24
Egite la mulugalugale Iudea tala pala e Pol soio te la uru e Pelis
Tio, mulimuli la haro ilima poloti, goio la mulugaluga tegite pris, la isala e Ananaias, eia puli egiteu e ururu isahari, egite vitilimuli soio te Pelis, eala moli egite toi tolati isasa tegiteu, la isala e Tetalas, veia eia ge vigagia tegiteu soio te la uru ele. Goio, egite magiri vikapopoti te la matale Pelis ele, gomai la uru tolatia e Pol soio tegiteuo. Tio e Pol gomai magiriti mai ele, e Tetalas goio sokoti la vikararala mago “Tahalo uru Pelis, amite sagege sesele te la vibaumulila taume, ale igoie amite hilotia maie veia la vaubila me la pulolou marapala oukati. La vuhula la papaga tomi ale vimaraparapa la pulolou te la maututula palao, eia kokovu tomitio. Tio la tia miteu eia malilo tatahoti, amite vei tataho sesele pasiti eme ovolale. Eala moli eau kama ge lapu malau la vigiala soio taume. Amite masagea eme ge gogo moli amiteu, veia eme ge lolo muga la vigiala tamiteu bautusa molie. Male ge, la tahalo moli ale e Pol ele, eia moli la vuhu la marapala tomi ale sibitala te la maututula oio te la galegale tomi ele. Eia mugati la gale la valalua ale egite vahiliti poloti la lotu isasa ale egite totoia veia te Iesus la tau Nasaretio. Tio eia ga igo bara tai lou la luma la lotu tamiteu uru ele, eala amite lao tolea veia ge hilo muli la iruru tomi tetala mai la vulovulo te ururu tamite Iuda. Eala moli la mulugaluga uru, e Laisias, eia gomai lapu totolo taro le amiteu e Pol ele. Eia veia mai ge amite masagea ge ubi le Pol la vigiala, taritigi amite ge gomai sesele taume. Eala moli mai eme sesele ge tahia veia eme ge lolo tataho la merera tetala te la harela sesele, te la papaga ale amite veitiamu ovolale.” Tio la tahalo uru tegiteu, e Tetalas ele, eia vikara kaluvu mai ele, egite la valalua e Iuda tai tahoa la vikararala tetalale, egite ubi tai le Pol la vigiala, egite veia la vikararala tomi te Tetalas ele, eia sesele.
E Pol vikara matagaga soio te la uru e Pelis
10 Goio, e Tetalas vikara kaluvu mai ele, e Pelis goio tuhu mapeale Pol veia eia ge vikara, e Pol goio vikara maie “Ale eme pouti la mulugaluga tamite Iuda la leavala usu eau rovitia, eala eau sagege pepeho veia eau ge magiri omai te la lagumu ge koli la merera tegiteu ele. 11 Eme hiloa, eia souka tabaa ale eau beua loata e Ierusalem, soioge la logo so savulusa moli gete lua. Mai eme masaga ge rovia veia eia sesele, eme ge tahi la valalua. 12 Eala moli ale eau pou oio e Ierusalem ele, egite Iuda isa kama sivutiau oio la luma la lotu veia eau ge vaubi soio te isasa la merera usu, ouka. Ale tai egite isa kama hilo vutiau oio te la lumaluma la lotu tegiteu, oio tai te la tia la mautu veia eau ge igo marapa la valalua. 13 Egite tai kama koramulia ge toi isa la merera ale sesele ge vitikumu la merera tegiteu soio taume ale egite kauagu ovolale. 14 Eala moli la paga isasa eme ge loloa te la haregu eia sesele, la lotu taku, eau lotu tavu moli La Tahalo Uru te ururu tamiteu ale eau tilimuli la gauru te Iesus, ale egite veia la gauru la visigololale. Eala la merera tomi te Moses, me la merera tegiteu la bilalaha, eau roromuli tomi taia. 15 La gabutatalala taku, eia mai moli tegiteu ele, ale eau veia la valalua tomi, egiteu ale taritigi, egiteu ale kama kokora, egite ge peho, egite ge mahuli rivu lou. 16 Eala eau valololo moli mai ele, eau kama gabutatala la paga isasa oilo la tiagu veia La Tahalo Uru me la valalua tai ge sivuti la iruru omai taku.
17 “Sesele, eau sisiuti te la galegale tomi, la leavala usu poloti, eau gomaiti lou la gale taku sesele veia ge vahari la uati somai te la valalua ale pou la savelela veia ge gutu tai la vaabila oata te la poro oilo la luma la lotu, mai la vulovulo miteu e Iuda. 18 Eau igo taiti la vulovulo la vimaroka la tahalo mai te la vulovulo mite Iuda lou, eau goio lotu, eala moli egite goio lao toleau. Eau pou sekela, la marapala ouka, 19 eala moli egite Iuda isahari ale loio la gale Esia, egite goio soko la vimarapala. Taritigi egite ge gomai, mai egite la merera isa somai taku, taritigi egite ge veipalea omai te la matamu. 20 Ka, mai egite masagea veia ge veiamu la iruru ale mai egite sivuti seseletia omai taku, ale eau magiri pala te la vigagiala tamite Iuda oio e Ierusalem, taritigi moli. 21 Sesele, eau la iruru ouka, eala moli ale bakisi eau tola vagari soio tegiteu e ururu mai la tilogo ouka, ale eau veia giteu ‘Ale amuto tovo lalai la vulovulogu igoie, la vuhula eau gabu tikumu la merera te La Buk Tabu Ale Pala ale etato ge peho, etato ge mahuli rivu lou,’ ale eau kaharea giteu mai ele, eau ruru.”
22 Tio, e Pol vikara kaluvu mai ele, e Pelis loloa, me la tahalo ale, eia kama paua te la gauru te Iesus, ouka, eia rovi palatia. Eala moli eia goio barautu la merera tomi tegiteu ele, mago “Ale la uru e Laisias ge guvi loio e Ierusalem, eau ge vikaluvu pasi la merera tomi alele.” 23 Eia vikara kaluvu mai ele, eia goio baha la tahalo ale pahutu robo e Pol ele, veia eia ge lubea bakisi, koramuli veia eia ge kavovou, me egite tabarabarala ge vahariala bakisi la ilali.
E Pelis vipou e Pol te la luma la kilisi la leavala ilua
24 Tio, mulimulito, la logo usu poloti, e Pelis me rutula e Darusila, egira veia ge hilo lalai e Pol. E Darusila, eia la tavile Iuda. Goio, e Pelis tola e Pol soio tegirua veia ge lolo isahari la vikararala tetalale. 25 Goma, e Pol vei mulitiala te la gauru te Kraist Iesus. Eala moli e Pol vei mulimuli moli la vulovulo ale matata, me eia vei taia veia etato tomi ge vibaumuli tigi, mulimuli la viputumulila te La Tahalo Uru ge sibitala tavu etatou tomi. Tio e Pol vitovo molia mai ele, gomai, e Pelis taga moliti, eia baha taro moliti e Pol mago “A ge, eme hiliti taro harari eau. Mai mulimuli eau ge gabutatala loume, tio eau ge tola lou emei somai.” 26 E Pelis vikara mai ele, eala moli eia masagea veia e Pol ge abiala isahari la uati. Tio te la gabutatalala te Pelis mai ele, eia tola bibibi moli e Pol veia egira ge vikarakara moli. 27 Goio, mulimulito, la leavala ilua poloti, la mulugaluga isa koli e Pelis, la isala e Posias Pestas. Eala moli e Pelis alali moli la ilo giteu e Iudale, eala eia sau tatola moli e Pol te la luma la kilisi ele.