21
E Pol sae te sipi, eia goio e Ierusalem
Amite goio hiliti, sae te sipi, amite toto moli solau la olu bisi e Kos. Goio, mai galigeli, amite goio guvi oio la olu uru e Ros. Goio, amite hari lou goio guvi oio la mautu e Patara. Oio la mautu alele, amite poga lou isa e sipi, eia raragiti ge goio e Pinisia, amite goio sae muli egiteu, amite tuga. Amite tuga mai ele, amite hari soio, amite hiloa soio la olu e Saipras, amite poloa, amite hiloa soio te la lima miteu e meru. Amite sele polo molia soio la gale Siria, amite goio poru oio la mautu e Taia, la vuhula eia ge visivo la golugolu oio te la mautu alele.
Amite goio te la mautu alele, amite poga egiteu la valalua te Iesus isahari, egite goio puli amiteu soio, amite pou oio tegiteu la haro ivitu. La Kalulu La Marokala vei matagagati la gabutatalala tegiteu, egite goio mera taroa e Pol veia eia ge umala ge goio e Ierusalem, eia soukama ge vilua. Eala moli amite goio pou lou tegiteu la logo isahari, mulimuli amite goio hiliti taroa la mautu alele, amite goio tuga. Goio, egiteu la valalua te Iesus ele, vikapopo me ruturutu giteu, me latatu giteu, egite goio vahari taro amiteu loluma te la mautu, golau la parava, amite tomi goio toto tulu otalo, amite kaka tavu La Tahalo Uru. Tio amite goio kaka kaluvu, egite goio tataro amiteu, amite goio tataro tai egiteu, amite goio vitataro gogogo mai ele, amite goio tuga, egite goio beu rivua soluma la mautu tegiteu.
La veipalala te Agabas soio te Pol
Amite sae te sipi mai ele, amite hari moli loio e Taia, amite sele polo molia goio guvi oio la mautu e Tolemes. Amite goio laharoa giteu la valalua la lotu oio la mautu alele, amite goio pou oio tegiteu la haro isasa.
Tio, goio, mai galigeli, amite hiliti taroa la mautu e Tolemes ele, amite goio guvi oio la mautu uru e Sisaria. Amite goio pou te la tahalo la valolo isasa, la isala e Pilip, eia isasa tegiteu ale taho vitu ale egite vimagiriti egiteu pala veia egite ge la tahalo la visuli te la lotu. La tahalo alele, e latula la sobe ivaa, egite souka taulai, eala moli egite veipala la merera te La Tahalo Uru tai mai egiteu la bilalaha. 10 Tio amite goio pou oio e Sisaria, la haro usu polo, goio la bilalaha isasa, la isala e Agabas, eia lotalo e Iudea. 11 E Agabas ele goio tamiteu, eia abi la kisipou te Pol ele, eia goio tovo muli la kilisi la limala me la vahala iluale, eia goio veia miteu mago “La Kalulu La Marokala, eia veipalatia maie ‘Egite la valalua e Iuda oio e Ierusalem, egite ge kisi e taho la kisipou aleie mai ale eau tovo mulitia mutoue. Me egite ge lapua soio tegiteu la valalua isapolo ale kama e Iuda.’ ”
12 Tio, amite me la valalua tomi me hatavivile te la mautu aleie, amite loloa, amite makuku, amite goio mera taro vagaria e Pol ele veia eia umala ge goio e Ierusalem. 13 Eala moli e Pol goio koli la merera tamiteu mago “Amuto umala ge vailo ruru leau la tilali veia amuto ge igo marapa la gabutatalala taku. Eau raragiti veia egite ge vagoiloau te la kilisi. Mai egite masagea ge biliau, eia taritigi tai moli, veia eau ge peho tai oio e Ierusalem, ge peho robo la igogolu te La Uru tegatou, e Iesus.”
14 E Pol goio vikara mai ele, eala moli amite kamati koramulia ge putu oli lou la vikararala tetala, la havu tatubatuba moliti amiteu, amite goio vei moliti mago “Korati ele, eme ge tilimuli moliti la masasagala te La Uru.”
