, eia masagea veia ge igo harari ge tovo lalai veia ge guvi somuli e Ierusalem pala te la haro ‘E Pentikos’ uru ele.* La haro uru ale ‘E Pentikos’, egiteu la valalua la lotu te Iesus egite virovilala la haro ale La Kalulu La Marokala eia sivo robo egiteu oio e Ierusalem pala, te la siloko la lotu.
E Pol tataro egiteu la mulugaluga te la lotu oio Epesas
17 Amite goio sibitala oio e Miletas, e Pol goio baha la vikararala soio Epesas, eia baha tavu egiteu la mulugaluga te la lotu veia egite ge goio tetala. 18 Egite goio sibitala oio tetala, eia veia giteu mago “Amuto roviti la vulovulogu pala te la siloko la igogolu taku kabili tamutou omai e Esia. 19 Me amuto rovitia te la haroharo usuti egiteu la valalua e Iuda, egite muku pile la igogolu taku, me egite vikara kukumuagu, me la tovolalaila tai isahari, egite sibitala tavuau, me egite tomi la vulovulo aleie, la haro usu eau ilo buruko sesele, eau vibisi moliau te la mata giteu, eala moli eau vagari tavu moli la igogolu te la isale Iesus. 20 Me te la igogolu taku, eau kama bare taroa te la veipala la merera ale ge suli amutou veia amuto ge pou tigi. Eau veipalea mutou, te la pouvikapopola tamutou me oio tai te la lumaluma tomi tamutou isasasa. Me la valolo ale eau veipalatia soio tamutou, amuto rovitia. 21 Me te la haroharo usu eau veipala la valolo soio tegiteu la valalua e Iuda me la valalua e Grik tai, veia etato tomi ge vulo la gabutatalala tegatou soio te La Tahalo Uru, veia etato ge tilimuli moli e Iesus.”
22 Tio, e Pol goio vei loua giteu mago “Ale etato ge rovia, La Kalulu La Marokala, eia baha taro sukuti eau soio e Ierusalem, me eau ge goio, eau kama rovia la rova ge pogeau oio e Ierusalem ele. 23 Eala moli eau rovitia maie, te la maututula tomi ale eau igogoluti oio tegiteu, La Kalulu La Marokala eia vei matagagatiagu maie: Egite ge kisi toleau, la iloburukola uru ge poga tavuau.”
24 Tio, e Pol goio veipala lou la mahulila tetala mago “Eau kama gabutatala la mahulila te la vovogu veia eau ge hate roboa, ouka. Eau sugu taro moli la mahulila taku soio te La Tahalo Uru, eia abi tigiagu la igogolu veia eau ge la tahalo la veipala la valolo ale taritigi te la gilogo tetala.”
25 Tio, e Pol goio vikara matagaga lou soio tegiteu mago “Pala eau goiloti te la maututula tamutou, eau veipalati la valolo ale taritigi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, eala moli eau rovitia, galigeli eau ge tuga, mulimuli amuto kamati ge hilo lou la matagu. 26 Ale igoie eau magiriti te la mata mutoue, eau valolo maiti amutoue. Mai isahari oio tamutou ele, egite kama ge sau tolea, egite ge vure sesele, eau la paga isasa ouka. 27 La vuhula, te la igogolu taku eau kama tuha malulu taro la igogolu la veipalala la masasagala tomi te La Tahalo Uru soio tamutou, ouka.”
28 Goio, eia vei loua giteu la vikara la tilovo mago “Amuto ge baumuli amutou, amuto ge baumuli tai egiteu la sip te La Tahalo Uru ale La Kalulu La Marokala eia sugu tarotia mutou ele veia amuto ge baumuli egiteu, la vuhula eia loto roboti legiteu la kasosola sesele. 29 La vuhula mai eau ge tuga taro amutou omaie, e Satan ge gali tavu amutou mai la paia hou isa uru, eia ge sulu amutou la sip te La Tahalo Uru. 30 Tio oilo lou tamutou la valalua la lotu, la valalua la visigolola isahari ge sibitala, egite ge vulo gegeru lou la merera te La Tahalo Uru, veia egite ge lapu ruru isahari tamutou ele soio tegiteuo. 31 Ioge, taritigi amuto ge pahutu vagari moli, amuto umala ge kababa bububu. Amuto ge gabutatalea ale te la haroharo tomi eau tutu tatolea mutou, eau kama maila, oilo la ilo la leavala ale itolu ale eau pouti omai tamutoue. Eau kama silaha taro amutou, la haro usu la masaligu pagegele le amutou tomi isasasa. 32 Ale gageie eau ge sugu taro amutou soio te La Tahalo Uru, la gilogo tetala sesele ge baumuli amutou, eia ge vivagari pepeho amutouo. E Iesus ge vibalava le amutou la vibalavala ale eia visati le amutou la valalua tetala. 33 Ale eau pou tamutoue, eau kama hate saga tavu la uati me la vitokoromola te la tahalo isasa. 34 Amuto hiloti la igogolu taku omai tamutoue, eau igogolu, eau ali, me egite la bilalaha taku tai, amite ali moli la igogolu la lima miteu.”
35 Tio, eia goio vei loua giteu mago “Te la vuragaragala taku mai ele, eau masagea veia ge vimari le amutou veia amuto ge suli egiteu la valalua ale gege. Tiele etato ge tilimuli sesele la vigagiala te La Uru tegatou e Iesus ale eia veia mago ‘La tahalo ale mutele, la sagegela tetala uru, la vuhula eia ababiale tabarala la ilali, la uati. Me tabarala ale eia abiala, la sagegela tetala kama uru agi mai la sagegela te tabarala ale sulitia.’ ”
36 Goio, e Pol vikara pasiti mai ele, egite gomai toto tulu sotalo, kaka tavuti La Tahalo Uru. 37 Tio, oio moli ovolale, egite vigau moliti e Pol ele, egite goio tali roboa, egite mai moliti e ulotaro la tilali. 38 Goio e Pol tola taro egiteu mago “Ale amuto hilo taroti la matague.” Tio egite lolotia mai ele, la iloburukola eia uru pepeho lou te la ilo giteu ele, gomai egite vahari tarotiao.

*20:16: La haro uru ale ‘E Pentikos’, egiteu la valalua la lotu te Iesus egite virovilala la haro ale La Kalulu La Marokala eia sivo robo egiteu oio e Ierusalem pala, te la siloko la lotu.