23
Tio, e Pol goio magiri, eia lagu tavu moli egiteu la uru tomi ele, eia veia giteu maie “Amuto e tabarabaragu, eau kama gabutatala isa la paga oilo la tiagu te la igogolu taku tomi ale eau igotia. La Tahalo Uru hiloa eia taritigi tomi moli, la vulovulogu eia matata moli.” Tio eia vikara mai ele, eala moli la mulugaluga tegite pris eia loloa, eia karutu, eia goio veia giteu ale magiri hagagavi te Pol ele veia egite ge sabala la galela. Tio e Pol goio veiala mago “La Tahalo Uru ge kue tai emei! Maura emei, eme mata mai ale marokale, egite soioge peli robo tomi la mumugu la vulovulomu ele, ia? Eme magiri te la vigagiala veia ge tovo lalai la vulovulogu veia eau poloti la merera te Moses ka ouka, eala moli ale eme veia giteu veia egite ge sabala la galegue, ale eme poloti la merera ale tikumu te Moses lou ele!”
Eala moli egiteu ale magiri hagagavi te Pol, egite veiala mago “Mave, eme veia ge giloti la mulugaluga tegite pris ale La Tahalo Uru vipoua, ia?”
Tio e Pol loloa mai ele, eia karutu, eia goio veia giteu mago “Eia sesele ia? Eau kama rovia veia eia la mulugaluga isale, eau veia la tahalo isasa. Eau ruru, la vuhula La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie ‘Umala isasa ge vikara barea la uru te la valalua te La Tahalo Uru.’ ” Ale e Pol veia giteu mai ele.
Eala moli e Pol hilotia egiteu la uru tomi ale popou ele, egite kama mai ale la gabutatalala visauru, isahari tegiteu e Sadiusi, isahari tegiteu e Pariseo, tio eia hiloa mai ele, eia goio vikara oata mago “Tabarabaragu, eau e Pariseo, e tete tai pala e Pariseo isasa. Eau magiri te la vigagiala, la vuhula eau gabu tikumu la merera La Buk Tabu Ale Pala, ale eia veia egiteu ale pehoti ge mahuli rivu lou.”
Tio, ale e Pol veia giteu mai ele, egite la karakara iluale goio vaigotio, la gabutatalala tegiteu ele eia mai ale iluati. La vuhula egiteu e Sadiusi, la vimari tegiteu eia veia maie veia la kalulu la tahalo ouka, e angelo tai ouka, me la mahulirivula tai ale mulimuli ge ouka. Eala moli egiteu e Pariseo, egite vagari tavu la vimari itolu tomi aleie, egite veia eia sesele.
Goio, egite tola kahare lou soata, goio egiteu la tahalo la mari isahari oilo tegiteu e Pariseo, egite goio hiliti, egite giriri mago “Amite kama sivuti isa la iruru oio te la tahalo alele! Soioge eia sesele veia e angelo isasa ka ere eia vikarati soio tetala oio la gauru ale goio e Damaskas ele!” 10 Eala moli ale egite vikara mai ele, egite goio vaigo pepeho lou. La mulugaluga tegite soldia eia makuku ale egite souka ge vilagi gole momomo e Pol ele. Eala eia goio baha egite soldia tetala veia egite ge hari soio ge lapu taro legiteu e Pol ele, veia ge tatea soio la luma uru tegiteuo.
11 Tio, egite goio igoa mai ele, e Pol goilo te la luma la kilisio. Goio te la logo eia hilo La Uru gomai magiri te la balila, eia veiala mago “Pol, eme ge vagari. Eme veipalati la isagu omai e Ierusalem, eia taritigi eme ge veipala taia oio la mautu uru e Rom!”
Egite Iuda viputumuli la gauru ale egite ge bili e Pol
12 Mai galigeli te la kavikoki, egite Iuda isahari goio pou vikapopo veia egite ge viputumuli la gauru isasa. Egite tauti la merera ale vagari sesele soata te La Tahalo Uru veia egite umala ge alali, ge umala ge liliu, kara ale egite ge bili peho taroti e Pol ele. 13 Egiteu la valalua alele, la giligi giteu eia mai ale savulu vaa gegete. 14 Egite goio tegiteu la mulugaluga tegite pris, vikapopo tai egiteu la uru tomi, egite vei matagagea giteu la vigiala tegiteu ale mago “Amite tauti la merera ale tikumu sesele soata te La Tahalo Uru veia amite umala ge ali kara te ale amite ge bili taro e Pol. 15 Taritigi amuto ge baha tavu egiteu e soldia ge visigolo egiteu veia egite ge vahari e Pol somai tamutou veia amuto ge tahi tigi loua la tilahi isahari lou. Eala moli amite ge kemi, ge pou talia, ale egite ge loio, amite ge gali tavu egiteu, ge lao tolea e Pol uru ele, ge bili taroa.”
