22
E Pol vikara soio tegiteu, eia veia giteu maie “Amutou tomi e tabarabaragu, amutou e ururu tai, amuto ge laba gele somai, eau ge tovo lalai veia ge tau robo la merera ale amuto ubiti leau!”
Tio, egite loloa ale eia vikara te la merera tegite Iuda lou, egite goio makovu, isa kati vikara, egite tomi goio laba gele tataho. Tio e Pol goio vikara soio tegiteu maie “Eau la tau Iuda, e tila pigoau oio la mautu e Tasas oio la gale Silisia, eala moli eau abi la vimari omai e Ierusalem. E Gamaliel uru vimariau, eia turi muliagu la merera tomi te ururu tegatou e Iuda, eau roromuli tomia. Amuto gabu tikumu la merera te La Tahalo Uru, me eau gabu tikumu taia mai lou amutou ele. Amuto rovia, eau pala viligi la valalua ale tilimuli la gauru te Iesus, eau bili isahari tegiteu ele, isahari eau lapu egiteu soio te la kilisi, egite hatavivile tai. Amuto ge tahi egiteu la uru tegatou, la mulugaluga tegiteu e pris tai, la vuhula egite pala abiagu la kekesi tegiteu te la igogolu alele veia eau ge vahilo le tabarabara giteu oio e Damaskas, veia eau ge gima la valalua te Iesus. Eau igo seselea, eau tuga moli te la bilaha tegiteu e ururu ele veia ge lapu egiteu somai e Ierusalem, egite ge magiri te la vigagiala.
E Pol gilemulia giteu e Iuda ale la gabutatalala tetala vuloti soio te Iesus
(La Bilalaha 9:1-19; 26:12-18)
“Eala moli eau tatuga te la gauru, goio hagagaviti soio la mautu e Damaskas, te la haro hugutolea eau karutu la matagaga isa uru eia sima loata te la mori, sivo roboau, la matagu maligoma. Eau goio boru sotalo la magasa, eau lolo la golu la tahalo isa uru, eia toleau mago ‘Sol, Sol, ilava eme viligi molitiaue?’ Goio, eau loloa mai ele, eau goio tahia mago ‘Tahalo Uru, eme ere ele?’ Mago ‘Eau e Iesus, la tau Nasaret, ale eme viligiligi eaue!’ Me egiteu ale vikapopo leau, egite tai hilo la matagaga uru ele, eala moli egite kama lolo la golu la tahalo uru ele, eau sekela moli loloa. 10 Goio, eau goio tahia mago ‘La Uru, eme masagea veia eau ge igo la rova?’ Goio La Uru veiagu mago ‘Eme ge hiliti, goluma la mautu e Damaskas ele. Eme ge golumale, la tahalo taku isasa eia ge vei matagageamu la papaga tomi ale eau toitia veia eme ge igoa.’ 11 Tio eia vei kaluvuagu mai ele, eala moli eau mata keati la matagaga uru ele, eau vava bububu moli, egite goio tateau soluma e Damaskas ele.
12 “Tio, la tahalo isasa oio e Damaskas, la isala e Ananaias, eia la tahalo la iroromulila sesele te la merera te La Tahalo Uru. Egiteu tomi e Iuda ale egiteu pou oio e Damaskas, egite rovia eia la tahalo sesele. 13 E Ananaias gomai taku, eia goio magiri te la lagugu, eia goio veiagu mago ‘Tabaragu, Sol, la matamu ge mata pulala lou!’ Tio oio moli ovola la matagu ilua mata pulala, eau hiloa e Ananaias ele. 14 Eia goio vei louagu mago ‘La Tahalo Uru tegite tutubu gatou, eia hiloviti emei veia eme ge rovi sesele la masasagala tetala veia eme ge rovi tataho La Tahalo La Marokala tetala tai, e Iesus, eme ge lolo sesele la merera tetala, 15 veia eme ge la tahalo la valolo te la merera te La Tahalo Uru. Eme ge veipalea la valalua tomi te la paga ale eme hiloa, ale eme lolo taia.’ 16 Tio eia goio vei louagu mago ‘Eme pou tali lava? Taritigi eme ge hiliti, eme ge abi la vuluhi te la isale Iesus, eme ge kaka tavua veia eia ge vimavulaha taro leme la iruru tomi taume.’
