2
Malasing ma ga naxaam tasin fanong adu naari gana wen puat kaarik sinim malasing paamua ga ra wat ma ga klis nim malasing ma ga vamaskalus nim. Avuna tamon ga vamaskalus nim, nis ka xana vadokdok nia? Kawit kaarik taxazak, singsaxai nim be ina ga ra vamaskalus nim. Naan a vuvuna xari, ga ra farar wat sinim paamua. Tamon ga lek puat nanga, ga lek famaskalus nim. Avuna xa daxa nim naaguna vadokdok nia. Ga inaxam paazaai wana nim faakdul adu dia dina laanga dokdok faraxai. Ga ra farar wat sinim paamua varaxai wana maskaluzang laba, ma a maskaagu xa maravan marazaat ma amun lumara zurugu xa varas ka zu. Kawit ga saxot gana vamaskalus nim, singsaxai ga saxot nim naaguna rexaas adu a sasaxotang surugu wana nim ka bas pakluaai.
Naaguna Naxaam Pizin Amun Matmalabuk Taksaat Sin Axazak Sinim
Tamon axazak ka ra vaxalxaal a vaamaskaluzang, naan kawit na vamaskalus nia, singsaxai xa ra vamaskalus nim faakdul. Gana wen piaat adu naan ka vamaskalus famarazaat nim, faamumut be. Amala zinim naagu xis fanong aikilizang pana naan pana lizang a vaamaazikang sina, ma xat faraxas pana naan. Singsaxai naari naaguna naxaam pizin amun matmalabuk taksaat sina, ma naaguna mada naan kuna tuaa a maskaluzang laba xana waramin naan ma xana zu. Malasing ma ga maainung fadikdik nim adu naaguna vatangin sina adu naagu sasaxot nanga naan. Ga ra farar waamua zinim pana aza vuvuna malasing kari: Ga saxot gana lalaamangaain nim kuna rexaazang tamon naagu valos amun dorang faakdul zurugu. 10 Tamon naagu naxaam pizin a matmalabuk taksaat sin axazak, nia zaait gana naxaam pizin, tamon ka rauxin ta raksaatang kuna naxaam pizinang. Ma a matmalabuk taksaat ina nia ga naxaam pizin fanong, ga ra naxaam pizin fanong lamarana Kaarisito xuna daxaiang sinim. 11 Ma dia dina gigiu malasing kanaan kuna Saatan kana wen fagit dia ma xana urif falmur dia. Avuna dia di rexaazin fanong amun inaxamang sina wana aze ramun gigiuang sina.
A Dorang Daxa Xa Malasing Azaan Ina Xa Milalas Mikuf
12  Giu 20:1Araan ga ra wat la bina Troaas kuna fazeiang pana Dorang Daxa zin Iesu Kaarisito inaan, ga raamin adu a Piran ka ra kaas lis a lan surugu xuna gana fazei marazaat inaan. 13 Singsaxai ga inaxam farvaras panaze xawit ga tangin Taaitus inaan, daazugu lamaskana Kaarisito. Malasing ma ga vataling naandi Troaas ma ga waan Maasedonia.
14 Singsaxai a wisfaadaxaiang ka waan sin Nakmai ina xat paamuin maam lamaskana Kaarisito xuna vatanginang Kaarisito malasing a xalxaal laba ina xat paamuin amun purua zina naa ra waramin ku lamaskana bina zina. Ma a wisfaadaxaiang ka waan saait sin Nakmai wanaze xat fawaal maam kuna fazeiang lamun bina vaakdul wana a rexaazang pana naan. Ma a rexaazang kanaan ka malasing azaan ina xat milalas mikuf sin naandi dit langarin. 15 Maam maadi malasing azaan ka milalas mikuf sin Kaarisito xa waan sin Nakmai. Ma a miaana xai waan lawalau aubina ina Nakmai xa zaxot faulin naandi ma xai waan saait lawalau aubina dina milung. 16 A milalazang kanaan, ka waan sin aza lemlem ka min maat ka vabalos a maatang, ma xa waan sin aza lemlem tawarak ka min toro xa vabalos a roroiang.
Nis mase xat faraxas kana giu awat faamuzazang kanaan? 17 Maam kawit maadi malasing naandi ina dit faamuzas be wana a dorang sin Nakmai xuna ta kaakaai. Singsaxai lamaskana Kaarisito, maadit faamuzas faraxai wana amun matmalabuk ka tak ma xa vaaratunaan lamarana Nakmai, wanaze naan nanga xa ra kling maam.

2:12 Giu 20:1