2
La tutu tolala soio tegiteu la ururu
Taitas, eia taritigi eme ge tovo egiteu la valalua me hatavivile te la lotu, te la vulovulo ale koramuli la tahalo ale roromuli sesele e Kraist. Egiteu la ururu, la vulovulo giteu ge taritigi tomi moli maie: Egite ge la tahalo la tia madidila. Egite ge rovi la tilogo. Egite ge hate tatola moli te la vulovulo la vovo, mai ale egite ge vipuhi tigi moli la valalua me hatavivile tomi te la lotu. Mai tai ele egite ge magiri vagari moli te la tovolalaila. Eme ge vimari egiteu te la pulolou tomi ale taritigi pepeho mai ele, Taitas.
Tio, me mai tai lou ele, eme ge tovo tai egiteu e hatavivile ururu veia la pulolou tegiteu ge taritigi tataho, mai egiteu e hatavivile la lotu sesele. Egite umala ge vikara kukukumu. Egite umala tai ge pou tavu la iliu la lalu ale vagarigari. Taritigi egite ge tovo tataho legiteu la soesobe me egiteu ale taulaiti la gauru ale taritigi veia egite ge suli pepeho egiteu e hararua giteu, e latatu giteu, egite ge vibaumuli tataho soio tegiteu mai ele. Egite hatavivile ururu ge viteteli tai la soesobe veia egite ge pou tataho, egite ge hate tola moli, egite kama ge para osaosa. Egite ge ruturutu molia giteu e hararua giteu, la vuhula mai egite kama ge pou tataho mai ele, egiteu isahari soukama ge hiloa, me egite ge vile la merera te La Tahalo Uru ovola.
Me mai tai ele, eme ge tutu tola taia giteu e maure halabalaba veia egite ge lagu tavu moli la vulovulo ale taritigi, egite ge pou tataho moli.
Mai emei, Taitas, la vulovulomu ge taritigi te la mata giteu, me mai ele egite ge rovi la vulovulo ale taritigi. Eme ge vimari sesele egiteu, la merera taume ge tikumu tomi moli, eme ge vikara tataho, isa kama koramulia ge tahi tarome te la merera taume. Me mai ele egiteu ale masagea veia ge vile etatou, egite ge mahela, la vuhula egite kama koramulia ge sivuti isa la iruru omai tegatou la valalua te Kraist.
Eme ge veia giteu la tahalo la igogolu veia egite ge roromuli tataho la uru giteu ale babaha egiteu soio te la igogolu. Egite ge vagari veia la igogolu tegiteu ge visagege la uru giteu mai ele. Egite umala ge putu ololi la merera te la uru giteu veia ge vulo loua. 10 Egite umala tai ge pakalikali. Eala moli la vulovulo giteu ge veipalea veia egite koramulia ge sau tola la igogolu tomi. Me mai ele la vulovulo giteu mai ale vitokoromo la gauru te La Tahalo Uru, la tahalo la vimahuli tegatou. La valalua me hatavivile ge hiloa veia la gauru tetala eia taritigi pepeho, egite ge isua mai ele, egite ge polo ovola, goio te Kraist.
11 La Tahalo Uru, eia veipalatia gatou la gilogo tetala ale uru, ale eia veia ge vimahuli la valalua me hatavivile tomi. 12 Me oio te la gilogo tetalale, etato rovitia mai ele veia etato ge sugu taro la vulovulo la vovo ale vaubi soio te La Tahalo Uru. Etato ge lagu tavu moli la vulovulo ale maroka, mai te la pulolou ale taritigi, eia matata tomi moli. Etato ge veipala mai ele la masasagala te La Tahalo Uru veia etatou la valalua me hatavivile te la imamala ale igoie, etato ge mata kaseka tavua. 13 Etato ge pou tataho moli mai ele, ale etato pou tali La Tahalo Uru tegatou, e Iesus Kraist, la tahalo la vimahuli tegatou. Eia ge beu rivu loua vikapopo la matagaga ale uru pepeho. Mai la merera te la guluvi tetala eia veipalatia, me etato ge sagege ale etato ge hiloa veia eia sesele. 14 La riau tegatou ele, eia sugu taro moli la mahulila tetala veia ge rou rivu lou etatou taro la kilisi te Satan. Me eia igotia mai ele veia ge vimaroka etatou, etato ge la valalua me hatavivile tetala sesele, etato ge vagari tavu moli la vulovulo la matagaga.
15 Tio, Taitas, la merera tomi alele, eme ge vimari egiteu la valalua me hatavivile tomi taume oio vola. Eme ge viteteli egiteu, eme ge vikara vagari tai soio tegiteu la tahalo la vareagila, egite ge gabu tikumu la merera taume. Eme umala ge mahela legiteu ale vilevileme, eme ge vikara vagari lou soio tegiteu, la vuhula eme la bilalaha te Kraist.