3
La pulolou te la valalua me hatavivile te Kraist
Taitas, eme ge vahiliti la gabutatalala tegiteu la valalua me hatavivile te la lotu, veia egite ge roromuli tataho e gavman, egite ge raragi mai ele veia egite ge lagu tavu moli la igogolu tomi ale taritigi. Eme ge veia giteu veia egite umala ge vikara kukukumu, egite umala tai ge vaigigo. Egite ge pou tataho moli, egite ge togo la valalua me hatavivile tomi.
Taritigi etato ge gabutala rivu tai ale pala etato lagu tavu moli la vulovulo la maligoma. Etato pala pou mai la paua, etato kama rovi bakisi la merera te La Tahalo Uru veia etato ge roromulia. Pala la visigologolola eia volu pasi te la vulovulo gatou, ale etato souka rovi e Kraist. Etato pala tilimuli bububu moli la masasagala te la vovo mai ele, mai la vulovulo ale kama kokora, la maisu totolola, me la tahi vilela tai soio tegiteu la valalua. 4-5 Ale etato soloio moli te la maligoma mai ele, La Tahalo Uru, eia gogo etatou, eia vimahuli etatou la valalua me hatavivile la iruru, eia visibitala la matagaga tetala ale uru tavu etatou. Etato kama maroka veia eia ge gogo etatou te la vulovulo gatou ale taritigi mai ele, ouka. Eia gogo bulalahu moli etatou, eia suli bulalahu moli etatou mai ele. Etato vuhi te la isala, ale eia vuhi halaba la kalulu gatou oilo. Me oio vola La Kalulu La Marokala eia vimahuli sesele etatou, etato sibitala halaba lou mai la pepeso ale e tilala so tapaposa molia, eia maroka. La Tahalo Uru eia vivoluti la tia gatou tomi la valalua me hatavivile tetala La Kalulule Iesus, eia la tahalo la vimahuli tegatou. Me La Tahalo Uru igoa mai ele veia oio moli te la gilogo tetala etato ge vipuhi tigi tataho me eia, veia etato ge pou mai e latatu La Tahalo Uru, eia ge masaga lou etatou mai ele, etato ge sau tola la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka. Eia mai la merera tetala ale eia veitia, me la merera tetalale etato toroti ovola veia etato ge mahuli mai la tori oio te la balila. Me la merera ale, eia sesele.
Taitas, eau masagea veia eme ge vikara matagaga pepeho soio tegiteu la valalua me hatavivile taume te la merera taku tomi ele. Mai alele, egiteu ale roviti La Tahalo Uru, egite ge lagu tavu moli la vulovulo ale taritigi, mai te la visuli soio te la mautu. Me la igogolu tomi ale taritigi tataho mai ele, eia ge suli la valalua me hatavivile tomi.
Eala moli Taitas, taritigi egite la valalua me hatavivile la lotu taume ge poke taro la vikara papaila ale egite isahari veia ge vulo papai lou la merera te La Tahalo Uru. Umala tai egite ge pou tavu la giligi la isaisa giteu e ururu ale pehoti. Umala tai egite ge pou bulalahu veia ge vaigo muli la masova la imoimo la merera tomi te la lotu e Iuda, umala. La vikara papaila tomi alele, eia kama ge vivagari amutou, eia la golu bulalahu moli.
10 Mai isasa eia pou tavu moli la vahiliti la vikara papaila, ale ge igo marapa la valalua me hatavivile, eme ge mera taroa vakasa, goio la vaka luala, veia eia umalati ge vaigo maraparapa mai ele. Mai eia kama ge lolome, korao, eme ge kisu taro molia, 11 eia e latu la masosori. Me la vulovulola lou eia veipalatia mai ele veia eia ruruti.
La tapasi la merera
12 Taitas, la tahalo isasa eia ge kolime, eau ge bahea soio taumele. Eau soioge ge baha e Atemis uka e Tikikas, eau soukama rovi tigia. Ale la kilolimu ele ge guvi, eme ge tovo lalai veia etala ge vipoga oio la mautu e Nikopolis, la vuhula eau veia ge pou muga te la mautu alele te la leavala. 13 Eme ge tovo lalai vagari molia veia la tahalo la mari uru e Senas, egira me Apolos, eme ge baha egirua soio te la igogolu la valolo, eme ge suli egiruale, ge abia girua la golugolu tomi te la tuluga, mai la ilali me la uati. 14 Taritigi pepeho tai veia la valalua me hatavivile la lotu oio e Krit ele, egite ge rovi tai la vulovulo la visuli mai ele veia egite ge lagu tavu la igogolu ale taritigi veia egite ge visuli soio tegiteu ale pou la savelela ale uru. Egite umala ge pou bulalahu.
15 Amite tomi ale omai toi la kavikoki, la haro, la maulavi me la logo sesele soio taume. Eme ge laharoa giteu tomi e tabarabara miteu te la isale Iesus ale oio taume ele. La gilogo te La Tahalo Uru ge pou tamutou tomi.
Eau e Pol.