E Pol vei mulia giteu la mulugaluga la lotu oio e Ierusalem la igogolu tetala
15 Amite goio pou tabaa lou bakisi oio la mautu uru e Sisariale, mulimuli amite goio masusulu, amite hiliti goio e Ierusalem. 16 Egiteu la valalua te Iesus tai isahari ale loio e Sisariale, amite vitilimuli, egite goio vahari amiteu soio te la luma te la tahalo ale veia ge baumuli amiteu, la isala e Nason, eia la tau Saipras, eia palati te la lotu te Iesus, sokoa te la silokola sesele.
17 Tio, ale amite guviti oio e Ierusalem ele, egite la valalua te Iesus rara tavu sesele amiteu. 18 Mai galigeli amite me Pol goio hari lalai e Iakob me egiteu e ururu tomi te la lotu, egite tomi oio popou. 19 E Pol goio laharoa giteu, eia vei mulia giteu la igogolu tomi oio tegiteu la valalua ale pou te la maligoma, ale La Tahalo Uru puli rivu sesele egiteu te la limale Pol ele. 20 Egite lolo e Pol kaluvu, egite sagege pepeho la merera tetala, egite vei tataho La Tahalo Uru. Eala moli egite goio veiala mago “Eme rovia, la valalua e Iuda mapaiti goiloti te la lotu te Iesus, egite tomi ele togo pepeho la viputumulila te ururu gatou. 21 Egite lolotia veia eme vimari la valalua e Iuda ale popou oio te la maututula veia egite umalati ge tilimuli la merera te Moses, veia la irovilala te la vovo la tahalo, egite umalati ge igigo loua, la vulovulo gatou tomi maie tai, umalati. 22 Ale egite ge loloa veia eme guviti, egite ge gomai, etato ge pou vikapopo. Taritigi etato ge raragi tigi tegiteu ele, la merera ale taritigi isahari. 23 Taritigi eme ge lolo amiteu, eme ge igo molia mai ale amite viputumulitia, eme ge igo maie: Egiteu taho vaa omai, egite tauti la merera ale tikumu soio te La Tahalo Uru veia egite ge la tahalo la maroka tetala, eala moli egite raragiti veia ge goio la luma la lotu, egite ge gutu la vaabila soata te La Tahalo Uru, mai la vulovulo la vimarokala. 24 Taritigi eme ge vikapopo me egiteu ale taho vaale, e pris ge vimaroka tai eme, eme ge suli tai egiteu, ge loto e pris te la igogolu tetalale, egite ge sala taro la ivu giteu ele ale egite baharuti la tiloi la merera soio te La Tahalo Uru ale egite toitiale. Mai eme ge igo mai ele, egite Iuda tomi ge matagagati veia eme gabu tikumuti la merera tomi te Moses, me la merera ale egite isahari ubi leme ovola veia eme kamati la tau Iuda sesele, egite ge rovia veia la visigolola alele. 25 Eala moli eme umala ge gabutatala egiteu la valalua ale logala, ale kama e Iuda, egite goiloti la lotu te Iesus. Amite kekesitia giteu veia egite umalati ge ali la ilali ale la valalua vaabila soio te la puigolo, egite umala tai ge liu la kasoso, ge umala ge alali tai la kalia ale egite hou molia, egite kama olo la lohola, la kasosola soukama sali tomi, ge umalati ge igigo tai la iruru kabili tegiteu, mai la ilovo, ka mave.”
26 Tio, e Pol goio roromuli molitia la merera tegiteu tomi mai ele, mai galigeli eia vahari egiteu taho vaa soio te pris, egite goio igo la vulovulo giteu e Iuda mai te la vimaroka la tahalo. Kaluvu, e Pol goilo la luma la lotu, eia goio tau la mata soio te pris te la giligi la logo la vimaroka tegiteu ele, ale egite ge gomai lou ge gutu la vaabila tegiteu soata te La Tahalo Uru, ge vikaluvu pasi la vulovulo la vimarokale.