E Pol gilemulia giteu ale La Tahalo Uru bahea soio tegiteu ale pou te la maligoma
17 “Tio, mulimuli eau beu rivu loua soio e Ierusalem, eau goilo te la luma la lotu, eau goio kaka tavu La Tahalo Uru, eia sibitala tavuau, eau hiloa mai ale tagea. 18 Eia veiagu mago ‘Eme ge igo hari, eme ge hiliti taro haria e Ierusalem ele. Mai eme ge veipala la isagu omai te la mautu aleie, eau veiamu egite kama ge lolome.’ 19 Tio eau goio koli la merera te La Tahalo Uru, eau veiala mago ‘Tahalo Uru, la valalua tomi egite rovi tatahoau, alaura eau goililo te la luma la lotu tegiteu, eau lapulapu la valalua me hatavivile tomi ale egite lotu tatavu e latumu e Iesus, eau ge lubi egiteu, lapu egiteu, vagoilo egiteu te la luma la kilisi. 20 Pala egite bili tai e Stiven ale la tahalo la valolo te la isale Iesus, me eau tai oio magiri vikapopo legiteu, eau sugu taro taia veia egite ge bilia, me eau sesele baumuli la kairobola tegiteu la valalua alele. Ale alaura eau igo la papaga tomi alele, eala egite tomi roviau.’ 21 Tio eau goio veia La Tahalo Uru mai ele, eala moli eia goio baheau mago ‘Eme ge tuga, eau ge bahame sobali, eme ge goio te la valalua me hatavivile tomi ale egite souka matagaga, egite la valalua ale logala ale kama e Iuda.’ ”
La mulugaluga tegite soldiale Rom eia tao robo e Pol
22 Tio, goio, egite Iuda lolo mulimuli la vikararala te Pol mai ele, kara eia veia mago “Eme ge tuga, eau ge bahame soio tegiteu la valalua ale logala, ale kama e Iuda,”
tiele egite tola kahare pepeho moliti mago “A ge, bili peho taroa la mumugu la tahalo aleiele. Etato umalati ge hililo lou la matala omaie!”
23 Goio, egite viputugere lahu moliti ele, gomai egite kai taro tomia la kairobola tegiteuo, goio egite ato moliti la magasa pupusi, valibura lahutia soatao.
24 Tio, gomai la mulugaluga tegite soldia baha taro moliti egiteu la valalua tetala mago “Amuto ge vahele la tahalo ale soilo la luma uru tegatouo.” Eia abia goio vei loua giteu e soldia ge kumamasi muga e Pol ele, tio egite ge tahi tigia te la vuhu la iruru ale la valalua toiti le Pol ovolale.
25 Tio egite goio kisi tola e Pol veia ge kumamasia. Eala moli la mulugaluga tegite soldia eia magiri hagagavi soio te Pol, gomai e Pol veiala mago “Mave, eia kama tikumu veia amuto ge lubi bulalahu moli isa la tau Rom ale eia soukama magiri te la vigagiala?”
26 Tio, gomai, la mulugaluga tegite soldia lolo vutiti e Pol veia mai ele, eia makuku sesele, eia goio te la uru tetala, veiala mago “Tahalo uru, eme ge igoa mave la tahalo ale, la vuhula eia la tau Rom seselele.”
27 Tio, la mulugaluga tegite soldiale, eia tuga tavuti e Pol soio, eia goio tahitia mago “Ia, eme ge vei tigiagu, eme la tau Rom sesele, ka ouka?”
28 Tio e Pol goio veiala mago “Eau la tau Rom sesele.”
Tio la mulugaluga tegite soldia eia goio veia louala mago “Eau moli pigiti la mapa uru sesele veia eau ge goilo sesele mai la tau Rom isasa.”
Eala moli e Pol goio vei tigi louala mago “Eala moli eau, e tila me tete, egira la tau Rom.”
29 Goio, egiteu la valalua ale ga visuu taroale Pol la vikararala, egite taga tarotia. Me ale la uru tegite soldia, eia rovitia veia e Pol eia la tau Rom sesele eala moli egite kisi tolatila la sen, eia tai makuku pepeho, la vuhula la iruru alele eia tikumu pasi.
E Pol magiri te la vigagiala oio tegiteu la urule Iuda
30 Tio, gomai, la uru tegite soldia, eia masagea ge rovi tigia oio tegite Iuda veia erese iruru sesele e Pol igotiale. Goio, mai galigeli, eia lube taro e Pol ele, eia baha la vigagiala soio tegiteu la mulugaluga te la lotu e Iuda me egiteu la uru tai veia egite ge pou vikapopo. Tio goio eia puli e Pol soio tegiteu ele, eia goio vimagiria te la lagu giteuo.