25
E Pol kaka tavu la uru e Sisa veia eia ge lolo la vigagiala tetala
Goio, la uru e Pestas, eia ago taroti e Pelis oio te la gale alele, eia so pou moli la haro itolu, eia hiliti taro e Sisaria goio e Ierusalem. Tio egite la mulugaluga tegite pris tegite Iuda goio tetala, egite ubi vagari le Pol la vigagiala mago “Taritigi eme ge suli amiteu, eme ge baha taro e Pol somai e Ierusalem.” Egite vikara mai ele, la vuhula egite veia ge lago talia te la gauru ge bili peho taroa.
Eala moli e Pestas kolia giteu mago “E Pol soloio la luma la kilisi oio e Sisaria. Eia hagagaviti veia eau sesele ge goio e Sisariale. Tio egite ururu tamuto ge tilimuliau sotalo. Ge goio mai la iruru te Pol isa ge oio, egite ge veipaleagu ovolale.” Eala moli e Pestas pou muga lou oio tegiteu la haro iualu, uka savulu, eia abia gotalo e Sisariale. Tio mai galigeli eia pou te la luma la vigagiala, eia goio baha tavu e Pol veia egite ge lapua soio tetala. Eala moli e Pol goio magiriti, egite Iuda ale loata e Ierusalem goio magiri hagagavi soio tetalale, egite kauala la merera usu pepeho eia kama sesele.
Tio, goio, e Pol koli la vigagiala tegiteu ele mago “Eau kama igo isa la iruru soio te la viputumulila tegatou e Iuda. Ale te la luma la lotu tai, eau kama igo la iruru ovola, me soio tai te la uru e Sisa, ouka tai.”
Eala moli e Pestas masagea ge ali la ilo gite Iudale. Eia goio tahi e Pol mago “Eme masagea ge goio e Ierusalem, ia? Tio mai ge mai ele, eau ge lolo la vigagiala taume oio e Ierusalem ele.”
10 Eala moli e Pol goio koli la merera tetala mago “Aleie, eau magiriti te la luma la vigagiala te la uru e Sisa omai moli la luma la vigagiala moli aleie, eme ge lolo la vigagiala taku. La vuhula eme rovitia, eau la iruru isasa ouka soio tegiteu e Iuda. 11 Mai eau igoti isasa la iruru ale tikumu sesele ale koramuli egite ge biliau ovola, eia taritigi moli egite ge biliau, eau ge peho, la golu isa ouka. Eala moli mai la merera tegiteu ele kama ge sesele, eia kama koramulia veia isa ge sugu taroau soio tegiteu e Iudale, ouka sesele. Eau masaga molia la uru e Sisa ge lolo tigi la vigagiala tomi alele. Eme ge baheau soio la mautu uru e Rom.”
12 Tio, goio, e Pestas mite me la valalua la mari tetala, egite viputumuli pala mugea, eia goio veiale Pol mago “Ale eme veitia la uru e Sisa ge lolo la vigagiala taume, tio taritigi eau ge bahame soio tetala.”
E Pestas baha tavu e Pol veia e Agripa ge loloa
13 Goio, mulimuli, la haro isahari polo, la uru isa tegite Iuda, ale egite Rom vipoua, la isala e Agripa, e rutula e Benais, egira guvi oio e Sisaria. Egira lolotia la guluvi halaba te Pestas ele, egira goio e Sisaria veia ge hari lalaia, egira goio mata kilalati tetalao. 14 Egira pou oio e Sisariale, la haro isahari polo, e Pestas goio vei matagageale Agripale la merera te Pol ele mago “La tahalo isasa pala e Pelis eia vagoilotia te la luma la kilisi. 15 Pala muga eau goio e Ierusalem, egiteu la mulugaluga tegite pris, vikapopo tai me egiteu la uru tegite Iuda, egite ubi leia la merera, egite goio veiagu veia eau ge viligi taia. 16 Eala moli eau goio koli la merera tegiteu, eau veia giteu maie ‘Amiteu la valalua e Rom, amite kama koramulia veia ge viligi bulalahu moli la tahalo isasa, ouka, mai la tahalo isasa egite veia la iruru oio tetala, taritigi eia ge magiri te la vigagiala veia eia ge koli muga la merera tegiteu ale veipaleale.’ 17 Tio ale egite goio tilimuliau somai, eau kama igo makikiru, mai galigeli moli eau goilo te la luma la vigagiala, eau baha tavu e Pol somai taku. 18 Egite goio pulia somai taku, me egiteu tai la valalua ale egite veipaleale, egite oio magirigiri, eala moli egite kama ubi leia la vikararala isasa ale kama kokora, ouka. 19 Egite vaigo muli moli la lotu tegiteu lou, me la tahalo isasa la isala e Iesus, eia pehoti, eala moli e Pol veia eia mahuli rivuti lou. 20 Tio me ale eau lolotia veia la pagale eia la paga te la vulovulo giteu lou, eau marapa, eau kama rovia la gauru ale eau ge rovi la tikumula, eala eau tahi e Pol veia eia ge masagea ge goio e Ierusalem veia eau ge lolo la vigagiala tetala oio vola mai te la vulovulo gite Iuda sesele, ka ouka. 21 Eala moli e Pol vagari veia eia ge goio e Rom, veia la uru e Sisa ge loloa. Eia masagea veia egite soldia ge pahutu roboa kara te ale eia ge tuga. Eala eau baha egiteu isahari veia egite ge vagari roboa, kara ale eia ge goio ge hilo e Sisa.”
22 Goio, e Agripa loloa la merera te Pestas mai ele, eia goio veiala mago “Taritigi eau tai ge lolo la vikararala te la tahalo alele.”
Goio e Pestas koliala mago “Ioge, galigeli eme ge lolo gabutoa.”
23 Tio, goio, mai galigeli, e Agripa mira me Benais goio guvi te la luma la vigagiala. Egira tokoromo tataho, la valalua togo pepeho egiruale, egira goio tiroro soilo te la luma la vigagiala, vikapopo me egite la mulugaluga tomi tegite soldia, me egite la uru tai te la mautu. Egite goilo tomiti mai ele, e Pestas goio baha tavu e Pol, egite goio tatea soilo tegiteu ele. 24 E Pestas goio vikara mago “Eme la uru e Agripale, amutou ururu tomi tai ale popou ele, la tahalola moli eiala, ale egite la valalua e Iuda tomi oio Ierusalem, omai tai, egite ubi leia la merera usu somai taku. Egite tola kahare veia eia umala ge mahuli lou. 25 Eala moli eau kama sivuti isasa la iruru oio tetala, ale koramuli amite ge bilia ovola. Eala moli eia lou toitia veia eia masagea veia ge goio e Rom veia e Sisa ge lolo la vigiala alele, me oilo vola eau veia ge baha sesele e maura soio e Rom. 26 Eala moli eau kama rovi seselea la paga ale eau ge kekesi matagageale Sisa ovola. Eala eau pulitia somai tamutou, me somai tai taume la uru e Agripale, veia amuto ge tahi matagagea la merera isahari tetala, eau ge loloa, me eau ge kekesi tigiale Sisa ovola. 27 La vuhula eau gabutatalea veia eia kama taritigi veia eau ge baha taro la tahalo isa egite kisia, ge vagoioa e Rom, mai la merera ale egite ubi leia ovola eia soukama matagaga. La vulovulo alele eia kama matata.”