Egite lao tola e Pol
27 Tio, goio, la giligi la logo ivitu mai te la vulovulo giteu e Iuda te la vimaroka la tahalo, la giligi la logo ivitu alele eia hagagaviti ge kaluvu, egiteu e Iuda isahari ale loio la gale Esia, egite goio hilo vuti e Pol oilo te la luma la lotu. Egite goio vahate pariri la valalua me hatavivile tomi, goio lao tolea, 28 egite tola tavu la valalua mago “Muto la valalua e Israel, maurala ge, la tahalo ale tuga lalahu te la maututula veveia la valalua veia egite ge vile etatou e Iuda, ge gima la merera te Moses, ge vile tai la luma la lotu, la tahalola eiala ge! Hiloa, egite ale kama e Iuda eia puliti egiteu soilo te la luma la lotue, la luma la maroka tegatou eia mumuguti go! 29 (Egite veia maie, la vuhula mai alalavi egite hilo e Pol mira me Tropimas, la tau Epesas, egira kavovou te la tia la mautu, egite kau moliale Pol veia eia pulitia la tahalo alele soilo te la luma la lotu ele, eala moli ouka, eia kama igoa mai ale egite veitia, eia kama pulia soilo te la luma la lotu, eia tikumu, la vuhula kama la tau Iuda e Tropimas ele.)
30 Goio, la valalua loloa la tilola tegiteu e Iuda ale loio e Esiale, la mautu goio marapatio. Egite hari vikapopo, lao tola e Pol, lavea sogala, egite goio kapi robo la mata la luma la lotu ele. 31 Egite vagari veia ge bili e Pol, eala moli la merera te la marapala alele eia sibitalati soio te la mulugaluga tegite soldia veia la mautu e Ierusalem mata daduati.
32 Tio, egite me soldia isahari goio hari sotalo tegiteu, la valalua hilo egite guviti ele, egite kati kuea e maura e Pol ele. 33 Goio, la mulugaluga, eia hari tavu e Pol, lao tolea, eia goio veia giteu la bilalaha tetala veia ge kisila la sen ilua. Goio, eia tahi egiteu mago “Ale ere tahalo? Eia igo la rova?” 34 Tio eia tahi egiteu maie, egite soko la tilola, egite isahari la merera isa, egite isahari la merera isa, la merera tegite isapolopolo moliti ele. Egite marapa mai ele, la tau Rom uru ele eia kati gabutatala tigi. Tio eia goio baha taro e Pol soio te la luma uru tetala, egite soldia goio vaharia. 35 Goio, egite vaharia kara moli la tilaloa ale goata te la luma tegiteu ele, la valalua egite goio igo totolo pepeho, egite igo sulupu lalahutio, tio egite soldia bole sae moli e Pol soata te la beho giteu. 36 La valalua hari tatavu moli egiteu ele, egite karasusuku moli lou egiteu veia ge bilia.
37 Goio, egite ga vahari e Pol soata mai ele, veia ge goilo te la lumale, e Pol goio tahi la tau Rom uru ele mago “Ae, eia kama koramuli etala ge vikara muga?”
Tio la tau Rom goio tahia mago “Ia, eme rovi la vikararala e Grik, ia? 38 Eme soioge kama la tau Gipto ale amite paa mulimulia, eia vahiliti la ruruga, la valalua la salatu savulu vaa abi la gata tegiteu, gali mulia soio te la hohoi pala.”
39 Goio, e Pol kolia soio tetala mago “Ouka, eau la tau Iuda, la mautu taku sesele e Tasas oio la gale Silisia, la mautu taku eia ka bisi. Mave, eia kama koramulia eau ge vikara soio tegiteu la valalua aleie?” 40 Goio, la tau Rom uru ele lolo la vikararala tetala, eia veiala eia taritigi, tio e Pol goio magiri oata te la tilaloa, eia tave tola egiteu. Egite goio makovu, eia goio vikara soio tegiteu la merera tegite Iuda lou.