16 Egite goio vikara mai ele, eala moli e halale Pol isa bisi eia loloa, eia goilo la luma uru tegiteu e soldia, eia goio sigiliale Pol. 17 Goio e Pol baha tavu la uru isasa tegite soldiale, eia veiala mago “Eme ge vahari la tahalo bisi ele soio te la mulugaluga, eia la merera isasa oio tetalale.”
18 Tio, e soldia loloa mai ele, eia goio vahari ale bisi ele soio te la mulugaluga, eia veiala mago “E Pol ale pou te la kilisi, eia veia eme ge lolo la tahalo bisi ele, eia la merera isasa veia ge veiamu ovola.”
19 Goio, la mulugaluga loloa mai ele, eia goio tata e halale Pol bisi ele soio, egira moli pou gale bakisi soio, eia goio tahia mago “Eme masaga ge veiagu la rova e?”
20 Goio, e guliliki ele kolia soio tetala mago “Egite la mulugaluga tegite Iuda viputumulitia veia galigeli egite ge baha somai taume, veia eme ge vahari e Pol sotalo tegiteu, veia egite ge tahi tigi loua isahari la tilahi lou. 21 Eala moli eme umala ge lolo egiteu ele, la vuhula egite la valalua savulu vaa gegete ge lago te la gauru. Egite tauti la merera ale tikumu soata te La Tahalo Uru veia egite umala ge ali, umala tai ge liu, kara ale egite ge bili taro e Pol ele. Egite oio raragi moliti veia ge igo sesele molia mai alele, egite pou tali moli eme veia eme ge roromuli la kilaka tegiteu mai ele veia eia taritigi moli.”
22 Tio, eia veia la uru mai ele, me ale uru goio kolia soio tetala mago “Taritigi, eala moli eme umala ge veiale isasa ale eme veipalatiagu la gabutatalala tegiteu ele.” Tio eia vei kaluvutiala mai ele, eia goio baha taro la tahalo bisi ele, eia tugao.
Egite vahari taro e Pol soio te la uru e Pelis
23 Goio, la mulugaluga tegiteu e soldiale Rom ele, eia goio veia la bilalaha tetala ilua ururu mago “Amula ge raragi egiteu e soldia salatu lua veia egite ge goio e Sisaria, ge raragi tai la valalua ale savulu vitu ale sae te la hos, me la valalua la gata salatu lua tai. Ale galogo te la mata la haro ualasiu amuto ge tuga. 24 Ge abi taiale Pol la hos isahari, eia ge sae polopolo tegiteu, eia ge guvi tigi moli soio te la uru e Pelis oio e Sisariale.” 25 Tio eia veia girua mai ele, eia goio kekesi tai la merera la veimatagagala maie:
26 “Eiau e Klaudias Laisias, eau kekesiamu la uru e Pelis, eau veiamu la kavikoki. 27 Eau masagea eme ge rovia veia egite Iuda lao tolati la tahalo ale e Pol ele veia ge bilia, eala moli eau loloa veia eia la tau Rom isasa, amite me egiteu e soldia taku goio hari tavua, lapu rivutia te la lima giteu alele. 28 Eau veia eau ge matagaga te la iruru ale egite veia eia igoa, eala eau vaharia soio te la ururu tegiteu e Iuda, 29 eau sivutia oio tegiteu veia eia la iruru ouka ale koramulia eia ge peho mulia, veia eia ge pou tai te la kilisi. Ale egite ubi leia ovola, la paga oilo te la merera tegiteu e Iuda lou. 30 Goio, ale eau loloa veia egite isahari viputumulitia veia ge bilia, eau gabutatala veia ge bahea somai taume, me eau vei taia giteu la valalua ale kauala la merera, veia egite ge gomai ge magiri te la lagumu ele, eme ge lolo la merera tegiteu ale egite ubiti la tahalo ale e Pol ovola.”
31 Goio, e Laisias kekesi maie, egite soldia goio igo seselea mai ale eia veitia giteu, egite goio vahari e Pol te la logo moli alele soio te Antipatris, egite goio guvi oio la mautu alele, egite mavuta. 32 Mai galigeli la kavikoki, egiteu e soldia ale polo moli otalo, egite goio beu rivua. Eala moli egiteu ale sae te la hos, egite goio vahari lou e Pol solau e Sisariale. 33 Egite goio guvi olau e Sisaria, egite abia la uru oio la mautu alele la kekesi te la mulugaluga tegiteu ele, goio, egite sugu taro e Pol soio tegiteuo. 34 La uru, eia goio gigi la kekesi alele, eia goio tahi e Pol la mautu tetala. Ale e Pol veiala eia la tau Tasas loio la gale Silisia, 35 la uru goio veiala mago “Tio, ale egite ale ubi leme la merera ge guvi, eau ge lolo lou la merera taume.” Eia vei kaluvutiala mai ele, eia goio vei giteu veia egite ge vagari robo e Pol oio te la luma ale uru e Herod tigitia pala.